Referat af møde i Børneudvalget

Den 07.11.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

119.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


120.   4. økonomiske redegørelse - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. budgetneutral tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet
 2. tillægsbevilling til merrefusion på -1,1 mio. kr. for særligt dyre enkeltsager tilgår kassen
 3. tillægsbevilling til mindreudgifter på -2,5 mio. kr. vedrørende "særlige merudgifter" på indkomstoverførsler tilgår kassen
 4. forvaltningen arbejder videre med en plan for finansiering af merforbruget på foranstaltninger for børn og unge på 13,2 mio. kr.        
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på Børneudvalgets to aktivitetsområder; 0 – 6 års området og Foranstaltninger for børn og unge.

Ved 3. økonomiske redegørelse var der en udfordring på 10 mio. kr. Siden har Børneudvalget behandlet økonomiopfølgningen månedsvis, hvor der er truffet beslutninger om modgående budgetbesparelser på i alt 5,5 mio. kr.

Initiativerne er lavet for at begrænse den økonomiske udfordring på foranstaltninger for børn og unge, således at udvalgets samlede udfordring ikke er forværret siden 3. økonomiske redegørelse.

Der henvises i øvrigt til uddybning af budgetopfølgningen på Børneudvalgets område i vedlagte notat. I notatet fremgår også en opgørelse af de forventede overførsler på de rammestyrede områder.

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal udvalgene, i tilfælde af forventede budgetoverskridelser på driftsbevillinger, angive kompenserende besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevilling. Fagudvalgene kan undtagelsesvis forelægge et merforbrug for Økonomiudvalget og Byrådet, der kan beslutte, om merforbruget skal finansieres af fagudvalget, af de øvrige stående udvalg eller som en egentlig tillægsbevillingssag, finansieret via træk fra kassebeholdningen.

Ligeledes fremgår det, at områder uden for service som udgangspunkt ikke umiddelbart kan omflyttes til serviceområderne. Derfor er indkomstoverførsler og andet indstillet til at tilgå kassen.

Herudover er der merudgifter som følge af lovændringer, der finansieres af midler, der er tilført kommunen som følge af lov- og cirkulære programmet.

Økonomi
De økonomiske udfordringer på i alt 13,2 mio. kr. på foranstaltningerne forventes ikke at kunne håndteres inden for udvalgets område i indeværende år. Derfor vil kompenserende besparelser reelt først kunne implementeres i løbet af det kommende regnskabsår.
Beslutning
Ad. 1, 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Ad. 4 godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


121.   Orientering om budget 2019 - 2022 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om budget 2019-2022, herunder konsekvenserne på udvalgets område, til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forud herfor havde et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2019-22.

Budget 2019-22 indeholder en genopretning af kommunens økonomi, hvor der er indarbejdet besparelser på gennemsnitligt 55 mio. kr. i 2019-22 og yderligere 60 mio. kr. i besparelsespulje fra 2020 og frem. Budgettet indeholder desuden et anlægsbudget, der udgør 192,2 mio. kr. i 2019 og i alt på 572 mio. kr. i budgetperioden. Samlet set er der i budgetforliget fokus på de kommunale kerneopgaver, og med de indarbejde besparelser i budget 2019-22 arbejdes der hen mod en økonomi i balance. Forligspartierne lægger op til, at arbejdet med udmøntningen af den resterende økonomiske udfordring bestående af 60 mio. kr. fra 2020 og frem betyder, at der på fagudvalgenes møder i november 2018 igangsættes analyser inden for de enkelte fagudvalgs områder med henblik på at finde besparelserne.

Der vedlægges notat om konsekvenserne af budget 2019-22 på driften og anlægsplanen på Børneudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2019:

 • Personskat: 24,9 procent
 • Kirkeskat: 0,87 procent
 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille
 • Grundskyld - produktionsjord: 6,238 promille
 • Dækningsafgift - erhvervsejendomme: 0 promille
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10.519 promille.

Med det vedtagne budget for 2019-22 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år og budget 2019-22 indeholder derfor ikke noget kassetræk. Med aftalen opretholder forligspartierne en god likviditet på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2019.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2019-22 ansvarlige for at implementere budget 2019-22.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


122.   Igangsættelse af analyser ifm. puljebesparelser fra 2020 på Børneudvalgets område (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


123.   Implementering af besparelse på ordningen pasning af eget barn fra 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Med vedtagelsen af budget 2019 er det besluttet, at tilskuddet til pasning af eget barn fra 1. januar 2019 reduceres med 28%. Det svarer til en reduktion i tilskuddet på 2.006 kr. pr. måned for børn i alderen 0-2 år og på 1.240 kr. pr. måned for børn i alderen 3-5 år.

Reduktionen i tilskuddet sker med virkning fra 1. januar 2019 for alle aftaler indgået efter budgetvedtagelsen den 10. oktober 2018.

Før budgetvedtagelsen havde 35 familier indgået aftale med Køge Kommune, der strækker sig ind i 2019. Et tilsagn om økonomisk tilskud til pasning af eget barn anses for at være en begunstigende forvaltningsakt (afgørelse), hvorfor de familier, der allerede har fået bevilget tilskud, fortsat skal have tilskud efter de retningslinjer, der lå til grund for tilsagnet om tilskud.
Økonomi
Hvis alle de 35 familier vælger at benytte ordningen til kontrakterne udløber, ikke får tilbudt dagtilbudspladser før tid eller fraflytter kommunen, vil det betyde en mindrebesparelse på op til 400.000 kr.

Besparelsen, der er forudsat i budget 2019, udgør 0,9 mio. kr. Hvorvidt besparelsen opnås fuldt ud afhænger af, hvor mange familier, der fremadrettet vælger at gøre brug af ordningen. Det er alene op til forældrene at vælge ordningen til eller fra.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


124.   Lukning af venteliste til dagtilbud i Køge Kommune


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender,

 1. at ventelisterne til alle kommunale og selvejende dagtilbud samt puljeinstitutionerne i Køge Kommune lukkes i resten af 2018, bortset fra i Borup og Gørslev
 2. at ventelisterne til alle dagtilbud åbnes igen pr. 1. januar 2019, dog undtaget Ved Skoven.
Baggrund og vurdering

Jf. vejledningen til dagtilbudsloven kan kommunen lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis:

"kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (fx gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygning), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti".

Muligheden for at lukke ventelisterne gælder både med de nuværende og kommende anvisningsregler.

Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er under pres de kommende måneder, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at sikre børnene plads, når de har behov. For at kunne overholde pasningsgarantien er det nødvendigt at tilbyde nogle børn plads længere væk fra bopælen end tidligere, med mindre der etableres yderligere kapacitet. Det vil ikke være muligt at etablere tilstrækkelig kapacitet på så kort sigt.

Da der anvises efter alder, vil børn fra andre kommuner i dag kunne komme foran på ventelisten, hvis ventelisten er åben. På den baggrund anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at ventelisten lukkes for udenkommunale børn resten af 2018, så det udelukkende er børn med bopæl i Køge Kommune eller tilflyttere, der kan stå opskrevet på ventelisten.

Fra 1. januar 2019 ændres anvisningsreglerne, så det bliver opskrivningstidspunktet, der angiver ancienniteten. Alle børn vil derfor begynde nederst på ventelisten - også børn fra andre kommuner, hvilket betyder, at en ledig plads tilbydes det barn, som har stået længst på venteliste og ikke det ældste barn.

Børn fra andre kommuner kan derfor ikke "overhale" kommunens egne børn på ventelisten. De børn, som bor i andre kommuner, hvor forældrene ønsker en plads i Køge Kommune, ønsker typisk kun plads i ét bestemt dagtilbud, og er ikke omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune, men i deres bopælskommune.

Efter 1. januar 2019 anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at ventelisterne åbnes igen bortset fra puljeinstitutionen Ved Skoven. Den har 25 pladser og en venteliste på ca. 70 børn, der er bosiddende i Køge Kommune. Så længe ventelisten er ca. tre gange så lang som antallet af pladser, giver det ikke mening at åbne op for at forlænge ventelisten yderligere med udenkommunale børn.

Udviklingen i udbud og efterspørgsel vil bliver fulgt løbende, og det vil blive vurderet, om der er behov for igen at lukke ventelisterne.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1 og 2 godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


125.   Nye anvisningsregler til dagtilbud pr. 1. januar 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender forslag til anvisningsregler til dagtilbud med virkning fra 1. januar 2019.
Baggrund og vurdering
Den 1. juli 2018 trådte den nye dagtilbudslov i kraft, herunder nye regler for anvisning til dagtilbud, som skal implementeres med virkning fra 1. januar 2019.

Et af formålene med lovændringen er at øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud. Forældrene kan vælge at skrive deres barn op til alle dagtilbud, hvis de ønsker det.

Anciennitet
Ancienniteten skal efter 1. januar 2019 være opskrivningstidspunktet, så en ledig plads tilbydes det barn, som har stået længst tid på ventelisten, som samtidig har en aktuel behovsdato. Hidtil har ancienniteten svaret til barnets alder.

Pasningsgaranti
Pasningsgarantien i Køge Kommune svarer til, at barnet tilbydes plads senest tre måneder efter, det er skrevet på venteliste - dog tidligst fra barnet er 30 uger. Denne beslutning ændrer loven ikke ved.

I anvisningsreglerne opereres med to typer begreber. Ønskepladser og garantipladser. Forældrene har mulighed for at ønske én eller flere pladser, og vil få tilbudt plads i et af disse dagtilbud, hvis der er en ledig plads, når barnet har behovsdato. Er det ikke muligt at opfylde forældrenes ønske tilbydes en garantiplads. Det er en plads, barnet får tilbudt til sin behovsdato, i et dagtilbud med en ledig plads, også selvom forældrene ikke har ønsket pladsen. Dette sker for, at kommunen kan overholde pasningsgarantien jf. lovgivningen.

Hvis forældrene får tilbudt en anden plads end forældrene ønsker, for at kommunen kan overholde pasningsgarantien, har barnet ret til at blive stående på eventuelle ventelister til den eller de pladser, de ønsker, uanset om forældrene takker ja eller nej til en plads efter pasningsgarantien. Barnet kan kun overflyttes én gang fra en garantiplads til en af de pladser, barnet i forvejen er skrevet op til. Ønsker forældrene efterfølgende at flytte barnet igen, skal det skrives op på ny med opskrivningsdato som anciennitet.

Hvis barnet fra begyndelsen får tilbudt plads i et af de dagtilbud, som forældrene har ønsket, slettes det af ventelisten til eventuelle andre opskrivninger i samme alderskategori.

Overgangsordning
De børn, som allerede står på venteliste til et dagtilbud, vil i løbet af november 2018 modtage en besked fra Pladsanvisningen om, at de har mulighed for at skrive sig op til flere eller andre dagtilbud, end de står opskrevet til på nuværende tidspunkt. De kan også vælge at fortsætte med den eller de opskrivninger, de allerede har. I så fald skal de ikke foretage sig noget. Alle opskrivninger før 1. januar 2019 vil blive konverteret fra alder til opskrivningstidspunkt. Derved vil de børn, der allerede er opskrevet, få tilbudt plads før børn, der opskrives efter 1. januar 2019.

Anvisningsregler
Den ændrede lovgivning er indarbejdet i anvisningsreglerne. Samtidig videreføres de af de eksisterende regler, som ikke er påvirket af den nye lov.

Forslag til anvisningsregler fremgår af bilaget.
Økonomi
Ændring af anvisningreglerne kan medføre eventuelle udgifter til opdatering af IT-systemet, samt merarbejde i Pladsanvisningen i forbindelse med genopskrivning af børn og besvarelse af henvendelser fra forældre, som har spørgsmål til de nye regler. Der er fra statens side ydet DUT-midler til disse opgaver.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


126.   Trivselsmåling 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


127.   Fagudvalgenes arbejde med grøn omstilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget drøfter deres arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i notatet ”Fagudvalgenes relation til grøn omstilling”. 
Baggrund og vurdering
Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør i Køge Kommune blev det aftalt, at arbejdet med grøn omstilling skal koordineres gennem Klima- og Planudvalget, men søges forankret i alle forvaltninger og udvalg.

Den grønne omstillingsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Mette Jorsø (V) og Thomas Elm Kampmann (C) har drøftet prioriteringen af området og har udarbejdet et notat, der i korte træk beskriver nogle emner, der kan have relevans for de øvrige fagudvalg. Notatet er ment som et inspirationsoplæg til de enkelte udvalg og repræsenterer som sådan ikke en udtømmende liste.

Klima- og Planudvalget har på deres møde den 27. september 2018 besluttet at videresende notatet til alle udvalg med en opfordring om at drøfte udvalgets arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i - men ikke begrænset til - notatet.

Den grønne ambassadør stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med møderne i fagudvalgene, med henblik på at fremlægge ideerne og deltage i en efterfølgende drøftelse og ideudvikling til fremtidigt arbejde med grøn omstilling samt samarbejde med Klima- og Planudvalget og den grønne omstillingsgruppe.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet, idet dagtilbuddene opfordres til at tænke over forbruget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


128.   Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 - 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde (inkl. allonge for 2019) forlænges fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020.
Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen
Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. på grund af forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. I forhold til taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.  

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen. 

e. Takstanbefaling 2019
KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen. 

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen
KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december 2018. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december 2018. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020. 

Køge Kommunes Handicapråd har haft sagen i høring og har ingen bemærkninger til forlængelsen af rammeaftalen.

Økonomi
Der henvises til takstafsnittene ovenfor.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


129.   Køge Kommunes deltagelse i partnerskab om en ny kommunal ungeindsats


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender Køge Kommunes deltagelse i partnerskab om en ny kommunal ungeindsats.
Baggrund og vurdering
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Skoleudvalgets og Børneudvalgets fælles temamøde den 30. oktober 2018 om den kommunale ungeindsats var der tilslutning til at deltage i KL's initiativ til et partnerskab mellem ca. ti kommuner om at udvikle ungeindsatsen. KL's tilmeldingsfrist til partnerskabet var den 1. november 2018. Fællesmødet besluttede, at Velfærdsforvaltningen sender ansøgning til KL med henblik på efterfølgende politisk godkendelse i udvalgene.
Økonomi
Deltagerprisen er 150.000 kr. pr. kommune. Udgiften afholdes indenfor Velfærdsforvaltningens og Børne- og Uddannelsesforvaltningens budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


130.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


131.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19