Referat af møde i Børneudvalget

Den 05.09.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Lykke Outzen, (C)

96.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)

Til toppen


97.   Redegørelse for økonomiske udfordringer september 2018 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender

 1. de beskrevne budgetneutrale korrektioner af budgettet mellem institutioner og forvaltningsområder gennemføres
 2. at forvaltningen arbejder videre med besparelser på området.
Baggrund og vurdering

Ved 3. økonomiske redegørelse blev udfordringerne på Børneudvalgets område opgjort til 10 mio. kr. Udvalget ønskede, at forvaltningen arbejdede videre med at finde besparelser frem mod 4. økonomiske redegørelse.

Jo senere på året, der træffes beslutning om besparelser, jo færre er handlemulighederne indenfor budgetrammen. Forvaltningen har søgt at finde besparelser på Familieafdelingens område, hvor udfordringen er, og har derfor set på institutioner/enheder på området.

Institutionerne har overførselsadgang, og derfor vil en budgetreduktion i indeværende år kunne have effekt på overførsler af opsparing/underskud til efterfølgende år. En gennemgang af institutionernes budgetter og omkostninger, der er nært beslægtet med disse, har resulteret i nedenstående forslag:

Elmehusets budget blev reduceret i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse. Institutionen skal have en økonomisk kapacitet, således at pludseligt opståede udfordringer kan håndteres. På nuværende tidspunkt, hvor de første 8 måneder af 2018 er gået, og der ikke har været behov for denne ekstra kapacitet, kan rammen hertil bringes i spil, frem for at skulle afskedige personale på et andet område. Ved at fjerne 1 mio. kr. i indeværende år vil der være risiko for, at institutionen går ud af 2018 med et underskud, men det er forvaltningens vurdering, at et eventuelt underskud kan indhentes i løbet af 2019.

I 2018 er brugen af Børnehuset Solstrålen vokset, og institutionen er under pres, som beskrevet i tidligere redegørelser. Forvaltningen konstaterer, at dette medfører en mindreudgift til andre tilbud efter § 32, stk. 3 og § 36. Det vurderes, at hvis disse områder betragtes under et, vil hovedparten af merforbruget kunne håndteres i indeværende år og resten vil kunne håndteres med en negativ overførsel til 2019. Udfordringen vil således blive reduceret med 1,2 mio. kr.

I forbindelse med forårets besparelse på Tandplejen, har der været arbejdet aktivt for at styrke den kommunale tandpleje, således at en større andel af borgerne vælger den kommunale tandpleje og tandregulering - en tendens som kunne ses allerede i begyndelsen af året. Borgernes valg af den kommunale tandpleje ser ud til at fortsætte, hvorfor de midler, der er afsat til at finansiere behandling hos andre tandplejere kan reduceres. Således har de tre største tandlæger reduceret deres gennemsnitlige månedsbetalinger med op mod 80 %. Forvaltningen har forholdt sig afventende for at se halvårsregnskaberne før dette mindreforbrug blev medregnet, men fortsætter denne udvikling resten af året, vil der være et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som overføres til finansiering af anbringelsesomkostningerne.

Sundhedstjenesten og Heldagsskolen i Slimminge har begge økonomiske udfordringer i forvejen, hvorfor disse ikke indgår i en løsning.

Med ovenstående besparelser på Elmehuset, Børnehuset Solstrålen og Tandplejen spares der i alt 3,5 mio. kr., og afskedigelser undgås. Institutionernes mulighed for investeringer/anskaffelser i resten af 2018 vil dog blive minimeret.

I forbindelse med 3. økonomiske redegørelse på familieområdet blev foranstaltningerne vurderet til et merforbrug på 6,8 mio. kr. Ved en genberegning kan det konstateres, at områderne samlet ser ud til at have et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. dvs. 2,8 mio. kr. mere end ved. 3. økonomiske redegørelse.

Tre forhold er medvirkende til merudgifterne:

 • Det tidligere estimat havde indbygget en fejl på 2 mio. kr., idet en indtægt på området var fejlbogført af en anden forvaltning. Indtægten tilhører Kulturudvalget.
 • Der er kommet flere ekstraordinært dyre sager, hvor udvalget har fået en særskilt redegørelse vedr. en af sagerne.
 • Forventningen til varigheden af efterværn har været for optimistisk, idet der, udover det tidligere forudsatte, er yderligere to sager, der vedrører 21-årige.

Ovenstående tre forhold udgør til sammen væsentligt mere end stigningen i det forventede forbrug. Det skyldes, at det samtidig er lykkedes at minimere udgifterne på en række områder.

Konklusion

Udfordring                                          10,0 mio. kr.

Elmehuset                                           -1,0 mio. kr.

Solstrålen                                            -1,2 mio. kr.

Tandplejen                                          -1,3 mio. kr.

Foranstaltninger                                    2,8 mio. kr.

Udfordring herefter                                9,5 mio. kr.

Ovenstående resultat er under forudsætning af, at der i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse flyttes 0,9 mio. kr. fra aktivitetsområdet indkomstoverførsler til finansiering af foranstaltninger for børn og unge.

Forvaltningen arbejder videre med besparelser på området. Opmærksomheden henledes på, at det, grundet det sene tidspunkt på året, kan være vanskeligt at finde mulige besparelser, hvorfor det kan være nødvendigt at overføre et underskud til næste år.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Ad. 1 og 2 godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)

Til toppen


98.   Kapacitetsudfordringer - tiltag frem til august 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Befolkningsprognosen og kapacitetsbehovet blev fremlagt på Byrådsmødet den 26. juni 2018. Her fremgår det blandt andet, at "Kapacitetsberegningerne viser, at der på dagtilbudsområdet forventes behov for flere pladser. I 2022 forventer vi at mangle 197 pladser i alt i kommunen. For at imødekomme behovet indstiller direktionen, at der med anlægsplanen afsættes 30 mio. kr. i 2019 for at tilvejebringe 180-200 daginstitutionspladser. Derudover søges yderligere 10 mio. kr. i 2020 til ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet."

Prognoser er forbundet med usikkerhed, og det har vist sig nødvendigt allerede i 2018 at etablere flere pladser. Det skyldes, at efterspørgslen er kommet tidligere og i større omfang i nogle områder end forventet. De ekstra pladser er tilvejebragt i form af merindskrivning og ved etablering af ekstra kapacitet i forbindelse med mindre ombygninger i de nuværende dagtilbud. Når etablering af det store antal pladser og merindskrivning har været muligt, skyldes det blandt andet en stor velvilje og initiativer i dagtilbuddene, selvom det har betydet ekstra pres på personalet.

Forvaltningen har i samarbejde med dagtilbuddene udnyttet og udbygget den kapacitet, der er til rådighed inden for den givet økonomiske ramme. Se bilag for oversigt over pladserne. Det er ikke muligt at etablere flere pladser i tilknytning til eksisterende dagtilbud eller etablere helt nye dagtilbud uden tilførsel af yderligere anlægsmidler. Med det forventede børnetal skønnes det, at der, udover allerede planlagte projekter, er behov for at etablere pladser svarende til yderligere tre til frem dagtilbud, afhængig af størrelse og geografisk beliggenhed, enten i form at nybyggeri eller udbygning af eksisterende dagtilbud.

På næste Børneudvalgsmøde vil forvaltningen fremlægge en langsigtet plan for udbygningsbehovet, som opfølgning på udvalgssagen i marts 2018, hvor kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet blev beskrevet for hvert område.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)
Bilag

Til toppen


99.   Lukning af ventelister til dagtilbud i Køge Kommune


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at ventelisten til alle kommunale og selvejende dagtilbud samt puljeinstitutionerne i Køge Kommune lukkes, bortset fra i Borup og Gørslev.
Baggrund og vurdering

Jf. vejledningen til dagtilbudsloven kan kommunen lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis:

"kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (fx gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygning), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti".

Efterspørgslen efter pladser i Køge Nord, Midt og Syd samt i Bjæverskov og Ejby er de kommende måneder så presset, at det kan være vanskeligt at sikre børnene plads, når de har behov. For at kunne overholde pasningsgarantien er det allerede nødvendigt at tilbyde nogle børn plads længere væk fra bopælen end tidligere, med mindre der etableres yderligere kapacitet. Det vil ikke være muligt at etablere tilstrækkelig kapacitet på så kort sigt.

På den baggrund anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at ventelisten lukkes for udenkommunale børn i perioden september til og med november 2018, så det udelukkende er børn med bopæl i Køge Kommune eller tilflyttere, der kan stå opskrevet på ventelisten.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)

Til toppen


100.   Status på Task Force-forløb


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget blev ved udvalgets møde den 7. juni 2018 orienteret om, at Socialstyrelsen den 28. maj 2018 har imødekommet Køge Kommunes ansøgning om et forløb med Socialstyrelsens Task Force på børnehandicapområdet i form af et ½ års analyseforløb, eventuelt efterfulgt af 1½ års udviklingsforløb.

Analyseforløbet er bygget op om tre overordnede temaer:

 1. Politik, strategi, ledelse og styring
 2. Sagsbehandling - fra opstart til afslutning og opfølgning på sagen, og
 3. Organisering og tværfagligt samarbejde

Analysen bygger på materiale, der fremkommer via:

 • Ankestyrelsens gennemgang af 20 sager
 • VISO's (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og specialundervisningsområdet) gennemgang af 5 af ovennævnte 20 sager
 • VISO's interviews med medarbejdere, ledere, interne samarbejdspartnere og forældremyndighedsindehavere og unge på børnehandicapområdet
 • Selvevalueringsskema udfyldt af medarbejdere og ledere, samt
 • Eksisterende skriftligt materiale, der ligger til grund for Familiecenter Køges opgavevaretagelse (f.eks. Den Sammenhængende Børnepolitik, Køge Kommunes Børn og Unge-politik og kompetenceplaner)

Resultatet af analysen forventes at blive præsenteret for Børneudvalget primo 2019.

Økonomi
Socialstyrelsen stiller selve Task Force-forløbet gratis til rådighed for kommunen. Deltagelsen i forløbet koster dog Køge Kommune en del interne ressourcer i form af medarbejder- og ledertimer, anslået ca. 3 måneders årsværk.
Kommunikation
Der udsendes en pressemeddelelse med orientering om Task Force-forløbet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)

Til toppen


101.   Rapport fra VIVEs økonomianalyse: benchmark på børneområdet i kommunerne i region Sjælland


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at rapport fra VIVEs økonomianalyse: benchmark på børneområdet i kommunerne i region Sjælland tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
VIVE har primo-medio 2018 gennemført en opdatering af benchmarkanalyserne på børneområdet. Analyserne på voksenområdet er ikke taget med.

Det er sket på bestilling fra KKR Sjælland der i oktober 2017 har tiltrådt at de styringsinformationer, der skal satses på, bl.a. er opdatering af benchmarkanalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.

Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

VIVEs Analyseresultater – hovedkonklusioner på børneområdet
Overordnet set viser resultaterne, at RS17-kommunernes udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde pr. 0-22-årig er steget lidt (5 %) fra 2014 til 2017. I samme periode er andelen af foranstaltningsmodtagere ligeledes steget lidt (4 %), mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger ligger nogenlunde stabilt blandt kommunerne i Region Sjælland (stigning på 1 %). De udviklingstendenser, der sås i VIVEs tidligere benchmarkinganalyse af udviklingen i perioden 2013-2015 med faldende brugerandele og stigende enhedsudgifter, adskiller sig dermed fra de tendenser, der ses i perioden 2014-2017.

Kommunernes anvendelse af analyserne
Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser KORA foretog på samme område.

Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

Analyserne giver mulighed for at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen.

Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere(brugerandel).

Kommentarer til oplysninger Køge Kommune
I forhold til tabel 2.4 er det væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er korrigeret for socioøkonomiske forhold. Sammenligning med K4 rapporten giver derfor ikke det samme billede. 

Køge Kommune ligger på et lavt niveau i 2017 i rapporten. Årsagen til, at det økonomisk ser meget bedre ud, er, at rapporten arbejder med nettoudgifter, og i 2017 er der foretaget regulering af refusioner bagudrettet. Når der ses på tallene ud fra viden om, at Køge Kommune har toppet, så er det meget pænt, at Køge ikke har større udsving f.eks. i tabel 2.6.

Det bemærkes, at Køge Kommune ikke har tilladt VIVE at anvende 2014-tallene, da de var fejlbehæftede, og det ikke har været ressourcemæssigt muligt at genfremfinde de korrekte data.

Vedlagt er socialøkonomisk indeks i bilag med link og eksempler på udtræk omhandlende det specialiserede børne- og ungeområde.
Økonomi
Orienteringen om rapporten har ingen økonomiske konsekvens for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)
Bilag

Til toppen


102.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)

Til toppen


103.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lykke Outzen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19