Referat af møde i Børneudvalget

Den 04.11.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


137.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


138.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget pr. 30. september 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Konceptet er nu brugt i 1 år og giver et overordnet billede af tendensen på området. Der er kun opfølgning på de vanskeligt styrbare andele af budgettet, idet styrbare andele forventes at have budgetoverholdelse.  

Opgørelsen er opdelt i 3 bilag.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et mindreforbrug. Børneudvalgets beslutninger ved sidste møde er indarbejdet, selvom de endnu ikke er godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Udgifterne i forbindelse med corona-nedlukning indgår ikke i nærværende regnskab. Kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

Budgettet er reduceret med 5,8 mio. kr. ud fra sidste mødes beslutning. Således er den aktuelle forventning, at der vil være budgetoverskud på 0,2 mio. kr.

Bilag 3: Opfølgning på famillieområdets indsatser

Ved denne opgørelse er der fortsat økonomisk balance. Det marginale forbedring dækker over store udsving mellem opgaverne. Særligt de forebyggende foranstaltninger har en kraftig stigning efter genåbningen af samfundet.
Økonomi
Se ovenfor samt bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


139.   3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd
 1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2020
 2. at der bevilges en budgetneutral overførsel til Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. til regulering af pris og lønskøn.
Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes det, at der er budgetbalance. Merudgifter til telte, ansættelser osv. i forbindelse med lukning og genåbning af dagtilbuddene er ikke indregnet i den økonomiske redegørelse, idet kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Det er en forudsætning for et budget i balance, at Økonomiudvalg og Byråd godkender etableringen af anlægspuljen på 5,8 mio. kr., som blev godkendt på Børneudvalgets møde den 7. oktober 2020. 

I forbindelse med KL's midtvejsregulering blev der indarbejdet et nyt pris- og lønskøn, og der blev frigivet 0,2 mio. kr., som overføres til Økonomiudvalget. 

Serviceudgifter:
Udgifterne til både dagtilbud og foranstaltninger for børn og unge følges tæt i månedsopfølgningerne. Med de seneste disponeringer er budgettet i balance på begge områder. Der er en sikkerhedsmargen på foranstaltningsområdet, så i modsætning til tidligere år vil der med stor sandsynlighed ikke være merforbrug i 2020.

De rammestyrede områder udgør 90% af udvalgets budgetramme. På disse områder er der overførselsadgang. 

COVID-19

Under Børneudvalget forventes omkostninger på i alt 7,8 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID-19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID-19-omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID-19-omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året, hvor det forventes, at Køge Kommune får dækket de omkostninger vedrørende COVID-19, som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært lønudgifter til håndtering af mindre grupper og telte til udvidelse af arealkrav.

COVID-19-omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

Økonomi
Der henvises til sagsfremstilling og bilag.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


140.   Børneudvalget - orientering om budget 2021-24


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2021-2024, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 6. oktober 2020 budgettet for 2021-24. Forud havde et flertal i Byrådet indgået forlig om budget 2021-24.

Et af de væsentligste fokusområder for Byrådet har været at opruste anlægsbudgettet, så der fortsat er penge til at bygge nye institutioner i takt med at indbyggertallet stiger. Med årets budgetaftale er anlægsbudgettet nu mere end dobbelt så højt som i begyndelsen af byrådsperioden, hvilket flugter fint med den udvikling, Køge Kommune oplever.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2021-24 på Børneudvalgets område.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne af anlægsplanen på Børneudvalgets område.

Til kapacitet til dagtilbud er der i budgetperioden afsat 110 mio. kr. til håndtering af ibrugtagning af et dagtilbud hvert andet år. 2021 (primo2022), 2023 og 2025.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2021:
Personskat: 24,9 procent. 
Kirkeskat: 0,87 procent. 
Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 
Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 
Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 
Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille. 
Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Her er fundet 5 mio. kr. gennem bedre udbud på indkøb, IT med videre. Effektiviseringerne på 5 mio. kr. årligt skal hentes hvert år fremadrettet for at skabe rum til politiske og administrative korrektioner på henholdsvis 5 og 6 mio. kr. om året.

Med det vedtagne budget for 2021-24 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år og budget 2021-24 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2021.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2021-24 ansvarlige for at implementere budget 2021-24.

Økonomi
Se vedlagte notat.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


141.   Politisk ledelsesinformation 3. kvartal 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har siden august 2019 i hvert kvartal præsenteret Børneudvalget for politisk ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde.

Den politiske ledelsesinformation omhandler dels ’Socialsager’, der omhandler børn og unge, der er socialt udsatte på grund af egne eller forældres forhold, dels ’Handicapsager’, der omhandler børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, hvor familien modtager handicapkompenserende ydelser efter servicelovens §§ 41-45 – eventuelt i kombination med sociale indsatser.

Forvaltningen har arbejdet med et nyt format for præsentationen af den politiske ledelsesinformation, hvor grafer og forklarende tekst nu er samlet i bilaget. Indholdsmæssigt er der tilføjet information om status på forvaltningens opfyldelse af de lovmæssige krav om udarbejdelse og opdatering af en handleplan i anbringelsessager.

Den politiske ledelsesinformation omhandler følgende temaer:

 • Aktive sager
 • Underretninger
 • Forebyggende indsatser
 • Anbringelser
 • Handleplaner i anbringelsessager
 • Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser

Forvaltningen vil arbejde videre med udviklingen af den politiske ledelsesinformation. Som et fremtidigt tiltag vil den politiske ledelsesinformation komme til også at indeholde en status på forvaltningens opfyldelse af kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


142.   Ansøgning om udvidelse af køkken i Fuglevænget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Fuglevængets Børnehus må optage lån i overensstemmelse med vedlagte lånetilbud til:

 1. ombygning af køkken, personalerum og udskiftning af vinduer

  eller

 2. ombygning af køkken og personalerum

  eller

 3. udskyde beslutningen til næste budgetlægning.
Baggrund og vurdering
Bestyrelsen i Fuglevængets Børnehus ønsker at ombygge institutionens køkken, så det får tilstrækkelig kapacitet til at levere mad til både vuggestuen og børnehavehaven. Institutionens henvendelse er vedhæftet som bilag.

Oprindeligt var Fuglevængets Børnehus to separate institutioner - en vuggestue og en børnehave. Køkkenet er placeret i vuggestuen og har hele tiden leveret mad hertil. Siden 2013 er der produceret mad til både vuggestuen og børnehaven. På det tidspunkt var børnetallet lavere end i dag og derfor var køkkenkapaciteten tilstrækkelig. Siden er børnetallet øget og køkkenet er ikke længere stort nok til at producere mad til hele institutionen. Fuglevængets Børnehus har løbende selv investeret i forskellige forbedringer af køkkenet herunder ovn, bordplade og skabe. Disse ting vil blive genanvendt ved en ombygning.

En ombygning af køkkenet medfører, at personalerummet må flyttes. Vinduerne i bygningen er slidte, så det kan være hensigtsmæssigt at få udskiftet disse samtidig, hvorved der opnås en energibesparelse. Vinduerne kan have en levetid på nogle år og derfor er det en mulighed først at udskifte dem senere. Oplæg til ombygning og den tilhørende økonomi fremgår af bilag.

Fuglevængets Børnehus er en selvejende institution, som ejer egen bygning. Eventuelle forbedringer skal finansieres via lån (eller egen opsparing). Et lån til ombygning af køkken løber over 10 år. Det er Køge Kommune, der skal dække de månedlige afdrag på lånet i form af et højere tilskud til ejendomsudgifterne. Hvis finansiering af ombygningen godkendes, forventes køkken, personalerum og eventuel udskiftning af vinduer at være færdig i august 2021.

Det skal bemærkes, at normal praksis vil være at vente med beslutning om låntagning til næste budgetlægning.

Hvert andet år afholdes valg om madordning, som er 100% forældrefinansieret. Valget afholdes i lige år og træder i kraft i juli i ulige år. Forældrene er typisk glade for madordningerne og det må forventes, at forældrene i Fuglevængets Børnehus ved valget i 2020 igen stemmer for madordningen.
Økonomi

Kommune Kredit har udarbejdet to lånetilbud.

 1. Udskiftning af køkken og vinduer samt flytning af personalerummet. Her udgør det kvartalsvise ydelse 55.059 kr. svarende til 220.236 kr. årligt i 10 år.
 2. Udskiftning af køkken og flytning af personalerummet. Her udgør det kvartalsvise ydelse 24.076 kr. pr. kvartal svarende til 96.304 kr. årligt i 10 år.

Fuglevængets Børnehus har indhentet et overslag på lånetilbud 1 i Merkur Bank. Her vil den månedlige udgift være ca. 25.000 kr. afhængig af renten, svarende til ca. 300.000 kr. årligt plus omkostninger. Lånet er dermed billigst at optage via Kommune Kredit.

For Køge Kommune er der følgende økonomiske konsekvenser:

 • der er et deponeringskrav svarende til anlægsbeløbet
 • afdrag afholdes af Køge Kommune. Afdragene kan ikke finansieres af Børne- og Uddannelsesforvaltningens budget, og skal derfor findes centralt
 • der skal gives garanti.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om en tillægsbevilling til deponering svarende til anlægssummen, som enten udgør 2.250.000 kr. eller 976.000 kr. alt efter om det er indstilling 1) inklusiv udskiftning af vinduer eller om det er indstilling 2). Deponeringen bliver frigivet med 1/10 del over de 10 år. Udover deponeringen søges en tillægsbevilling til driften til at betale afdrag, som ikke kan indeholdes i Børneudvalgets eksisterende budget. Tillægsbevillingen til driften udgør 220.236 kr. om året i model 1 og 96.304 kr. i model 2. Deponeringen samt tillægsbevillingen til driften vil forringe kassen tilsvarende alt efter hvilken model, der vælges. Alternativt kan sagen indgå i næste års budgetforhandlinger for budget 2022-25.

Beslutning
Børneudvalget oversender beslutningen om sagen til budgetforhandlingerne for 2022 - 2025.
Bilag

Til toppen


143.   Parkeringsforhold ved Gørslev Børnehus


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter parkeringsforhold og legeplads ved Gørslev Børnehus.
Baggrund og vurdering

Oprindeligt var Gørslev Børnehus en børnehave, men er senere blevet til et integreret dagtilbud, ligesom skolen er ændret fra en folkeskole til en specialskole. Begge dele har medført langt flere brugere.

Gørslev Børnehus er normeret til 5 vuggestue- og 25 børnehavepladser. Der er pt. 29 indmeldte børn heraf 10 vuggestuebørn.

Personalet fra skolen og dagtilbuddet, samt forældrene der skal aflevere og hente deres børn, parkerer i dag på parkeringspladsen, foran skolens indgang. Samtidig har bussen (MOVIA) holdeplads på parkeringspladsen. Parkeringspladsen har ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere det øgede antal brugere, og derfor parkerer forældre ofte langs Lundegårdsvej. Det medfører farlige situationer både langs vejen og på selve parkeringspladsen.

Gørslev Børnehus er placeret længst væk fra parkeringspladsen. Der er langt at gå fra parkeringspladsen til dagtilbuddet med børn, særligt vuggestuebørn, madpakker, skiftetøj, evt. søskende mv. Børn og forældre skal gennem Ellebækskolens skolegård for at komme til Gørslev Børnehus. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da skolens børn kan være sårbare og kan have svært ved at forholde sig til forældre og børn, der skal til Børnehuset. Det kan skabe konflikter, når forældrene skal igennem skolegården for at komme til Gørslev Børnehus.

For nye forældre og gæster kan det være svært at finde Børnehuset, da vejen gennem skolegården ikke umiddelbart er naturlig.

Da antallet af børn i Gørslev Børnehus er vokset, særligt i vuggestuedelen, er legepladsen ikke længere dimensioneret til antallet af børn, der går i dagtilbuddet. Derfor kunne en udvidelse af legepladsen være hensigtsmæssig. Dette også set i lyset af ønskerne om, at uderummet skal udgøre en større del af det pædagogiske læringsmiljø, og en kortlægning af dette skal etableres i overensstemmelse med beslutningen på Børneudvalgsmødet i september 2020.

Udfordringerne med parkering og legeplads kan løses, hvis arealet ved Lundegårdsvej nr. 6 og haven kommer i spil. Der kan etableres en parkering, hvor forældre kan parkere, mens de afleverer og henter deres børn, og legepladsen kan udvides på arealet, hvor huset og haven er i dag. Huset tilhører Køge Kommune og planlægges nedrevet grundet skimmelsvamp.

Forvaltningen anbefaler, at der tages skridt til en drøftelse af parkeringsforholdene, og at drøftelsen eventuelt suppleres af kontakt til eller dialog med Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomi

Forslaget indeholder tre dele: 1) nedrivning af huset, som kan skabe plads til parkering og legeplads, 2) udvidelse af legepladsen og 3) etablering af 10 eller 20 parkeringspladser.

Del 1 anslås at koste 1,25 mio. kr., hvilket der er afsat midler til i Teknik og Miljøforvaltningen. Del 2 er i forslaget anslået til at koste ca. 0,85 mio. kr. Beløbet afhænger af, hvilken type legeplads, der etableres. Den kan eventuelt finansieres via midler til legepladser, hvis der afsættes sådanne i forlængelse af kortlægningen af legepladser. Del 3 anslås at koste 1,2 til 1,7 mio. kr. Finansieringen hertil udestår.

Udgiften til del 3 kan på kort sigt reduceres ved at lægge grus i stedet for asfalt. Det vil kunne give en besparelse på mellem 50. og 90.000 kr. afhængig af antallet af parkeringspladser. I stedet vil der komme vedligeholdelsesudgifter til de huller, der naturligt vil opstå på grund af slid og vejrlig, og besparelsen vil som følge heraf forsvinde over en årrække.

Beslutning
Børneudvalget ser positivt på sagen og indgår i afklaringen af midler til udvidelse af legepladsen ved Gørslev Børnehus.

Børneudvalget går i dialog med Teknik- og Ejendomsudvalget om deres mulighed for afholdelse af midler til etablering af parkeringspladser.
Bilag

Til toppen


144.   Evaluering af Corona i dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Corona-pandemien har betydet markante ændringer i den måde, dagtilbuddene har skullet organisere hverdagen. Smitterisikoen har medført krav om øget afstand mellem børn og voksne, mindre og faste grupper af børn, som ikke blandes på tværs af dagtilbud, øget brug af udemiljøet, øget fokus på hygiejne og rengøring, og et ændret samarbejde med forældrene, som i perioder ikke har haft adgang til dagtilbuddene.

For at få en samlet struktureret og systematisk opsamling på, hvad de ændrede rammer og vilkår har betydet, har forvaltningen bedt samtlige dagtilbud og dagplejen om at besvare en række spørgsmål om, hvad der fungerede og ikke fungerede.

Lederne blev bedt om at reflektere over en række temaer: Børnenes livs- og læringsmiljøer, forældresamarbejde, ledelse og organisering, øget rengørings- og hygiejnefokus og den fremadrettede organisering.

Der er indsamlet erfaringer for perioden 16. marts 2020 under nødpasning samt den gradvise genåbning fra den 16. april frem til den 24. juni 2020. Erfaringsopsamlingen går på tværs af både kommunale dagtilbud, de øvrige driftsformer samt dagplejen. Evalueringen i sin fulde længde fremgår af bilaget.

Hovedkonklusionerne omhandler en række erfaringer, som dagtilbuddene fremadrettet ønsker at fastholde eller arbejde videre med:

 1. Mere fokus på at skabe ro, og færre afbrydelser i løbet af dagen
 2. Arbejde i mindre grupper ud fra et hensyn til børnenes venskaber og voksenrelationer
 3. Stærke læringsmiljøer i hele åbningstiden
 4. Mere udeliv og legepladsen som læringsmiljø
 5. Begrænset og velovervejet tilbud af legetøj og materialer
 6. Forældresamarbejde med større brug af Forældreintra og korte præcise samtaler, så der frigives mere tid til børnene
 7. Ledelse tæt på: En tydelig leder med godt overblik. En struktur i huset og arbejdsgange, der er tydelige for alle
 8. Øget rengørings- og hygiejnefokus: fastholde hygiejnetiltag med hyppig håndvask for at sikre sunde og raske børn i fremtiden
 9. Fastholde systematisk rengøring af legetøj og kontaktflader

Der er i forlængelse af evalueringen arbejdet med konklusionerne, såvel i FMU-sammenhæng som i Lederforum for Dagtilbud, hvor følgende er besluttet:

Dagtilbuddene kortlægger i den kommende periode, i hvilket omfang det er muligt, fortsat at organisere arbejdet i mindre grupper tilknyttet faste voksne, skabe stærke læringsmiljøer over hele dagen og skabe en mere rolig hverdag for børnene, præget af færre afbrydelser.

Lederne har et ønske om at handle på det momentum, der er opnået i forbindelse med erfaringerne fra pandemien. Det samme har medarbejderne, som i FMU-sammenhæng har gennemført en evaluering.

Erfaringerne er imidlertid baseret på en tid med en højere normering, svarende til ½ stilling pr. stue, og færre eksterne samarbejdsmøder. De ekstra ressourcer er nu væk, de interne og eksterne møder er genoptaget, og det er nærliggende at vende tilbage til en praksis, hvor pædagogerne finder tid i løbet af dagen til personalemøder, samarbejdsmøder og skriftligt arbejde. Det udtynder normeringen i dagens løb, der er mange forstyrrelser, og børnene samles i større grupper med færre voksne, når medarbejdere går til møde.  

Øvelsen består nu i et kritisk blik på den måde hverdagspraksis kan tilrettelægges, og om interne møder og møder med forældre og samarbejdspartnere kan planlægges på en måde, som ikke virker forstyrrende for børnene. En række erfaringer kan evt. fastholdes igennem ændringer i kultur, organisering og ledelse. Der er dog også barrierer, som handler om normering. Lægges møder og andet administrativt arbejde fx i ydertimerne skaber det ro for børnene, men normeringen i løbet af dagen udhules under alle omstændigheder, og måske i grad der ikke er forsvarlig. Minimumsnormeringerne kan bidrage til at fastholde vigtige elementer i organisering af arbejdet.

Med hensyn til mere udeliv igangsættes en afdækning af, hvorledes legepladserne i endnu højere grad kan fungere som læringsmiljø. Endelig fastholdes fokus på at øge dagtilbuddenes muligheder for at  håndtere pandemien med øget anvendelse af legepladserne hele året, med etablering af bålhytter og lignende.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


145.   Minimumsnormering i dagtilbud - fordeling af midler


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. godkender, at de afsatte 4,0 mio. kr. i 2021-2023 til minimumsnormering fordeles på alle dagtilbud under forsyningsforpligtelsen
 2. tager til efterretning, at der opkræves forældrebetaling af de 4,0 mio. kr. svarende til 1,3 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog, at der i 2021 til 2023 årligt afsættes 4,0 mio. kr. til minimumsnormering i dagtilbuddene. Disse midler kan enten fordeles mellem alle dagtilbud under forsyningsforpligtelsen eller til de dagtilbud med flest udsatte børn.

Alle dagtilbud får den samme pladspris til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Hertil kommer, at de midler staten har givet til minimumsnormering også er fordelt til alle dagtilbud. Herudover får 10 dagtilbud midler til social norming i 2020 til 2022 og ca. 7 til 10 dagtilbud får ekstra midler, hvis de har mange børn med svag hjemmebaggrund.

Intentionen med minimumsnormeringen er, at der skal være 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebørn pr. fuldtidsansat medarbejder (37 timer om ugen). I Køge Kommune er fordelingen i 2020 1 voksen til 4,8 vuggestuebarn og 1 voksen til 9,6 børnehavebarn (i 52 timer pr. uge) før tildeling af minimumsnormeringen i alle dagtilbud. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til ca. 1 voksen pr. 3,4 vuggestuebarn og 1 voksen pr. 6,8 børnehavebarn. Dermed er der behov for at øge børn-voksen-rationen alle steder og ikke kun de steder, hvor børnene er mest udsatte og i forvejen får ekstra midler tilført.

Alle dagtilbud har et antal børn, der er udfordrede eller socialt udsatte og har brug for ekstra opmærksomhed og voksenkontakt. De dagtilbud, som får midler til social normering og til børn med svaghjemmebaggrund, er de dagtilbud, som har flest børn i udsatte positioner, men andre dagtilbud kan have mange eller næsten lige så mange udsatte børn uden at få ekstra midler. Når de to puljer tilføres et mindre antal dagtilbud, er det for ikke at fordele midlerne så tyndt ud, at det kun har en begrænset effekt. Når der nu kommer flere penge til området, kan det tale for at flere får glæde af dem, da de dagtilbud med flest udsatte børn allerede får ekstra ressourcer.

Erfaringerne fra Corona, hvor der i en periode blev tilført ½ stilling pr. stue, viser, at mere personale betyder mere nærvær og tryghed, færre forstyrrelser i børnenes hverdagsliv, tidlig opsporing og indsats, samt flere børn i trivsel. Hvis alle stuer i de eksisterende dagtilbud, skal have tilført en halv stilling – som under Corona – vil det svare til ca. 68 ekstra medarbejdere eller knap to ekstra medarbejdere i gennemsnit pr. dagtilbud.

Midlerne fra staten til minimumsnormering suppleret med midlerne fra kommunen betyder 24 ekstra stillinger i alt til fordeling i 2021 på 37 dagtilbud stigende til 38 fuldtidsstillinger i 2023, når området i budgetperioden får tilført flest midler. I disse tal er der ikke indregnet forældrebetaling.

Fra 2025 vil staten finansiere ca. 16 af de 32 mio. kr., det koster at leve op til intentionen med minimumsnormeringen. Med stigende børnetal vil udgiften ligeledes stige yderligere.

Økonomi

De 4 mio. kr., som kommunen tilfører i 2021 til 2023 inklusiv forældrebetaling, vil udløse ca. 13 fuldtidsstillinger til fordeling mellem dagtilbuddene.

Hvis der ikke skal opkræves forældrebetaling af beløbet, forudsætter det en vedtagelse i Byrådet.

Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


146.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Formanden orienterede om henvendelse vedrørende forældres anvendelse af mundbind i dagtilbud.

Direktøren orienterede om:

 • pres på dagtilbudsområdet
 • affaldshåndtering i dagplejen er løst
 • fysiske rammer, personalenormering og øvrig støtte i Børnehuset Solstrålen.

Til toppen


147.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


148.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.09.21