Referat af møde i Børneudvalget

Den 17.08.2020 kl. 18:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


91.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


92.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget pr. 30. juni 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Opgørelsen er opdelt i 3 bilag.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser umiddelbart, at der på udvalgets område kan forventes et mindreforbrug. Ved den kommende 3. økonomiske redegørelse skal det vurderes, om en del af disse midler skal være med til at dække nogle af udvalgets merudgifter til merpersonale, som ikke er indregnet i opgørelsen.    

Normalt vil estimaterne være tydelige på nuværende tidspunkt, men kan på grund af corona-lukkeperioden være usikker i en længere periode.

Det skyldes, at der i forhold til indskrivning i dagtilbud og bevilling af foranstaltninger er ukendte faktorer.

Udgifterne i forbindelse med corona-nedlukning indgår ikke i nærværende regnskab. Kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Siden sidste opfølgning er det forventede resultat tilbage på niveau fra marts måned.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

Den foreløbige forventning er, at der vil være budgetoverskud, men dette er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt. Særligt i forhold til den fremtidige forventning, som ikke tager højde for eventuelle effekter af nedlukningen.

Bilag 3: Opfølgning på familieområdets indsatser

Ved den seneste opgørelse blev det opgjort, at der var økonomisk balance. Resultatet er forbedret som følge af gennemgang af mellemkommunale betalinger, som særligt har reduceret de forventede udgifter til plejefamilier.

Et forventet overskud på 1 mio. kr. på service er en passende sikkerhedsmargin for budgetoverholdelse.
Økonomi
Se ovenfor samt bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


93.   Status på Taskforce-forløbet på børnehandicapområdet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Familiecenter Køge er i gang med et struktureret udviklingsforløb på børnehandicapområdet, der løber fra august 2019 til udgangen af december 2020. Udviklingsforløbet sker i samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce på handicapområdet og bygger på resultaterne af den analyse af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i Køge Kommune, som Taskforcen har gennemført i 2. halvår 2018 efter ansøgning fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Som en del af udviklingsforløbet indgår statusmøder mellem Taskforcen og forvaltningen hver anden måned og afrapportering til Børneudvalget hvert halve år. Dette er 3. afrapportering til Børneudvalget.

I forbindelse med Corona-situationen er statusmøderne mellem Taskforcen og forvaltningen afholdt via Skype. Forvaltningen følger udviklingsplanen planmæssigt, dog med udskydelse af enkelte aktiviteter grundet Corona-situationen. Taskforcen foretager den afsluttende statusmåling primo 2021 med forventet afrapportering til Børneudvalget maj 2021.

Flere initiativer jf. udviklingsplanen er allerede gennemført eller igangsat siden 2. afrapportering i februar 2020.

Gennemført:

 • Udarbejdelse af procedure for orientering ved sagsbehandlerskift
 • Udarbejdelse af en række arbejdsgangsbeskrivelser og skabeloner til brug ved behandlingen af børnehandicapsager herunder bl.a. § 41, § 42 og snitflader mellem special- og socialområdet

Igangværende:

 • Udarbejdelse af eksemplariske handleplaner kvalitetssikret ved Taskforce
 • Udarbejdelse af plan for sparring på handleplaner ved Taskforce
 • Implementering af handicapudredningsværktøjet
 • Arbejdsgangsbeskrivelse for udslagsgivende aktiviteter, børnefaglig undersøgelse m.fl.

Udskudt grundet Corona:

 • Undervisningsforløb for alle sagsbehandlere i Signs of Safety-metoden planlagt som led i implementering af metoden
 • Undervisningsforløb for nye medarbejdere i Familiecentret
 • Revidering af procedure for overgang

Næste afrapportering til Børneudvalget forventes i februar 2021.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


94.   Børne- og Socialministeriets opgørelse over omgjorte klagesager på børnehandicapområdet - 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Socialministeren har den 16. juni 2020 udsendt et 'Danmarkskort' over Ankestyrelsens behandling af klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet i 2019.

Familiecenter Køge har truffet i alt 294 afgørelser på børnehandicapområdet i 2019. Samme år har Ankestyrelsen behandlet 20 klagesager fra Køge Kommune og registreret følgende:

 • 11 sager er stadfæstet (55%)
 • 6 sager er hjemvist til fornyet behandling (30%)
 • 3 sager er ændret/ophævet (15%)

Køge Kommune havde dermed en samlet omgørelsesprocent på 45% i 2019, hvilket er et yderligere fald fra 69% i 2017 og 52% i 2018. På landsplan har der derimod været en stigning i omgørelsesprocenten fra 47% i 2018 til 51% i 2019. Dette indikerer, at børnehandicapområdet generelt er vanskeligt at administrere med en meget kompleks lovgivning og praksis.

Det bemærkes, at der er en divergens mellem forvaltningens opgørelse i 'Politisk ledelsesinformation for 4. kvartal 2019' (18 klagesager behandlet af Ankestyrelsen i 2019 med en samlet omgørelsesprocent på 39%) og Ankestyrelsens opgørelse i 'Danmarkskortet' (20 sager med en omgørelsesprocent på 45%). Differencen skyldes en forskel i opgørelsesmetoden. Forvaltningen vil fremover tilpasse sig Ankestyrelsens opgørelsesmetode.

Familiecenter Køge arbejder målrettet på at styrke sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten, hvilket i 2019 bl.a. er sket via følgende tiltag:

 • Udviklingsforløb i samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce med bl.a. udarbejdelse af en række arbejdsgangsbeskrivelser og kursus i brugen af 'Handicapudredningsværktøj'
 • En organisationsændring i august 2019 med samling af alle sagsbehandlere på børnehandicapområdet under én områdeleder for øget ensartethed i sagsbehandlingen
 • Alle klagesager genvurderes af en jurist, inden sagen sendes til Ankestyrelsen.

Fra august 2020 skal alle afgørelser om hel eller delvis afslag på en ydelse først drøftes med den faglige koordinator. Herudover fortsætter udviklingsarbejdet i Taskforce-regi året ud.

Grundet Ankestyrelsens sagsbehandlingstid kan nye tiltag først forventes at slå igennem i form af lavere omgørelsesprocent i det efterfølgende års opgørelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


95.   Orientering om Ankestyrelsens 'Børnesagsbarometret 2020'


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Som led i satspuljeaftalen 2019-22 har Ankestyrelsen den 9. juli 2020 offentliggjort 'Børnesagsbarometret', der er en undersøgelse af 37 kommuners, heriblandt Køge Kommunes, overholdelse af centrale sagsbehandlingsregler i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Undersøgelsen bygger på sager, der er behandlet i perioden marts 2016-marts 2019. For Køge Kommunes vedkommende er der indgået 22 sager om familiebehandling og anbringelse, dog er der i delelementer af undersøgelsen indgået ned til 3 sager.

Børnesagsbarometret indikerer, at der er områder, hvor sagsbehandlingsreglerne fuldt ud eller i meget høj grad efterleves. Det drejer sig om håndtering af underretninger med 24 timers vurdering og reaktion ved behov for en akut foranstaltning; om inddragelse af barnet/den unge og forældremyndighedens indehaver i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse med udarbejdelse af begrundet stillingtagen og angivelse af den nødvendige indsats; samt om udarbejdelse af handleplan med angivelse af den nødvendige indsats.

På andre områder indikerer Børnesagsbarometret, at der er udviklingspotentiale. Det gælder i forhold til udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse inden for 4 måneders fristen, og inden der træffes afgørelse; afholdelse af en børnesamtale - ikke blot i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, som der er 100% opfyldelse på - men også forud for afgørelsen; samt foretagelse af 3 og 6 måneders opfølgning samt personrettet tilsyn i alle sager.

De punkter, som Børnesagsbarometret har indikeret et udviklingspotentiale i forhold til, er alle punkter, som forvaltningen allerede har iværksat eller planlagt særlige indsatser i forhold til via Taskforce udviklingsforløbet og egne initiativer. Forvaltningen har desuden i juni 2020 ansøgt Socialstyrelsen om at deltage i et partnerskab vedrørende systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen med særligt fokus på bl.a. handleplaner, inddragelse og opfølgning, hvilket taler direkte ind i det indikerede udviklingsbehov. Der forventes svar på ansøgningen i august 2020.

Uagtet det lille antal sager, der er indgået i Børnesagsbarometret, og at der er tale om et øjebliksbillede, der bygger på nu 1-4 år gamle afgørelser, ser forvaltningen Børnesagsbarometret og lignende undersøgelser som en mulighed for at få sat fokus på, hvor der kan være behov for at optimere sagsbehandlingen. Målet er at yde kvalificeret sagsbehandling, der lever op til servicelovens sagsbehandlingsregler i alle sager. Forvaltningen vil derfor gerne tage imod Ankestyrelsens tilbud om et webinar om Børnesagsbarometret i 2. halvår 2020 og et besøg af Ankestyrelsens læringsteam i 2021.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


96.   Politisk ledelsesinformation - 2. kvartal 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Den kvartalsvise politiske ledelsesinformation til Børneudvalget indeholder oplysning om status og udvikling i underretninger, sager, forebyggende indsatser, sager og anbringelser, samt klager behandlet af Ankestyrelsen på det specialiserede børne- og ungeområde.

Socialt udsatte børn, unge og familier
Underretninger
Bilag 1 'Politisk ledelsesinformation - Socialsager - 2. kvartal 2020' viser bl.a., at der på det sociale område er modtaget 274 underretninger i 2. kvartal 2020, hvilket er betydeligt færre end både det foregående kvartal og samme kvartal i årene 2018 og 2019. Nedgangen skyldes formentlig Corona-nedlukningen.

'Skole, SFO og klub' er med 65 underretninger (24%) den hyppigste afsender trods Corona-situationen. ’Familie og barnets netværk’ tegner sig med 39 underretninger i 2. kvartal for 15% af underretningerne. Det er en markant stigning i forhold til 1. kvartal, hvor samme gruppe var afsender på 20 underretninger og dermed 6% af 1. kvartals underretninger. 53% af alle underretninger i 2. kvartal 2020 omhandler fagpersoners bekymring for et barn eller en ung, mens det i 1. kvartal 2020 var 65%. Underretninger fra fagpersoner omfatter underretninger fra daginstitutioner, skoler, sundhedsvæsen, politi m.fl.

40 underretninger i 2. kvartal 2020 omhandler mistanke om vold og overgreb. I 1. kvartal 2020 omhandlede 44 underretninger mistanke om vold og overgreb. Det gennemsnitlige antal underretninger om vold og overgreb var 46 pr. kvartal i 2019. Der ses derved ikke umiddelbart en nedgang i antallet af underretninger vedrørende vold og overgreb trods Corona-nedlukningen.

Aktive sager og indsatser
Fra 3. kvartal 2019, med 1009 aktive sager, og til 2. kvartal 2020, med 1067 aktive sager, ses en mindre stigning i antallet af aktive sager.  Tilsvarende ses en stigning i antallet af forebyggende indsatser efter § 52 og § 52a samt øvrige indsatser fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2020. Ved udgangen af 2. kvartal 2020 var der 481 øvrige indsatser i form af fx økonomiske ydelser, aflastning i hjemmet, anbringelser og støtteperson til forældremyndighedsindehaver til et anbragt barn eller ung.

Der er tale om opgørelser ved kvartalets afslutning, hvorfor det ikke viser flowet i perioden.

Anbringelser
Ved udgangen af 2. kvartal 2020 var antallet af anbragte børn 125. Det er et lille fald i forhold til udgangen af 1. kvartal, hvor antallet af anbragte børn var 129. Langt hovedparten af alle anbragte børn og unge har henover 2019 og i 1. og 2. kvartal 2020 været anbragt i plejefamilie. Ved udgangen af 2. kvartal 2020 gælder det, at 79 børn er anbragt i plejefamilier, 15 i netværkspleje, 13 på eget værelse/kostskole og 18 på institution.

Ankesager
Ankestyrelsen har i 2. kvartal 2020 behandlet i alt 15 klager over afgørelser på det sociale børne- og ungeområde, der fordeler sig med 10 stadfæstede afgørelser, 2 hjemviste, 1 ændret afgørelse og 1 ophævet, dvs. en samlet omgørelsesprocent på 33%. Til sammenligning var der for hele 2019 en samlet omgørelsesprocent på 44% på det sociale område.

Børn og unge med handicap, hvis forældre modtager handicapkompenserende ydelser
Underretninger
Bilag 1 'Politisk ledelsesinformation - Handicapsager - 2. kvartal 2020' viser, at der på handicapområdet er modtaget 12 underretninger, hvilket er et fald i forhold til de foregående kvartaler, hvor der ses 18-22 underretninger pr. kvartal. 'Sundhedsvæsen og 'Skole, SFO og klub' tegner sig for flest underretninger med henholdsvis 4 og 3 underretninger. 1 underretning har omhandlet mistanke om overgreb.

Aktive sager og indsatser
Antallet af aktive sager ligger fortsat stabilt med 228 aktive sager ved udgangen af 2. kvartal 2020 mod 229 i 1. kvartal 2020. I forhold til aktive indsatser ses en stigning i råd- og vejledningsforløb mv. efter servicelovens § 11, som er steget fra 12 forløb i både 3. og 4 kvartal 2019 til 20 og 22 forløb i 1. og 2. kvartal 2020. Antal forebyggende foranstaltninger efter § 52 og § 52a er steget fra 48 i 1. kvartal 2020 til 60 i 2. kvartal 2020. Ved udgangen af 2. kvartal 2020 var der 285 øvrige indsatser i form af fx økonomiske ydelser, aflastning i hjemmet, anbringelser og støtteperson til forældremyndighedsindehaver til et anbragt barn eller ung.

Anbringelser
Der var ved udgangen af 2. kvartal 2020 18 anbragte børn og unge. 14 af børnene/de unge var anbragt på døgninstitution eller opholdssted, 3 var anbragt i plejefamilie og 1 på eget værelse/kostskole.

Ankesager
Ankestyrelsen har ved udgangen af 2. kvartal 2020 behandlet 4 klager over afgørelser på børnehandicapområdet, hvoraf tre er stadfæstet og en hjemvist til fornyet behandling dvs. en samlet omgørelsesprocent på 25%. For hele 2019 var omgørelsesprocenten 45% på baggrund af 20 sager på børnehandicapområdet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


97.   Projekt Én Plan


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning
 2. drøfter muligheder for eventuel videreførelse og finansiering.
Baggrund og vurdering

I Projekt Én Plan koordineres borgerens sagsbehandling på tværs af familie-, beskæftigelses- og voksenområdet og med en høj grad af inddragelse af borgeren. Projektperioden løber fra november 2018 – november 2020 og er omfattet af § 17 stk. 4-udvalgets sammenhængs- og sagsbehandlingsstrategi. 

Projektet er støttet med 2 mio. kr. fra Velfærdsinvesteringspuljen og bygger på erfaringer fra det tidligere projekt Den Fælles Indgang (DFI) med koordinerende sagsbehandling og fælles handleplaner på tværs af Familiecentret, Jobcentret, Socialafdelingen og Borgerservice. Koordineringen af sagsbehandlingen følger en samarbejdsmodel udviklet med inspiration fra Socialstyrelsen og Sorø Kommune.

118 sager har været tilknyttet projektet. 58 sager er afsluttede mens 60 sager aktivt er i samarbejdsforløb. Sagerne er fordelt på målgrupperne:

 1. borgere med komplekse problemstillinger og sager på tværs af Ungecenter, Familiecenter og/eller Socialafdeling
 2. borgere med komplekse problemstillinger i ressource-forløb og med sag i Familiecenter og/eller Socialafdeling
 3. overgangssager (Unge i overgang fra Familiecenter til Socialafdeling og/eller Ungecenter).

Tilbagemeldingerne fra Projekt Én Plan viser, at borgerne i højere grad oplever, der bliver taget hånd om samarbejdet på tværs, og at de inddrages i egen sag. På samme måde viser en intern undersøgelse blandt sagsbehandlerne, at samarbejdsmodellen er meningsfuld i sagsbehandlingen samt at den administrative tovholder er afgørende for samarbejdsmodellen. Det er ikke muligt at påvise en økonomisk gevinst ved at koordinere sagsbehandlingen, ligesom der ikke kan påvises en højere andel af borgere, som kommer videre i beskæftigelse eller uddannelse.

Kerneelementerne i samarbejdsmodellen er faste tværfaglige samarbejdsmøder med borgeren, hvor borgeren selv er med til at udforme dagsordenen. Der afholdes op til fire samarbejdsmøder årligt. Derudover arbejdes der ud fra en fælles handleplan med forpligtende aftaler om mål og handlinger. Modellen er administrativt og metodisk forankret ved en tværgående tovholder, som sikrer fremdrift og kontinuitet i de enkelte sagsforløb samt udbreder kendskabet til samarbejdsmodellen på tværs af kommunens afdelinger. Den tværfaglige tovholderfunktion er i praksis afgørende for modellens gennemførelse og fastholdes fortsat i bl.a. i Sorø Kommune trods mangeårig drift af modellen.

I Køge Kommune er det på sigt målsætningen, at den administrative tovholderfunktion deles ud på flere sagsbehandlere i de respektive afdelinger for sikre en bæredygtig forankring af indsatsen samtidig med, at modellen på den måde kan udrulles til flere målgrupper. Det vil fortsat skulle allokeres ressourcer til funktionen.

Projekt Én Plan foregriber i vid udstrækning principperne i ny lov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer og ved videreførelse af projektet, er Køge Kommune på forkant i forhold til den kommende lov.

Økonomi
Videreførelse af Projekt Én Plan koster 550.000 kr. pr. år., som finansierer et årsværk til den administrative tovholderfunktion.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Drøftet.

Til toppen


98.   Bevæg dig for livet - Visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter og afgiver bemærkninger til projektet Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune
 2. udpeger eventuelle repræsentanter fra Børneudvalget til den politiske følgegruppe.
Baggrund og vurdering

I 2015 godkendte Byrådet Køge Kommunes idrætsstrategi 2015-2025, som bygger på vision 25-50-75. Visionens overordnede mål er, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. Visionen har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

Kultur- og Idrætsudvalget har på deres møde den 4. maj 2020 besluttet at styrke arbejdet med målopfyldelse af visionen. Udvalget ønsker og ser meget frem til, at Køge Kommune arbejder videre med at indgå partnerskab med DGI og DIF om at blive visionskommune. Der er i dag tyve andre kommuner, som er Bevæg dig for livet visionskommuner.

Bevæg dig for livet Visionskommune
En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Projektet vil skabe overblik over og synliggøre kommunens eksisterende bevægelsestiltag samt afdække potentialer gennem en kortlægning. Der vil blive igangsat indsatser, som kan målrettes forvaltningernes fag- og kerneområder, hvor idræt og bevægelse kobles til forvaltningernes målgrupper og funktioner. Med henblik på at løfte borgernes fysiske og mentale trivsel.

Organisering
Som Bevæg dig for livet visionskommune indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Parterne arbejder sammen for at opfylde vision 25-50-75.

Projektets organisering opbygges med:

 • En politisk følgegruppe bestående af borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget suppleret med fx Ældre- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget og med deltagelse af DGI/DIF.
 • En politisk arbejdsgruppe, som skal drøfte substans, konkrete tiltag samt komme med forslag og gode ideer.
 • En administrativ styregruppe med fagchefer, som sikrer fremdrift og en løbende opfølgning på aftalens mål.
 • En projektorganisering med ansvar for de konkrete initiativer.

Projektet skaber med samarbejde på tværs af forvaltningerne værdi og effekt for kommunens borgere.

Hvad kan visionskommuneprojektet
I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund.

Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag, ligesom nye initiativer igangsættes.

Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen.

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante følge-/styre- og arbejdsgrupper.

Videre proces
Processen frem mod en visionskommuneaftale kan skitseres således:

 • August 2020: Politisk møde mellem borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget og formand/næstformand for DIF og DGI.
 • August 2020: Fagudvalgene afgiver bemærkninger til visionskommuneprojektet.
 • September 2020: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen indgår som visionskommune.
 • Oktober- november 2020: En administrativ kortlægning af kommunens eksisterende bevægelsesindsatser og potentialer, som danner grundlaget for visionskommune-aftalens handleplan, herunder de relevante målgrupper og temaer i kommunen. I denne del inddrages også foreningslivet.
 • November 2020: Den politiske følgegruppe godkender aftalens indhold.
 • Januar 2021: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller visionskommuneprojektet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herunder de konkrete indsatsområder kommunen igangsætter.
Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet. Udvalget imødeser løbende tilbagemelding på projektet.
Ad. 2. Pernille Sylvest udpeget til den politiske arbejdsgruppe.

Til toppen


99.   Evaluering af effekten af ekstra ansatte pædagoger og pædagogiske assistenter


Indstilling
Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen om evalueringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Ti dagtilbud har fået ekstra midler til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Midlerne er givet til de dagtilbud, som har flest børn i alderen 0-2 år, der er udsatte og sårbare. Formålet er at yde støtte til at styrke kvaliteten i netop disse dagtilbud, og derved fremme børnenes læring og trivsel.

Syv af dagtilbuddene har fået midler fra 1.000 dages programmet, mens de øvrige tre har fået kommunale midler med budgetvedtagelsen for 2020 til tidlig indsats. Desuden har kommunen modtaget midler til kompetenceudvikling. Midlerne er for dagtilbuddenes vedkommende øremærket diplomforløb for pædagoger og læringsdage for pædagogiske assistenter. Uddannelsesforløbene vil blive etableret i løbet af foråret 2021.

Der er ikke knyttet et krav om evaluering til midlerne fra 1.000 dages programmet. Forvaltningen ønsker alligevel af indsamle viden og lære af de erfaringer, der opnås i periode frem til udgangen af 2022, hvor projektet udløber. I projektet sætter de ti dagtilbud særlig fokus på arbejdet med forældrepartnerskaber og organisering og udvikling af livs-og læringsmiljøer.

Projektet igangsættes sammen med praksiskonsulenter fra Styrelsen for Kvalitet og Udvikling i form af en rådgivningsdag i september 2020, hvor de berørte dagtilbud får råd og vejledning i at opstille en forandringsmodel for arbejdet med forældrepartnerskaber. Dette følges op ad to netværksdage i perioden samt netværksdage for de involverede dagtilbud.

Områdelederne vil i samarbejde med forvaltningen løbende sikre fremdrift i projektet i tæt samarbejde med øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.

I september/oktober 2021 forventes en midtvejsevaluering, som følges op ad en slutevaluering i efteråret 2022. Primo 2023 afholdes et dialogmøde med deltagelse af de ti dagtilbud, områdelederne, forvaltningen og repræsentanter for forældrebestyrelserne og Børneudvalget.

Metoden for indsamling af viden vil være Evidens Baseret Praksis (EBP), hvor forskning inddrages i praksis. Der vil blive udarbejdet og indsamlet praksisbeskrivelser og forældrepartnerskabsaftaler. Samtidig vil der ske en evaluering af det tværfaglige samarbejde på forvaltningsniveau herunder med sundhedsplejen og PPR. Metoden brugerrejser vil blive benyttet til at få forældrenes perspektiv med i evalueringen. Desuden indsamles data fra de dagtilbud, der er med i projektet og benytter sprogtrappen. Endvidere vil den pædagogiske læreplan indgå i evalueringen. For uddybning af arbejdsform og indsamling af data/viden henvises til bilaget.
Økonomi
De 10 dagtilbud har i perioden frem til og med 2022 fået bevilliget midler til at løfte opgaven med at styrke kvaliteten for de sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter samt til kompetenceudvikling. Desuden er der bevilliget midler til praksiskonsulenterne.

I tilknytning til kompetenceudvikling er det et krav, at der ydes vikardækning til de medarbejdere, der er på diplomuddannelse og læringsdage. Udgiften hertil afholdes inden for forvaltningens egen budgetramme.

Udarbejdelse af evalueringen udføres af forvaltningen egne konsulenter og afholdes inden for egen budgetramme.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


100.   Dialogmøde med forældrebestyrelser m.fl. den 9. september 2020 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter dagsorden for og den praktiske afvikling af dialogmødet den 9. september 2020, kl. 17.30.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2020, at der afholdes fælles dialogmøde med Skoleudvalget, forældrebestyrelser m.fl. den 9. september 2020, kl. 17.30 med henvisning til "Budgetstrategi og -vejledning 2021 - 2024".

Med henblik på afholdelse af dialogmødet ønsker Børne- og Uddannelsesforvaltningen Børneudvalgets tilkendegivelse af en dagsorden for samt den praktiske afvikling af mødet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med afholdelse af dialogmødet.
Beslutning
Børneudvalget besluttede, at dialogmødet den 9. september 2020 aflyses grundet corona-situationen.

Til toppen


101.   Mødekalender 2021 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender forslag til mødekalender 2021.
Baggrund og vurdering

Børneudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00 - dog med følgende bemærkninger:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
6. januar
3. februar
3. marts
7. april
5. maj
2. juni
11. august
1. september
6. oktober
3. november
1. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.

Til toppen


102.   Orientering om status på kommunal ungeindsats (KUI)


Indstilling
Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget tager status på kommunal ungeindsats (KUI) til efterretning.
Baggrund og vurdering

Lederen af Ungecentrum indleder punktet med en aktuel status. Orienteringen tager afsæt i  baseline (udgangspunkt i efteråret 2019), herunder tal for gennemførelse af ungdomsuddannelse, unge uden uddannelse, ungeledighed, valg af erhvervsuddannelse mm. En tilsvarende status blev præsenteret for den politiske følgegruppe på dennes møde 8. juni 2020 (referat vedlagt).

Ungeindsatsens formål og målsætninger
1. august 2019 trådte Lov om kommunal ungeindsats  i kraft, hvorefter alle kommuner skal have en uddannelses- og jobrettet indsats, hvor de unge bliver hjulpet effektivt på tværs af lovgivninger, sagsområder og budgetter.

Reformen har en national uddannelsespolitisk målsætning, der skal være nået i 2030: 

 • mindst 90 % skal have gennemført en uddannelse, når de fylder 25 år, og at
 • andelen af unge uden uddannelse eller arbejdsmarkedstilknytning skal halveres.

Organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune
Køge Kommune besluttede en organisering med Ungecentrum, hvor ungevejledning, beskæftigelsesindsats og dele af familieområdet (14-23 årige) arbejder under samme tag. Ungecentrum er organiseret med fælles leder og sekretariat samtidig med at de tre dele af Ungecentrum er forankret i samme tre afdelinger og to forvaltninger som før ungereformen.

Politisk forankring af ungeindsatsen i Køge Kommune
Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er ansvarlige for egne dele af Ungecentrums sagsområder. Udvalgene varetager i fællesskab kommunens myndighedsansvar for  opfyldelse af den nationale uddannelsespolitiske målsætning og for organiseringen i Ungecentrum. De tre udvalg følger parallelt op på resultater og mål for kommunens ungeindsats. Til at følge implementering blev den politiske følgegruppe nedsat på tværs af de tre udvalg.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


103.   Plan for evaluering af ungeindsatsen


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget

 1. drøfter udførelse af evalueringen, herunder brug af ekstern evaluator
 2. drøfter og godkender evalueringstemaer 
 3. beslutter tidsplan for evalueringen.
Baggrund og vurdering

Byrådet traf 25. juni 2019 beslutning om organisering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune med Ungecentrum som omdrejningspunkt. Den politiske følgegruppe blev nedsat til at koordinere på tværs af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget.

Følgegruppens opgave var blandt andet at sikre, at første delevaluering af ungeindsatsen bliver fremlagt for de tre fagudvalg i sommeren 2020. På grund af coronasituationen udsættes dette til december 2020.

På baggrund af følgegruppens drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag til udførelse, tidsplan og temaer for evalueringen.

Udførelse af evalueringen
Den politiske følgegruppe peger på, at dele af evalueringen med fordel kan udføres af en ekstern evaluator, som kan sikre evalueringens objektivitet.

Temaer for evalueringen
Evalueringen skal indeholde vurderinger af ungeindsatsens foreløbige resultater og af ungeindsatsen organisering. Følgende delemner skal indgå:

1. Resultater; med udgangspunkt i målsætningerne fra baseline for ungeindsatsen. Herunder:

 • Udviklingen i unges ledighed og uddannelse 
 • Sagsbehandlingstid og sammenhæng i hjælpen
 • Unges oplevelse af overgange (videreførelse af sager) fra ungeindsats til eksempelvis jobcenter.

2. Organiseringen af ungeindsatsen med Ungecentrum som omdrejningspunktet. Herunder:

 • De fysiske rammer i Ungecentrum
 • Det tværfaglige samarbejde i ungeindsatsen og Ungecentrum
 • Organiseringen af Ungecentrum
 • Politisk opfølgning på ungeindsatsen - fortsættelses af følgegruppen? 
 • Organisatorisk placering af Fremtidslinjen (Særligt Tilrettelagt Uddannelse)

Forvaltningen vil med udgangspunkt i de valgte evalueringstemaer finde frem til og indgå aftale med en evaluator.

Tidsplan for evaluering og beslutninger om KUI (2020)

Forum

Mødedato 2020

Opgave

Fagudvalg

SAU: 17.08.
BU: 17.08.
SU: 17.08.

 • Status fra politisk følgegruppe (orientering)
 • Plan for evaluering (behandling)

Forvaltningen

Aug. – okt. 2020

 • Aftale med evaluator
 • Udarbejdelse af evaluering

Politisk følgegruppe

09.11.

 • Baseline for ungeindsatsen (orientering)
 • Evaluering med anbefalinger (behandling)

Fagudvalg

BU: 02.12.
SU: 02.12.
SAU: 14.12.

 • Evaluering med anbefalinger til ungeindsatsen (behandling)

 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Drøftet og godkendt, idet organisatorisk placering af Fremtidslinjen (STU) evalueres særskilt.
Ad. 3. Tidsplan godkendt.

Til toppen


104.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Jacqueline Sporon-Fiedler spurgte til implementering af Aula på dagtilbudsområdet.

Til toppen


105.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


106.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.06.21