Referat af møde i Børneudvalget

Den 03.02.2021 kl. 16:00 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


10.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


11.   Analyse og kortlægning af pladsanvisningens opgaver


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.

Analyse- og udviklingskonsulent Gitte Terp Henriksen, Kultur- og Økonomiforvaltningen deltager under punktet.

Baggrund og vurdering

Pladsanvisningen er organisatorisk placeret i Dagtilbudsafdelingen, og der er ansat 3,5 medarbejdere til at løse opgaverne i tilknytning til ca. 7.000 pladser fordelt på dagtilbud/dagpleje, private ordninger og SFO/klub området. I de kommende år øges antallet af dagtilbudspladser med ca. 900. Analyseenheden har i efteråret 2019 gennemført en analyse og kortlægning af pladsanvisningens opgaver for at undersøge, om der er sagsgange, som kan optimeres, således at pladsanvisningen fremadrettet kan løse de ekstra opgaver, der følger af øget børnetal uden tilførsel af ressourcer og uden at reducere serviceniveauet.

Opgavesammensætningen i Pladsanvisningen spænder bredt:

 • visitation af pladser til dagpleje, vuggestue, børnehave, sfo og klub samt oprykning og udmeldelse af pladserne.
 • udregning og korrektion af forældrebetaling, søskenderabat, hel/delvis friplads, socialpædagogisk friplads samt genberegning af friplads hver måned.
 • opgørelse af betalingssager til kontrolgruppen
 • behandling af forældrehenvendelser
 • til- og fraflytning
 • mellem-kommunal afregning
 • beregning af tilskud til pulje- og private institutioner, privat pasning
 • løbende tilpasning/regulering af oplysninger i de elektroniske systemer, der understøtter pladsanvisningen
 • udarbejdelse af data til forvaltningens sagsbehandling.

Kommunikationen foregår pr. telefon, mail og personlig betjening. En del af tiden bruges på sagsbehandling uden direkte kontakt til borgere, dagtilbud, andre kommuner og samarbejdspartnere i kommunen.

Analysen peger på visse tiltag, der kan iværksættes for måske at skabe mere tid til pladsanvisningen. Fx en opdatering af hjemmesiden. Uanset hvilket initiativer der arbejdes videre med forudsætter det tid til implementering.

På udvalgsmødet vil analysens hovedpunkter blive gennemgået.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


12.   Politisk ledelsesinformation - 4. kvartal 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.

Områdeleder Helle Wolff, Familiecenter Køge deltager under punktet med henblik på en uddybning af afsnit om underretninger i ledelsesinformationen.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har siden august 2019 i hvert kvartal præsenteret Børneudvalget for politisk ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde.

Den politiske ledelsesinformation omhandler dels ’Socialsager’, der omhandler børn og unge, der er socialt udsatte på grund af egne eller forældres forhold, dels ’Handicapsager’, der omhandler børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Den politiske ledelsesinformation omhandler følgende temaer:

 • Aktive sager
 • Underretninger
 • Forebyggende indsatser
 • Anbringelser
 • Handleplaner og børnefaglige undersøgelser i anbringelsessager
 • Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser

Fra 2. kvartal 2020 og frem til nu har Corona-situationen haft indflydelse på antallet af underretninger, som faldt i forbindelse med nedlunkningen for så at stige igen ved genåbningen. Familiecenter Køge oplever i øjeblikket en stigende tendens til, at forældre ringer ind med opdragelsesproblematikker, som fylder når forældrene arbejder hjemme og samtidig skal have pasning eller hjemmeskole til at fungere. Der ses ikke umiddelbart en stigning i henvendelser eller underretninger af mere alvorlig karakter på baggrund af nedlukningen. Familiecentret forventer dog, at der kan komme en stigning i antallet af børn, hvis trivsel er påvirket af nedlukningen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


13.   Årsopfølgning på Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har gennem hele året udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område. Ved en opgørelse pr. 31. december 2020 vil månedsopfølgningen tilnærmelsesvis være lig med årsregnskabet. På denne baggrund fremstilles opgørelsen i bilag 1 med det forventede resultat på i alt 12,6 mio. kr. Hovedparten forventes overført i henhold til de gældende overførelsesregler. Af bilaget fremgår ligeledes, at der er 3,8 mio. kr., som udvalget ikke har fået dækket af Covid-19 udgifter. Disse søges dækket ved overførelsessagen.

I den løbende månedsopgørelse indgår et særskilt grafisk overblik over dagtilbud. Denne er udeladt i årsopfølgningen, da den er for unuanceret i forhold til de faktiske tal der indgår i bilag 1. Bilaget med familieområdets indsatser er udvidet med et grafisk overblik.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Når der korrigeres for de ellementer, som i månedsopfølgningen er udeladt, så viser resultatet et større mindreforbrug på foranstaltninger på 2,5 mio. kr. Forbedringen skyldes primært, at der er nogle mellem-kommunale betalinger, som var forventet på plejefamilier, som er billigere end forudsat, samt at en forventet tilgang på døgninstitution ikke er kommet.

Bilag 2: Opfølgning på familieområdets indsatser

Resultatet på familierådet er opgjort til 4,3 mio. kr. inden for service og 1,2 mio. kr. på indkomstoverførslerne og centrale refusionsordninger, hvilket er lig det endelige regnskab. 
Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


14.   Status på corona / dimensionering


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om status på corona og dimensionering til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget godkendte den 13. januar 2021 udvælgelseskriterier til brug ved dimensionering og, at beslutningskompetencen i tilfælde af dimensionering delegeres til Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Forvaltningen vil løbende forelægge status på corona og orientere Børneudvalget umiddelbart efter en potentiel dimensionering er blevet iværksat.

Et dagtilbud har i uge 2 haft smitteudbrud, hvor 10 medarbejdere (ud af 31) er testet positive med Covid-19 og 10 medarbejdere har været i testprogram. Det har været muligt at undgå en dimensionering på grund af forældreopbakning og allokering af personale fra kommunen. Samtlige børns pasningsbehov er blevet afdækket, hvor størstedelen af forældre har valgt at holde deres barn hjemme. Personalesituationen med højt fravær er blevet løst ved, at en SFO har udlånt 4 medarbejdere samt lån af 1 vikar fra et andet dagtilbud.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har de seneste to uger indrapporteret data om børnefremmøde og personalefravær til KL. Tal for Køge Kommune, opgjort den 26. januar 2021 viser, at andelen af fremmødte børn i gennemsnit udgjorde 74 % og det pædagogiske personales fravær gennemsnitligt var på 14 %, mod normalt 5%. Tallene ligger lige over landsgennemsnittet. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Den højere fraværsprocent for personalet, kan foruden almindelig sygdom, forklares med løbende fravær ved testning og fravær ved Covid-19 sygdom. Flere dagtilbud oplever samtidig, at medarbejdere, der har været syge med Covid-19 kommer tilbage på nedsat tid pga. senfølger af sygdommen, hvilket øger presset på personaleressourcerne.

Dagtilbuddene har i januar været begunstiget af, at flere forældre følger Regeringens opfordring om at holde deres barn hjemme og mange forældre vælger at afkorte barnets dag i dagtilbuddet. Der er opmærksomhed på, at nogle forældre kan være presset af både at ville holde barnet hjemme og passe arbejdet, være sygemeldt eller opleve, at det er svært at være sammen med børnene hele dagen. Pasningsbehovet kan derfor være større og vil løbende stige ligesom i foråret under nødpasningen og genåbningen.

Regeringen opfordrer til, at personale, der møder fysisk på arbejde, skal lade sig teste én gang ugentligt for at hindre smittespredning. Dette kan samtidig virke som en betryggende faktor for medarbejdere, som er bekymrede for smitte. Dagtilbudspersonalet kan nu blive lyntestet på mobile testenheder, der er opstillet på skolerne. Testen sker i arbejdstiden, og det er frivilligt at deltage.

Sundhedsstyrelsen har skærpet karantænereglerne for håndtering af nære kontakter, som betyder, at alle nære kontakter skal opretholde selvisolation indtil andet negative testsvar. Er man nær kontakt til en person, som er smittet med en af de ny smitsomme virusvarianter, må man først ophæve selvisolation ved negativt testsvar på dag 14. Dette vil betyde, at personalets fravær vil stige, idet de hidtil har kunne komme tilbage efter første negative testsvar.

De skærpede restriktioner gælder pt. indtil 7. februar 2021, og hvis flere erhverv åbnes op igen, forventes fremmødet at stige, og det kan blive svært at efterleve de skærpede retningslinjer. I foråret var dagtilbuddene tilført 15 ekstra timer pr. stue pr. uge, hvilket gjorde det muligt at organisere børnene i små grupper. Men dagtilbuddene er tilbage på normal normering, hvorfor der ikke er ekstra ressourcer at trække på. Kravet om organisering i små grupper og personalefraværet håndteres ved forældreopbakning med flere fridage og korte dage og ved øget træk på vikarmidler, hvilket kan medføre risiko for at overskride budgettet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen følger udviklingen tæt. For at sikre, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves, er der umiddelbart tre mulige virkemidler, der kan imødekomme et stigende børnefremmøde og afhjælpe presset på personalefraværet.

Forældreopbakning med fridage og korte dage hjælper, men forældrene kan kun opfordres hertil, og det er svært at forudsige, hvor længe og i hvilket omfang opbakningen holder. 

Børneudvalget kan beslutte at give forældre mulighed for midlertidig udmeldelse/orlov fra dagtilbuddet fx en måned ad gangen. Den nuværende praksis er orlov i minimum 3 måneder, men for at tilskynde forældre til at benytte ordningen kan det være en løsning at sætte kravet ned til 1 måned i en sammenhængende periode med mulighed for fleksibel opstart. Forældrebetalingen for orlovsperioden skal tilbagebetales. I foråret 2020 var der også orlovsmulighed, hvor dagtilbuddene blev kompenseret, så budgettet ikke blev reduceret, selv om der var færre børn, for at undgå at dagtilbuddene kom til at mangle personale.

En tredje mulighed er at dimensionere i de ekstraordinære situationer, hvor alle børn ikke kan være i dagtilbuddet på almindelig vis på grund af fx personalefravær. En dimensionering skal være proportional med situationen, være mindst mulig indgribende og så kortvarig som mulig.

Det følger af dagtilbudslovens regler, at forældrebetaling skal bortfalde, hvis der ikke tilbydes et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er en dimensionering en fravigelse fra pasningsgarantien og forældrenes betaling vil kunne bortfalde i en periode, afhængig af en konkret vurdering.
Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Der kan – alt efter hvordan situationen udvikler sig – komme udgifter til dimensionering og vikarer, og såfremt der åbnes op for orlovsmuligheden også kompensationsudgifter til dagtilbuddene.

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


15.   Minimumsnormering i dagtilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

I december 2020 indgik Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftale om lovbunden minimumsnormering i dagtilbud fra 2024, et år tidligere end oprindeligt planlagt. Modellen indfases fra 2021 og frem.

Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt, at der sker en forbedring af normeringerne i de institutioner, der i dag har de dårligste normeringer, også inden for den enkelte kommune. I Køge Kommune får alle dagtilbud samme budget pr. barn til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn og nogle får ekstra midler til socialnormering. Midlerne til minimumsnormering fordeles derfor lige til alle dagtilbud på baggrund af børnenormeringen.

Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger Danmarks Statistik metode. Det betyder, at ledelse indgår i normeringen, og at pædagogisk personale er defineret som ansatte med pædagogiske opgaver. Pædagogisk personale opgøres som fuldtidsstillinger svarende til 37 timer om ugen. Med finansloven indføres samme krav til normering i de private institutioner, som i de øvrige dagtilbud. Midler til social normering må ikke indgå i opgørelsen.

Før vedtagelse af finansloven har kommunerne herunder Køge Kommune arbejdet ud fra BUPLs definition af minimumsnormering, herunder, at ledelse ikke indgår i normeringen.

Med de midler der er tilført til minimumsnormering, er der med BUPLs opgørelsesmetode i Køge Kommune 1 pædagogisk personale pr. 3,4 vuggestuebarn og 1 pædagogisk personale til 6,9 børnehavebarn. Ifølge Danmarks Statistik er der i Køge Kommune 1 pædagogisk personale til 2,9 vuggestuebarn og 1 pædagogisk personale til 5,9 børnehavebørn (opgjort for 2019). Til sammenligning er tallene for Stevns Kommune 1:2,9 og 1:5,7, i Solrød Kommune 1:3,1 og 1:6,1, mens der i Roskilde Kommune er 1:3,1 og 1:6,3.

Parallelt med indfasning af minimumsnormeringen skal kommunerne arbejde for at få flere uddannede medarbejdere. Til det formål har staten afsat midler til opkvalificering. For at få del i midlerne skal hver kommune fremvise en plan for at opnå mindst 85% uddannede eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 procentpoint.

Erfaringerne fra Corona, hvor der i en periode blev tilført ekstra midler til flere hænder pr. stue, viser, at mere personale betyder mere nærvær og tryghed, færre forstyrrelser i børnenes hverdagsliv, tidlig opsporing og indsats samt flere børn i trivsel. Det vil ikke i samme grad være muligt at opnå alene ved tilførsel af midler til minimumsnormering efter Danmarks Statistiks opgørelse.

Økonomi
Til finansiering af minimumsnormering er budgettet på dagtilbud tilført midler fra staten med finansloven for 2020 og 2021(hurtigere indfasning) samt fra kommunes eget budget. Midlerne fra staten må ikke pålægges forældrebetaling, mens midler fra kommunen er pålagt forældrebetaling (vedtaget af Børneudvalget november 2020).

I alt tilføres dagtilbuddenes budgettet ekstra midler svarende til 13,3 mio. kr. i 2021, 15,3 mio. kr. i 2022, 19,3 mio. kr. i 2023 og 18 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025. Midlerne fordeles efter antallet af børn pr. dagtilbud.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


16.   Muligheder for legestue til dagplejen i Vemmerdup


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender

 1. at legestue- og kontorløsningen ved Væksthuset indarbejdes i den kommende kapacitetsprognose - eller
 2. at legestueløsningen ved Vemmedrup Skolens klub indarbejdes i den kommende kapacitetsprognose, og at forvaltningen arbejder videre med at finde egnede kontorfaciliter et andet sted i kommunen til ibrugtagning senest 1. november 2023 - eller
 3. at der skal ikke længere skal være legestue i tilknytning til dagplejen i Ejby, Vemmedrup og Bjæverskov, og at forvaltningen arbejder videre med at finde egnede kontorfaciliter et andet sted i kommunen til ibrugtagning senest 1. november 2023.
Baggrund og vurdering

I Vemmedrup og Bjæverskov har legestuen til huse i Væksthuset på Gartnervej, men når dagtilbuddet igen tages i brug i løbet af 2021, har dagplejen ikke længere mulighed for at benytte lokalet, som i stedet skal bruges til vuggestue.

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til dagplejen i Ejby efter, at lokalerne i Fogedgården nu bruges til de ekstra børn, der er indskrevet i dagtilbuddet.

Legestuen er en vigtig del af det at gå i dagpleje. Det er her, børnene kan være sammen med andre børn, og dagplejerne mødes på tværs og får faglig inspiration og sparring. Legestuen er væsentlig for, at dagplejen er attraktiv fx for børnene i deres læring, dannelse, udvikling og trivsel, og som arbejdsplads for dagplejerne, hvor det kollegiale samvær har betydning for fastholdelse af dagplejerne, som ellers er meget alene i hverdagen.

1. januar 2020 blev dagplejen organisatorisk samlet på tværs af kommunen. Formålet med at samle dagplejen var muligheden for kollegial sparring og vidensdeling i arbejdet mod en fælles pædagogisk retning i dagplejen og kendskab og viden til hinandens områder. Det forudsætter, at der er fælles kontorfaciliteter. Siden 1. november 2020 har dagplejen lejet sig ind i midlertidige lokaler på Klemmenstrupgård. De lokaler kan kun anvendes i tre år ellers skal kommune deponere.

Børneudvalget vedtog på mødet i september 2020, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at få etableret legestue i Ejby og Vemmedrup samt et dagplejekontor. Legestuen vil skulle benyttes af 4 dagplejere i Ejby (14 børn), 10 dagplejere i Vemmedrup/Lellinge (38 børn) samt 5 dagplejere i Bjæverskov (19 børn). Der er arbejdet med to løsningsforslag, som kan benyttes af både dagplejen i Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby. Det ene forslag løser også behovet for kontorfaciliteter. For uddybning af de to forslag, indhold og økonomi se bilag.

Legestue ved Væksthuset
Bygningen ved Væksthuset kan udvides med faciliteter til legestuen for både Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby og samtidig skabe kontorfaciliter til dagplejelederne. Legepladsen ved Væksthuset er ved at blive etableret, så den er klar, når dagtilbuddet åbner. Legepladsen kan også benyttes af dagplejen. Denne løsning er dyrere end det andet alternativ, men rummer også løsning på begge udfordringer. Samtidig er faciliteterne knyttet til dagtilbuddet og kan integreres med resten af huset, hvis dagplejen på sigt ikke har behov for lokalerne alle dage, eller der ikke længere er efterspørgsel efter dagpleje. Pris 4,5 mio. kr.

Legestue i Vemmedrup Skolens klub
En anden mulighed er at placere legestuen i Vemmedrup Skolens klub i et lokale i hjørnet af bygningen således, at legestuen har egen indgang og adgang til egen legeplads. Der skal etableres garderobe, puslerum, legestue og toilet. Køkkenfaciliteter kan deles med klubben. Børnene i klubben (fra 4. klasse op efter) og i dagplejen har forskellige rytme og behov, så det kan give udfordringer, at dagplejen og klubben skal benytte faciliteter dør om dør både ude og inde. Vælges denne løsning er der fortsat behov for at finde et kontorlokale til dagplejen. Hvis der på et tidspunkt ikke længere er behov for legestuen, vil der være behov for en vis reetablering af lokalet og legepladsen for at kunne bruges af klubben. Pris 3,4 mio. kr.

En tredje løsning?
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen de seneste år afdækket mulighederne for at finde egnede lokaler til formålet. Det er ikke lykkedes, både fordi der ikke er overskydende kapacitet, og fordi der er særlige bygningsmæssige krav til lokaler, der skal rumme børn i alderen 0-5 år. De to ovenstående forslag er, hvad der er muligt at etablere i lokalområdet. Arbejdes der ikke videre med et af disse forslag, er der risiko for, at legestuen i området må nedlægges, hvilket vil forringe tilbuddet og dermed også interessen for dagplejen. Samtidig vil det så ikke være muligt at tilbyde samme serviceniveau over hele kommunen for dagplejen, idet de øvrige områder har tilknyttet legestue.

Økonomi
Der vil være en økonomisk udfordring i forbindelse med legestue i Vemmedrup, som skal håndteres ved budgetlægningen for 2022-2025.

Ad. 1) Legestuen ved Væksthuset koster 4,5 mio. kr. og indeholder både legestue og kontorfaciliteter.
Ad. 2) Legestue i Vemmedrup Skolens klub koster 3,4 mio. kr. og indeholder kun legestue.

Den besluttede model vil indgå i forvaltningens arbejde med kapacitetsprognosen for 2022 og den kommende anlægsplan, som forelægges Byrådet med 1. behandlingsmaterialet for budget 2022-2025.
Beslutning
Sagen genoptages på næste møde.
Bilag

Til toppen


17.   Overførsel af sundhedsplejeopgaver fra Elmehuset til Sundhedstjenesten


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om overførsel af sundhedsplejeopgaver og ressourcer fra Elmehuset til Sundhedstjenesten til efterretning.
Baggrund og vurdering

Overførsel af sundhedsplejeopgaver og ressourcer svarende til 47 timer pr. uge fra Elmehuset til Sundhedstjenesten vil betyde, at gravide og familier med tilknytning til Elmehuset fremover vil modtage sundhedspleje via Sundhedstjenesten i stedet for via en sundhedsplejerske ansat i Elmehuset. Samtidig flyttes gruppeforløb for kvinder med efterfødselsreaktioner fra Elmehuset til Sundhedstjenesten. Ressourcerne findes dels i en vakant sundhedsplejerskestilling i Elmehuset, dels i Elmehusets øvrige drift, hvorfor forslaget ikke har personalemæssige konsekvenser for Elmehuset.

Forslaget imødekommer særligt fire behov:

 1. Forankring i almenområdet
  Forskning viser, at det er vigtigt at bevare tilknytningen til almenområdet - også for en gravid eller en familie, der i en periode har behov for specialiseret støtte i Elmehuset. For kvinder med efterfødselsreaktioner kan det opleves lettere/mindre stigmatiserende at tage imod hjælp i form af et gruppeforløb i Sundhedstjenestens regi, fremfor - som nu - et gruppeforløb i et specialiseret tilbud som Elmehuset.
 2. Kontinuitet i sundhedsplejetilbuddet
  Med forslaget vil den gravide/familien bevare tilknytningen til Sundhedstjenesten også under et forløb i Elmehuset. Herved sikres kontinuitet i sundhedsplejetilbuddet modsat nu, hvor der sker skift både ved tilknytningen til Elmehuset og igen ved ophør af indsats i Elmehuset.
 3. Ensartet serviceniveau med mulighed for individuel tilpasning efter behov
  Tilbud om sundhedspleje via Sundhedstjenesten til alle gravide og familier i Køge Kommune vil give et ensartet serviceniveau, hvor sundhedspleje til den enkelte gravide og familie gives ud fra en konkret vurdering af det individuelle behov og ikke alene afhængigt af, om der samtidigt modtages tilbud i Elmehuset. Der ses pt. en betydelig forskel i serviceniveau, der ikke alene kan forklares med, at familier i Elmehuset har særlige behov. Tilførslen af ressourcer i Sundhedstjenesten vil således også komme sårbare familier uden tilknytning til Elmehuset til gode.
 4. Brobygning mellem hjem og dagtilbud
  Børneudvalget har med tildeling af midler til brobygning mellem hjem/sundhedspleje og dagtilbud i 2020 sat særlig fokus på den gode overgang, som ikke mindst er vigtig for sårbare familier. Dette taler yderligere for en samling af sundhedsplejeopgaven i Sundhedstjenesten.

Forvaltningen vurderer ikke, at forslaget har negative konsekvenser.

Forslaget har været drøftet på personalemøder og forelagt FMU BUF den 11. januar 2021.

Økonomi

Forslaget indebærer, at der pr. 1. januar 2021 overføres fra Familiehuset Elmehuset til Sundhedstjenesten:

 • Lønsum svarende til 47 timers sundhedsplejerske, i alt 660.000 kr. pr. år (varig)
 • Etableringsudgifter, i alt 31.750 kr. (engangsudgift).
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


18.   Status på Taskforce-forløbet på børnehandicapområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsens Taskforce på børnehandicapområdet har fra august 2019 til december 2020 samarbejdet med Familiecenter Køge om et udviklingsforløb med det formål at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Som en del af udviklingsforløbet indgår statusmøder mellem Taskforcen og forvaltningen hver anden måned og afrapportering til Børneudvalget hvert halve år. Dette er 4.afrapportering til Børneudvalget. Udviklingsforløbet blev afsluttet med udgangen af december 2020 og Taskforcen påbegynder nu den afsluttende statusmåling med forventet afrapportering til Børneudvalget juni 2021.

Forvaltningen har fulgt udviklingsplanen planmæssigt, dog med udskydelse af enkelte aktiviteter grundet Corona-situationen. I forbindelse med udviklingsforløbet har forvaltningen bl.a.:

 • Udarbejdet en lang række arbejdsgangsbeskrivelser, som skal understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejde og sikre ensartethed i sagsbehandlingen. Der er fx udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser på § 41 (merudgifter), § 42 (tabt arbejdsfortjeneste), § 44 (aflastning/afløsning) og § 45 (ledsagerordning) samt i forhold til snitflader mellem special- og socialområdet. Arbejdsgangsbeskrivelserne er kvalitetssikret ved Taskforcen.
 • Udarbejdet den ’eksemplariske handleplan’ og strategi for sparring på handleplaner
 • Implementering af handicapudredningsværktøjet
 • Udarbejdet skabelon og procedure for orientering ved sagsbehandlerskift

Grundet Corona-situationen er enkelte af de planlagte aktiviteter i forbindelse udviklingsplanen udskudt. Det gælder bl.a.:

 • Undervisningsforløb for alle sagsbehandlere i Signs of Safety (SoS)-metoden planlagt som led i implementering af metoden samt undervisningsforløb for nye medarbejdere i Familiecentret. Undervisningen er planlagt, men afventer mulighed for fremmøde.
 • Revidering af procedure for overgang.

Som led i den afsluttende statusmåling på det samlede Taskforce-forløb har forvaltningen afholdt gruppeinterview med medarbejderrepræsentanter og ledelse fra Familiecenter Køges specialgruppe, som varetager sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. De angiver i interviewet, at det har været positivt at indgå i Taskforce-forløbet og at det i høj grad har styrket sagsbehandlingen ved at skabe struktur omkring arbejdsgange, organisering og sparring m.m.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


19.   Udløb af rammeaftaler på det specialiserede børne- og ungeområde


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om udløb af rammeaftaler på det specialiserede børne- og ungeområde til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen gennemførte primo 2019 i samarbejde med Udbudsenheden et udbud på køb af sociale indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde. Udbuddet var en udmøntning af en budgetbesparelse på 1,7 mio. kr. på Familiecenter Køges område.

På baggrund af udbuddet indgik forvaltningen i maj 2019 rammeaftaler med udvalgte eksterne leverandører om køb af familiebehandling, praktisk-pædagogisk støtte og kontaktpersonsordning i perioden 01. juni 2019-28. februar 2021 med mulighed for forlængelse med yderligere 2 x 12 måneder. Der kom ingen tilbud på levering af psykologbehandling, hvorfor denne del af udbuddet udgik.

Kommunen har, uanset rammeaftalerne, fortsat haft ret og pligt til efter en konkret vurdering at benytte andre leverandører ud fra hensynet til barnets, den unges og familiens konkrete og individuelle behov.

Det er på baggrund af erfaringer fra de godt 1½ år, rammeaftalerne har kørt, forvaltningens vurdering, at hverken faglige, kvalitetsmæssige, samarbejdsmæssige, administrative eller økonomiske forhold taler for en forlængelse af rammeaftalerne. Forvaltningen vurderer tværtimod, at det er mere fordelagtigt, at forvaltningen er frit stillet i forhold til at finde det bedste match mellem borger og leverandør i de konkrete opgaver på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Forvaltningen har derfor valgt ikke at forlænge aftaleperioden for rammeaftalerne og ikke at lave et nyt udbud.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet forventningen om et besparelsespotentiale ved at sætte ydelserne i udbud har vist sig ikke at holde stik. Forvaltningen har håndteret besparelsen inden for den samlede ramme.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


20.   Puljemidler fra Socialstyrelsen til projekt i Ungecentrum


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om tildeling af puljemidler fra Socialstyrelsen til Ungecentrum til efterretning.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har den 21. december 2020 imødekommet Køge Kommunes ansøgning om puljemidler og indgåelse af et samarbejde med Socialstyrelsen om 'Styrket og helhedsorienteret tilgang overfor udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse'. Projektet løber frem til udgangen af 2023.

Ungecentrums projekt 'Træningsbaner for unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse' har til formål at sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungecentrum vil i løbet af de næste tre år arbejde med udvikling og modning af:

 1. En fælles faglig tilgang til målgruppen
 2. En relevant og virksom myndigheds- og tilbudsvifte med bl.a. en 'træningsbane' i form af et udviklingsforløb, der er tilpasset den enkelte unges potentiale i et helhedsorienteret perspektiv i samarbejde med FGU, Argo og Campus Køge
 3. Tværgående progressionsmåling og ledelsesinformation, og
 4. Etablering af et Ungeråd med henblik på at fremme brugerdrevet udvikling af indsatserne i Ungecentrum.

Udover Køge Kommune indgår Kalundborg Kommune, Svendborg Kommune og Frederiksberg Kommune i samarbejdet med Socialstyrelsen. I alt 28 kommuner har søgt midler fra ansøgningspuljen.

Økonomi
Køge Kommune vil frem til udgangen af 2023 modtage i alt 3,6 mio. kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til bl.a. ansættelse af projektleder, gruppeforløb, etablering af Ungeråd, seminar og frikøb af fagligheder. Tilskuddet udgør ca. 1,07 mio. kr. mindre end budgetteret i det oprindelige projektforslag, idet Socialstyrelsen har lavet en skønsmæssig reduktion af hensyn til ansøgningspuljens samlede størrelse. Som følge heraf har Ungecentrum udarbejdet og sendt et reduceret budget til Socialstyrelsen.

Projektet medfører ikke særlige udgifter for UngeCentrum.
Kommunikation
Forvaltningen vil udarbejde en pressemeddelelse om projektet.
Beslutning
Der søges en udgiftsneutral + / - bevilling i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse til dette projekt.

Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


21.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg + tillæg nr. 10 til kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget, at

 1. Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 drøftes med de redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1)

Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

2. Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget, at

 1. Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 drøftes med de redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1)

Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

    2. Lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021

Ad 1: Drøftet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 27. oktober 2020, sag nr. 192, at sende forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg i offentlig høring. Der er indkommet syv høringssvar i høringsperioden og to høringssvar efter høringsfristen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution, gymnastikhal og en tumlesal, som tilbygning til eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg. Lokalplanen giver også mulighed for en mindre udvidelse af Ravnsborghallen mod nord.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse mod stiudlæg mellem det eksisterende gymnastikcenter og den kommende gymnastikhal (hal 2). Gymnastikforeningen gør indsigelse mod stiudlægget pga. foreningens behov for passage som rent område og GF Obovejkvarteret gør indsigelse pga. stiudlæggets videre forbindelse til Obovejkvarteret og bekymring i forhold til, at forældre til børn i daginstitutionen vil parkere i Obovejkvarteret.

Da lokalplanen har et østligt stiudlæg langs jernbanen fra boligområdet mod syd og ind i lokalplanområdet samt mulighed for adgang langs Ravnsborghallens vestlige facade, har forvaltningen efterkommet indsigelserne og fjernet det omtalte stiudlæg fra lokalplanens kortbilag 2 (se bilag 2).

Høringssvarene indeholder desuden bl.a.:

 • Alternativt forslag til placering af daginstitutionen
 • Spørgsmål til byggeriets nærmere placering inden for lokalplanens byggefelt
 • Spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering
 • Udtryk for bekymring for anvendelse og forlængelse af sydlig adgangsvej og parkeringsplads
 • Udtryk for bekymring for børns færdsel til og fra lokalplanområdet - trafiksikkerhed
 • Ønske om krav til opsætning af støjskærm som erstatning for fjernelse af jordvold
 • Ønske om etablering af yderligere padelbaner.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvori der redegøres for alle høringssvarene, samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen arbejder fortsat med et skitseforslag for daginstitutionen, hal 2 og tumlesal i et samarbejde med Køge Bugt Gymnastikforening. På baggrund af projektbearbejdningen justeres lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden (se bilag 1). Facader skal fremstå i materiale og nuance, der forholder sig til facaderne på de eksisterende byggerier.

Forvaltningen har vurderet, at de nævnte ændringer er af underordnet betydning, og derfor ikke kræver en fornyet høring.

Byrådet vedtog den 27. oktober 2020, sag nr. 192, at sende forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg i offentlig høring. Der er indkommet syv høringssvar i høringsperioden og to høringssvar efter høringsfristen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en daginstitution, gymnastikhal og en tumlesal, som tilbygning til eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg. Lokalplanen giver også mulighed for en mindre udvidelse af Ravnsborghallen mod nord.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse mod stiudlæg mellem det eksisterende gymnastikcenter og den kommende gymnastikhal (hal 2). Gymnastikforeningen gør indsigelse mod stiudlægget pga. foreningens behov for passage som rent område og GF Obovejkvarteret gør indsigelse pga. stiudlæggets videre forbindelse til Obovejkvarteret og bekymring i forhold til, at forældre til børn i daginstitutionen vil parkere i Obovejkvarteret.

Da lokalplanen har et østligt stiudlæg langs jernbanen fra boligområdet mod syd og ind i lokalplanområdet samt mulighed for adgang langs Ravnsborghallens vestlige facade, har forvaltningen efterkommet indsigelserne og fjernet det omtalte stiudlæg fra lokalplanens kortbilag 2 (se bilag 2).

Høringssvarene indeholder desuden bl.a.:

 • Alternativt forslag til placering af daginstitutionen
 • Spørgsmål til byggeriets nærmere placering inden for lokalplanens byggefelt
 • Spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering
 • Udtryk for bekymring for anvendelse og forlængelse af sydlig adgangsvej og parkeringsplads
 • Udtryk for bekymring for børns færdsel til og fra lokalplanområdet - trafiksikkerhed
 • Ønske om krav til opsætning af støjskærm som erstatning for fjernelse af jordvold
 • Ønske om etablering af yderligere padelbaner.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvori der redegøres for alle høringssvarene, samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen arbejder fortsat med et skitseforslag for daginstitutionen, hal 2 og tumlesal i et samarbejde med Køge Bugt Gymnastikforening. På baggrund af projektbearbejdningen justeres lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden (se bilag 1). Facader skal fremstå i materiale og nuance, der forholder sig til facaderne på de eksisterende byggerier.

Forvaltningen har vurderet, at de nævnte ændringer er af underordnet betydning, og derfor ikke kræver en fornyet høring.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet af daginstitution, hal og tumlesal ikke er en direkte del af vedtagelse af lokalplanen.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet af daginstitution, hal og tumlesal ikke er en direkte del af vedtagelse af lokalplanen.
Beslutning
Ad. 1) Drøftet.
Bilag

Til toppen


22.   Børn og Unge Topmøde 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter afvikling, indhold m.m. i Børn og Unge Topmøde 2021.
Baggrund og vurdering
Børn og Unge Topmødet 2021 med titlen "Et sammenhængende børne- og ungeområde" er afviklet virtuelt den 28. januar 2021.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Udsættes til næste møde.

Til toppen


23.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • udmøntning af løn på dagtilbudsområdet
 • overgang fra vuggestue til børnehave.

Til toppen


24.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


25.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.05.22