Referat af møde i Børneudvalget

Den 12.06.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)

65.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 1 (A, C, F, I og O) har indkaldt Torben Haack (F) til at deltage i Børneudvalgets møde den 12. juni 2019 som stedfortræder for Jacqueline Sporon-Fiedler (F), der har meddelt forfald i perioden 10. - 16. juni 2019, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

Valggruppe 2 (V) har indkaldt Ken Kristensen (V) til at deltage i Børneudvalgets møde den 12. juni 2019 som stedfortræder for Ali Ünsal (V), der har meddelt forfald, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov, kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes en stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


66.   Budgetanalyser - Status juni 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om status på budgetanalyser juni 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets møde i november 2018 godkendte udvalget igangsætningen af arbejdet med budgetanalyser med henblik på at finde ca. 10 mio. kr. i budgetbesparelser fra 2020 og frem.

Budgetanalyserne er forelagt udvalget den 8. maj 2019, hvor udvalget besluttede at sende følgende analyser i høring:

 • skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
 • visitationsudvalgsstruktur (tværgående)
 • udbud - ydelser på familieområdet
 • udslusningsboliger
 • åbningstid i dagtilbud
 • afbureaukratisering på dagtilbudsområdet
 • normering på dagtilbudsområdet

Udover budgetanalyserne blev en række supplerende spareforslag sendt i høring.

Budgetanalyser og spareforslag har nu været i høring hos de parter, som udvalget besluttede. Budgetanalyser, spareforslag og høringssvar fremgår af særskilte dagsordenpunkter.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


67.   Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen jf. budgetanalysen om skole-/dagbehandling.

Forvaltningen gør opmærksom på, at sagen også skal godkendes af Skoleudvalget, og at Skoleudvalgets sag sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet, da forslaget indeholder ændringer i skolestrukturen, hvilket er et byrådsanliggende.
Baggrund og vurdering

En omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelse på både skoleudvalgets og børneudvalgets område.

Ellebækskolen skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag placeres fremover på Holmehus. Dette forventes at medføre, at Ellebækskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisiterer elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen.

Specialskoleafdeling Holmehus skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole, og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag. Dette lederårsværk overføres fra Ellebækskolen. Der vil også skulle overflyttes ansatte.

Ellebækskolens satellitafdeling på Hastrupskolen overgår ledelsesmæssigt til Hastrupskolen. Denne afdeling er for elever, der vurderes at have potentiale for at være i en mindre indgribende foranstaltning i form af specialklasse på en almen folkeskole, med mulighed for inklusion i udvalgte undervisningsaktiviteter i tilknytning til almenklasser.

Eleverne vil profitere af muligheden for at spejle sig i elever fra normalområdet, og muligheden for at eleverne kan deltage i aktiviteter sammen med resten af skolen bliver større, når der er fælles ledelse.

Personalet vil profitere af at få en daglig ledelse på samme matrikel. Den professionelle sparing i forhold til autismepædagogik kan fortsat ydes af Ellebækskolen. Den model fungerer allerede i dag, hvor Ellebækskolen giver faglig sparing til skoler, som har enkeltintegrerede elever med autismediagnoser.

Heldagsskolen Slimminge udvider sin kapacitet med 2-5 elever mere end i dag.

Alle disse tiltag og justering af elevgrupper indføres gradvist over 1½-2½ år således, at elever primært flyttes i forbindelse med afgang og ny visitation. I de tilfælde hvor det vurderes, at en elev vil have udbytte af et skoleskift, vil dette bliver gennemført.

Opmærksomhedsområder/risikovurdering
Tiltagets succes er meget afhængigt af ansættelse af den rette leder til Holmehus og den faglige udvikling af miljøet på skolen. Udvidelsen af Holmehus indebærer desuden tilpasning af bygningernes indretning. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et eventuelt ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.

Proces med ledelser er påbegyndt.

Proces og information/inddragelse ift. ansatte og bestyrelser m. fl. skal være særdeles omhyggelig og veltilrettelagt.

I det omfang elevgruppens sammensætning på Holmehus ændres ift. den aktuelle bør der ses på fagpersonalenormeringen. Den ligger i dag lidt under normeringen på Ellebækskolen. Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmebækskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj). Der skal samtidig ses på den ledelsesmæssige normering.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

I høringssvarene er det problematiseret, at Ellebækskolens klasser på Hastrupskolen udskilles fra Ellebækskolen. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er muligt at lade klasserne forblive organisatorisk/ledelsesmæssigt under Ellebækskolens ledelse uden, at det har indflydelse på besparelsespotentialet. Hvis denne løsning vælges, bør der iværksættes tiltag, der øger elevernes tilknytning til almenskoledelen, som var en del af hensigten med forslaget i budgetanalysen.

Økonomi
Forslagets besparelsespotentiale ligger på såvel Børneudvalgets som Skoleudvalgets budget. For Børneudvalget indebærer forslaget en besparelse i 2020 på 1 mio. stigende til 1,3 mio. kr. i 2023.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


68.   Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen jf. budgetanalysen om visitationsudvalgsstruktur.
Baggrund og vurdering

Visitation til specialtilbud sker i dag i skoleområdets visitationsudvalg og i familieområdets visitationsudvalg. Som udgangspunkt behandles sager, der udelukkende vedrører undervisningsproblematikker i skoleområdets visitationsudvalg, mens sager, hvor der også er en familiemæssig udfordring behandles i familieområdets visitationsudvalg. Imidlertid er den konkrete udmøntning af denne opdeling ikke tilstrækkeligt klar, og det betyder, at beslutninger truffet i ét visitationsudvalg kan have afledte økonomiske konsekvenser for det andet visitationsudvalgs område. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt mulighederne for en sammenlægning af de to udvalg.

Hvis udvalgene samles, vil der være en række drøftelser, som kun vedrører enten skoleområdets visitationsudvalg eller familieområdets visitationsudvalg, hvorfor der vil være medarbejdere til stede under disse drøftelser, hvis deltagelse ikke er relevant. Samtidig gælder, at samling af skoleområdets og familieområdets visitationsudvalg ikke vurderes at føre til yderligere kvalitetsforbedring eller bedre økonomisk styring. De nuværende visitationsudvalg justeres derfor, og der fremsættes samtidig en række forslag til ændringer af arbejdsgange, som vil medvirke til at sikre en hurtigere og mindre indgribende indsats.

 • Skolechefen inddrages i forbindelse med brug af nød-skema, dvs. enkeltmandsundervisning, der kan iværksættes, hvis eleven er i en særligt vanskelig situation.
 • Alle sager om skolebørn modtages i PPR, således at der sker hurtig afklaring af, om barnet har anden udfordring end skolevægring eller lignende.
 • Underretninger, der ikke rummer en klar familieproblematik, overgår til håndtering i skoleområdets visitationsudvalg.
 • Øget fokusering på skolevægring.
 • Som udgangspunkt kan en placering i skole-/dagbehandling ikke ske over mere end to år med mulighed for et års forlængelse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi
Forslagets økonomiske potentiale ligger på Børneudvalgets område og er vurderet til at udgøre 0,6 mio. kr. fra 2020 og frem.

Besparelsen sker som følge af en hurtigere og mindre indgribende indsats. Besparelsen vurderes at ligge på Børneudvalgets område, da udgiften til mindre indgribende tilbud som udgangspunkt holdes inden for Skoleudvalgets regi.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


69.   Budgetanalyse - Udbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om udbud.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsker at sikre den bedste kvalitet på ydelser på det specialiserede børne- og ungeområde til den mest konkurrencedygtige pris.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen offentliggjort et udbud af familiebehandling, kombineret pædagogisk støtte og familiebehandling og praktisk-pædagogisk støtte og kontaktperson. De omhandlede ydelser er hidtil blevet købt via forskellige eksterne firmaer som supplement til Familiecenter Køges interne behandlergruppes tilbud.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen på baggrund af udbuddet indgået aftale om praktisk-pædagogisk støtte og kontaktpersoner, som medfører, at timepriserne for de fleste leverandører/tidspunkter reduceres med 50 kr. pr. time. Der er dog et spænd i besparelserne fra 0-250 kr. pr. time. Der afventes indgåelse af aftaler på de øvrige områder.

Rammeaftalen får en løbetid på 2 år med mulighed for, at Køge Kommune kan forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Rammeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Der vil i løbet af perioden blive lavet en ensartet økonomisk model for den interne behandling, således at der løbende kan optimeres på, hvor den mest fordelagtige placering af opgaverne er. Det vil sige, at der enten kan ske insourcing (opgaven varetages af kommunens egne behandlere) eller outsourcing (opgaven varetages af ekstern leverandør).

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.
Økonomi

Forvaltningen anslår, at der kan findes et besparelsespotentiale på 1,7 mio. kr. pr. år via:

 1. Besparelser ved køb af ydelser ved eksterne leverandører i kraft af de indgåede aftaler efter udbud: 500.000 kr. pr. år
 2. Reduktion af kontoen for forebyggende indsatser, som opnås i kraft af forventede aftaler efter udbud af psykologbehandling, samt via nyt udbud af forældreevneundersøgelser. Herunder en forventet effekt af de indgåede aftaler, hvor et tættere samarbejde med en leverandør forventes at kunne medføre en optimering af antallet af timer der er behov for: 1,2 mio. kr. pr. år.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


70.   Budgetanalyse - Udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om udslusningsboliger/egne værelser til sårbare unge.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen vurderer, at udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge inden for Køge Kommunes grænser vil indebære fordele for den unge i form af bevaret eller genoprettet tilknytning til familie, netværk, fritidsliv, uddannelsesinstitution mv. i lokalområdet. Der vil desuden være et besparelsespotentiale ved, at Køge Kommune bevarer handlekompetencen og ikke kun betalingspligten, når den unge fylder 18 år.

Det vurderes, at det pt. ikke vil være hverken fagligt eller økonomisk rentabelt for Køge Kommune at etablere et kommunalt udslusningstilbud/egne værelser.

Køge Kommune har mulighed for i stedet at købe pladser hos en privat leverandør, Samala Care på Vedskøllevej 3 i Herfølge, der tilbyder 1 værelseslejligheder med eget bad, toilet og køkken og socialfaglig støtte i form af støttetimer, nattevagt, morgenmad på hverdage og aftensmad 5-7 dage ugentligt.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.
Økonomi
Forvaltningen vurderer, at der ved benyttelse af udslusningsboliger/egne værelser ved Samala Care i Herfølge vil kunne opnås et estimeret besparelsespotentiale ved benyttelse af fire pladser på 0,62 mio. kr. i 2020, stigende til forventet 1,25 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning med otte pladser i 2022.

Besparelsen opnås ved, at Køge Kommune bevarer handlepligten og ikke kun betalingspligten, som det er tilfældet, hvis den unge får ny opholdskommune i en anden kommune ved det fyldte 18. år.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


71.   Budgetanalyse - Åbningstid i dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om åbningstid i dagtilbud.
Baggrund og vurdering

Alle dagtilbud har en basisåbningstid på 52 timer ugentligt. Hertil kommer et antal timer til udvidet åbningstid, som varierer fra dagtilbud til dagtilbud, men dog således at alle dagtilbud har åbent i minimum 53 timer ugentligt.

Den udvidede åbningstid er bevilget for at tilgodese behovet hos bl.a. forældre, der pendler langt til arbejde eller har skæve arbejdstider.

Forvaltningen har til sammenligning undersøgt åbningstiderne i nabokommunerne. I Solrød Kommune har alle åbent 51 timer om ugen, mens institutioner i Roskilde, Næstved og Greve kommuner typisk har en åbningstid på mellem 52,5 og 54 timer om ugen. I Stevns Kommune er åbningstiden 54 timer ugentligt.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi

Der anvendes årligt 1,2 mio. kr. til udvidet åbningstid. På baggrund af en analyse af anvendelsesgraden konkluderes det, at en vis reduktion i åbningstiden kan foretages uden at være til gene for mange forældre. Der peges på to mulige modeller:

Model 1 anviser et serviceniveau, hvor antallet af timer til udvidet åbningstid reduceres med 70 timer, svarende til en time pr. uge pr. dagtilbud. Dette indebærer en besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

I model 2 peges på fuld reduktion af den udvidede åbningstid, hvilket indebærer en besparelse på 1,2 mio. kr., og åbningstiden reduceres til 52 timer om ugen for samtlige dagtilbud.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


72.   Budgetanalyse - Afbureaukratisering på dagtilbudsområdet


Indstilling
Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen jf. budgetanalysen om afbureaukratisering på dagtilbudsområdet.
Baggrund og vurdering

I analysen er der set på fire forhold: a) Sagsgange i relation til de rammer som lovgivningen har opstillet på området, b) metodefrihed i opgaveløsningen, c) dokumentationskrav og d)arbejdsdeling mellem decentrale og centrale aktører.

Af analysen fremgår det, at sagsgange, dokumentationskrav og arbejdsdeling mellem centrale og decentrale aktører i dag fungerer uden unødigt bureaukrati.

I Køge Kommune er det politisk besluttet at to metoder til systematisk observation af børn - sprogvurderinger og TrasMo - skal benyttes for at sikre, at alle børn med særlige behov opspores så tidligt som muligt, og at ingen børn overses.

Det vil være muligt at reducere brugen af systematisk observation til kun at omfatte de børn, som ud fra personalets vurdering, kan være udsatte. Gennemføres der ikke systematiske observationer af børnene sprogligt og motorisk, er der behov for andre tiltag, der kan sikre tidlig opsporing og rettidig indsats for de børn, som ikke opdages via de to tiltag.

Dagtilbuddene har ikke fået tilført midler, da opgaverne blev indført, men en reduktion i opgaven vil kunne betyde et besparelsespotentiale, som vil blive udmøntet i en personalereduktion.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi
Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 115.000 kr. ved kun at sprogvurdere i forhold til lovens minimum, og 4 - 500.000 kr. årligt ved enten at stoppe brugen af TrasMo eller ved at opretholde TrasMo i forhold til de 20 % af børnene, som har behov.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


73.   Budgetanalyse - Normering i dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender besparelsen, jf. budgetanalysen om normering i dagtilbud.
Baggrund og vurdering
I Køge Kommune er driftsudgifterne og forældrebetalingen for børnehaver højere end i en del af de øvrige kommuner på Sjælland. Vuggestuer og dagpleje er enten lavere eller svarende til gennemsnittet.

Hvis driftsudgifterne til at drive børnehaver for sænkes, vil det være muligt at opnå en besparelse på 2 mio. kr. Det vil betyde en personalereduktion på i alt 7,1 medarbejdere og en forældrebetaling, der er lavere end i dag. En besparelse på netto 2 mio. kr. vil betyde, at der vil være 9,9 børn pr. medarbejder mod i dag 9,6.

Det giver ca. 2,5 til 3 medarbejdere pr. stue i gennemsnit. Der vil ofte være medarbejdere, som ikke kan være til stede på stuen grundet ferie, sygdom, uddannelse, møder fx med ressourceteamet, forældresamtaler, planlægning af aktiviteter mv. Det kan vanskeliggøre arbejdet med sårbare børn, at kunne trøste børn, som er kede af det eller har brug for ekstra omsorg. Det presser desuden personalet i forhold til at leve op til de kvalitetsmæssige krav, der er stillet med dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan, hvor kravene til fx refleksion over egen praksis, evaluering og samarbejde med forældrene er øget. En besparelse vil sætte dette arbejde under yderligere pres.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.
Økonomi
Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. ved at tilpasse tildelingsmodellen til børnehaverne til et lavere niveau.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


74.   Budgetanalyser - Supplerende spareforslag på Børneudvalgets område


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget beslutter hvilke supplerende spareforslag, der skal indgå i opfyldelse af udvalgets sparemål.
Baggrund og vurdering

Som supplement til budgetanalyserne fik Børneudvalget den 8. maj 2019 forelagt et katalog af alternative spareforslag med henblik på at nå det samlede sparemål. Børneudvalget besluttede at sende følgende spareforslag i høring:

 • Pulje til langtidsfravær
 • Pulje til sommerferielukning
 • Supervision i Familieafdelingen reduceres med 25%
 • Senere tidspunkt for første tandeftersyn
 • Elmehuset - bortfald af aktiviteter
 • Yderligere sampasningsdage
 • Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder

Spareforslagene har nu været i høring hos de parter, som Børneudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Økonomi
Der henvises til de vedlagte notater.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


75.   Høringssvar - budgetanalyser og spareforslag


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager høringssvar til budgetanalyser og supplerende spareforslag til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2019 at sende en række budgetanalyser og spareforslag i høring.

Følgende budgetanalyser blev sendt i høring:

 • skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
 • visitationsudvalgsstruktur (tværgående)
 • udbud - ydelser på familieområdet
 • udslusningsboliger
 • åbningstid i dagtilbud
 • afbureaukratisering på dagtilbudsområdet
 • normering på dagtilbudsområdet

Følgende supplerende spareforslag blev sendt i høring:

 • Pulje til langtidsfravær
 • Pulje til sommerferielukning
 • Supervision i Familieafdelingen reduceres med 25%
 • Senere tidspunkt for første tandeftersyn
 • Elmehuset - bortfald af aktiviteter
 • Yderligere sampasningsdage
 • Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Område Midt (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra PPR, Trio-gruppe (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Område Asgård og Kirstinedal (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Område Søndre Hastrup (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Område Vest (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Ungdommens UddannelsesVejledinng (UUV) (BU og SU(
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Blåbærhuset (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU på Borup Skole (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyserm.m. fra LMU på Heldagsskolen i Slimminge (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU i Område Syd og Ejby (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU på Holmebækskolen (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Familiecenter Køge, Trio-gruppe (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU på Hastrupskolen (SU og SU)
Bilag Høringssvar budgetanalyser m.m. fra Friluftsinstitutionen Fuglevængets Børnehus (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra LMU på Vemmedrupskolen (BU og SU)
Bilag Høringssvar på budgetanalyser m.m. fra Danske Tandplejere (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra bestyrelsen i Lyngens Børnehave (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Udsatterådet (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Skolelederforeningen, Køge (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra skolebestyrelsen på Søndre Skole (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra tandplejens LMU (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Integrationsrådet (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen (SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra skolebestyrelsen på Ellebækskolen (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. Dorthe Ingvorsen (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Handicaprådet (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra personalet i Sct. Georgs Gårdens Børnehave (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen i Ølsemagle Børnegård (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra områdebestyrelsen i Område Vest (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Lærerkreds 44, Køge og Stevns (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen på Sct. Georgs Gårdens Børnehave (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra områdebestyrelsen i Område Syd & Ejby (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra skolebestyrelsen på Vemmedrupskolen (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Radikale Venstre i Køge (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra skolebestyrelsen på Borup Skole (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra medarbejderne i Familicenter Køge (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen i område Søndre Hastrup (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen i Område Midt (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen i Gemsevejens Børnehus (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra skolebestyrelsen på Hastrupskolen (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetafltale m.m. fra skolebestyrelsen på Ellemarksskolen (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen i Troldehøjens Børnehave (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra bestyrelsen i Skovsneglen (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra forældrebestyrelsen i Område Asgård og Kirstinedal (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra Socialpædagogerne Midtsjælland (BU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra BUPL Sydøst (BU og SU)
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra institutionsbestyrelsen i Sct. Georgs Gårdens Børnehave
Bilag Høringssvar til budgetanalyser m.m. fra FMU BUF (BU)

Til toppen


76.   Opfølgning på 2. økonomiske redegørelse


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter mulighederne for finansiering af forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. og på den baggrund træffer beslutning herom.
Baggrund og vurdering
På Børneudvalgets område blev det på mødet i maj måned redegjort for, at der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget er en højere dækningsgrad end forventet, altså at flere børn i målgruppen søger dagtilbud end forudsat ved budgetlægningen. Udgiften til de flere børn udgør 7,7 mio. kr., men forvaltningen har fundet mindre udgifter inden for egen ramme, der modsvarer de 3,6 mio. kr.

Demografi har tidligere været reguleret via kassebeholdningen, idet det er en grundlæggende forudsætning for budgetlægningen, at serviceniveauet ikke påvirkes af mængdeændringer.

I lighed med underskuddet på 10 mio. kr. som udvalget fandt servicereduktioner for den 9. januar 2019, har Børneudvalget indstillet til forvaltningen, at demografiudfordringen ligeledes skal findes med kompenserende servicereduktioner.

En besparelse, der godkendes i juni måned, vil tidligst få effekt fra oktober måned pga. opsigelsesperioder for medarbejdere, for så vidt der bliver tale om personalereduktioner. Hertil kommer feriepenge mv. samt længere opsigelsesvarsel for medarbejdere, der har været ansat i mere end 2 år og 8 måneder.

Det skal bemærkes, at der er en række usikkerheder i budgettet, som udvalget skal være opmærksom på. Der er uafklarede udeståender med andre kommuner og regionen ift. fremsendte regninger og regningsbeløb. Falder sagerne ikke ud til Køge Kommunes fordel, vil indtægten blive tilbageført og hermed forværre kommunens økonomiske situation. Modsat gælder, at hvis sagerne falder ud til Køge Kommunes fordel, vil kommunen få en merindtægt på op til ca. 3,5 mio. kr.

Handlemulighederne for udvalget er redegjort for i vedlagte notat.
Økonomi
Der henvises til sagsfremstilling og bilag.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


77.   Godkendelse af regnskab 2018 og revisionsberetning nr. 27


Indstilling

Direktionen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen om revisionsberetning og tilhørende besvarelse til efterretning.

Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 8. maj 2019 fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2018. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 14. maj 2019.

Revisionen har afgivet revisionsberetning med nedenstående bemærkning.

SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste
Det er vores vurdering, at personsagsområdet SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Det er konstateret i den løbende sagsrevision, at der ikke er foretaget korrekte konteringer, at der var fejludbetalinger samt, at der ikke var trukket korrekt ATP på området SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste.

Endvidere har kommunens eget ledelsestilsyn også afdækket en del fejltyper, herunder sager der ikke er omfattet af bestemmelserne, manglende journalføring af grundlag for sparede udgifter til transport og daginstitution, manglende satsregulering samt sager, der ikke er fulgt op.

Familiecenter Køge har iværksat en udvidet kvalitetskontrol i 2. halvår 2018. Den udvidede kvalitetskontrol udført i september og november 2018 samt januar 2019 har dog vist, at der fortsat findes en række fejltyper i sagerne. Disse fejl kan henføres til forkert målgruppevurdering, manglende stopdato, manglende vurdering af sparede udgifter, forkert eller manglende pensionsberegning, manglende satsregulering, manglende bevilling, manglende årlig opfølgning og manglende dokumentation for hidtidige lønindtægter.

Familiecenter vil fortsætte den udvidede kvalitetskontrol i år 2019, indtil fejlmargin er nede på 5 % eller mindre på 2 på hinanden værende kontroller.

Vi vil følge op på de udførte kontroller som led i den løbende revision for 2019.

Forvaltningens besvarelse af ovenstående revisionsbemærkning:
Familiecenteret vil fortsætte den udvide kvalitetskontrol i år 2019 og 2020, indtil det, ved to på hinanden følgende kontroller, kan konstateres, at fejlmargin er nede på 5 % eller mindre. Efter kvalitetskontrollen for 1. halvår 2019 orienteres Børneudvalget om resultatet af kvalitetskontrollen. Byrådet orienteres i 2020, såfremt målet ikke er nået.

Økonomi

Revisionsbemærkningen har minimal økonomisk betydning for Køge Kommune.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


78.   Tillæg til anlægsbevilling til dagtilbuddet Basen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en udvidelse af anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af dagtilbuddet Basen finansieret af midler på 30 mio. kr. i 2019 (TEU 133A).

Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte i april 2018 en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til inddragelse af SFO-afdeling Basen ved Kirstinedalskolen og ombygning til dagtilbud.

SFO-afdelingen Basen er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen og anvendes kun sporadisk af SFO´en, hvorfor det er vurderet, at SFO-afdelingen kan afgives. Der vil blive etableret 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Pladserne forventes at være klar i november 2019.

I forbindelse med færdiggørelsen af projektet har det vist sig, at nogle delelementer er blevet dyre end forventet, herunder mangler inddækning omkring legepladsen. I forbindelse med planlægningen af kommende dagtilbudsbyggerier er forvaltningen endvidere blevet opmærksom på, at løst inventar ikke indgår i anlægsberegningen. Derfor skal der i forbindelse med nybyggeri af institutioner afsættes midler til den endelige færdiggørelse.

Basen er den første af flere dagtilbud, der skal oprettes over den næste årrække for at skabe kapacitet til befolkningstilvæksten og børnefamiliernes behov. Bevillingen blevet givet sammen med 2 mindre projekter i Tumlehuset og Alkereden, hvorved udnyttelsen af rammen på 10 mio. kr. er optimeret. 

Samme skabelon er benyttet i forbindelse med budget 2019, hvor der blev afsat en anlægsramme på 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020. Rammen på de i alt 40 mio. kr. blev defineret som 12 mio. kr. til køb af Parkvejen 120 - 126 og 20,6 mio. kr. til ombygning af Parkvejens institutioner. De resterende 7,4 mio. kr. er afsat til øvrige løsninger, der kan afhjælpe kapacitetsudfordringerne i 2019/2020. Af de 7,4 mio. kr. er der disponeret 1,9 mio. kr. til merpris på købet, som blev gennemført tidligere på året.

Således anmodes om at anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse og etablering af Basen finansieres af denne uudnyttede pulje. Hermed er der 3,0 mio. kr. tilbage til øvrige formål.
Økonomi

Ændring af formålet for det afsatte rådighedsbeløb har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i 2019 (TEU 133A).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Anlægsprojektet er bevillingsmæssigt placeret under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


79.   Kapacitet på dagtilbudsområdet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om kapacitet på dagtilbudsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget behandlede i september 2018 notat om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Notatet forelægges her i en ajourført version (se bilag).

I notatet redegøres for kapacitet og efterspørgsel for de enkelte områder i kommunen samt anbefalinger til konkrete løsninger, der hvor der forventes udfordringer de kommende år.

Behovsprognosen fra 2019 viser, at der er behov for ca. 950 ekstra pladser for at kunne imødegå efterspørgslen de kommende 10 år.

I løbet af foråret 2018 blev der i alt politisk godkendt etablering af 178 nye pladser, og efterfølgende blev det godkendt at købe Parkvejen 120-126, hvor der etableres et nyt dagtilbud fra ca. primo 2021, hvilket vil øge udbuddet med yderligere 182 permanente pladser. De i alt 360 pladser er placeret, hvor efterspørgslen er størst, dvs. i Nord, Midt og på grænsen til Sdr. Hastrup.

Udover disse pladser har dagtilbuddene merindskrevet vuggestuebørn for at imødegå den akutte efterspørgsel.

De 178 pladser har kunnet etableres for relativt få midler, set i lyset af antallet af pladser. Det har været muligt grundet dagtilbuddenes velvilje til at medvirke til løsning af pladsudfordringerne, og fordi der har været en ledig bygning, som ved til- og ombygning, kan huse op til 80 børn.

80 af de 178 pladser kan tages i brug ca. november 2019. Da ombygning og tilbygningen har taget længere tid end først antaget, vil forældrene i de områder, hvor udbud og efterspørgsel ikke er i balance, få tilbudt plads i Herfølge, Ejby og Bjæverskov afhængig af, hvor de bor. Den nuværende tilsanding betyder, at nogle af de eksisterende dagtilbud allerede er fyldt op pr. 1. april og der kun opstår ledige pladser, når de børn som allerede er indmeldt enten rykker i børnehave eller flytter.

Der er størst behov for at udvide kapaciteten i området omkring Søndre/Hastrup. I Køge Nord, Køge Midt og Herfølge skal der inden 2021-23 findes udvidelsesmuligheder. Forvaltningen foreslår omlægning af SFO på Hastrupskolen til daginstitution og ombygning af nuværende SFO og derudover beløb afsat til nybyggeri. Forvaltningen vil undersøge forskellige muligheder for erstatning for eller supplement til nybyggeri, f.eks. brugen af eksisterende bygninger, byggeri ifm. eksisterende idrætskapacitet, brug af dagpleje, muligheden for øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser m.m.

For uddybning se vedhæftet kapacitetsnotat.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


80.   Arealoptimering - anlægsplan


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen om mulig inddragelse af Hastrupskolens SFO afd. Klubben og ombygning til dagtilbud til efterretning.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med budgetanalyserne er der i regi af Teknik- og Ejendomsudvalget bl.a. arbejdet med et forslag om at flytte SFO aktiviteter fra særskilte SFO bygninger og ind i skolebygningerne. Sigtet er at frigøre kvadratmeter med henblik på at opnå en besparelse på ejendomsdriften. De fraflyttede SFO bygninger forudses enten frasolgt eller at overgå til andet formål.

I en af de konkrete muligheder der er undersøgt, har det været relevant at foreslå en frigjort SFO-bygning anvendt til dagtilbud. Det drejer sig om den ene af Hastrupskolens to SFO afdelinger; Klubben. Denne løsning er nu indarbejdet direkte i kapacitetsberegningerne som forslag til udbygning af dagtilbudskapaciteten i området Søndre-Hastrup.

Løsningen indebærer, at Klubbens bygning om- og udbygges til et integreret dagtilbud med 7 børnegrupper. Hastrupskolens SFO flytter samtidig sine SFO II (4. – 7. klasse) og klubaktiviteter (juniorklub og ungdomsklub) fra Klubben til afd. Bakken, der i forvejen huser skolens SFO I (0. – 3. klasse) tilbud.

At samle alle SFO/klubaktiviteterne på Bakken forudsætter en mindre om- og tilbygning af Bakken. Og desuden skal der så vidt muligt skabes plads til de udefaciliteter (multibane, skaterområde, rollespilshus mv.), der i dag ligger ved Klubben.

Med henblik på at kunne lade det samlede projekt indgå i behandling af anlægsbudgettet er der ved at blive udarbejdet skitseforslag til såvel ombygning til dagtilbud som samling af SFO aktiviteter. Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af de funktionsbehov, der skal tages højde for i skitseprojekterne. For SFOens vedkommende er det sket i samarbejde med Hastrupskolen.

Konsekvenser for SFOen
For SFOen er udgangspunktet er, at der skal kunne skabes et tilfredsstillende tilbud i de nye rammer. Det skal altså være på niveau med, hvad der i øvrigt kan tilbydes på skolerne i Køge Kommune – men det vil ikke nødvendigvis leve op til det niveau, Hastrupskolen med de nuværende rammer kan tilbyde. De aktuelle rammer for SFO-tilbuddet afspejler, at de er skabt på et tidspunkt, hvor skolens elevtal var væsentlig højere end i dag.

En alternativ løsning med indflytning af en del af SFO-aktiviteterne i skolebygningen er også blevet undersøgt. Men denne vurderes både at være dyrere og mindre optimal end at samle aktiviteterne på Bakken.

Konsekvenser for dagtilbuddet
For dagtilbuddet gælder, at der er beskrevet en løsning, der som udgangspunkt svarer til standard for en integreret institution. Men der er nogle naturlige begrænsninger ift. mulighederne i et nybyggeri, og der er også nogle ikke helt optimale vilkår ift. parkering og adgang til institutionen, der ikke umiddelbart lader sig løse. Her vil der altså også være fokus på at skabe en kvalitetsmæssig tilfredsstillende men måske ikke optimal løsning.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


81.   Organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet

 1. godkender organisering af den kommunale ungeindsats
 2. godkender det af hvert fagudvalg udpegede medlem, der sammen med udvalgets formand indgår i den politiske følgegruppe.
Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget besluttede på de ordinære møder i maj at sende forslaget til organisering af den kommunale ungeindsats i høring i MED-systemet.

Forslaget vil indebære, at der bliver etableret en samlet ungeenhed i Ølby Center, hvor ungevejledningen (UUV), beskæftigelsesindsatsen (Ungecenteret) og familieindsatsen for 14-23 år (dele af Familieafdelingen) flytter ind. Den nye ungeenhed får en leder, der sammen med de faglige ledelser koordinerer indsatsen. De tre fagområder bevarer deres nuværende organisatoriske placering.

Ved høringsperiodens afslutning er der modtaget høringssvar fra medarbejderne i Ungecentret, UUV Køge Bugt og Familiecentret (vedlagt). Høringssvarene indeholder en rækker konkrete vurderinger og forslag, der vil indgå i implementeringen af den nye organisering. Forvaltningen vurderer at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i organiseringsforslaget.

For at sikre koordineringen på tværs af de tre fagudvalg nedsættes der en politisk følgegruppe med to deltagere fra hvert af de tre fagudvalg: udvalgets formand og yderligere ét medlem.

Loven om kommunal ungeindsats træder i kraft 1. august 2019, hvor organiseringen skal være offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


82.   Lukning af ventelisten til dagtilbuddet Ved Skoven


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at ventelisten til puljeinstitutionen Ved Skoven lukkes for børn fra andre kommuner de kommende tre måneder.
Baggrund og vurdering

Børnehaven Ved Skoven er en Rudolf Steiner Børnehave, der er normeret til 25 børn. Der er pt. 70 børn på ventelisten. Familier fra både Køge Kommune og andre kommuner er interesseret i at få deres børn skrevet på venteliste til netop dette dagtilbud grundet profilen.

Ifølge dagtilbudsloven har en kommune mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde og under væsentlige hensyn til børn med ophold i kommunen. Lukning for optagelse på ventelisten kan ske i to tilfælde:

 1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.

 2. Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Ventelisten kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud, aldersgrupper, distrikter og/eller i forhold til de enkelte institutioner. Ved dagtilbud forstås dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Børneudvalget godkendte på mødet den 6. marts 209 lukning af ventelisten til Ved Skoven, idet antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til dagtilbuddet oversteg 1% af antal indskrevne børn. Det er fortsat gældende, og Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler derfor fortsat lukning af ventelisten til Ved Skoven for børn fra andre kommuner.

De børn, som står på venteliste til kommunens dagtilbud er typisk børn, som skal flytte til kommunen og dermed have tilbudt en plads på et tidspunkt. De børn, der søger Ved Skoven, bor i andre kommuner og har typisk ikke planer om at skulle flytte til Køge Kommune. Derfor er det kun ventelisten til Ved Skoven der anbefales lukket, så pladser fortrinsvis (fremadrettet) bruges af børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


83.   Ibrugtagning af nye dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender principperne for åbning af nye dagtilbud.
Baggrund og vurdering
Køge Kommune står overfor at skulle åbne nye dagtilbud i de kommende år, og forvaltningen foreslår en række principper for ibrugtagning af disse. 

Ansættelse af leder og personale
Inden der kan tages imod børn i et helt nyt dagtilbud, er der en række opgaver, der skal løses. Det foreslås derfor, at lederen ansættes tre måneder før forventet åbning af dagtilbud, og at det øvrige personale ansættes en uge før de første børn møder op.

Lederens opgaver de første måneder omfatter blandt andet: Ansættelse af personale, køb af inventar og materialer, oplæring i økonomi- og pladsanvisningssystem, mulighed for at sætte sig ind i Køge Kommunes retningslinjer, politikker, strategier, valgregler for forældrebestyrelsen og frokostordning, introduktion til øvrige lederkollegaer i området, bygningsgennemgang med håndværkere, bestilling, modtagelse og indretning af møbler og inventar, eventuelt rundvisning af nye forældre og børn, planlægning af dagtilbuddets profil, udarbejdelse af introduktionsprogram for nye medarbejdere, udarbejdelse af hjemmeside mm.

At personalet ansættes en uge før der indskrives børn, giver mulighed for, at personalet kan lære hinanden at kende, at der kan planlægges aktiviteter og tiltag til en god velkomst for børn og forældre. Personalet vil også kunne bidrage til indretningen og andre forhold, der kan understøtte en god begyndelse.

Indskrivning
Dagtilbuddets leder og forvaltningen aftaler på forhånd, hvor mange stuer, der tages i brug fra begyndelsen, og hvordan børnesammensætningen skal være i forhold til vuggestue- og børnehavepladser. Det overordnede anvisningsprincip vil være indskrivning af 2 børn pr. stue pr. uge i vuggestuen og 4 børn pr. stue pr. uge i børnehaven.

Det er op til lederen at beslutte, om børnene skal modtages i et andet tempo, så længe der er anvist børn svarende til, at de stuer, der tages i brug fra begyndelsen, er fyldt op efter to måneder.

Forvaltningen sørger for, at dagtilbuddet oprettes i pladsanvisnings-systemet, så forældrene, nogle måneder forud for åbning af dagtilbuddet, kan begynde at skrive deres barn på ventelisten.

Budgettildeling
Normalt tildeles et dagtilbud budget efter rygsækprincippet, dvs. efter antal indmeldte børn. Når leder og personale ansættes før, der indskrives børn, betyder det, at der vil være flere medarbejdere end antallet af indskrevne børn berettiger til. Hvis rygsækprincippet anvendes, når et nyt dagtilbud åbner, vil der derfor fra begyndelsen oparbejdes et underskud, som dagtilbuddet er uforskyldt i. For at undgå det, kan der ydes fuldt budget de første to måneder uden efterfølgende afregning, hvorefter rygsækprincippet træder i kraft.
Økonomi
Leder og medarbejder ansættes i overensstemmelse med gældende overenskomst. Organisatorisk knyttes de til den områdeleder/område, hvor dagtilbuddet er placeret.

Personaleudgiften til opstart skønnes at være på mellem 2-300.000 kr. ved et dagtilbud med ca. 80 pladser. Fremadrettet skal denne udgift medtænkes i det samlede oplæg om etablering af et nyt dagtilbud.

Når Basen åbner senere i år finansieres personaleudgiften indenfor dagtilbuds samlede driftsramme. Erfaringerne herfra indarbejdes i kommende byggesager, så der på forhånd tages højde for både drift og anlæg i budgettet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


84.   Pædagogisk tilsyn i dagtilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om pædagogisk tilsyn i dagtilbud til efterretning
 2. godkender, at forvaltningen ser på muligheder for et format på tilsynsrapporterne, der egner sig til offentliggørelse.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af en udsendelse på TV2 d. 28. maj 2019, hvor der blev vist skjulte optagelser fra dagtilbud i Københavns Kommune, har Køge Kommune modtaget henvendelser vedrørende tilsynet med kommunens dagtilbud.

Tilsyn - rammer og indhold
Der er mulighed for tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Dagtilbudsafdelingen har i 2018 gennemført årligt uanmeldt tilsyn i 40 ud af 40 dagtilbud – kommunale, selvejende, pulje- og private institutioner.

Tilsynet arbejder systematisk og uvildigt. Tilsynet er i dialog med dagtilbuddene om det pædagogiske indhold og udviklingsområder. Tilsynet er således todelt: 1) myndighedsopgaven, dvs. om lovgivningen overholdes, og 2) forsat udvikling af den pædagogiske kvalitet.

Udover det årlige uanmeldte tilsyn er der mulighed for at have opfølgende og skærpede tilsyn. Forvaltningen har truffet beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed f.eks. omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personale, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet. I to tilfælde er der truffet beslutning om opfølgende tilsyn. 

Beslutning om skærpet tilsyn træffes af forvaltningen, når forholdene i dagtilbuddet vurderes at være kritiske. Det kan dels ske på baggrund af forældrehenvendelser, forvaltningens generelle indtryk af kvaliteten i dagtilbuddet, og kritiske forhold, der vedrører ledelse og personale. I perioden blev der ikke foretaget skærpede tilsyn.

Forvaltningens tilsyn kan ikke stå alene, men forudsætter også en daglig nærværende faglig ledelse, som arbejder systematisk med udvikling af den pædagogiske praksis og de opmærksomhedspunkter, som tilsynet afdækker.

Tilsyn
Børneudvalget behandlede på mødet den 6. marts 2019 et punkt om pædagogisk tilsyn i dagtilbud. Dagtilbudschefen deltog under dette punkt og præsenterede erfaringer fra tilsynet med dagtilbud i 2018. (PowerPoint oplæg fra mødet er vedhæftet som bilag).

På baggrund af tilsynet i 2018 vurderede forvaltningen, at alle dagtilbud levede op til kravene. Tre opmærksomhedspunkter trådte særligt frem:

 1. Fortsat behov for styrkelse af livs- og læringsmiljøer over hele dagen.
 2. Fortsat fokus på børneperspektivet og børnefællesskaber.
 3. Kvalitet i pædagogisk dokumentation og evaluering. 

Tilsynsrapporter
I forlængelse af tilsynsbesøget udarbejder forvaltningen en tilsynsrapport. Det er lovpligtigt at offentliggøre rammerne for tilsynet på kommunes hjemmeside. Tilsynet består både af en opfølgning på sidste års tilsyn, og hvad der observeres på det nye tilsynsbesøg. Desuden er der fokus på, hvad der skal arbejdes med fremadrettet i de enkelte dagtilbud. 

Tilsynsrapporterne har primært været anvendt som et internt myndighedsdokument og et arbejdspapir mellem tilsynsmyndighed og dagtilbud, i en skriftlig form, som ikke har været målrettet offentliggørelse. Det er forvaltningens vurdering, at formen har afstedkommet en åbenhed og tryghed i dialogen omkring udfordringer og udviklingsbehov.

Indtil videre har tilsynsrapporterne ikke været et offentligt dokument, men indholdet er videreformidlet af områdeleder og leder til bestyrelse/forældrekontaktudvalg og personale.

På baggrund af TV-udsendelsen har Køge Kommune modtaget anmodninger om aktindsigt i tilsynsrapporter vedrørende 8 dagtilbud. Anmodningerne kommer blandt andet fra forældre, som står overfor at skulle vælge dagtilbud til deres barn. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for et format på tilsynsrapporterne, der er egnet til offentliggørelse.  

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


85.   Opfølgning på 'Stategier for indsatsen - Det specialiserede børne- og voksenområde' (17,4-udvalget)


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter forvaltningens forslag til implementeringsplan.
Baggrund og vurdering
Byrådet i Køge Kommune har den 30. april 2019 godkendt rapporten 'Strategier for indsatsen' fra Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde (17,4-udvalget).

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en plan for implementering af strategien for indsatsen på det specialiserede børneområde (bilag).

Indsatserne på baggrund af strategien skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er planlagt som led i den udviklingsplan, som forvaltningen har indgået aftale om med Socialstyrelsens Taskforce.

Som det fremgår af vedlagte implementeringsplan for 17,4-udvalgets strategier, er forvaltningen allerede i gang med at udvikle eller implementere eller har allerede implementeret de anbefalede strategier for indsatsen på det specialiserede børneområde, undtagen pkt. 4.2. 'Analyse om standardkontrakter og kontraktforhandling', der forventes igangsat august/september 2019.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


86.   Orientering om opslag af stillingen som familiechef


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Stillingen som familiechef slås op efter sommerferien med forventet ansættelse af en ny chef pr. 1. november 2019.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


87.   Politisk ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er efterspurgt mulighed for en kvartalsvis opgørelse over Ankestyrelsens behandling af klager over Familiecenter Køges afgørelser på det specialiserede børne- og ungeområde (børn og unge med handicap og socialt udsatte børn og unge). Socialstyrelsens Taskforce har i sin analyserapport af 30. januar 2019 ligeledes anbefalet, at der etableres en kadence for udvidet kvalitativ ledelsesinformation til den øverste ledelse og den politiske ledelse, hvor udviklingen analyseres og begrundes.

Formålet med kvartalsvis ledelsesinformation er at give Børneudvalget mulighed for løbende at følge udviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder følge effekten af tiltag, der er eller vil blive iværksat som led i udviklingsforløbet med Socialstyrelsens Taskforce og som opfølgning på 17,4-udvalgets 'Strategier for indsatsen - det specialiserede børne- voksenområde'.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Børneudvalget fremover, første gang den 14. august 2019, modtager kvartalsvis politisk ledelsesinformation om:

 • Underretninger
 • Sager
 • Anbringelser
 • Klager behandlet af Ankestyrelsen

Oplysningerne vil blive præsenteret som et dagsordenspunkt med de overordnede konklusioner sammen med et bilag med grafer, cirkeldiagrammer mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


88.   Sygefravær 1. kvartal 2019 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 2. kvartal 2018 - 1. kvartal 2019 på Børneudvalgets område tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 4,9 procent og for Familieafdelingen 3,4 procent i gennemsnit i perioden 2. kvartal 2018 - 1. kvartal 2019. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,2 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 6,5 procent i perioden 2. kvartal 2017 1. kvartal 2018.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


89.   Fællesmøde mellem FMU BUF, Børneudvalget og Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at der holdes fællesmøde mellem FMU BUF, Børneudvalget og Skoleudvalget den 4. september 2019, kl. 14.30 - 16.00.
Baggrund og vurdering
Af budgetstrategi- og vejledning til budget 2020-2023 godkende af Byrådet den 26. marts 2019 fremgår bl.a., at FMU'erne på deres møder skal drøfte behovet for at mødes med de respektive fagudvalg. Formålet er, at medarbejderne (B-siden) har mulighed for at tilkendegive synspunkter og faglige begrundelser vedrørende områdets udfordringer og handlemuligheder. Ledersiden (A-siden) kan være til stede i mødet.

Ifølge aftale mellem udvalgsformændene for Børneudvalget og Skoleudvalget foreslås ovennævnte dato / tidspunkt for et fællesmøde med FMU BUF.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser i forbindelse med afholdelse af fællesmødet holdes indenfor det afsatte budget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


90.   Dialogmøde ifm. budgetforhandlinger 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter, hvorvidt der skal afholdes dialogmøde om budgetforhandlinger i august måned
 2. beslutter tidspunkt for mødets afholdelse.
Baggrund og vurdering
Jf. budgetvejledningen skal fagudvalgene beslutte, hvorvidt de ønsker at afholde dialogmøder på udvalgets område i august måned.

Såfremt der ønskes afholdt dialogmøde, peger forvaltningen på, at det kunne være i form af et fællesmøde for Børneudvalget og Skoleudvalget torsdag den 29. august 2019, kl. 17.00-18.30.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


91.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Formanden orienterede fra møde med Køge Hallerne og dialogmøde den 6. juni 2019 med forældre til udsatte børn.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


92.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19