Referat af møde i Børneudvalget

Den 06.10.2021 kl. 16:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Kirsten Larsen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Thomas Kampmann, (C)

110.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 1 (A, B, C, F, I, O og Ø) har indkaldt Kirsten Larsen (C) til at deltage i Børneudvalgets møde den 6. oktober 2021 som stedfortræder for Thomas Kampmann (C), der har meddelt forfald i en periode på 12 dage og således ikke har mulighed for at deltage i mødet. 

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


111.   Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet - efter høring


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. godkender ny tildelingsmodel, herunder nedenstående ændringer

  a) der tildeles uændret timer til dagtilbud med anretterkøkken, og udgiften finansieres af øget forældrebetaling.
  b) selvejende dagtilbud indgår i den kommunale ejendomsforsikringsordning.

 2. godkender at modellen træder i kraft 1. januar 2022.
Baggrund og vurdering

Den eksisterende tildelingsmodel for dagtilbud har en række historisk betingede skævheder og giver ikke lige vilkår mellem institutionerne. Forvaltningen har derfor fremlagt forslag til ny tildelingsmodel, hvor det grundlæggende princip er, at alle institutioner skal behandles ensartet, og samtidig skal budgettildelingen være gennemsigtig og forudsigelig samt give bedre mulighed for økonomisk styring og udnyttelse af midlerne i dagtilbuddene.

Børneudvalget besluttede den 11. august 2021 at sende tildelingsmodellen i høring, og der er indkommet 10 høringssvar (vedlagt som bilag). Forvaltningen fremlægger her forslag til ny tildelingsmodel, som er justeret med udgangspunkt i høringssvarene og kommentarer fra dagtilbud og faglige organisationer på et informationsmøde, som blev afholdt i august. Resume af høringssvar og forvaltningens kommentarer fremgår af bilag.

Der er to ændringer i forhold til modellen, der blev sendt i høring.

Ejendomsforsikring

I den fremlagte tildelingsmodel var det forudsat, at ejendomsforsikring indgik i ETK’s beregning af bygningstilskuddet. Derfor var der ikke tildelt særskilte midler hertil. Det har imidlertid vist sig, at ejendomsforsikring ikke indgår i bygningstilskuddet. Derfor skal modellen justeres i forhold til ejendomsforsikring. Det kan gøres på to måder:

 1. De selvejende institutioner indgår i kommunens forsikringsordningen, hvilket samlet set koster ca. 15.000 kr. årligt

eller

 1. De selvejende institutioner tilføres budget til ejendomsforsikring. Udgiften svarende til ca. 120.000 kr. vil i så fald skulle finansieres af alle institutionerne, som tilsvarende får reduceret i deres budget.

Forvaltningen anbefaler, at de selvejende institutioner indgår i kommunens forsikringsordning.

Tildeling til anretterkøkken

De dagtilbud, som har anretterkøkken, får i dag tildelt timer til at løfte opgaver i tilknytning til frokosten, hvilket bortfalder i den model, der har været sendt i høring. I høringssvarene er der udtrykt bekymring for konsekvenserne ved bortfald af disse timer, da det pædagogiske personale så skal bruge tiden i køkkenet i stedet for ved børnene.

En madordning skal være 100% forældrefinansieret. Den eksisterende model tildeler flere midler til anretterkøkken, end der opkræves hos forældrene. For at opnå balance skal der enten reduceres i antallet af timer til anretterkøkken svarende til den nuværende forældrebetaling eller øge forældrebetalingen, så det svarer til det faktiske forbrug.

Servicetilbuddet om et sundt måltid til børn er ens uanset om det er anretterkøkken eller produktionskøkken. Derfor har man i flere kommuner ens pris på disse ordninger.

Forvaltningen anbefaler, at der tildeles samme midler som i den eksisterende model til anretterkøkken, og at forældrebetalingen for madordning i anretterkøkken forøges tilsvarende, idet madordningen skal være 100% forældrefinansieret.

Ikrafttrædelse

Forvaltningen anbefaler at modellen som planlagt træder i kraft 1. januar 2022, så der sikres lige vilkår mellem institutionerne.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet den nye tildelingsmodel svarer til den nuværende budgetramme.
Beslutning
Sekretariatschef Claus Trenckner deltog under punktet.

Indstilling 1, 1a, 1b og 2 godkendt med bemærkning om, at ingen institutioner må miste noget ved overgangen til ny model i første implementeringsår 2022.

Børneudvalget vil have fokus på arbejdet med ledelse og ressourcer til sårbare børn samt følge modellen tæt.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


112.   Evaluering af arbejdet med SprogTrappen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om evalueringen af arbejdet med SprogTrappen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i arbejdet med at understøtte børns sproglige udvikling skal alle kommuner sørge for at gennemføre den lovpligtige sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år. Dette skal ske, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Køge Kommune er det politisk besluttet at sprogvurdere alle 3 årige børn.

Køge Kommune bruger værktøjet Hjernen & Hjertet fra Rambøll til at sprogvurdere børnene.

Børneudvalget blev på mødet den 5. maj 2021 orienteret om et forskningsprojekt ”SprogTrappen på arbejde”. Børneudvalget godkendte i den forbindelse, at dagtilbuddene i område Midt og Vest bruger SprogTrappen som alternativ til Rambølls Hjernen&Hjertet i resten af 2021. 

SprogTrappen er udover at være et værktøj til den obligatoriske sprogvurdering også et værktøj til forebyggelse af sproglige vanskeligheder gennem tidlig indsats.

Der er nu gennemført en evaluering af projektet som peger på, at det arbejde, som dagtilbuddene har gjort med SprogTrappen, har løftet kvaliteten.  

Evalueringen viser, at SprogTrappen kan bidrage til at opbygge en øget refleksion over den sprogpædagogiske praksis i hverdagens leg, rutiner og aktiviteter. SprogTrappen bidrager dermed til at opbygge en systematisk evalueringskultur, der giver en udvikling af kvalitet i dagtilbuddene. Evalueringen, som bygger på både interviews og observationsdata, viser, at der er sket en række ændringer i praksis, som tilsammen giver løft af kvaliteten. Det handler blandt andet om:

 • Det systematiske arbejde med lege-sprog-miljøer har bidraget til en bedre sprogpædagogisk organisering. Det betyder, at børnene oftere er i mindre grupper, og at det er tydeligt, hvilken voksen, der gør hvad.
 • Det systematiske arbejde med lege-sprog-miljøer har bidraget til et langt mere varieret lege-sprog-miljø. I hverdagen betyder det, at børn og voksne får sat flere ord på det der sker i legen. Det betyder også, at de voksne i større omfang sørger for, at det er mere tydeligt hvilke lege, børnene kan lege, og hvor de kan gøre det. Det kan være rollelege (butiksleg, dukkehus og konstruktions/bygge) og bevægelseslege (fangeleg, cykelleg og jorden brænder).
 • Det systematiske arbejde med proceskvalitet, forstået som samspil, kommunikation og varieret sprogbrug har bidraget til en høj sprogpædagogisk kvalitet i rutiner, aktiviteter og lege. Det betyder også, at børnene får bedre hjælp af en voksen til at være med i en leg med andre børn fremfor at se på, at de andre leger.

Medarbejderne har hele projektet igennem været motiverede for at arbejde med SprogTrappen, og de har blandt andet sagt følgende:

 • Redskabet bidrager til den viden, de savner om børns udvikling. I hverdagen betyder det, at flere medarbejdere nu bedre kan bruge konkret viden om børns sproglige udvikling i hverdagslegen, hvor det kan hjælpe børnene til at udvikle deres sprog.
 • Sparringsdage har understøttet dybdelæring, og ny viden implementeres i den konkrete hverdagspraksis.
 • Lokale løsninger, der tager udgangspunkt i lokale behov, skaber meningsfuldhed og ejerskab i forhold til det (sprog)pædagogiske arbejde med børn og børnefællesskabet. Muligheden for at gøre noget som passer ind i den enkelte institution, er blevet tydeligere – alle behøver ikke at gøre det samme.

Vilkår i forbindelse med Covid-19 spiller en rolle i forhold til, hvor langt de enkelte dagtilbud er nået med implementering og løft af kvaliteten. Nogle dagtilbud er langt i processen med at implementere SprogTrappen og udviklingen af (sprog)pædagogisk kvalitet. Andre dagtilbud er endnu ikke er nået så langt, og arbejder fortsat med at etablere mere systematiske vurderings- og udviklingspraksisser. 

Evalueringen vil indgå i yderligere drøftelser og afvejninger i en vurdering af, om SprogTrappen eventuelt kan erstatte eller supplere det eksisterende sprogvurderingsværktøj for dagtilbuddene i Køge Kommune. I afvejningen indgår blandt overvejelser om økonomi i forhold til fortsat drift, sammenhæng med sprogvurdering i SFO og skole. Børneudvalget vil senere blive orienteret om sagen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren D. Brask (V)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


113.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Direktøren orienterede om henvendelse med forslag om en ammevejleder.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren D. Brask (V)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


114.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Søren D. Brask (V)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


115.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.10.21