Referat af møde i Børneudvalget

Den 30.10.2018 kl. 15:00 i fællesmøde med Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)

116.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


117.   Temamøde om Ungereformen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget tager orienteringen om ungereformen og den kommunale ungeindsats til efterretning.
Baggrund og vurdering

I oktober 2017 samledes alle partier i Folketinget om en fælles aftale med titlen "Aftale om bedre veje til uddannelse og job." (Aftalen er vedlagt som bilag.)

Aftalen er i løbet af 2018 udmøntet i en række love, som skal implementeres i løbet af 2018 og 2019.

Der har administrativt været arbejdet med de forskellige dele af reformen og dets implementering.

Med henblik på at drøfte aftalens indhold og implementering har der været et politisk ønske om et fællesmøde mellem de tre fagudvalg i Køge Kommune, som kan berøres.

På mødet vil forvaltningen komme med et oplæg til drøftelse. Oplægget vil have tre formål:

  • etablere fælles vidensniveau om aftalen 
  • lægge op til en indledende drøftelse af mål for Køge Kommune på ungeområdet herunder organisering af den kommunale ungeindsats
  • drøftelse af det videre arbejde med ungeområdet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Forvaltningen orienterede om FGU og Kommunal Ungeindsats.

Drøftet.

Forvaltningen sender ansøgning til KL med henblik på efterfølgende politisk godkendelse i udvalgene.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


118.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19