Referat af møde i Børneudvalget

Den 14.08.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

81.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


82.   Pladsanvisningen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Dagtilbudschef Kirsten Vedel Eriksen og leder af Pladsanvisningen Tina Andersen deltager under dette punkt og orienterer om visitationskriterier, sagsgange mv.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


83.   Besøgrunde til dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget at drøfte dagens besøgsrunden og vurdere om, der skal ske ændringer i formen ved næste runde.
Beslutning
Drøftet og formen bibeholdes.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


84.   Mødekalender 2019 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender forslag til mødekalender 2019.
Baggrund og vurdering

Børneudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 17.30 - dog med følgende bemærkninger:

 • Mødet i januar afholdes 2. onsdag på grund af nytåret
 • Mødet i maj afholdes 2. onsdag på grund af 1. maj
 • Mødet i juni afholdes 2. onsdag på grund af Grundlovsdag
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
9. januar
6. februar
6. marts
3. april
8. maj
12. juni
14. august
4. september
2. oktober
6. november
4. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Forslag til mødeplan for 2019 godkendt, idet der er mødesammenfald med Klima- og Planudvalget i januar og august 2019.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


85.   Dialogmøde 3. september 2018 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter ramme for program samt afvikling af selve dialogmødet den 3. september 2018.
Baggrund og vurdering
Af styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud fremgår bl.a., at der én gang om året afholdes et dialogmøde, der ligger i august / september og omhandler budgettet for det kommende år. Ligeledes indeholder budgetvejledning til budget 2019-2022 en tidsplan, hvoraf det bl.a. fremgår, at Børneudvalget i august / september inviterer brugere og interessenter til dialogmøde efter behov.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet vedlagte ramme for program til brug for udvalgets drøftelse.
Økonomi
Udgifter i forbindelse med dialogmødet afholdes indenfor udvalgets samlede budgetramme.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


86.   Kapacitet på dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender

 1. Opnormering med 12 vuggestuepladser i Solstrålen
 2. Etablering af op til 24 midlertidige vuggestuepladser i Gartnervejen til børn fra Køge øst med fritagelse fra frokostordning jf. Dagtilbudslovens § 16.
 3. Ombygning/etablering af liggehal og ABA-anlæg i Vestergården, hvilket vil muliggøre en permanent opnormering med 12 vuggestuepladser og 12 midlertidige vuggestuepladser.
 4. Finansiering af punkt 1 og 2 sker inden for Børneudvalgets ramme i 2018 med risiko for negativ overførsel til 2019. De afledte anlægsudgifter i punkt 1 og 3 søges finansieret i henhold til bemærkningerne i økonomiafsnittet.
Baggrund og vurdering

Prognosen for både 2018 og 2019 viser, at efterspørgslen efter pladser i Sdr. Hastrup langt overstiger udbuddet af pladser i området. Dette er i 2018 kompenseret ved at tilbyde pladser i område Midt, hvilket igen har betydet, at der heller ikke længere er ledig kapacitet her. Endvidere overstiger efterspørgslen udbuddet af pladser i Nord.

En opgørelse for områderne Sdr. Hastrup, Midt og Nord, primo august 2018, viser, at der frem mod årsskiftet er ca. 50 børn på venteliste til vuggestue/dagpleje på tværs af de tre områder. Det må forventes, at der løbende vil komme flere børn på ventelisten, efterhånden som der flytter nye familier til. Efterspørgslen forventes derfor at stige resten af 2018, og frem mod april måned 2019, hvor de store børn overgår til SFO.

Da dagtilbuddene allerede har merindskrevet børn udover normeringen, er der behov for at finde alternative løsninger. Det foreslås, at Solstrålen ombygges, hvilket kan skabe pladser til yderligere 12 vuggestuebørn. Desuden foreslås det at åbne Gartnervejen i Vemmedrup for op til 24 vuggestuebørn fra Køge øst. Endelig at der etableres vuggestuepladser i Vestergården til børn fra Ejby og til børn fra Køge Nord svarende til i alt 24 pladser.

For uddybning af forslagene henvises til bilag.

Økonomi

I henhold til kapacitetssagen og det heraf følgende oplæg til anlægsplan er der indregnet anlægsmidler til løsning af kapacitetsudfordringen. Der er afsat/foreslået afsat midler i 2018 – 2020. En andel af disse midler er tiltænkt til finansiering af denne type forslag. Etablering af pladser i Solstrålen og Vestergården forventes at kunne finansieres heraf i budget 2019. Der vil når midlerne for budget 2019 er godkendt blive søgt om frigivelse af rådighedsbeløb på henholdsvis 0,6 mio. kr. til Solstrålen og 0,5 mio. kr. til Vestergården.

Udover udgifter til anlæg i de to ovenstående dagtilbud er der behov for inventar i alle tre dagtilbud svarende til 60 x 10.000 kr. Udgiften kan håndteres via konto til omlægning af institutionstyper. Kontoen er dog fuldt disponeret i 2018 som følge af etableringerne i Køge Nord. Derfor er der risiko for at en del af denne udgift vil blive overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen, hvis den ikke modsvares af mindre forbrug på andre områder inden for rammen.  

Øget driftsudgifter til indfasning af ny institution søges finansieret inden for Børneudvalgets ramme.

Beslutning

Ad. 1 til 4 godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


87.   3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at tage 3. økonomiske redegørelse til efterretning
 2. at finansiering af merudgifterne på 10 mio. kr. ved en eller flere af følgende muligheder   

  a. at udvalget godkender en eller flere af tidligere afslåede forslag fra høringsrunden i maj 2018
  b. at forvaltningen arbejder videre med at finde kompenserende besparelser frem mod 4. økonomiske redegørelse
  c. at søge om tillægsbevilling fra Økonomiudvalg og Byråd.

 3. en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. som følge af ændret lønfremskrivning, som tilgår kassen.
Baggrund og vurdering

3. økonomiske redegørelse er et estimat på baggrund af aktivitetsniveauet pr. 31. maj 2018.

Der er et samlet ufinansieret merforbrug i redegørelsen på 10,0 mio. kr., som relaterer sig til nedenstående områder. Endvidere er der en besparelse på 0,7 mio. kr. som følge af ændret lønfremskrivning, som tilgår kassen.

Foranstaltninger for børn og unge

Ved 2. økonomiske redegørelse blev det bemærket, at der var en forventet ubalance på 12,4 mio. kr. i forhold til det samlede budget til foranstaltninger for børn og unge. Siden er der ved møder i maj og juni 2018 fundet besparelser på ialt 5,45 mio. kr. fordelt over hele udvalgets ramme, som er overført til reduktion i udgifterne på foranstaltinger for børn og unge. 3. økonomiske redegørelse viser, at de økonomiske forventninger er blevet 0,1 mio. kr. lavere, således at restudfordringen på området efter beparelserne er 6,8 mio. kr.

0-6 årsområdet

Ved 2. økonomiske redegørelse blev det bemærket, at der var forventet et merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette merforbrug er steget til 3,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til merudgifter til økonomiske- og søskendefripladser. Øvrige forventninger er uændrede.

I henhold til almindelig praksis forventes det, at udvalget søger at finde kompenserende besparelser inden for udvalgets ramme, således at der ikke søges en tillægsbevilling fra Byrådet, før egne muligheder er afsøgt. Forvaltningen genfremsender oversigt over spareforslag fra mødet den 7. juni 2018 til inspiration. Idet forslagene til kompenserende besparelser er mindre end den økonomiske udfordring, har forvaltningen ikke præciseret sin anbefaling i indstillingen.

Der henvises i øvrigt til uddybning af budgetopfølgningen på Børneudvalgets område i vedlagte notat. I notatet fremgår også en opgørelse af de forventede overførsler på de rammestyrede områder.

Økonomi

De økonomiske udfordringer på i alt 10 mio. kr. forventes ikke at kunne håndteres inden for udvalgets område, uden at dette vil ændre på det politiske fastsatte serviceniveau. Derfor skal der enten tilføres midler fra kassebeholdningen eller arbejdes videre med ikke godkendte forslag fra Børneudvalgets møde den 7. juni 2018. Forvaltningen gør opmærksom på, at muligheden for at finde serviceændringer, der kan implementeres inden for aktuelle regnskabsår, bliver mindre, des kortere tid, der er til årsafslutningen.

Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2b. Forvaltningen arbejder videre med at finde kompenserende besparelser frem til 4. økonomiske redegørelse.
Ad. 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


88.   Budgetlægning 2019-2022 - Børneudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


89.   § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd godkender 'Kommissoriet for § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde'.

Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg om det specialiserede børne- og voksenområde.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg - det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på sagsbehandlingen. I kommissoriet foreslås det, at udvalget skal komme med anbefalinger i forhold til styring af det specialiserede område, initiativer i forhold til ændring af udgiftudviklingen på området og håndtering af sagsbehandlingen.

Baggrunden for udvalget er, det er det serviceområde, som stiller de største udfordringer for Køge Kommune, når det drejer sig om stigende udgifter, større pres og ønsker fra borgere, store krav til kompetencer og ressourcer. Oven i den store økonomiske udfordring er der ligeledes en stor udfordring i forhold til borgernes opfattelse af serviceniveau og sagsbehandlingen.

Hensigten med § 17, stk. 4 udvalget er således at sætte politisk fokus på området med henblik på at sikre en fælles politisk forståelse for området og brede indsigten i området ud, samt opnå den bedst mulige sagsbehandling for borgerne.

Udvalget består af syv medlemmer, herunder to medlemmer fra Børneudvalget, to fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, et fra Skoleudvalget, et fra Ældre- og Sundhedsudvalget og et fra Byrådet. Fra forvaltningen deltager direktørerne fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen. Endvidere tilknyttes en sekretær for udvalget.

Det foreslås videre, at der nedsættes en referencegruppe bestående af i alt 3 - 4 repræsentanter udpeget af handicaprådet. Endvidere indgår 3 - 4 medarbejderrepræsentanter fra området i referencegruppen.

Det følger af lovgivningen, at § 17, stk. 4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i udvalget planlægges til at finde sted i september 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i udvalget samt et afsluttende opsamlingsmøde / temamøde i Byrådet.

Økonomiudvalget drøftede kommissoriet på mødet den 8. maj 2018 og sendte sagen i høring i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Herefter fremsættes sagen til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalget.

Deltagelse i udvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning
Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


90.   Delaftaler vedr. boligsociale indsatser mod parallelsamfund


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om regeringens delaftaler vedrørende indsatser mod parallelsamfund til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af regeringens udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", har regeringen indgået 6 delaftaler.

Køge Kommune har aktuelt ingen boligområder på listen over ghetto- eller udsatte boligområder (se uddybning under delaftale 5), og er derfor pt. kun omfattet af delaftale 3. Børne- og Uddannelsesforvaltningen følger dog udviklingen tæt.

Delaftale 1: Bedre fordeling i daginstitutioner
Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at der skal være en bedre fordeling af børn i daginstitutionerne.

Der må højst nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner, dog med mulighed for at hæve loftet til 35 pct. i de kommuner, der har en stor andel børn i de udsatte boligområder. Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed.

Delaftale 2: Børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 1-årige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen, der skal hjælpe deres danske sprog og generelle udvikling på rette vej, ligesom børnene gennem leg og aktiviteter bliver introduceret til de danske traditioner, højtider, normer og værdier.

Begge forældre er forpligtede til at deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet, ellers standses børneydelsen. Straffen skærpes for ledere i eksempelvis dagtilbud og skoler, der ikke overholder  underretningspligten. 

Ændringerne om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Delaftale 3: Bekæmpelse af parallelsamfund på undervisningsområdet
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået aftale om, at der fremover skal indføres sprogprøver i 0. klasse kombineret med intensiv støtte til at styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder.

Partierne vil styrke forældreansvaret ved at indføre krav til, at børn deltager i undervisningen i folkeskolen. Manglende deltagelse kan derfor medføre underretninger med henblik på at gribe tidligt ind over for fravær og efterfølgende bortfald af børnecheck.

Derudover indføres øgede sanktioner over for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der gennem længere tid har dårlige resultater.

Der bliver samlet afsat 76 mio. kr. om året til delaftalen.

Delaftale 4: Forbud mod at flytte i ghettoer for folk på kontanthjælp
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om, at et opgør med parallelsamfund kræver en radikal ændring af sammensætningen af beboerne i ghettoområderne. Derfor indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder.

Forslaget træder i kraft den 1. juli 2019.

De hårdeste ghettoområder indbefatter områder, der har været på ghettolisten de seneste 4 år. Køge Kommune har ikke aktuelt et område på ghettolisten og er derfor ikke omfattet af initiativet. 

Delaftale 5: Initiativer på boligområdet der modvirker parallelsamfund
Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen målrettes 10 mia. kr. til udsatte boligområder i 2019-2026. Midlerne prioriteres fra Landsbyggefonden og går til renovering, huslejenedsættelser, boligsociale indsatser, infrastruktur-forbedringer og nedrivninger.

Initiativerne inkluderer bl.a.
1) Nye ghettokriterier
2) Fysiske forandringer i boligområderne
3) Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte boligområder
4) Mere håndfast styring af, hvem der kan bo i de udsatte boligområder
5) Øvrige initiativer (fx. dansk som arbejdssprog i beboerdemokratier)

Baseret på den seneste opgørelse fra december 2017 og de redigerede ghettokriterier, er der aktuelt 30 ghettoområder og 55 udsatte boligområder.

Udsatte boligområder opfylder mindst to af ghettokriterierne 1 til 4 (omhandler uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, bruttoindkomst og grad af kriminalitet i boligområderne).
Ghettoområder opfylder mindst to af kriterierne 1 til 4 og opfylder derudover kriterie 5 (andel beboere fra ikke-vestlige lande).

Delaftale 6: Finansiering
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026.

Der prioriteres i alt ca. 30 mio. kr. i 2018, 320 mio. kr. i 2019, 340 mio. kr. i 2020 og 230 mio. kr. fra 2021. Konkret prioriteres tiltag på bl.a. børne- og social-, undervisnings-, beskæftigelses-, og boligområdet, hvorom der forventes indgået delaftaler i den kommende tid.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


91.   Sagsbehandlingsfrister i Familiecenter Køge


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender de af forvaltningen indstillede sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børne- og ungeområde
Baggrund og vurdering

Folketinget har den 8. juni 2018 vedtaget en ændring af retssikkerhedslovens § 3, der medfører en udvidelse af kravene til kommunernes fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Lovændringen er trådt i kraft pr. 1. juli 2018 og er en del af udmøntningen af handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, der er en del af satspuljeaftalen for 2018-2021 på socialområdet. Lovforslaget har bl.a. til formål at øge den kommunalpolitiske opmærksomhed på kommunens sagsbehandlingskvalitet.

Kommunalbestyrelsen har også før lovændringen haft pligt til at fastsætte og offentliggøre serviceniveauet for sagsbehandlingstider på de enkelte områder af serviceloven. Kommunen har en generel pligt til at behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Sagsbehandlingsfristerne skal således ses som maksimumfrister. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Det nye ved lovændringen er, at sagsbehandlingsfristerne nu også skal gælde for sager, der bliver hjemvist af Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at fastsætte en kortere frist for hjemviste sager, men ikke en længere frist end for nye ansøgninger.

Herudover fastsætter lovændringen, at sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dette sker allerede nu i Køge Kommune.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


92.   Midtvejsevaluering af NU-projektet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune påbegyndte i juni 2018 implementeringen af en tillempet Herning-model i arbejdet med udsatte børn og unge i Køge Kommune, kaldet projekt 'Ned ad trappen - Ud i livet' (NU-projektet).

NU-projektet er et socialt investeringsprojekt i arbejdet med udsatte børn og unge på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen med forankring i Familiecenter Køge. Projektet er inspireret af Herningmodellen, der har vist, dels at udsatte børn og unge bedst hjælpes, hvis de opspores tidligt, hjælpes hurtigt og sikres en tilværelse så tæt på et normalt hverdagsliv, som muligt; dels at det med en tidlig effektiv indsats er muligt at spare penge på sigt, når der investeres i det faglige.

Familiecenter Køges midtvejsevaluering af NU-projektet viser, at Familiecenter Køge på de socialfaglige fokusområder i høj grad er lykkedes med at skabe forudsætninger for en sagsbehandlingspraksis med bl.a. en tidlig forebyggende indsats og hyppigere opfølgning. Økonomisk ses bl.a. en succesfuld omstilling til en øget investering i forebyggelse og et ændret anbringelsesmønster med øget brug af plejefamilie frem for døgninstitution. Køge Kommune har - som også andre kommuner, der har indført Herning-modellen - oplevet et øget økonomisk pres, som følge af den øgede investering i forebyggelse og en øget belastning i antal sager og anbringelser. Til trods heraf ligger udgiftsniveauet i Køge Kommune for området for udsatte børn og unge fortsat under landsgennemsnittet, og det forventes, at NU-projektet vil medføre faldende serviceudgifter fra budget 2019 i forhold til regnskab 2017, hvorved budgettet ikke skal tilføres så mange midler som i de forudgående år.

Samlet konkluderer midtvejsevalueringen, at der såvel fagligt, som økonomisk ses grund til at fastholde indsatsen i NU-projektet, så gevinsten af NU-projektets socialøkonomiske investering kan høstes på både kort og langt sigt.

Midtvejsevalueringen suppleres af en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn og unge med sag i Familiecenter Køge. Megafon gennemfører undersøgelsen, som forventes afrapporteret i efteråret 2018.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


93.   KRL-sygefraværsopgørelse 2017 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget tager orientering om KRL-opgørelser over sygefraværet for de større overenskomstområder i Køge Kommune sammenlignet med landsgennemsnit m.m. til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2010 haft et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet, som generelt har vist en faldende tendens i perioden. Nyeste tal fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) viser, at Køge Kommune i 2017 ligger på niveau med landsgennemsnittet og under sammenligningskommuner (fra Lønanalysen).

Med henblik på at følge udviklingen samt etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser opgør Køge Kommune sygefraværet (incl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere efter hvert kvartal. Opgørelserne fra kommunens interne OPUS-system indeholder fraværet opgjort med 12 måneders historik (årsperioder) sammenlignet med tidligere perioder.

KRL har den 9. maj 2018 udgivet sygefraværsstatistik for 2017 for landets kommuner og regioner. KRL opgør sygefraværet for alle kommuner og regioner én gang om året. Opmærksomheden henledes på, at KRL og OPUS ikke opgør fraværet efter samme metode. Derfor er fraværsprocenter i de 2 typer opgørelser ikke direkte sammenlignelige.

I vedhæftede bilag ses, at sygefraværet i Køge Kommune i 2017, jf. KRL's opgørelse, svarer til landsgennemsnittet med 11,7 dagsværk (gennemsnitlige antal sygedage pr. år. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder), dog med en marginal forskel på fraværsprocenten, hvor Køge Kommune ligger på 5,2 % og landsgennemsnittet på 5,1 %. Opgørelsen er fordelt på overenskomstområder (minimum 5 fuldtidsbeskæftigede). Køge Kommune ligger fortsat under gennemsnittet for de udvalgte kommuner (sammenligningskommuner fra Lønanalysen), der har et fravær på 5,5 % i 2017. Køge Kommune er i 2017 placeret som nr. 47 ud af de 98 kommuner.

I 2016 lå Køge Kommune en smule over landsgennemsnittet.

I bilaget er der for de enkelte overenskomstområder vist ”over” eller ”under” fraværsprocenterne for de udvalgte sammenligningskommuner med hhv. rød eller grøn farve. Desuden er vist fraværsdata for omegnskommuner samt hele landet.

For de store personalegrupper ses, at på børne- og ungeområdet ligger nogle af de store personalegrupper (lærere og pædagogmedhjælpere) under sammenligningskommunerne. Ligeledes på social- og sundhedsområdet ses, at både social- og sundhedspersonale og hjemmevejledere ligger under sammenligningskommunerne. 

I administrationen ses, at administration og it-personalet ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne. På det tekniske område ligger både specialarbejdere og tekniske servicemedarbejdere ligeledes under niveauet for sammenligningskommunerne.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2018, at de fagudvalgsopdelte KRL-rapporter skulle sendes til behandling i fagudvalgene.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


94.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


95.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19