Referat af møde i Børneudvalget

Den 04.05.2022 kl. 16:00 i Holmebækkens Børnehus, Pogebanken 3 - 5, Herfølge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Kirsten Larsen, (C)
Murad Ünsal, (Løsgænger)
Pernille Sylvest, (A)
Rikke Kornval, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)

Afbud:

Thomas Kampmann, (C)

44.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 2 (C) har indkaldt Kirsten Larsen (C) til at deltage i Børneudvalgets møde den 4. maj 2022 som stedfortræder for Thomas Kampmann (C), der her meddelt forfald i perioden 28. april til 15. maj 2022, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


45.   Introduktion til PPR, inklusion og mellemformer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

  1. tager indtroduktionen til PPR, inklusion og mellemformer til efterretning.

Familiechef Lone Nygaard Jensen og skolechef Søren Thorborg deltager under punktet.

Baggrund og vurdering
På mødet vil udvalget blive introduceret til PPR-området, herunder inklusion og de forskellige mellemformer.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med introduktionen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


46.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 31. marts 2022


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

  1. at månedsopfølgningen pr. 31. marts 2022 tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Børneudvalgets økonomi består af to hovedområder, som økonomisk normalt betragtes som vanskeligt styrbare. Derfor vedlægges månedligt efter 1. kvartal en oversigt med forventningerne til udvalgets økonomi.

0-6 års områdets udfordring er, at hvis forældrene ikke vælger at have deres barn i pasning, koster det ikke kommunen noget. Derfor er estimeringen af antal passede børn vigtig. Derfor følges dette i en månedlig redegørelse. Dette er kun en indikator, da prisen pr. barn varierer væsentligt efter behov og forældrenes valg af pasningsform.

Foranstaltninger for børn og unge er udfordret af, at lovgivningen specificerer, at et barn med udfordringer skal hjælpes, uanset om der er budgetdækning for dette i det kommunale regnskab. Foranstaltningerne svinger meget i pris og varighed. Foranstaltningerne som allerede er bevilget kan forkortes, udvides, forlænges eller ændres til noget helt andet, hvorfor en opfølgning altid er et øjebliksbillede ud fra de aktuelle forventninger.

På baggrund af dette vil overblikket vedlægges til orientering og kun komme på dagsordenen, hvis forvaltningen vurderer, at afvigelsen på det samlede overblik kræver særlig politisk opmærksomhed.

Det aktuelle overblik pr. 31. marts 2022 viser, at 0-6 årsområdet umiddelbart kan have et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som skyldes færre børn end forventet i budgettet. Foranstaltningerne for børn og unge har derimod et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. på driftsområdet og et mindreforbrug uden for serviceområderne på 0,6 mio. kr. Således vil den samlede forventning til Børneudvalgets økonomi være en forventet overførsel til 2023 på 3,4 mio. kr. 

Økonomi
Se vedlagte bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


47.   Foreløbig evaluering af effekten af ekstra ansatte pædagoger og pædagogiske assistenter


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

  1. tager orienteringen om foreløbig evaluering af effekten af ekstra ansatte pædagoger og pædagogiske assistenter til efterretning.
Baggrund og vurdering

I finanslovsaftalen for 2019 mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 1 milliard kroner i perioden 2019-2022 til børn fra sårbare familiers første 1.000 dage. Midlerne blev blandt andet udmøntet i en pulje til mere pædagogisk personale i vuggestuer med mange børn i udsatte positioner. 

I Køge Kommune fik syv dagtilbud andel i puljemidlerne til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter til i alt 14,2 mio. kr.  Formålet er at yde støtte til at styrke kvaliteten i netop disse dagtilbud, og derved fremme børnenes læring og trivsel. 

Udover de syv dagtilbud, der fik midler fra 1.000 dages programmet, valgte Køge Byråd at give midler til tre dagtilbud som på udmøntningstidspunktet havde mange børn i udsatte positioner. Dette skete ved budgetvedtagelsen for 2020. Beløbet var i alt 2,4 mio. kr. 

Samlet set har midlerne betydet en forøgelse på knap 14 årsværk i 2021 for de 10 institutioner.

Udover midlerne til at ansætte flere pædagogiske medarbejdere har Køge Kommune også fået andel i en pulje til kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling for pædagoger, pædagogiske assistenter og for dagplejere, som alle arbejder med de 0-2 årige børn i dagtilbud. Uddannelsesforløbene blev etableret i foråret 2021, og for dagplejen ligger læringsdagene i foråret 2022. 

Der er ikke knyttet et krav om evaluering af brugen af midlerne fra 1.000 dages programmet. Forvaltningen har alligevel ønsket at indsamle viden og lære af de erfaringer, der opnås i perioden frem til udgangen af 2022, hvor projektet udløber. I projektet har de 10 dagtilbud særlig fokus på arbejdet med forældrepartnerskaber og organisering og udvikling af livs-og læringsmiljøer. 

Projektet blev sat i gang sammen med praksiskonsulenter fra Styrelsen for Kvalitet og Udvikling i form af forløb, der har haft fokus at formulere mål med indsatser og give sparring undervejs i forløbet. 

Denne evaluering samler op på de erfaringer, der er gjort i perioden frem til november 2021. Se bilag for uddybende evaluering. I efteråret følges dette op af en slutevaluering. 

Evalueringen gengiver en række erfaringer, som er beskrevet af medarbejderne i de enkelte dagtilbud. Evalueringen viser, at den ekstra tid, som flere medarbejdere medfører, blandt andet resulterer i, at de voksne hurtigere får øje på forhold, der kræver ekstra opmærksomhed og støtte. De voksne omkring barnet får derudover mere tid at være sammen med børnene, til at sparre med hinanden og reflektere over praksis. Der er tid til planlægning og til at gennemføre relevante møder med børnenes forældre og relevante samarbejdspartnere. Der er også tid til at systematisere det skriftlige arbejde, der er nødvendigt. Dette bidrager også til at forenkle der, hvor der kan være behov for dette.

I tillæg til projektet har et af de tre dagtilbud, som Køge Byråd gav midler til, deltaget i et forandringsprojekt. Dette projektet har fokuseret på at skabe rum for refleksioner og forandring af praksis. Herunder hvad arbejdet med vuggestuebørn i små grupper betyder, og hvordan det er muligt med ekstra ressourcer. Det har, som det fremgår i bilag betydet noget for alle børn, og specifikt noget for de børn som er i udsatte positioner. Projektet er finansieret af en pulje i BUPL, som dagtilbuddet havde ansøgt.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


48.   Vedtægter Skovsneglen 2022


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

  1. godkender vedtægterne for puljeinstitutionen Skov- og Naturbørnehuset Skovsneglen.
Baggrund og vurdering

Puljeinstitutionen Skov- og Naturbørnehuset Skovsneglen har udarbejdet nye vedtægter, som erstatter vedtægterne fra 2014. Disse er godkendt på forældremøde, som har status af generalforsamling, i april 2022.

Med vedtægtsændringerne er teksten generelt gennemskrevet og opdateret, så de er tidssvarende og bl.a. præciserer kompetencer mellem institutionsleder og bestyrelsen.

"§ 2 formål" er opdateret med institutionens profil for at rodfæste institutionens retning og kutymer.

Det er tydeliggjort, at der kan vælges et eksternt medlem af bestyrelsen, som ikke har børn i institutionen, hvor særlige kompetencer tilsiger det. § 4 stk. 3. Desuden er antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 7 til 5, da det kan være vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal forældre til bestyrelsen. Bestyrelsen kan indbyde medarbejdere og forældre til at deltage under relevante punkter i bestyrelsesmøderne. § 5.

Institutionens tegningsregler § 7 er specificeret, så det er formand, næstformand og kasserer, der tegner bestyrelsen. Dog kræver det hele bestyrelsens og Køge Byråds godkendelse, hvis der skal optages lån.

Fastsættelse af åbningstiden sker i samarbejde mellem bestyrelsen og institutionslederen ud fra det aktuelle behov. I vedtægterne fra 2014 var det en fast åbningstid, der ikke kunne reguleres ved behov.

Økonomi
Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


49.   Information til Børneudvalget


Kommunikation
Der er lagt følgende dokumenter under Børneudvalget - Information:

Politisk ledelsesinformation - Familiecenter Køge:
Det kvartalsvise overblik er et øjebliksbillede, som det ser ud ved udtræk fra Familiecentres fagsystem, DUBU, ved kvartalets udgang. Der kan forekomme mere eller mindre markante udsving over kvartalerne og forvaltningen følger løbende udviklingen. Hvis der er markante udsving, vil det fremgå af dagsordenen. 1. kvartal 2022 viser ingen markante udsving.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


50.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

  • Projekt 'Din stemme' er fravalgt.
  • Status på Ukraine

Dialogmøde med bestyrelser forsøges afholdt den 1. september 2022, kl. 17.30 - 19.00 - afklares med Skoleudvalget.

Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


51.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


52.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.05.22