Referat af møde i Børneudvalget

Den 11.08.2021 kl. 16:00 i UUV / Ungecentrum, Ølbycenter 53, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


85.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


86.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 30. juni 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område. Vurderingen er et overblik og skal tages som et signal og ikke som en nøjagtig vurdering, som ved en økonomisk redegørelse.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. I det forventede merforbrug indgår udfordringen med refusionsomlægningen med 6,2 mio. kr. Det aktuelle estimat har en høj usikkerhed, idet der er indbygget en forventning til tilgang af børn, der ikke er registreret endnu. Denne usikkerhed bliver mindre i løbet af året, når vi kender den reelle tilgang.

Udgifterne i forbindelse med Covid-19 indgår ikke i nærværende regnskab.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

I det forventede merforbrug indgår en forventning om, at der er 195 børn, som ikke er indskrevet endnu. Disse børn kommer løbende, men i et estimat over 6 måneder kan forskydninger i tilgangen betyde udsving i det estimerede forbrug.

Udgangspunktet for budgettet har været befolkningsprognosen, som har vist sig at være lavere end det faktiske antal 1. januar 2021, og yderligere er væksten i løbet af 2022 øget med den nye befolkningsprognose.

Bilag 3: Opfølgning på famillieområdets indsatser

Det forventede underskud er på 5,2 mio. kr., hvoraf manglende indtægt på refusionsomlægningen af særligt dyre enkeltsager medfører en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. Denne udfordring ses ligeledes på øvrige udvalg, der har denne refusionsmodel. 

Estimatet på både service, indkomstoverførsler og andet er behæftet med stor usikkerhed, som vil blive mindre i løbet af året.

Bilag 4: Merindskrivning i dagtilbud

I perioder med ekstra pres på dagtilbud kan der ske merindskrivning i en institution. Det betyder, at institutionen skal håndtere flere børn end der reelt er plads til i institutionen. Merindskrivning sker typisk op til 1. april hvor overflytningen af storbørnsgrupperne til SFO betyder, at der herefter bliver bedre fysisk plads på institutionerne. I juni var der fortsat 4 institutioner med merindskrivning.

Økonomi
Se vedlagte bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


87.   Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter udkast til ny økonomisk tildelingsmodel for dagtilbud
 2. beslutter at sende tildelingsmodellen i høring.
Baggrund og vurdering

Den eksisterende model har en række historisk betingede skævheder og giver ikke lige vilkår mellem institutionerne. Det grundlæggende princip for den nye tildelingsmodel er derfor, at alle institutioner skal behandles ensartet, og samtidig skal budgettildelingen være gennemsigtig og forudsigelig samt give bedre mulighed for økonomisk styring og udnyttelse af midlerne i dagtilbuddene.

På baggrund af Børneeudvalgets drøftelse på mødet den 2. juni 2021 har forvaltningen udarbejdet endeligt udkast til ny tildelingsmodel med virkning fra budget 2022.

Den nye model tildeler budgettet i færre enkeltposter og baseret på færre parametre, mellemregninger mv. end den nuværende model. Budgettet deles i følgende tildelingsposter:

 •  Ledelse
 •  Fagpersonale og følgeudgifter
 •  Aktivitetsudgifter
 •  Madordning
 •  Særbevillinger
 •  Ejendomsudgifter

Ledelse tildeles efter antal børneenheder. Der tildeles et højere grundbeløb pr. enhed til de første 30 enheder, så de grundlæggende ledelsesmæssige ressourcer i institutionen sikres. For børneenheder udover 30 tildeles et lavere beløb. Dermed er der en direkte sammenhæng mellem de forventede udgifter til ledelse og den tildelte økonomi. For de små institutioner betyder det, at ledelsen i mindre omfang indgår i bemandingen, hvilket er det samme som i den nuværende model.

Fagpersonale og følgeudgifter fordeles ligeledes efter antal børneenheder, så den økonomiske tildeling følger princippet om, at udgiften pr. vuggestuebarn er det dobbelte af udgiften pr. barnehavebørn.

Aktivitetsudgifter og madordning tildeles ud fra antallet af børn, da der ikke er større forskelle mellem aldersgrupperne.

Særtildelinger er bevillinger, der gives til enkelte institutioner og er uafhængig af børnetal. Det er åbningstid udover 52 timer om ugen, udviklingspædagoger som er placeret i enkelte områder, men dækker flere områder, samt tildeling til indsatsgrupper. Særbevillinger omregnes fremover til en sats, som kan fremskrives mellem årene.

Vedligehold af de kommunale ejendomme varetages fortsat af ETK. Selvejende dagtilbud skal tildeles et beløb svarende til den gennemsnitlige udgift for dagtilbud. Idet selvejende institutioner ikke kan generere de samme stordriftsfordele, som gælder for de kommunale ejendomme tildeles i den nye model et større beløb pr. m2 end det, der i dag bruges på kommunale ejendomme, så værdien i bygningen bevares.

Større vedligeholdelse, som afholdes af genopretningspuljen, indgår ikke i beregningsgrundlaget til de selvejende institutioner. Dvs. at når en selvejende institution har behov for større vedligeholdelse, skal institutionen fortsat ansøge politisk om lån i Kommunekredit eller kommunen, hvor kommunen betaler ydelsen for institutionen.

Udkast til den nye budgettildelingsmodel blev præsenteret på Børneudvalgets møde den 2. juni 2021 og efterfølgende gennemgået med ledelserne i kommunale og selvejende dagtilbud, hvilket har medført korrektioner vedrørende husleje og m2-opgørelser. I august afholdes orienteringsmøde med gennemgang af den nye model for bestyrelser og faglige organisationer. Hver budgetansvarlig leder få en beskrivelse af konsekvenserne for eget område, som kan give overblik over forskellene.

Forvaltningen foreslår, at tildelingsmodellen sendes i høring hos dagtilbuds- og områdebestyrelser samt faglige organisationer med frist den 26. september 2021.

Bilag 1 beskriver den nye tildelingsmodel samt en kort opsummering af den eksisterende model for hver tildelingspost. For eksempler på tildelinger til konkrete dagtilbud henvises til bilag 2.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser, da ændringen af tildelingsmodellen er budgetneutral.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Godkendt.

Udvalget bemærker, at overgangen til ny tildelingsmodel skal være tryg, ikke er en sparerøvelse samt at ikrafttrædelsesdato kan udskydes, såfremt det anses for nødvendigt.
Bilag

Til toppen


88.   Status på kapacitet på dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder forvaltningen hvert år et notat om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet. Notatet opdateres endvidere, når der er behov herfor, senest i efteråret 2020.

Antallet af børn i aldersgruppen 0–6 år er stigende. Befolkningsprognosen for 2021 viser en tilgang af børn i 0–6-års alderen på 477 børn frem til år 2025 og 1.148 børn frem til år 2033. Væksten i aldersgruppen har medført, at pladssituationen i visse områder af kommunen er under pres.

Der er allerede planlagt nye dagtilbud ved Ravnsborghallen, Køge Kyst, Køge Nord, og den 1. juni 2021 åbnede Væksthuset i Vemmedrup. Dette svarer til 24 grupper eller 144 vuggestue- og 190 børnehavepladser.

I februar 2021 åbnede Den Grønne Planet med 168 pladser (heraf 8 indsatsgruppepladser). Allerede 1. november 2020 begyndte de første børn i en satellit for at kunne imødegå efterspørgslen. Med udgangen af juli 2021 er der 60 indmeldte. Mere end 60 børn har fået tilbudt plads, men takket nej, herunder en del fra Kirstinedals-området, da de ønsker plads tættere på hjemmet for at få hverdagen til at hænge sammen. Omkring sommeren 2022 forventes det nye dagtilbud ved Ravnsborghallen at åbne.

En stor del af dagtilbuddene har eller har haft merindskrivning i en længere periode. Det medfører tilsanding flere steder. Først når antallet af indskrevne børn og normeringen igen passer sammen, er der plads til, at tilstrækkeligt mange nye børn kan få tilbudt plads. Dette er blandt andet en udfordring i Kirstinedal.

I Borup er der fortsat ledig kapacitet til rådighed frem til ca. 2026/2027 under forudsætning af, at Sct. Georgs Gårdens Børnehave har tilstrækkeligt med børn til at kunne opretholde driften.

Væksthuset åbnede som nævnt 1. juni 2021 og vil dermed kunne dække efterspørgslen i både Vemmedrup og Bjæverskov de kommende år. Sidstnævnte mangler dog flere pladser igen fra ca. 2024.

I det fremlagte budgetforslag 2022-25 med tilhørende anlægsforslag er der taget højde for de udfordringer, som notatet peger på.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


89.   Midlertidig opnormering af Ølsemagle Børnegård


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om midlertidig opnormering af Ølsemagle Børnegård til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ølsemagle Børnegård, som er beliggende i Kirstinedal-området, kontaktede i juni 2021 Børne- og Uddannelsesforvaltningen med ønsket om at opnormere med fem vuggestuepladser midlertidigt. 

Den generelle efterspørgsel efter pladser i området overstiger udbuddet, og dagtilbuddet selv har en lang venteliste. Der er tilstrækkelig antal kvadratmeter i Ølsemagle Børnegård, både ude og inde, til at kunne have plads til yderligere fem børn. Forespørgslen er derfor imødekommet. 

I praksis betyder det, at der indskrives to ekstra børn pr. 1. august, ét barn pr. 15. august og to børn pr. 1. september 2021. Herefter vil der være 22 vuggestuebørn mod tidligere 17. Børnene fordeles på to stuer. Børnehaven er fortsat normeret til 35 børn. 

Opnormeringen gælder indtil 1. april 2022, hvor et antal børn skal i SFO, hvorefter normeringen igen vil være 17 vuggestue- og 35 børnehavepladser.

Økonomi

Pengene-følger-barnet-princippet gælder også her, så Ølsemagle Børnegård vil modtage budget til yderligere fem børn i perioden.  

Ølsemagle Børnegård har selv de nødvendige ting, så som garderobe, stole, barnevogne mv., så opnormeringen er ikke forbundet med yderligere omkostninger.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


90.   Orientering om BDO's analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om BDO's analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Direktionen har den 16. juni 2021 godkendt BDO's analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet, herunder en benchmark-analyse, samt godkendt den aktivitetsplan, som Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet på baggrund heraf. 

BDO's analyse er udarbejdet på beslutning af direktionen den 9. december 2020 efter indstilling fra børne- og uddannelsesdirektøren. Baggrunden for beslutningen om en ekstern analyse var et behov for at undersøge skole-dagbehandlingsområdet med henblik på at nedbringe Køge Kommunes udgifter til skole-dagbehandling, idet det i 2020 havde været nødvendigt med en rammekorrektion på 7 mio. kr. på Børneudvalgets område og 5 mio. kr. på Skoleudvalgets område for at imødekomme et øget behov for specialtilbud. 

BDO er i 'Analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet' af 19. april 2021 kommet med en række anbefalinger til Køge Kommune. Efter ønske fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen har BDO efterfølgende suppleret analysen med benchmark-rapport af 14. juni 2021 i forhold til udgifts- og aktivitetsniveau på specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet, hvor Køge Kommune sammenlignes med Holbæk Kommune, Næstved Kommune og Slagelse Kommune. 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en aktivitetsplan og nedsat relevante arbejdsgrupper, der har til opgave at vurdere og omsætte anbefalingerne og fundene i benchmark-analysen. Nogle aktiviteter er allerede gennemført eller igangsat, mens andre vil blive igangsat i august-november 2021. Aktivitetsplanen indeholder både administrative ændringer, som umiddelbart kan iværksættes, og aktiviteter, som kræver politisk behandling og derfor løbende vil blive forelagt politisk i perioden frem til marts 2022. 

Forvaltningens aktivitetsplan indeholder både faglige og organisatoriske initiativer, som på kort sigt vil bidrage til at få budgettet i balance. Indsatserne forventes desuden på længere sigt at bidrage til at minimere behovet for specialskole- og skole-dagbehandlingstilbud ved i kraft at den kommende forebyggelsesstrategi at få børnene så langt ned ad indsatstrappen som muligt med henblik på, at økonomien på sigt kan reduceres.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


91.   Politisk ledelsesinformation - 2. kvartal 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget 

 1. tager orienteringen om politisk ledelsesinformation til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har siden august 2019 i hvert kvartal præsenteret
Børneudvalget for politisk ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde.
Den politiske ledelsesinformation omhandler dels ’Socialsager’, der omhandler børn og unge, der
er socialt udsatte på grund af egne eller forældres forhold, dels ’Handicapsager’, der omhandler
børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse. Den politiske ledelsesinformation omhandler følgende temaer:

• Aktive sager
• Underretninger
• Forebyggende indsatser
• Anbringelser
• Handleplaner og børnefaglige undersøgelser i anbringelsessager
• Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser

Det kvartalsvise overblik er et øjebliksbillede, som det ser ud ved udtræk fra Familiecentres fagsystem, DUBU, ved kvartalets udgang. Der kan forekomme mere eller mindre markante udsving over kvartalerne og forvaltningen følger løbende udviklingen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


92.   Børne- og Socialministeriets opgørelse over omgjorte klagesager på børnehandicapområdet - 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om opgørelsen over omgjorte klagesager på børnehandicapområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Socialministeren har den 25. juni 2021 udsendt 'Danmarkskortet' over Ankestyrelsens behandling af klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet i 2020.

Familiecenter Køge har truffet i alt 399 afgørelser på børnehandicapområdet i 2020. Samme år har Ankestyrelsen behandlet 17 klagesager fra Køge Kommune og registreret følgende:

 • 7 sager er stadfæstet (41%)
 • 8 sager er hjemvist til fornyet behandling (47%)
 • 2 sager er ændret/ophævet (12%)

På landsplan har der været en stigning i omgørelsesprocenten fra 51% i 2019 til 52% i 2020. Dette indikerer, at børnehandicapområdet generelt er vanskeligt at administrere med en kompleks lovgivning og praksis.

Familiecenter Køge arbejder målrettet på at nedbringe antallet af hjemvisninger og ændringer/ophævelser. En systematisk gennemgang viser, at de gennemgående hjemvisningsgrunde og grunde til ændringer/ophævelser er manglende oplysning af sagen samt manglende helhedssyn. 

Disse temaer indgår i Familiecentrets nye interne undervisningsforløb og har ligeledes været et fokusområde i det netop afsluttede taskforce-forløb, hvor der b.la. er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser til oplysning af sagen. Der er ligeledes etableret kvalitetssikring af klagesagerne ved en juridisk gennemgang, inden sagen sendes til Ankestyrelsen. Disse tiltag er ikke i tilstrækkelig grad slået igennem i afgørelserne fra 2019 og 2020, men forventes at have en positiv afsmittede effekt fremadrettet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


93.   Sundhedsprofil for børn født i 2019 fra Databasen Børns Sundhed


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om sundhedsprofil for børn født i 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Databasen Børns Sundhed har udarbejdet en rapport om sundhedsprofilen for børn født i 2019. Den samlede sundhedsprofil indeholder data om 22.923 børn født i 2019 fordelt på 33 kommuner. Fra Køge Kommune indgår data om 620 børn. 

Rapporten angiver resultater for dels Køge Kommune, dels alle 33 deltagende kommuner, baseret på journal- og registreringsoplysninger for børn født i 2019. 

Formålet med Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børns sundhed samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge. Databasen Børns Sundhed udarbejder hvert år to sundhedsprofiler til kommunerne, der indgår i databasen. Den ene sundhedsprofil omhandler spædbørn født i det pågældende år, mens den anden sundhedsprofil omhandler børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i det pågældende skoleår. 

Køge Kommune er netop blevet en del af Sundhedsprofilen omhandlende børn og unges ind- og udskolingsundersøgelse, og data om skolebørn fra det kommende skoleår 21/22 forventes at blive offentliggjort i slutningen af 2022/start 2023, hvor forvaltningen vil orientere udvalget.    

Rapporten omhandlende sundhedsprofilen for børn født i 2019 viser blandt andet, at:

 • Andelen af aflagte 1.-, 2.-, 3.- og 4.-besøg i barnets første leveår, er højere i Køge Kommune end gennemsnittet for de deltagende kommuner. I Køge Kommune aflægges 94,2% 1.-besøg (0-2 mdr.), 91,3% 2.-besøg (2-3 mdr.), 86,3% 3.-besøg (4-6 mdr.) og 83,4% 4.-besøg (8-10 mdr.) For de deltagende kommuner aflægges der 93,8% 1.-besøg, 90,2% 2.-besøg, 76,6% 3.-besøg og 76,2% 4.-besøg.

 • 7,1% af børnene i Køge Kommune har modtaget ét eller flere graviditetsbesøg. Gennemsnittet for de deltagende kommuner er 17,0%. Køge Kommune tilbyder udelukkende graviditetsbesøg ved behov, hvorfor andelen af graviditetsbesøg er lavere end gennemsnittet for de 33 kommuner.

 • I Køge Kommune modtager 21,0% af børnene det første besøg, inden barnet er en uge gammelt, mens gennemsnittet for de 33 kommuner angiver, at 70,5% får første besøg inden barnet er en uge gammelt. Køge Kommune adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet, da barselsbesøget i barnets første leveuge alene gives ved behov i Køge Kommune. Køge Kommune aflægger første besøg når barnet er 7-12 dage gammelt. De 21,0%, som har modtaget barselsbesøg, er behovsbesøg, hvor forældre enten selv har henvendt sig med usikkerhed/bekymring, hvor der i forvejen har været bekymring for familien eller hvor andre fagpersoner gør opmærksom på behovet for besøg.

 • Andelen af børn, der bliver ammet fuldt i mindst 4 mdr. er i Køge Kommune 53,2% mod 60,0% for de deltagende kommuner. 

 • I Køge Kommune har 2,2% af børnene bemærkning til motorisk udvikling ved mindst to besøg i det første leveår. Gennemsnittet for de deltagende kommuner ligger på 4,4%. 

 • 7,4% af børnene er udsat for tobaksrøg i hjemmet i Køge Kommune, mens gennemsnittet for de resterende kommuner er 4,8%.

Forvaltningen følger udviklingen på baggrund af Databasen Børns Sundheds rapporter på området. Rapporten omhandlende sundhedsprofilen for børn født i 2019 giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


94.   Godkendelse boligsocial helhedsplan 2021-2025 BU


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken godkendes.
Baggrund og vurdering

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken samt Søparken er blevet prækvalificeret til én fælles boligsocial helhedsplan – med lokale aktiviteter – i Landsbyggefonden. Prækvalifikation for den tværgående helhedsplan er godkendt af Køge Byråd i oktober 2020.
Den kommende helhedsplan afløser indeværende helhedsplan for de fire boligområder, der løber i perioden 1. september 2017 til 31. august 2021.

Landsbyggefonden har foreløbigt bevilliget 10,8 mio. kr. til den kommende helhedsplan i Køge. Det er en reduktion på ca. 30 pct. ift. de 15,8 mio., Køge modtog for periode 2017-2021.
Dette skal ses i forhold til en reduktion på landsplan, hvor den boligsociale bevillingsramme for 2019-2026, er reduceret med ca. 100 mio. kr. årligt.

I den kommende helhedsplan 2021-2025 arbejdes der med følgende fire hovedindsatsområder:

 • Uddannelse og Livschancer.
 • Beskæftigelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab.

Boligorganisationerne (Boligselskabet Sjælland, Køge Almennyttige Boligselskab (KaB/DAB), Køge Boligselskab og Lejerbo Køge Bugt) og Køge Kommune ønsker med en ny helhedsplan, at fastholde et sammenhængende og ”bydækkende” fokus i indsatserne. Dette skal bl.a. modvirke at udfordringerne flyttes rundt mellem de mest udsatte områder i Køge. 

Boligorganisationerne og kommunen har fokus på at skabe robuste og bæredygtige almene boligafdelinger i trygge og udviklende bydele, hvor voksne og forældre tager mere initiativ og ansvar i dagligdagen og hvor børn og unges livschancer forbedres. Der arbejdes på at udvikle bydele, hvor civilsamfundet og professionelle i området indgår i et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboerne. 

Visionen med den kommende helhedsplan er: at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. Boligorganisationerne ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel.

Konkrete kommunale indsatser i helhedsplanen - delaftaler
 I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, består helhedsplanen af to dele:

 1. En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 
 2. Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod aktiviteterne i delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger.

Køge Kommune har i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat faciliteret en proces, hvor de relevante aktører og samarbejdspartnere i de 4 boligområder, er blevet involveret i udarbejdelsen af de konkrete delaftaler.

Processen har bl.a. omfattet dialogmøder med afdelingsbestyrelserne og bilaterale møder samarbejdspartnere imellem, ligesom der har været afholdt møder på tværs af forvaltningerne for at koordinere indsatser og ressourcer. Endelig har der være afholdt fælles temamøde med Bestyrelse for boligsocial helhedsplan og Boligsocialt Forum.

Dette er sket for at sikre ejerskab og synlighed omkring helhedsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter.

Pga. den reducerede bevilling fra Landbyggefonden er aktiviteter der kræver stor grad af håndholdt indsats nedprioriteret. I stedet er der fokus på aktiviteter, der understøttes af de boligsociale medarbejderes rolle som facilitatorer og brobyggere. 

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af de aktuelle udfordringer og ressourcer, der i dag findes i boligområderne. Helhedsplanen tager således udgangspunkt i et tværgående fokus, men respekterer samtidig lokalområdernes egne særkender og behov.

Organisering og samarbejde mellem Køge Kommune og boligselskaberne
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne. Dette sker i tæt samspil med Køge Kommune. For at sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder har boligselskaberne etableret et ”Boligsocialt fællessekretariat” under ledelse af en sekretariatsleder. 

Sekretariatet videreføres i den nye helhedsplan, og placeres i Karlemoseparken. Boligselskabet Sjælland er fortsat administrationsselskab for den boligsociale helhedsplan. 

Den organisatoriske ramme omkring Bestyrelse og Boligsocial Forum fortsætter ligeledes i boligsocial helhedsplan 2021-2025. Ønsket er at bygge videre på de positive erfaringer med repræsentation og videndeling på tværs af boligselskaber, kommune, politikere samt politi.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 22,542 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 10,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4,546 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Kommune bidrager med 7,196 mio. kr. over de 4 år. 

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for samlet budget samt bilag for aktiviteter/budget fordelt på udvalg). 

Medarbejderressourcer og likvider er fundet indenfor rammerne af forvaltningernes normale driftsbudget.

I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken". Projekt "Fælles fremtid" er godkendt i Køge Byråd 25. august 2020 for perioden 2020-2022. 

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2021-2025 ser således ud:

 • Social og Arbejdsmarkedsudvalget 2.264.000 kr.
 • Ældre og Sundhedsudvalget 798.000 kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget 296.000 kr.
 • Børneudvalget 788.000 kr.
 • Skoleudvalget 3.050.000 kr.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


95.   Udkast til mødekalender 2022 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

 1. at udkast til mødekalender for 2022 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. onsdag i måneden - dog med  følgende ændringer:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag grundet sommerferie

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår, at mødetidspunktet fastsættes fra kl. 16.00 - 18.00. 

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 5. januar
 • 2. februar
 • 2. marts
 • 6. april
 • 4. maj
 • 1. juni
 • 10. august
 • 7. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 7. december

Forvaltningen oplyser, at mødedatoer godkendes endeligt på 1. møde i udvalget i 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


96.   Sygefravær og covid-fravær 1. kvartal 2021 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager sygefraværs- og covidrapport for perioden 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 5,7 procent og for Familieafdelingen 3,9 procent i gennemsnit i perioden 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,5 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 3,8 procent i perioden 2. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Kommunikation
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


97.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • pensionsordning for plejefamilier
 • dialogmøde om budget i høringsperioden den 20. august - 8. september 2021. Dato for dialogmøde afklares mellem formændene i Børne- og Skoleudvalget.

Til toppen


98.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


99.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.08.21