Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Børneudvalget

Den 20.06.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Thomas Kampmann, (C)

93.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 1 (A, C, F, I og O) har indkaldt Mads Andersen (C) til at deltage i Børneudvalgets møde den 20. juni 2019 som stedfortræder for Thomas Kampmann (C), der har meddelt forfald i perioden 14. - 22. juni 2019, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

 I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov, kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes en stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


94.   Budgetanalyse - Åbningstid i dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om åbningstid i dagtilbud.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

Alle dagtilbud har en basisåbningstid på 52 timer ugentligt. Hertil kommer et antal timer til udvidet åbningstid, som varierer fra dagtilbud til dagtilbud, men dog således at alle dagtilbud har åbent i minimum 53 timer ugentligt.

Den udvidede åbningstid er bevilget for at tilgodese behovet hos bl.a. forældre, der pendler langt til arbejde eller har skæve arbejdstider.

Forvaltningen har til sammenligning undersøgt åbningstiderne i nabokommunerne. I Solrød Kommune har alle åbent 51 timer om ugen, mens institutioner i Roskilde, Næstved og Greve kommuner typisk har en åbningstid på mellem 52,5 og 54 timer om ugen. I Stevns Kommune er åbningstiden 54 timer ugentligt.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi

Der anvendes årligt 1,2 mio. kr. til udvidet åbningstid. På baggrund af en analyse af anvendelsesgraden konkluderes det, at en vis reduktion i åbningstiden kan foretages uden at være til gene for mange forældre. Der peges på to mulige modeller:

Model 1 anviser et serviceniveau, hvor antallet af timer til udvidet åbningstid reduceres med 70 timer, svarende til en time pr. uge pr. dagtilbud. Dette indebærer en besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

I model 2 peges på fuld reduktion af den udvidede åbningstid, hvilket indebærer en besparelse på 1,2 mio. kr., og åbningstiden reduceres til 52 timer om ugen for samtlige dagtilbud.

Beslutning
Sagen udsættes med henblik på afklaring i forbindelse med kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


95.   Budgetanalyse - Afbureaukratisering på dagtilbudsområdet


Indstilling
Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen jf. budgetanalysen om afbureaukratisering på dagtilbudsområdet.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

I analysen er der set på fire forhold: a) Sagsgange i relation til de rammer som lovgivningen har opstillet på området, b) metodefrihed i opgaveløsningen, c) dokumentationskrav og d)arbejdsdeling mellem decentrale og centrale aktører.

Af analysen fremgår det, at sagsgange, dokumentationskrav og arbejdsdeling mellem centrale og decentrale aktører i dag fungerer uden unødigt bureaukrati.

I Køge Kommune er det politisk besluttet at to metoder til systematisk observation af børn - sprogvurderinger og TrasMo - skal benyttes for at sikre, at alle børn med særlige behov opspores så tidligt som muligt, og at ingen børn overses.

Det vil være muligt at reducere brugen af systematisk observation til kun at omfatte de børn, som ud fra personalets vurdering, kan være udsatte. Gennemføres der ikke systematiske observationer af børnene sprogligt og motorisk, er der behov for andre tiltag, der kan sikre tidlig opsporing og rettidig indsats for de børn, som ikke opdages via de to tiltag.

Dagtilbuddene har ikke fået tilført midler, da opgaverne blev indført, men en reduktion i opgaven vil kunne betyde et besparelsespotentiale, som vil blive udmøntet i en personalereduktion.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi
Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 115.000 kr. ved kun at sprogvurdere i forhold til lovens minimum, og 4 - 500.000 kr. årligt ved enten at stoppe brugen af TrasMo eller ved at opretholde TrasMo i forhold til de 20 % af børnene, som har behov.
Beslutning
Sagen udsættes med henblik på afklaring i forbindelse med kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


96.   Budgetanalyse - Normering i dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om normering i dagtilbud.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

I Køge Kommune er driftsudgifterne og forældrebetalingen for børnehaver højere end i en del af de øvrige kommuner på Sjælland. Vuggestuer og dagpleje er enten lavere eller svarende til gennemsnittet.

Hvis driftsudgifterne til at drive børnehaver for sænkes, vil det være muligt at opnå en besparelse på 2 mio. kr. Det vil betyde en personalereduktion på i alt 7,1 medarbejdere og en forældrebetaling, der er lavere end i dag. En besparelse på netto 2 mio. kr. vil betyde, at der vil være 9,9 børn pr. medarbejder mod i dag 9,6.

Det giver ca. 2,5 til 3 medarbejdere pr. stue i gennemsnit. Der vil ofte være medarbejdere, som ikke kan være til stede på stuen grundet ferie, sygdom, uddannelse, møder fx med ressourceteamet, forældresamtaler, planlægning af aktiviteter mv. Det kan vanskeliggøre arbejdet med sårbare børn, at kunne trøste børn, som er kede af det eller har brug for ekstra omsorg. Det presser desuden personalet i forhold til at leve op til de kvalitetsmæssige krav, der er stillet med dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan, hvor kravene til fx refleksion over egen praksis, evaluering og samarbejde med forældrene er øget. En besparelse vil sætte dette arbejde under yderligere pres.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.
Økonomi
Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. ved at tilpasse tildelingsmodellen til børnehaverne til et lavere niveau.
Beslutning
Sagen udsættes med henblik på afklaring i forbindelse med kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


97.   Budgetanalyser - Supplerende spareforslag på Børneudvalgets område


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget beslutter hvilke supplerende spareforslag, der skal indgå i opfyldelse af udvalgets sparemål.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2016 at udsætte sagen, idet den oversendes til forligsparternes afgørelse og genoptages på et ekstraordinært møde før sommerferien.

Som supplement til budgetanalyserne fik Børneudvalget den 8. maj 2019 forelagt et katalog af alternative spareforslag med henblik på at nå det samlede sparemål. Børneudvalget besluttede at sende følgende spareforslag i høring:

  • Pulje til langtidsfravær
  • Pulje til sommerferielukning
  • Supervision i Familieafdelingen reduceres med 25%
  • Senere tidspunkt for første tandeftersyn
  • Elmehuset - bortfald af aktiviteter
  • Yderligere sampasningsdage
  • Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder

Spareforslagene har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi
Der henvises til de vedlagte notater.
Beslutning
Sagen udsættes med henblik på afklaring i forbindelse med kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


98.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


99.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19