Referat af møde i Børneudvalget

Den 02.02.2022 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Murad Ünsal, (Løsgænger)
Pernille Sylvest, (A)
Rikke Kornval, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)


11.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


12.   Forretningsorden for Børneudvalget i byrådsperioden 2022 - 2025


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

  1. at udvalget foretager 2. behandling af forslag til forretningsorden for Børneudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.
Baggrund og vurdering
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde. 

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Børneudvalget 1. behandlede forretningsordenen på mødet den 5. januar 2022 og fremkom ikke med særskilte bemærkninger. Der er således ikke foretaget ændringer i bilaget fra udvalgets 1. behandling.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


13.   Introduktion til Børneudvalget - kapacitet på dagtilbudsområdet, prognoser og nye dagtilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

  1. tager introduktion til kapacitet på dagtilbudsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen vil gennemføre en overordnet introduktion til Børneudvalgets relevante arbejdsfelter på udvalgsmøderne i første del af 2022.

På dette møde gives en introduktion til kapacitet på dagtilbudsområdet, prognoser og nye dagtilbud.

I nærværende orientering er kapacitetsudfordringerne beskrevet og yderligere uddybet i bilaget. 

Kapacitet på dagtilbudsområdet

En kommune skal stille det nødvendige antal pladser til rådighed, så pasningsgarantien kan overholdes.

I Køge Kommune er tilbudsviften bred:

  • kommunale dagtilbud (30)
  • dagplejere (45)
  • selvejende institutioner (6)
  • puljeinstitutioner (3)
  • private institutioner (2)

I alt udgør de knap 3.500 pladser fordelt på fem områder. Det er pladsanvisningen, der anviser pladser hertil bortset fra de private institutioner, der selv har anvisningen.

Udover dagtilbuddene og dagplejen tilbyder Køge Kommune også tilskud til privat pasning og pasning af eget barn. Disse to ordninger indgår ikke i pasningsgarantien og kan alene anvendes på privat initiativ. Ordningerne svarer til ca. 100 helårspladser. 

Én gang årligt udarbejdes en befolknings- og behovsprognose. De bygger på den bedst kendte viden på det tidspunkt, de bliver udarbejdet. Prognosearbejdet tager udgangspunkt i historiske erfaringer om fx til- og fraflytningsmønstre, husstandenes sammensætning af børn og voksne, fertilitetskvotienter, arbejdsmarkedsforhold, huspriser, områder med udbygning mv. Befolkningsprognosen for 2021 viste en tilgang af børn i 0–6-års alderen på 1.148 børn frem til år 2033. Dækningsgraden (andelen af indmeldte børn i dagtilbud set i forhold til alle børn i den givne aldersgruppe) udgør ca. 65% svarende til, at op til 740 af disse børn vil få behov for en plads. Væksten i aldersgruppen har medført, at pladssituationen i visse områder af kommunen er under pres. Prognosen for 2022 og 10 år frem forventes at være klar omkring maj 2022. 

I anlægsplanen, som løber frem til 2026, er der planlagt fire nye dagtilbud - udover de tre, som er åbnet indenfor de senest 3 år (302 pladser). Dagtilbud ved Ravnsborghallen (114 pladser) i 2023/2024, i Ølsemagle (80 pladser) i 2023/2024, i Bjæverskov (80 pladser) i 2024 og Køge Kyst (80 pladser) i 2025. Forventningen er, at der også efter 2026 vil være behov for yderligere to dagtilbud. 

Udover etablering af ny kapacitet er der dagtilbud, som de seneste år har genåbnet ledige pladser, bygget om, så der blev plads til flere børn, og endelig har de fleste dagtilbud i perioder merindskrevet børn. Udgangspunktet er 12 børn pr. vuggestue- og 22 børn pr. børnehavegruppe. Ved merindskrivning kan disse tal være op til 14-15 børn pr. vuggestue- og 24-25 børn pr. børnehavegruppe. 

Fra 1. april flytter de kommende skolebørn i SFO. Det giver ledige pladser, så de ældste vuggestuebørn kan rykke i børnehave og dermed skabe ledige vuggestuepladser til børn fra ventelisten. Der sker en løbende indskrivning af nye børn, når andre børn fraflytter dagtilbuddet eller børn fylder 3 år og rykker i børnehave. Det største ryk sker 1. april. I løbet af efteråret og de første måneder af året, vil de fleste pladser være besat, og dermed kan nogle forældre opleve, at den plads, de får tilbudt, ligger længere fra bopælen, end de har ønsket. 

Forældrene kan ønske en eller flere pladser. Barnet får anciennitet fra opskrivningsdatoen. Når barnet har alderen til at skulle begynde i dagtilbud, får det anvist plads. Så vidt muligt en af de pladser forældrene har ønsket og ellers en anden plads. Forældrene kan altid være sikre på at få en plads. Har de fået en plads, de ikke ønsker, og takker ja til denne, har de mulighed for at blive stående på venteliste til én af de ønskede pladser. De har også mulighed for at takke nej og fortsætte på ventelisten til alle de dagtilbud, barnet er skrevet op til, men så er de ikke længere omfattet af pasningsgarantien.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


14.   Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget 

  1. godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune i perioden 1. marts til 31. maj 2022.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler at lukke ventelisten for en periode på tre måneder, så pladserne tilbydes børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune, da der er behov for kapaciteten.

En kommune har jf. Dagtilbudsloven mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andrekommuner, hvis antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1% af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen og kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud og/eller i forhold til de enkelte institutioner.

Antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til Køge Kommune overstiger 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er stor. I nogle områder er det nødvendigt at tilbyde forældre plads i andre områder end der, hvor familierne bor, for at kunne overholdepasningsgarantien. 

Børn fra andre kommuner, der allerede er på venteliste til pladser i kommunen, får anvist plads i overensstemmelse med placeringen på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes. 

Lukkes ventelisten for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med en leje- eller købsaftale til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen. Det er således muligt at tilgodese behovet for en plads til kommende borgere i kommunen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


15.   Politisk ledelsesinformation - 4. kvartal 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget 

  1. tager orienteringen om politisk ledelsesinformation til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har siden august 2019 i hvert kvartal præsenteret
Børneudvalget for politisk ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde.
Den politiske ledelsesinformation omhandler dels ’Socialsager’, der omhandler børn og unge, der
er socialt udsatte på grund af egne eller forældres forhold, dels ’Handicapsager’, der omhandler
børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse. Den politiske ledelsesinformation omhandler følgende temaer:

• Aktive sager
• Underretninger
• Forebyggende indsatser
• Anbringelser
• Handleplaner og børnefaglige undersøgelser i anbringelsessager
• Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser

Det kvartalsvise overblik er et øjebliksbillede, som det ser ud ved udtræk fra Familiecentres fagsystem, DUBU, ved kvartalets udgang. Der kan forekomme mere eller mindre markante udsving over kvartalerne og forvaltningen følger løbende udviklingen. Hvis der er markante udsving, vil det fremgå af indstillingen.

I denne ledelsesinformation er en pjece, der udleveres til forældrene i tilfælde af en underretning, vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


16.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Forvaltningen orienterede om status på corona.

Til toppen


17.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


18.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.02.22