Referat af møde i Børneudvalget

Den 05.01.2022 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Murad Ünsal, (Løsgænger)
Pernille Sylvest, (A)
Rikke Kornval, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand i Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, 

 1. at valget af Pernille Sylvest (A) som formand og Rikke Kornval (V) som næstformand i Børneudvalget på det konstituerende møde den 1. december 2021 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
I forlængelse af byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 konstituerede Børneudvalget sig med formand og næstformand.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


3.   Forretningsorden for Børneudvalget i byrådsperioden 2022 - 2025


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

 1. at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Børneudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.
Baggrund og vurdering

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde. 

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Forslag til forretningsorden 1. behandlet og genoptages på februar-mødet.
Bilag

Til toppen


4.   Udkast til mødekalender 2022 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

 1. at forslag til mødekalender for 2022 godkendes.
Baggrund og vurdering

Børneudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. onsdag i måneden - dog med  følgende ændringer:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag grundet sommerferie

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår, at mødetidspunktet fastsættes fra kl. 16.00 - 18.00. 

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 5. januar
 • 2. februar
 • 2. marts
 • 6. april
 • 4. maj
 • 1. juni
 • 10. august
 • 7. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 7. december

Møderne i udvalget afholdes enten fysisk, elektronisk eller ved at nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk. Det enkelte medlem deltager som udgangspunkt fysisk i mødet. Det enkelte medlem kan dog deltage elektronisk med tilvalg af kamera, hvis det er begrundet i medlemmets helbred eller af andre årsager, der forhindrer medlemmet i at møde op.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


5.   Program for introduktion af Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter ønsker til, hvordan udvalget vil introduceres til udvalgsområdet.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har – efter aftale med formand og næstformand – udarbejdet en første helt overordnet introduktion til Børne- og Uddannelsesforvaltningens område og hermed udvalgenes ansvarsområder.

Denne introduktion gives til Børneudvalget og Skoleudvalget på et fælles møde i forbindelse med udvalgsmøderne den 5. januar 2022.

Det foreslås, at udvalgsmedlemmerne tilkendegiver ønsker til videre introduktion, herunder ønsker til besøg på udvalgets enheder og afvikling heraf, og at formandsskaberne i forlængelse heraf varetager den nærmere planlægning i samarbejde med forvaltningen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


6.   1. økonomiske redegørelse 2022 i Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at godkende 1. økonomiske redegørelse.
Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Børneudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. 

Nedenfor er Børneudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: 0 - 6 årsområdet. Dette område omhandler primære funktion er dagtilbud til børn. Herunder håndtering af dagtilbud til børn med særlige behov.
  2. Aktivitetsområde: Foranstaltninger børn og unge. Dette område omhandler udgifter til børn og unge, som ikke kan indgå i det almen dagtilbud eller skolesystem. Det er således anbringelser og det forebyggende arbejde for at undgå anbringelser.
 2. Indkomstoverførsler
  1. Aktivitetsområde: Indkomstoverførelser BU. Dette område omhandler særlig støtte i hjemmet til handicappede børn, samt tabt arbejdsfortjeneste til forældrene.
 3. Andet
  1. Aktivitetsområde: Andet. Dette område omhandler udelukkende refusionsindtægter som følge af særlige dyre enkeltsager. Dette er således en kompensation for ekstraordinære udgifter under serviceområderne.

Bevillingskategori – Anlæg:
Børneudvalget har et anlæg vedrørende ombygning af legepladser som forventes overført fra 2021. 

Børneudvalgets samlede budget udgør 537,4 mio. kr. Der forventes en mulig udfordring på 1,0 mio. kr. vedrørende øget udgifter på indsatsgruppe i dagtilbud.

Udfordringen på 1,0 mio. kr. vedrører manglende indsatsgruppepladser. Der er budgetteret med 26 indsatsgruppepladser i 2022. I de seneste måneder af 2021 har det faktiske indsatsgruppepladser været 30-31. Der har været et stigende behov for indsatsgruppepladser i 2021, og det forventes ikke, at det behov falder i 2022. 

Udfordringen håndteres ved finansiering inden for egen ramme. Derfor vil der ikke blive søgt bevillingsmæssig dækning til merudgifterne før ved 2. økonomiske redegørelse.

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. der er ikke taget høje for, at der kan komme ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronasituationen.

Økonomi
Se vedlagte overblik.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


7.   Dagtilbud ved Ravnsborghallen - prisstigninger og supplerende anlægsbevilling (Lukket punkt)Til toppen


8.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • Status på coronasituationen
 • KL's Børn og Unge Topmøde 2022.

Til toppen


9.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


10.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.01.22