Referat af møde i Børneudvalget

Den 02.10.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Lene Møller Nielsen, (A)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

122.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt, idet sag nr. 128 overgik til behandlingssag.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


123.   Månedlig opfølgning på Børneudvalgets budget pr. 31. august 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Opgørelsen er opdelt i 3 bilag.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Dette bilag viser, at udvalget har en økonomisk udfordring på 9,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til det seneste overblik.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation, selvom hovedparten af institutionerne forventer merforbrug, som vil blive videreført til 2020. 

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ex. dagplejen

Af dette bilag fremgår det, at underkapaciteten på vuggestuerne fortsat er en udfordring, samt at der samlet set passes flere børn, end der er forudsat i budgettet. Herved kan man se både den fysiske og den økonomiske udfordring på dagtilbudsområdet.

Bilag 3: Opfølgning på Familieområdets indsatser

Af opgørelsen fremgår det forventede antal helårspersoner, der indgår under de forskellige indsatser, herunder den økonomiske afvigelse, der følger af udviklingen. Der er en samlet afvigelse på 7,8 mio. kr. Under opgørelsen er der en lang række forudsætninger, som både kan forbedre og forværre den økonomiske situation. Der er i lighed med 3. økonomiske redegørelse ikke taget højde for den verserende sag med Region Sjælland, som forventes at generere en merindtægt.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


124.   Implementering af 17,4-udvalgets 'Strategier for indsatsen'


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget har den 12. juni 2019 drøftet Børne- og Uddannelsesforvaltningens forslag til plan for implementering af 'Strategier for indsatsen' fra Udvalget for det specialiserede børne- og voksen område (17,4-udvalget).

Børneudvalget tog orienteringen til efterretning med beslutning om, at der ca. 3 gange årligt forelægges en status på implementeringsplanen.

I forhold til de strategier, der pr. 12. juni 2019 endnu ikke var implementeret, er status som følger:

 • 1.2. Analyse af skole- og dagbehandlingstilbud
  Byrådet har den 25. juni 2019 besluttet at gennemføre den foreslåede omstrukturering af skole-/dagbehandlingsområdet, dog skal den del af Ellebækskolens personale, der underviser på Hastrupskolen, fortsat være tilknyttet Ellebækskolen. Holmehus gøres til en selvstændig enhed med egen ledelse. Heldagsskolen i Slimminge har udvidet kapaciteten med to pladser i 2019 og udvider med yderligere tre pladser i august 2020.
 • 1.3. Udbud af ydelser til børn, unge og deres familier
  Udbud af familiebehandling, kombineret pædagogisk støtte og familiebehandling, samt praktisk pædagogisk støtte og kontaktperson er gennemført og implementeret. Udbud af psykologbehandling forventes igangsat i starten af 2020.
 • 2.1. Samarbejde med civilsamfundet
  Forvaltningen havde planlagt en workshop med Socialstyrelsen den 19. juni 2019 om inddragelse af civilsamfundet i arbejdet med udsatte børn og unge, hvilket blev aflyst af Socialstyrelsen på grund af folketingsvalget, uden erstatning. Der er på anden vis fokus på samarbejde med civilsamfundet.
 • 3.1. Klagedrevet innovation
  Forvaltningen deltager i den arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af alle fire forvaltninger med henblik på implementering af ABC-metoden.
 • 3.2. Overgangssager
  Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen samarbejder via:
  • Projekt 'En plan' (koordinerende sagsbehandling) med henblik på at sikre helhedsorienteret sagsbehandling, når borgeren har sag i flere forskellige afdelinger. Projektet er igangsat og kører frem til december 2020.
  • Kommunal UngeIndsats (KUI), hvor sagsbehandlere fra Familiecenter Køge, Ungecentret, Jobcentret, Borgerservice og Socialafdelingen flytter fysisk sammen i Ølby Centret i uge 41 og fremover vil varetage alle sager vedrørende unge i alderen 14-29 år, undtagen handicapsager
  • Kursus i perioden september-november 2019 i metoden 'Joint Action', der er en metode til at afdække, hvor samarbejdet i overgangssager på handicapområdet fungerer, og hvor der er behov for særlige indsatser for at sikre mere smidig sagsbehandling.
 • 3.4. Metoder, der virker - Samarbejdsmodellen 'Fælles Indsats'
  Samarbejdsmodellen for samarbejdet mellem Familiecenter Køge og skoler er implementeret på skoleområdet i 2018. På dagtilbudsområdet er der udarbejdet forslag til en samarbejdsmodel tilpasset dagtilbudsområdet, der pt. er i høring og forventes implementeret ved udgangen af 2019.
 • 3.7. Projekt 'Brobygning'
  Projekt 'Brobygning' er overgået til drift. Samarbejdsaftalerne evalueres løbende mindst en gang om året i hvert skoledistrikt, hvorefter de offentliggøres på skolernes og institutionernes hjemmesider.
 • 4.2. Analyse om standardkontrakter og kontraktforhandling
  Arbejdet med via Kultur- og Økonomiforvaltningen at få udarbejdet en businesscase, der beskriver potentialet ved at ansætte en medarbejder til forhandling og indgåelser af nye kontrakter, gennemgang og genforhandling af eksisterende kontrakter samt udarbejdelse af egne standardkontrakter forventes igangsat i starten af 2020.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


125.   VIVE's rapport om udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

På bestilling af KKR Sjælland som opfølgning på tidligere års rapporter har VIVE udarbejdet en rapport for 2018 med en række benchmarkinganalyser, som sammenligner udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde blandt de 17 kommuner i Region Sjælland (RS17). Det bemærkes, at rapporten ikke er korrigeret for socioøkonomiske forhold, og at rapporten arbejder med netto-udgifter.

Rapportens hovedkonklusioner er:

 • At udviklingen i kommunernes udgifter til børn og unge med særlige behov har været støt stigende i RS17 i perioden 2014-18, hvor RS17 i hele perioden har haft de højeste udgifter på landsplan og samtidig er den region, der har haft den højeste stigning i udgifter pr. 0-22 årig (9% i RS17 mod 3% på landsplan) (tabel 2.3 og figur 2.2.).
 • At andelen af foranstaltningsmodtagere i RS17 er steget lidt i perioden 2014-2018 (3%) (tabel 3.3).
 • At enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget i RS17 (5%) (tabel 4.3).
 • At udviklingstendenserne i VIVE's rapport for 2014-17 således genfindes i rapporten for 2014-18, men at tendenserne er stærkere for 2014-18.

Det bemærkes, at Køge Kommune ikke er med i opgørelsen i udviklingen, idet Køge Kommune ikke har kunnet indberette valide oplysninger for 2014. Ligeledes bemærkes, at tallene i VIVE-rapporten ikke er direkte sammenlignelige med tallene i slutevalueringen af NU-projektet, da der indgår handicaptal i VIVE-rapporten, men ikke i NU-slutevalueringen.

Konkret i forhold til Køge Kommune viser rapporten for 2018 bl.a., at:

 • Køge Kommune i 2018 anvendte 59% af kommunens samlede udgifter til børn og unge med særlige behov på anbringelser og 41% på forebyggende foranstaltninger mod et regionsgennemsnit på henholdsvis 63% og 37% (tabel 2.5).
 • Både i forhold til anbringelser og forebyggende foranstaltninger havde Køge Kommune en procentvis udvikling i udgifter pr. 0-22 årig i perioden 2014-18, der var ca. dobbelt så høj som gennemsnittet for RS17 (i alt 21% i Køge Kommune mod gennemsnitligt 10% i RS17-kommunerne). Det bemærkes, at tallene dækker over en markant spredning mellem kommunerne fra fald på op til 84% og stigninger på op til 103% (tabel 2.6).
 • Til trods for ovenstående stigning i procentvis udvikling i udgifter pr. 0-22 årig ligger Køge Kommune fortsat under regionsgennemsnittet for så vidt angår udgifter til både anbringelser og forebyggende foranstaltninger (i alt 10.421 kr. pr. 0-22 årig i Køge Kommune mod på 12.281 kr. i RS17) (tabel 2.4.)
 • I overensstemmelse med intentionerne i NU-projektet om mindst indgribende indsats er anvendelsen af opholdssteder faldet med 1 %-point, mens anvendelsen af familiepleje er steget med 1 %-point i Køge Kommune, mens det uvægtede gennemsnit i RS17 har bevæget sig i den modsatte retning (tabel 2.5).
 • Køge Kommune ligger lidt under regionsgennemsnittet i antal 0-17 årige foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17 årige indbyggere for så vidt angår anbringelser (158 i Køge Kommune mod 168 i RS17), og lidt over for så vidt angår forebyggende foranstaltninger (i alt 496 i Køge Kommune mod 484 i RS17). Det bemærkes, at tabellen sondrer mellem individ- og familierettede forebyggende foranstaltninger, hvor Køge Kommunes tal afviger væsentligt fra de øvrige kommuners tal på begge parametre. Dette skyldes formentlig forskellige registreringsmåder, da det ikke er oplevelsen, at Køge Kommunes praksis afviger væsentligt fra de øvrige kommuner (tabel 3.1).
 • Køge Kommune har lavere enhedsudgifter pr. 0-17 årig foranstaltningsmodtager for så vidt angår såvel anbringelser, som forebyggende foranstaltninger både inkl. og ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger (tabel 4.1).

Samlet set ses, at Køge Kommune - til trods for at kommunen, ligesom det ses på lands- og regionsplan, ramt af stigende udgifter til det specialiserede børne- og ungeområde - er lykkedes med at have en hensigtsmæssig fordeling mellem forebyggende foranstaltninger og anbringelser og med at holde udgiftsniveauet under regionsgennemsnittet både i forhold til anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger.

Forvaltningen vurderer, at dette særligt skyldes det arbejde, der er igangsat via NU-projektet med bl.a. en ændring i foranstaltningsmønstret, et forebyggende mindset, tidlig indgang i problemudviklingen, og hyppig opfølgning.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


126.   Kommunal temarapport 2019 om spædbørns motoriske udvikling


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Statens Institut for Folkesundhed og Databasen Børns Sundhed har udarbejdet en rapport om spædbørns motoriske udvikling. Rapporten bygger på sundhedsplejerskers observationer af i alt 16.686 spædbørn fra 33 kommuner, som er født i 2017, heraf 498 børn fra Køge Kommune.

Rapporten angiver resultater for dels Køge Kommune, dels alle 33 deltagende kommuner, baseret på indberetninger om sundhedsplejerskers bemærkninger til spædbørnenes motoriske udvikling over fire besøg (A-, B-, C- og D-besøg), hvor det sidste (D-besøget) ligger, når barnet er 8-10 måneder.

Rapportens hovedkonklusioner i forhold til hele populationen i de 33 kommuner er, at det især er børn, der er født før uge 37, der har fået en bemærkning i deres journal. Det gælder også børn, der er født med lav fødselsvægt eller flerfødte (tvillinger og trillinger). Herudover ses en tendens til, at spædbørn, der allerede har en bemærkning i deres journal til andre problematikker, fx søvn eller sprog og pludren, oftere får en bemærkning til motorisk udvikling.

Specifikt i forhold til Køge Kommune kan følgende fremhæves:

 • Køge Kommune adskilte sig i 2017 fra den gennemsnitlige kommune i form af flere bemærkninger til den motoriske udvikling ved B-besøget (14,1%) faldende til 8,2% ved C-besøget og 7% ved D-besøget, mens der i hele populationen ses det modsatte mønster med færre bemærkninger ved B-besøget (9,1%) stigende til 9,8% ved C-besøget og 10,1% ved D-besøget (side 9).
 • Der ses i perioden 2014-17 et markant fald i antal børn i Køge Kommune med motoriske vanskeligheder i 8-10 måneders alderen (fra 19,0% i 2014 til 7% i 2017), hvorimod tallet i hele populationen lå ret stabilt i perioden (fra 11,6% i 2014 til 9,9% i 2016 og 10,4% i 2017) (figur 2).
 • Køge Kommune lå i 2017 væsentligt under gennemsnittet i hele populationen i forhold til antal barselsbesøg i barnets første leveuge (21,2% i Køge Kommune mod 67,9% i hele populationen) og næsten halvt så mange barselsbesøg i barnets første leveuge som den kommune (Aalborg), der havde næst-færrest besøg (39,5%) (tabel 4a). Køge Kommune lå tæt på gennemsnittet for så vidt angår indlæggelseslængde i forbindelse med fødslen (tabel 2a), hvorfor dette ikke kan begrunde variationen.
 • Køge Kommune lå ligeledes lidt under gennemsnittet i forhold til graviditetsbesøg, hvor 7,2% gravide i Køge Kommune modtog graviditetsbesøg i 2017 mod 12,2% i hele populationen (tabel 1a).

Forvaltningen vurderer, at det er positivt, at Sundhedstjenesten i Køge Kommune opsporer motoriske udfordringer tidligt og får handlet herpå, fx via behovsbesøg eller henvisning til børnefysioterapeut, så kun halvdelen af de børn, der i 2017 havde motoriske udfordringer ved B-besøget, også havde motoriske udfordringer ved D-besøget i 8-10 måneders alderen. Det er ligeledes positivt, at Køge Kommune i 2017 lå under gennemsnittet i forhold til børn i 8-10 måneders alderen med motoriske udfordringer.

Forvaltningen bemærker, at Køge Kommune adskiller sig væsentligt fra de øvrige 32 deltagende kommuner i forhold til antal barselsbesøg inden for barnets første leveuge. Det skyldes formentlig forskel i serviceniveau kommunerne imellem, hvor Køge Kommune ikke tilbyder barselsbesøg til alle i barnets første leveuge, men alene ved konstateret behov.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


127.   Status på Taskforceforløbet i Familiecenter Køge


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Ved møde den 6. februar 2019 blev Børneudvalget præsenteret for den analyse, som Socialstyrelsens Taskforce havde udarbejdet vedrørende sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i Køge Kommune. Børneudvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling om at indgå en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om et 1½ års udviklingsforløb med Taskforcen.

Forvaltningen udarbejdede herefter i samarbejde med Taskforcen en udviklingsplan som led i den samarbejdsaftale, der ifølge Taskforcens tidsplan skulle godkendes af Socialstyrelsen i juni 2019. Som følge af udskrivning af folketingsvalg og efterfølgende forhandlinger om regeringsdannelse kunne Socialstyrelsen imidlertid først underskrive samarbejdsaftalen og godkende udviklingsplanen i august 2019. Til trods herfor gik forvaltningen allerede i juni 2019 i gang med at arbejde med de planlagte punkter i udviklingsplanen.

Forvaltningen har den 19. september 2019 haft første statusmøde med Taskforcen, hvor de produkter, som forvaltningen har udarbejdet i overensstemmelse med udviklingsplanen, blev drøftet. Forvaltningen fik generel ros for et godt arbejde. Særligt fremhævet blev 'Fælles Faglig Fortælling', som fremover vil danne ramme for alt myndighedsarbejde på børnehandicapområdet i Køge Kommune både i forhold til det igangsatte udviklingsarbejde og i det daglige arbejde, og som Socialstyrelsen ønsker at lægge på sin hjemmeside til inspiration for andre kommuner.

Forvaltningen vil i løbet af udviklingsforløbet afholde statusmøder med Taskforcen hver anden måned, sidste gang den 10. december 2020.

I overensstemmelse med samarbejdsaftalen vil forvaltningen give Børneudvalget en halvårlig afrapportering med orientering om status på udviklingsarbejdet, første gang i februar 2020.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


128.   Ny Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det følger af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Herudover har Køge Kommune siden 2009 haft en Børn og Unge-politik, der sætter en fælles ramme og retning for arbejdet med børn og unge i Køge Kommune.

I forbindelse med revisionen af Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik har Børne- og Uddannelsesforvaltningen i udkastet til de nye politikker som noget nyt koblet de to politikker tættere sammen.

Forvaltningen foreslår således, at de to politikker fremover sammen sætter rammen og retningen for alt arbejde med børn og unge på både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde i Køge Kommune. Det betyder, at alle underliggende centrale og lokale politikker, strategier, værdisæt, procedurer mv. skal tale ind i de overordnede principper, værdier og målsætninger, som er angivet i Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik. Ligeledes betyder det, at alt dagligt arbejde på almen- og specialområdet i Køge Kommune skal ske med udgangspunkt i de to politikker.

Formålet er at tydeliggøre, at Børn og Unge-politikken - der indholdsmæssigt i det væsentlige er en videreførelse af den tidligere Børn og Unge-politik - gælder for alle børn og unge i Køge Kommune - uanset alder, køn, etnicitet, sociale baggrund og eventuelle fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser mv.

Den Sammenhængende Børnepolitik angiver herefter rammerne for den sammenhængende indsats, der skal være med til at sikre, at alle børn og unge faktisk kan opleve de visioner, værdier og mål, der er opsat i Børn og Unge-politikken.

Arbejdet med at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge i en udsat position bygger på fire overordnede principper, der bl.a. understøtter:

 • Et børnesyn, der tager udgangspunkt i, at det at være barn eller ung har en værdi i sig selv; at deltagelse i meningsfulde fællesskaber i hverdagslivet ses som en forudsætning for læring og udvikling, og at børn skal høres og tages alvorligt
 • Fokus på fortsat udvikling og prioritering af det tidlige, forebyggende arbejde i hverdagslivet
 • Partnerskab, der indebærer samarbejde med barnet/den unge, familien og netværket. I samarbejdet arbejder både almen- og specialområdet ud fra barnets/den unges og familiens egne ressourcer og behov og yder støtte til selvhjælp med fortsat fokus på og sikring af barnets/den unges tarv og behov, og
 • En tværfaglig og tværsektoriel indsats, der skal foregå i et partnerskab med barnet/den unge/familien og med en tæt koordinering mellem de forskellige aktører, så der er gennemsigtighed og sammenhæng for barnet/den unge og familien. Indsatserne skal så vidt muligt ske tæt på barnets/den unges hverdagsliv.

De to politikker sendes i høring i oktober 2019 og forventes forelagt Børneudvalget, Skoleudvalget og Byrådet i december 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Sagen overgik til behandling.

Udvalget godkendte, at begge politikker sendes i høring.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


129.   Sygefravær 2. kvartal 2019 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2019 på Børneudvalgets område tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 4,9 procent og for Familieafdelingen 3,5 procent i gennemsnit i perioden 3. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,3 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 5,7 procent i perioden 3. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


130.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


131.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.10.19