Referat af møde i Børneudvalget

Den 03.06.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


71.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


72.   Implementering af 17,4-udvalgets 'Strategier for indsatsen'


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.

Familiechef Lone Nygaard Jensen og afdelingsleder Birgitte Winther fra Familiecenter Køge deltager under dette punkt.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 30. april 2019 'Strategier for indsatsen' fra Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde (17,4-udvalget) og videresendte strategien til de relevante fagudvalg til implementering.

Nærværende orientering er den sidste orientering om status for implementering af strategien.

 • 1.3. Udbud af ydelser til børn, unge og deres familier
  Da Børne- og Uddannelsesforvaltningen i foråret 2019 i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen sendte en række opgaver på familieområdet i udbud, kom der ingen tilbud ind på psykologbehandling. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke pt. er et potentiale i et nyt udbud, da der er en generelt høj efterspørgsel på psykologbehandling og psykologiske undersøgelser, og kvalificerede psykologer derfor antageligvis ikke har interesse i at indgå en udbudsaftale. Forvaltningen vil fortsat følge området.
 • 3.2. Overgangssager
  Børne- og Uddannelsesforvaltningen har sammen med Velfærdsforvaltningen fokus på, hvordan unge, der er socialt udsat eller har en funktionsnedsættelse, sikres den bedst mulige overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet. For så vidt angår socialt udsatte unge foregår dette arbejde i regi af Ungecentrum. Dette ønskes suppleret med nye samarbejdsformer i overgangssager på tværs af Ungecentrum og børne- og voksen-handicapområdet - et arbejde, der er opstartet, men midlertidigt udsat til efter sommerferien som følge af Corona-situationen.
 • 3.4. Metoder, der virker - Samarbejdsmodellen 'Fælles Indsats'
  Samarbejdsmodellen 'Fælles Indsats' angiver, hvordan Familiecenter Køge og henholdsvis dagtilbud og skoler skal samarbejde i sager om udsatte børn og unge, herunder børn og unge med handicap. Modellen er implementeret på skoleområdet. Implementeringen på dagtilbudsområdet blev påbegyndt primo 2020, men blev afbrudt på grund af Corona-situationen og er derfor midlertidigt udsat til efter sommerferien.
 • 4.2. Analyse om standardkontrakter og kontraktforhandling
  Standardkontrakter indgår som en budgetanalyse på Børneudvalgets område i forbindelse med Budget 2021-24.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


73.   Afrapportering til Socialstyrelsen om Projekt 'Godt fra start'


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter afrapporteringen af Projekt Godt fra Start og muligheder for eventuel videreførelse og finansiering.

Familiechef Lone Nygaard Jensen og afdelingsleder Birgitte Winther fra Familiecenter Køge deltager under dette punkt.

Baggrund og vurdering

Projekt Godt fra Start er delvist finansieret af Socialstyrelsen i projektperioden februar 2019 - januar 2021. Projektet har til formål at sikre det gode børneliv via tidlig opsporing og en hurtig og målrettet indsats. Problemerne skal håndteres tidligst muligt, hurtigst muligt og inden de vokser sig store og evt. bliver til sager i Familiecentret.

Målgruppen er sårbare gravide i Køge Kommune, børn i alderen 0-2 år og deres familier. Herudover har projektet til formål at støtte og opkvalificere kommunale medarbejdere i dagtilbud, Familiecenter Køge, Sundhedstjenesten, Familiehuset Elmehuset og PPR i forhold til projektets målgruppe. Projektaktiviteterne er i projektperioden afgrænset til projektdistrikt nord (dagtilbudsområde Asgård & Kirstinedal) med 6 dagtilbud og ca. 20 dagplejere.

Projektet har i løbet af første projektår vist positive resultater i form af bl.a. øget opsporing, hurtig indsats og styrket samarbejde på tværs.

I løbet af projektets første år har projekt bl.a. opnået følgende resultater:

 • Forældrene har profiteret af de tidligst forebyggende og lettilgængelige indsatser i almensystemet, hvor den forebyggende familiebehandler over 2-3 gange kan hjælpe en familie ved fx at gå med i hjemmet og give sparring på konkrete situationer. Denne indsats styrker i høj grad brobygningen mellem hjemmet og dagtilbud.
 • 28 forældre i projektdistriktet har det første projektår benyttet sig af åbent tilbud om ”drop in sparring” til forældre til 0-2årige. Forældrene har henvendt sig på eget initiativ eller på opfordring fra dagtilbud.
 • Det Tværfaglige Småbørnsteam har afholdt en række gruppeforløb i form af støttede mødregrupper til sårbare mødre samt gruppeforløb for både mødre og fædre efter den forsknings- og manualbaserede metode ”tryghedscirklen”, som har til formål at styrke relationen mellem forældre og barn og fremme tryg tilknytning.
 • Opsporingen af gravide og børn i alderen 0-6 år er steget med 38%.
 • Det styrkede tværfaglige samarbejde har styrket dagtilbuds forudsætninger for social opsporing i forhold sårbare børns sundhed, trivsel og udvikling
Økonomi
En fuld udrulning til hele kommunen vil kræve en opnormering med 5,7 årsværk svarende til 3.135.000 kr. pr. år, idet myndighedsdelen forudsættes håndteret inden for den eksisterende ramme. Hertil kommer 150.000 kr. i etableringsomkostninger.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


74.   TEMA - tidlig opsporing og forebyggelse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter tidlig opsporing og forebyggelse.

Familiechef Lone Nygaard Jensen og afdelingsleder Birgitte Winther fra Familiecenter Køge deltager under dette punkt.

Baggrund og vurdering
Børneudvalget formulerede i februar 2020 en række temaer og idéer, der i forhold til familieområdet særligt omhandlede tidlig opsporing og forebyggelse, herunder samarbejde med frivillige.

På baggrund heraf udarbejdede Børne- og Uddannelsesforvaltningen i marts 2020 et notat, der førte til, at Børneudvalget besluttede at afholde et temamøde.

På mødet vil forvaltningen præsentere eksisterende tiltag, metoder og indsatser på området for tidlig opsporing og forebyggelse og på baggrund heraf lægge op til en drøftelse af mulige udviklingspunkter på området.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Forvaltningens oplæg drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til en forebyggelsesstrategi.
Bilag

Til toppen


75.   Dialogmøde ifm. budgetforhandlinger 2021 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter, hvorvidt der skal afholdes dialogmøde om budgetforhandlinger i august måned
 2. beslutter tidspunkt for mødets afholdelse.
Baggrund og vurdering
Jf. "Budgetstrategi og -vejledning 2021 - 2024" skal fagudvalgene beslutte, hvorvidt de ønsker at afholde dialogmøder på udvalgets område i august / september måned.

Såfremt der ønskes afholdt dialogmøde, peger forvaltningen på, at det kunne være i form af et fællesmøde for Børneudvalget og Skoleudvalget onsdag den 9. september 2020, kl. 17.30 - 19.00.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet
Ad. 2. Dialogmøde afholdes den 9. september 2020, kl. 17.30.

Til toppen


76.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget pr. 30. april 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Opgørelsen er opdelt i 3 bilag.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser umiddelbart, at der på udvalgets område kan forventes et mindreforbrug. Dette er imidlertid en tidlig indikation og ikke udtryk for, at budgettet kan reduceres. Estimaterne bliver mere sikre jo længere hen på året, vi kommer. Normalt vil estimaterne være tydelige omkring maj måned, men kan på grund af corona-lukkeperioden være usikker i en længere periode. Det skyldes, at der i forhold til indskrivning i dagtilbud og bevilling af foranstaltninger er ukendte faktorer.

Udgifterne i forbindelse med corona-nedlukning forventes frem til sommerferien at beløbe sig til omkring 5 mio. kr., som ikke indgår i nærværende regnskab. Kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Siden sidste opfølgning er det forventede resultat reduceret fra 7,8 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Det er særligt foranstaltninger for børn og unge, der påvirker resultatet. 

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

Den foreløbige forventning er, at der vil være budgetoverskud, men dette er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt. Særligt i forhold til den fremtidige forventning, som ikke tager højde for eventuelle effekter af nedlukningen.

Bilag 3: Opfølgning på familieområdets indsatser

Af opgørelsen fremgår det forventede antal helårspersoner, der indgår under de forskellige indsatser, herunder den økonomiske afvigelse, der følger af udviklingen. Der er en samlet afvigelse på 0,8 mio. kr. I forhold til den sidste opgørelse er der en stigning på både eget værelse (anbringelser) og skole- og dagbehandling. Der er ligeledes en stigning på plejefamilier, men dette skal ses i sammenhæng med mindreudgifter på døgninstitutioner, så denne del er budgetneutral. Børneudvalget har ca. halvdelen af udgifterne til skole- og dagbehandling, da Skoleudvalget har udgiften til skoledelen, hvorfor en stigning på dette område påvirker både Børneudvalgets og Skoleudvalgets område.
Økonomi
Se ovenfor samt bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


77.   2. økonomiske redegørelse - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd
 1. at godkende 2. økonomiske redegørelse 2020
 2. at der bevilges en budgetneutral tillægsbevilling på +/- 11 mio. kr. til projekterne
  1. pulje til normeringer i daginstitutionerne
  2. pulje til flere pædagoger
  3. pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier
 3. at der bevilges en budgetneutral overførsel til Økonomiudvalget på 0,7 mio. kr. til ny ferielov.
Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes det, at der er budgetbalance. Merudgifter til telte, ansættelser osv. i forbindelse med lukning og genåbning af dagtilbuddene er ikke indregnet i den økonomiske redegørelse, idet kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Et budget i balance dækker over en række mer- og mindreudgifter. På "Andet" statsrefusion af særligt dyre enkeltsager forventes, at der i lighed med regnskab 2019 er en mindreindtægt, som kan finansieres af mindreudgifter på indkomstoverførelser, hvorfor der er anbefalet en budgetneutral omplacering af 1,8 mio. kr. mellem de 2 områder uden for servicerammen.

I forbindelse med indførelse af den nye ferielov er der frigivet 0,7 mio. kr., som overføres til Økonomiudvalget til håndtering af de centrale udgifter til feriehensættelserne.

Herudover er der tilgået kommunen en række puljemidler, som i alt udgør 8,2 mio. kr., hvortil der søges en budgetneutral udgifts- og indtægtsbevilling.

Serviceudgifter
Aktuelt passes lidt færre børn i dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen, hvilket alt andet lige vil generere et mindreforbrug. Det er medvirkende til, at implementeringsopgaver som Aula mv. ikke vil medføre ufinansierede merudgifter.

På budgetrammerne for foranstaltninger for børn og unge forventes budgetoverholdelse.

Økonomi
Der henvises til sagsfremstilling og bilag.
Beslutning
Ad. 1, 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Bilag

Til toppen


78.   Budgetanalyser 2021-2024 (Lukket punkt)Til toppen


79.   Status på genåbning af dagtilbud og familieområdet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen orienterer på mødet om status på genåbning af dagtilbud og familieområdet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


80.   Mulighed for etablering af vuggestuepladser i Sct. Georgs Gårdens Børnehave


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget beslutter, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med eventuel etablering af vuggestuepladser i Sct. Georgs Gården.
Baggrund og vurdering
I Borup er der fire dagtilbud og en dagplejegruppe med en samlet kapacitet på 134 0-2 årspladser og 240 3-5 årspladser. Sct. Georgs Gårdens pladser udgør heraf en kapacitet på 10 småbørns- og 35 børnehavepladser.

På Børneudvalgsmødet den 6. november 2019 blev det besluttet, at "Sct. Georgs Gården bevarer sin status som selvejende institution. Udvalget ønsker, at der udarbejdes en plan for fremtidig bygningsmasse og placering for Sct. Georgs Gården, der kan rumme et integreret dagtilbud. Hvis man i forbindelse med udvidelsen af dagtilbuddet finder alternative faciliteter på anden beliggenhed, så vil Børneudvalget anmode Økonomiudvalget om tilladelse til at brug provenuet fra salg af arealerne til etablering af alternative faciliteter for Sct. Georgs Gården."

Bilaget viser behovet for pladser i Borup opgjort på baggrund af behovsprognosen frem til 2032. Det fremgår, at pladserne i Sct. Georgs Gårdens Børnehave er nødvendige for at kunne opretholde tilstrækkelig kapacitet.

Forældre efterspørger primært integrerede institutioner. Hvis Sct. Georgs Gårdens Børnehave skal kunne opretholde driften, er det nødvendigt at ændre småbørnspladserne til vuggestuepladser, via en ombygning. Der er behov for, at en eventuel ombygning kan være færdig ca. 1. april 2021, da det ellers vil vanskeliggøre fortsat drift af Sct. Georgs Gårdens Børnehave, når de kommende skolebørn meldes ud. Det er ikke børnehavepladser, der først er efterspørgsel efter. Kan Sct. Georgs Gården ikke opretholde driften, kan konsekvensen være, at kapaciteten i Borup reduceres med 45 pladser.

En omlægning fra småbørns- til vuggestuepladser kræver etablering af toilet- og puslefaciliteter samt liggehal. Når en bygning ændres, skal den tilpasses det nyeste bygningsreglement. Det betyder, at bygningen skal opdateres i forhold til ventilationen og ABA-anlæg (brand). I forvejen er der et efterslæb på vedligeholdelsen, som kan udbedres samtidig med det øvrige anlægsarbejde. At gøre bygningen velegnet til vuggestuebørn koster ca 4,0 mio. kr., idet en del af omkostningen vedrører vedligeholdelse. Se bilag for programoplæg til ombygning.

Udover Sct. Georgs Gårdens Børnehave indgår i kapaciteten i Borup 34 pladser i Møllehøj, som har været lukket ned i en lang årrække. Disse kan genåbnes, men det er forbundet med betydelige omkostninger, som der ikke er afsat anlægsmidler til. Der er tidligere udarbejdet et prisoverslag på en ombygning, som blev skønnet til ca. 10 mio. kr.

På kort sigt (2021) er der brug for pladserne i Sct. Georgs Gården. På langt sigt er der både brug for pladserne i Sct. Georgs Gården og genåbning af pladserne i Møllehøj. Det vil kunne dække efterspørgslen i Borup til ca. 2026/2027, hvis nogle af børnehavepladserne i en periode bruges til vuggestuepladser. Herefter overstiger efterspørgslen udbuddet af pladser stigende til ca. 55 pladser i 2032.

Der er således behov for både at fastholde de nuværende pladser i Borup og på sigt udbygge kapaciteten. Erfaringen fra tidligere projekter er, at en godkendelse af og ombygning af eksisterende kapacitet tager et til to år, mens nybyggeri med lokalplansændringer mv. tager ca. tre år at gennemføre. Byggeprocessen er illustreret i bilaget.
Økonomi
En ombygning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave koster ca. 4,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt ca. 0,2 mio. kr. til aptering. Apteringen kan finansieres af puljen til ændring af institutionstyper på dagtilbudsområdets budget.
Beslutning
Godkendt, at forvaltningen arbejder videre med oplæg til etablering af vuggestuepladser ved ombygning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave.
Bilag

Til toppen


81.   Dagtilbud Søndre Hastrup (v. Ravnsborghallen)


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget blev den 6. maj 2020 orienteret om kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder nyt dagtilbud ved Ravnsborghallen. Oprindeligt var det planlagt til ibrugtagning sommeren 2021, men er blevet forsinket til maj/juni 2022. På den baggrund er forvaltningen blevet bedt om en plan for håndtering af kapaciteten i området fra 2021 til 2022.

Hvis man ser på de fire geografiske områder, der ligger inden for en afstand, hvor der allerede nu anvises pladser på tværs, kan det blive nødvendigt med en mindre merindskrivning i enkelte dagtilbud i en kortere periode.

Prognosen for 2022 for områderne er:

 • Område Sønder (hvor dagtilbuddet placeres) underskud -139 pladser         
 • Område Hastrup (hvor Parkvejen åbner i 2021) overskud +134 pladser
 • Område Midt/Ellemarken underskud -74 pladser
 • Område Midt/Nicolai overskud +68 pladser

I alt for de fire områder vil der således være 11 pladser i underskud. Pladserne fordeler sig nogenlunde jævnt mellem vuggestue- og børnehavepladser.

I Køge Nord oplever nogle af dagtilbuddene tilsanding efter en periode med merindskrivning, hvorfor det kan være nødvendigt i et vist omfang at tilbyde pladser i området til børn fra Køge Nord. Udjævning af tilsanding kan tage nogle år.

Samlet set vurderes dog, at der vil være tilnærmelsesvis tilstrækkelig kapacitet frem til åbningen af det nye dagtilbud. Der skal dog tages forbehold for den usikkerhed, som altid gælder for prognoser, idet der er tale om børn, som endnu ikke er født, og den ekstraordinære usikkerhed, der er opstået som følge af corona-krisen. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen nøje.

Bemærk, at områderne her er defineret ud fra kapacitet og ikke er helt identiske med de områder, der i øvrigt administreres efter.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


82.   Etablering af dagtilbud i Sdr. Havn området


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget og til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der arbejdes videre med at gennemføre udbud af et dagtilbud i Sdr. Havn området.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen (BUF) har vurderet, at der i forbindelse med udbygningen i Sdr. Havn området vil opstå behov for et dagtilbud til 80 børn i området i starten af 2025. Det nye dagtilbud skal placeres indenfor området der afgrænses af Havnen, Toldbodvej/Strandvejen, Sveasvej og Strandpromenaden.

I løbet af de seneste måneder har der været drøftelser mellem blandt andet Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), og de to forvaltninger er enige om, at hvis der skal sikres arealer i området i 2025, skal arbejdet påbegyndes senest i efteråret 2020. Baggrunden er, at der i øjeblikket pågår en proces i regi af Køge Kyst, hvor anvendelsen af de resterende delområder lægges fast.

Nærværende projekt omhandler et dagtilbud med 80 pladser fordelt på 5 grupper. Det forventes at blive på 1100-1200 m² bebyggelse plus tilhørende udearealer med legeplads.

Under forudsætning af politisk godkendelse i BU den 3. juni og TEU den 11. juni 2020 vil forvaltningerne arbejde videre med en udbudsproces, hvor opgaven med etablering af et dagtilbud udbydes i foråret 2021 med henblik på kontrahering inden sommerferien 2021.

Udbud forventes gennemført som en omvendt licitation, så prisen kendes på forkant. Dette vurderes væsentligt af forvaltningerne, idet priserne på byggeretter i området ellers kunne skabe usikkerhed om den samlede pris for projektet.

Det forudsættes af hensyn til ressourcer og kompetencer i forvaltningerne, at der til projektet knyttes eksterne bygherrerådgivere (BHR).

Opførelsen af dagtilbud skal være afsluttet, så kommunen kan ibrugtage det primo januar 2025, men der vil i udbuddet ikke være forudsat en bestemt byggeperiode. Det forventes dog, at opførelsen af dagtilbuddet først opstartes medio 2023, således at betaling af udgifter til opførelsen først starter på det tidspunkt.

Udbud forventes gennemført efter nedennævnte rammetidsplan:

 • 2020 AUG: Anlægsbevilling til udbudsprocessen (TMF)
 • 2020 SEP: Udbud af Bygherrerådgivning (TMF)
 • 2020 NOV: Kontrakt bygherrerådgivning (TMF)
 • 2020 NOV: Udarbejdelse af udbudsmateriale (BHR)
 • 2021 FEB: Politisk godkendelse af udbudsmaterialet og budget med targetpris (TEU og BU)
 • 2021 FEB: Udbud af dagtilbud (BHR)
 • 2021 APR: Licitation (BHR)
 • 2021 MAJ: Politisk godkendelse af licitationsresultat (TEU og BU)
 • 2021 MAJ: Anlægsbevilling til kontrahering (TEU, ØU og KB)
 • 2021 MAJ: Kontrahering med vindende totalentreprenør (TMF)
 • 2023 JUN: Forventet byggestart
 • 2025 JAN: Ibrugtagning

Det bemærkes, at nærværende projekt er et af tre planlagte nye dagtilbud i perioden frem mod 2025. De to andre er ved Ravnsborghallen og i Køge Nord. Ift. dagtilbuddet på Sdr. Havn arbejdes der med 5 grupper og ikke, som oprindelig forudsat, 7 grupper.

Økonomi
Der er i det kommunale anlægsbudget i anlægsforslag TEU 133A afsat rådighedsbeløb i perioden 2021-2025 til opførelse af to nye dagtilbud - det ene i Køge Nord og det andet i området Søndre/Hastrup (dagtilbud ved Ravnsborghallen finansieres af anlægsforslag TEU 133C).

Nærværende projekt er det, som er placeret i Søndre/Hastrup området, hvorfor projektet finansieres af TEU 133A (under forudsætning af at der gives anlægsbevilling til gennemførelsen).
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


83.   Lukning af ventelister for børn fra andre kommuner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender

 1. at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune bortset fra i Borup
 2. at hvis punkt 1 ikke godkendes, lukkes ventelisten til puljeinstitutionen Ved Skoven.
Baggrund og vurdering
Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er nu blevet så stor, at det i nogle områder er nødvendigt at tilbyde forældre plads i andre områder end der, hvor familierne bor, for at kunne overholde pasningsgarantien. Fx får forældre fra Køge by og Sdr. Hastrup i øjeblikket tilbudt plads i Herfølge, selv om de har ønsket plads tættere på deres bopæl. Når Parkvejen åbner i begyndelsen af 2021, vil det igen være muligt at tilbyde disse børn plads i nærheden af deres bopæl.

Der er i øjeblikket indmeldt 60 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Køge Kommune, heraf ca. 2/3 i den sydlige del af kommunen. Pt. er der 48 børn fra andre kommuner på venteliste til pladser i kommunen. De får anvist plads i overensstemmelse med deres placering på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes. Summen af disse børn, som er indmeldt, og de, der ønsker en plads, svarer til et stort dagtilbud.

Medmindre der er børn, som fraflytter dagtilbuddet, er der kun få ledige pladser indtil 1. april 2021, hvor de ældste børn flytter til SFO. De ledige pladser, der opstår henover året, når vuggestuebørn rykker i børnehave, er allerede tilbudt andre børn. I Borup er der de kommende måneder fortsat et antal ledige pladser.

En kommune kan beslutte at lukke ventelisten for udefrakommende børn til dagtilbud, hvis kapacitetsmæssige hensyn eller væsentlige hensyn til børnene i kommunen gør det nødvendigt. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen. Det er muligt at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Antallet i Køge Kommune overstiger 1 %.

Det er også muligt at lukke ventelisten til et enkelt dagtilbud. Hvis Børneudvalget vælger ikke at godkende punkt 1, og dermed ikke lukker ventelisten til alle dagtilbud med undtagelse af dagtilbud i Borup, anbefales det, at ventelisten til Ved Skoven lukkes. Også her udgør børn fra andre kommuner mere end 1% af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i Ved Skoven. Børneudvalget har løbende lukket ventelisten til Ved Skoven.

Lukkes ventelisten for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med et leje- eller købsbevis til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen. Det er således muligt at tilgodese behovet for en plads til kommende borgere i kommunen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2: Bortfaldet med beslutningen i pkt. 1.

Til toppen


84.   Køge Børneasyl


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at

 1. Køge Børneasyl ikke længere skal udarbejde skriftlige handleplaner til forvaltningen
 2. det årlige ordinære tilsynsbesøg gennemføres i september 2020
 3. der i september 2020 træffes beslutning om, hvorvidt Køge Børneasyl ikke længere er under skærpet tilsyn.
Baggrund og vurdering
På mødet den 17. december 2019 vedtog et enigt Byråd, at sagen om tilskud til Køge Børneasyl skulle sendes tilbage til Børneudvalget med henblik på en risikovurdering og udarbejdelse af plan for Køge Børneasyls opfyldelse af godkendelseskriterier/kontrakt, lovgivning og kommunale regler. Børneudvalget vedtog den 8. januar 2020, at Køge Børneasyl senest hver den 15. i måneden skulle fremsende oplysninger og dokumentation for dette. Det blev besluttet, at forvaltningen i juni 2020 skulle fremlægge en sag til fornyet behandling.

Bestyrelsen i Køge Børneasyl har hver den 15. i måneden fremsendt revideret handleplan omfattende de relevante oplysninger. I det skriftlige materiale ses en progression i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

I perioden har der været uanmeldte tilsynsbesøg henholdsvis den 4. februar, 5. marts og 13. maj 2020. Tilsynsbesøgene viser som handleplanerne, at der er sket en progression.

Der er tilstrækkeligt med personale, og personalet har pædagogiske kompetencer, der taler ind i den styrkede læreplan, en leder, der arbejder med den styrkede læreplan og støtter personalet i denne retning.

Konkret viste tilsynet den 13. maj 2020, at Køge Børneasyl arbejder med elementerne i Den styrkede Læreplan. Der ses eksempler på pædagogisk personale, der udviser intimitet, omsorg og fælles fokus overfor børnene. I Den styrkede Læreplan beskrives dette som nogle af de kendetegn, der er i velfungerende interaktioner og relationer mellem børn og pædagogisk personale.

I logbogen for uge 16 til 20, er der indikatorer, som viser, at der i stigende grad arbejdes med en læringsforståelse, hvor børnenes kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive læring afspejles. Desuden ses der eksempler på et børneperspektiv, hvor børn kan opleve sig selv som en aktiv del af beslutningsprocessen.

Da Køge Børneasyl grundet Corona har været delvist lukket, har der kun være en begrænset periode til at implementere Den styrkede Læreplan og deltage i uddannelsen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at det skærpede tilsyn opretholdes og stillingtagen til ophævelse først tages efter det ordinære tilsyn i september er gennemført.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad. 1, 2 og 3. Godkendt.

Til toppen


85.   Ændring af vedtægterne for Ølsemagle Børnegård


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender nye vedtægter for Ølsemagle Børnehus.
Baggrund og vurdering
Bestyrelsen for Ølsemagle Børnehus ønsker at få opdateret vedtægterne fra 1998, så de bliver tidssvarende.

Vedtægterne fra 1998 er udarbejdet på baggrund af lov om social service. De nye vedtægter er udarbejdet på baggrund af dagtilbudsloven.

Med de nye vedtægter udvides antallet af bestyrelsesmedlemmer med én forælder således, at forældrene får en ekstra plads i bestyrelsen fra 4 til nu 5. Den sidste plads går fortsat til en medarbejderrepræsentant. I de nye vedtægter præciseres det, at "jobbet som bestyrelsesmedlem er ulønnet".

I § 4 redegøres som noget nyt for fordeling af og antallet af stemmetællere ved valg til bestyrelsen. Tidspunktet for valget er præciseret og skal finde sted inden udgangen af 4. kvartal.

§ 5 om ekstraordinært forældremøde med valg til bestyrelsen er en ny paragraf.

"Konstituering og afholdelse af møder" § 7, stk. 1, 7, 8 og 9 er nye og præciserer bestyrelsens opgaver og ansvar.

I vedtægterne fra 1998 handler § 8 om udarbejdelse af virksomhedsplan. Da dagtilbud ikke længere skal udarbejde en sådan, er denne paragraf udgået af de nye vedtægter. I stedet er den erstattet af en ny § 8 om evaluering af den pædagogiske læreplan.

"Lederens rolle i relation til bestyrelsens arbejde" § 9 er uddybet og præciseret i de nye vedtægter. Her fremgår som noget nyt, at medarbejderrepræsentanten er inhabil i behandling af personalesager.

"Bestyrelsens beslutningsdygtighed" § 10. Her fremgår i afsnit 2, som noget nyt, at "bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold, der vedrører institutionen samt ret til indsigt i alle oplysninger herom af lederen/personalet....Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen". Og videre "bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved driftsoverenskomsten mellem bestyrelsen og Køge Kommune, jf. Lov om dagtilbud ! 19, stk. 3".
Økonomi
Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


86.   Evaluering af ordningen pasning af eget barn


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommune tilbydes ordningen pasning af eget barn, hvor en forælder kan søge om tilskud til selv at passe sit barn. Ifølge dagtilbudsloven kan ordningen benyttes i minimum otte uger og maksimalt 12  måneder pr. barn. Der kan gives tilskud til op til tre børn. Ansøgeren må ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt.

Der er i april-maj 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 150 forældre, som har benyttet ordningen i 2017 til 2020. Spørgeskemaet indeholdt otte spørgsmål. Der er modtaget svar fra 94 brugere, hvilket giver en svarprocent på 63%.

Den gennemsnitlige periode de 150 forældre benyttede ordningen var 39 uger (9 måneder), men nogle har kun anvendt ordningen i en kort periode.

Konklusionen på undersøgelsen er at:

 • Tilbagemeldingerne fra brugerne er overvejende positive.
 • Der er stor tilfredshed med ordningen, og det er et tilbud, man som forældre i Køge Kommune er glad for at have.
 • Det tiltrækker nye borgere til kommunen.
 • Nogle oplyser, at de er utilfredse med, at tilskuddet blev sat ned i 2019. For nogen har det betydet, at de ikke kunne benytte ordningen, så længe de ønskede.
 • Mange ønsker mulighed for at benytte ordningen mere end et år. Det er der ikke mulighed for jf. lovgivningen.
 • Der er ønsker om oprettelse af legestuer, adgang til lokaler og for tilbud målrettet dem, der passer deres børn hjemme.

Undersøgelsen i sin fulde længde fremgår af bilaget.

Tilskuddet blev fra 2018 til 2019 reduceret med ca. 27%. For børn i alderen 0-2 år faldt tilskuddet fra 7.163 kr. pr. måned til 5.249 kr., mens det for de 3-5 årige børn faldt fra 4.428 kr. pr. måned til 3.246 kr. En del nåede at oprettet ordningen i 2018 med virkning ind i 2019 med det højere tilskud. Det er endnu for tidligt at sige, om det har betydning for antallet af ansøgere i 2020.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


87.   Uddannelsesplan på dagtilbudsområdet 2020


Indstilling
Børn og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender uddannelsesplan på dagtilbudsområdet.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med realiseringen af den politiske aftale ”Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" fra juni 2017, blev der afsat midler til kommunerne til kompetenceudvikling. Midlerne var primært målrettet daglige pædagogiske ledere, faglige fyrtårne, ledere af dagplejen samt forvaltningen.

Der blev udviklet diplomforløb og læringsdage på landsplan, og i Køge Kommune blev der igangsat et kompetenceudviklingsforløb for ledere og faglige fyrtårne. Det forløb fra oktober 2018 til marts 2020 i et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

For at sikre størst mulig udbytte af diplomforløbene og koblingen til lokal praksis, blev der mellem undervisningsdagene etableret professionelle læringsfællesskaber med en pædagogisk triogruppe (dagtilbudsledere og faglige fyrtårne) i hvert dagtilbud. Der blev også udlagt et mindre beløb, som kunne anvendes til fx aktionslæringsforløb i de enkelte dagtilbud.

Forvaltningen forelægger her status på uddannelsesforløbene. Der henvises til bilag for uddybning.

Der var planlagt ledelseskonference marts 2020 for alle lederne med temaer som udvikling af uddannelsesstrategi for 2020/2021 og øvrige tiltag til forankring af uddannelse. Ligeledes var planlagt netværk for faglige fyrtårne i foråret, netværksdage for pædagogiske triogrupper, læringsdage for dagplejen, nye diplomforløb for faglige fyrtårne. Dette er imidlertid sat på stand by pga. corona.  

Forvaltningen har i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon undersøgt, hvordan uddannelse og netværk kan realiseres på nye måder med brug af onlineforløb.

Uddannelse af faglige fyrtårne
Der er igangsat diplomforløb for nye faglige fyrtårne marts 2020 på Professionshøjskolen Absalon. Indholdet er realisering af pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer. Holdet har gennemført 2 undervisningsgange. Coronakrisen og senere genåbning af dagtilbud midt april medførte, at resten af undervisningsgangene blev flyttet foreløbig til efteråret 2020.

For faglige fyrtårne, der har gennemført diplommodul på Absalon, planlægges 5 x 2 timers netværk i efteråret 2020 enten med fysisk fremmøde eller som onlinemøder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Der planlægges med opdeling i områder, da områderne har forskellige udfordringer.

Samarbejdet i den pædagogiske triogruppe (ledere og faglige fyrtårne)
Der planlægges med 2 modeller afhængig af den fremtidige corona-situation. Det ene er en mindre model med 2 x 2 timers netværk. Det andet er en større model med 5 x 2 timers netværk for faglige ledere og faglige fyrtårn. Det vil foregå med fysisk fremmøde eller online forløb.

Formålet med netværkene er at styrke samarbejdet i de pædagogiske triogrupper om opgaven med at sikre rammer for processer, hvor medarbejderne i dagtilbuddene arbejder videre med realisering af pædagogisk læreplan og løbende udvikling af pædagogisk praksis gennem aktionslæring eller lignende metoder. Netværkene organiseres også i områder.

Netværk, der foregår online vil være via brug af mødeplatformen Zoom. Professionshøjskolen Absalon har købt licens til Zoom via DeiC (Danish Infrastructure Cooperation), hvilket sikrer, at det er en sikkerhedsmæssigt fuldt ud opdateret version, der benyttes.

Nyansatte dagtilbudsledere
Alle nye dagtilbudsledere skal have tilbud om deltagelse i 2 diplomforløb for faglige ledere. Et diplomforløb med fokus på faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer og et modul med fokus på faglig ledelse af evalueringskultur og kvalitetsudvikling.

Dagplejere i den kommunale dagpleje 
Kompetencemidlerne til uddannelse i dagplejen indeholdt midler, der var øremærket til Pædagogisk Grunduddannelse. Midlerne til Køge Kommune rakte til at sende en dagplejer af sted. Styrelsen for Kvalitet og Undervisning har netop godkendt, at restbeløbet kan anvendes til 3 læringsdage for hele dagplejen.

Læringsdagene vil sandsynligvis ligge i foråret 2021 og planlægges i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Læringsdagene vil omhandle arbejdet med ny lovgivning, politikker og pædagogisk læreplan i dagplejen.
Økonomi
Udgifterne til uddannelse skønnes at beløbe sig til ca. 1,3 mio. kr. og kan afholdes indenfor budgetrammen, hvis det gennemføres som planlagt.

Læringsdagene i dagplejen koster ca. 0,3 mio. kr. og er finansieret af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


88.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


89.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


90.   Underskriftsblad (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.05.21