Referat af møde i Børneudvalget

Den 02.09.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


108.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


109.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget pr. 31. juli 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Konceptet er nu brugt i 1 år, og giver et overordnet billede af tendensen på området. Der er er kun opfølgning de vanskeligt styrbare andele af budgettet. Idet styrbare andele forventes at have budgetoverholdelse.  

Opgørelsen er opdelt i 3 bilag.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et mindreforbrug.    

Normalt vil estimaterne være tydelige på nuværende tidspunkt, men kan på grund af corona-lukkeperioden være usikker i en længere periode.

Det skyldes, at der i forhold til indskrivning i dagtilbud og bevilling af foranstaltninger er ukendte faktorer.

Udgifterne i forbindelse med corona-nedlukning indgår ikke i nærværende regnskab. Kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Siden sidste opfølgning er det forventede resultat øget med 1,5 mio. kr.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

Den foreløbige forventning er, at der vil være budgetoverskud, men dette er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt. Særligt i forhold til den fremtidige forventning, som ikke tager højde for eventuelle effekter af nedlukningen.

Bilag 3: Opfølgning på familieområdets indsatser

Ved denne opgørelse er der fortsat økonomisk balance. Det marginale overskud er blevet lidt større, idet der ikke er så mange på sikrede døgninstitutioner som forudsat. Fortsætter denne gunstige situation vil det forventede overskud stige i de kommende måneder. Dog skal udvalget være opmærksom på at situationen kan ændre sig, hvis der kommer flere eller dyre sager end forudsat. 
Økonomi
Se ovenfor samt bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


110.   Fællesmøde mellem FMU BUF, Børneudvalget og Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2021-2024.
Baggrund og vurdering
I henhold til 'Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-2024' afholder Børneudvalget møde med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


111.   Legepladser


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender en kortlægning af legepladserne og mulighederne for opgradering.
Baggrund og vurdering

Legepladsen er stedet, hvor der gynges, rutches, cykles m.v., men den kan være så meget mere.

Den er et væsentligt rum for børnenes læring, og et vigtigt redskab for at kunne arbejde med de seks læreplanstemaer. Læringsmiljøet på legepladsen skal være med til at understøtte, at alle børn får konkrete oplevelser med naturen, at alle børn aktivt udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen med plads til fordybelse, sansning, bevægelse, fantasi og kreativitet.

Børnene skal også helt ud i naturen forstået som skov, strand og mark. Langt størstedelen af tiden udenfor foregår dog på legepladsen, og den tid er ikke blevet mindre med Corona. Erfaringerne herfra er, at legepladsen kan understøtte det pædagogiske arbejde endnu mere og på mange flere måder end den tidligere har været benyttet (nogle steder). Disse erfaringer kan understøttes yderligere i den fysiske indretning og materialevalg på legepladserne.

Legepladserne er mange steder etableret forholdsvist traditionelt med legeredskaber, flisebelægning til cykelture og en sandkasse. Efterhånden som disse ting slides ned, bliver de fjernet for at undgå ulykker, og de erstattes ikke nødvendigvis af nyt, da indkøb af legeredskaber udgør en væsentlig udgift.

Det er derfor relevant at se på indretningen af legepladserne på en ny måde, hvor erfaringerne fra corona-perioden og nyere legepladspædagogik inddrages. Det sker allerede ved det nye dagtilbud på Parkvej. Her etableres mark, skov, strand og jungle ud fra den eksisterende beplantning, og den indrettes så bevægelse og naturens gang bliver en integreret del af legepladsen. Den indrettes med mange små rum i det store, som både tilgodeser legen, men også er brugbar, hvis børnegrupperne skal holdes adskilt, som det har været tilfældet under Corona. Disse tanker kunne overføres til andre dagtilbud.

Forvaltningen foreslår, at legepladsmulighederne i dagtilbuddene afdækkes. Hvilke muligheder findes der, og hvad vil det koste helt eller delvist at arbejde ud fra denne tankegang. Og hvad vil det betyde i forhold til vedligeholdelse.

Dagtilbudsområdet fik overført midler fra 2019 til 2020, som det ikke har været muligt at bruge grundet Corona. Midlerne er en indtægt fra salg af pladser til andre kommuner i 2019. De er således et mindreforbrug på Dagtilbudsafdelingen budget. En del af disse midler kunne anvendes til kortlægning af legepladserne og de muligheder, der er for at opgradere disse.

Økonomi
En afdækning af mulighederne vil indebære udgifter til fx en landskabsarkitekt, der kan levere forslag til løsninger. Udgiften kan afholdes af afdelingens mindreforbrug i 2020.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


112.   Legestue til dagplejen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at forvaltningen undersøger mulighederne for at få etableret legestue i Ejby og Vemmedrup samt et dagplejekontor.
Baggrund og vurdering

Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem. En dagplejer har typisk fire faste børn og nogle dage også børn i gæstedagpleje. En dag om ugen mødes to til tre dagplejere ad gangen i legestue. Det er her, børnene kan være sammen med andre børn, og dagplejerne mødes på tværs og får faglig inspiration og sparring. Legestuen er væsentlig for, at dagplejen er attraktiv for børnene i deres læring, dannelse, udvikling og trivsel, og som arbejdsplads for dagplejerne, hvor det kollegiale samvær har betydning for fastholdelse af dagplejerne, som ellers er meget alene i hverdagen.

Legestuerne har typisk haft til huse i et grupperum i et dagtilbud i området. Den pressede kapacitet på det samlede dagtilbudsområde i Køge Kommune har udfordret legestuerne, som nogle steder har måttet vige pladsen for de ekstra børn, der er indskrevet i dagtilbuddene for at sikre tilstrækkelig kapacitet. I Ejby og Vemmedrup har det ikke været muligt at finde nye egnede lokaler til legestuerne.

1. januar 2020 blev dagplejen organisatorisk samlet under én områdeleder. Fysisk er dagplejelederne, som fører tilsyn med de enkelte dagplejere, placeret i forskellige dagtilbud. For både at opnå en større synergieffekt ved at dagplejen er samlet og i højere grad kunne opnå faglig sparring og udveksling af erfaringer, er der behov for, at de 4 dagplejeledere får et fælles kontor. Det vil samtidig frigive administrative faciliteter (svarende til en arbejdsplads/et skrivebord) i dagtilbuddene, hvor dagplejelederne i dag er placeret.

Forvaltningen undersøger forskellige muligheder for at løse de lokalemæssige udfordringer, herunder en pavillonløsning. En sådan vurderes umiddelbart at være dyr, da den kun må stå i 5 år. Der findes ikke ledige lokaler i de to områder, så der er behov for at finde andre løsninger, gerne løsninger som kan opfylde begge formål på samme lokalitet - legestue og kontor.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


113.   Lukning af ventelisten til dagtilbud for børn fra andre kommuner


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune bortset fra i Borup.
Baggrund og vurdering
Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er stor. I nogle områder er det nødvendigt at tilbyde forældre plads i andre områder end der, hvor familierne bor, for at kunne overholde pasningsgarantien. Fx får forældre fra Køge by og Sdr. Hastrup tilbudt plads i Herfølge, selv om de har ønsket plads tættere på deres bopæl. Når Parkvejen åbner i februar 2021, vil det igen være muligt at tilbyde disse børn plads i nærheden af deres bopæl.

Der er i øjeblikket indmeldt 61 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Køge Kommune. Pt. er der 58 børn fra andre kommuner på venteliste til pladser i kommunen. De får anvist plads i overensstemmelse med deres placering på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes. Summen af de børn, som er indmeldt, og de, der ønsker en plads, svarer til et stort dagtilbud.

Der er kun få ledige pladser indtil 1. april 2021, hvor de ældste børn flytter til SFO, medmindre der er børn, som fraflytter dagtilbuddene. De ledige pladser, der opstår henover året, når vuggestuebørn rykker i børnehave, er allerede tilbudt andre børn. I Borup er der de kommende måneder fortsat et antal ledige pladser.

En kommune kan beslutte at lukke ventelisten til dagtilbud for børn fra andre kommuner, hvis kapacitetsmæssige hensyn eller væsentlige hensyn til børnene i kommunen gør det nødvendigt. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen. Det er muligt at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Antallet i Køge Kommune overstiger 1 %.

Lukkes ventelisten for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med et leje- eller købsbevis til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen. Det er således muligt at tilgodese behovet for en plads til kommende borgere i kommunen.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


114.   Håndbog for plejefamilier


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om 'Håndbog for plejefamilier' til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget har anmodet forvaltningen om en orientering om serviceniveau og håndtering af sager på familieplejeområdet.

På den baggrund forelægges den netop reviderede 'Håndbog for plejefamilier', der beskriver serviceniveauet på plejefamilieområdet i Køge Kommune, som omfatter alle typer generelt godkendte plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier.

'Håndbog for plejefamilier' omhandler bl.a. temaer som:

 • Godkendelse som plejefamilie
 • Sagsbehandlers, familieplejekonsulentens og plejefamiliens opgaver og Køge Kommunes forventninger til plejefamilien
 • Efteruddannelse, støtte og supervision
 • Tilsyn
 • Praktiske forhold
 • Økonomi og vilkår som plejefamilie
 • Forhold omkring plejebarnet

Som supplement til håndbogen vil forvaltningen i efteråret opdatere oplysningerne på www.koege.dk om plejefamilieområdet.

Formålet er at give nuværende og kommende pleje- og aflastningsfamilier lettilgængelig adgang til oplysninger om, hvad det vil sige at have et barn fra Køge Kommune i pleje eller aflastning. Det vil bl.a. ske ved at gøre 'Håndbog for plejefamilier' offentligt tilgængelig i elektronisk form, og hjemmesiden vil fungere som en platform for formidling af øvrige relevante oplysninger og links, samt nyhedsbreve fra forvaltningen.

Målet er, at hjemmesiden dels vil bidrage til at gøre Køge Kommune endnu mere attraktiv som samarbejdspartner for allerede godkendte pleje- og aflastningsfamilier, dels vil bidrage til at inspirere nye familier til at søge godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Når 'Håndbog for plejefamilier' er politisk godkendt og der er lavet layout på håndbogen, vil den blive sendt elektronisk til alle plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier med børn fra Køge Kommune.

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse, når hjemmesiden er opdateret, med henblik på at tiltrække nye familier, der kunne tænke sig at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


115.   Venteliste i Tandplejen som følge af Corona-situationen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som et led i nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 for at undgå smittespredning af Covid-19 blev også den kommunale børne- og ungdomstandpleje lukket ned. Der blev etableret nødberedskab til akutte nødbehandlinger efter de centrale sundhedsmyndigheders retningslinjer med særlige forhold omkring udførelse af behandlinger, anvendelse af særlige værnemidler, særlig rengøring mv.

Efter udmelding fra de centrale sundhedsmyndigheder skete der pr. 20. april 2020 en kontrolleret gradvis genåbning af Tandplejen efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. brug af særlige værnemidler og rengøring, udluftning mellem hver patient og ekstra tid mellem patienterne for at undgå for mange personer ad gangen i venteværelset. Det betød, at der kun kunne modtages 1 patient i timen pr. behandler, hvilket svarer til halv kadence.

Sundhedsstyrelsen har pr. 30. juni 2020 lempet restriktionerne, så Tandplejen nu kan modtage samme antal patienter pr. dag, som før nedlukningen. Der ses imidlertid ca. dobbelt så mange udeblivelser og aflysninger i sidste øjeblik i forhold til tidligere.

Dette har medført, at der nu er en ventetid på ca. 5 måneder til indkaldelse til de regelmæssige tandeftersyn. Herved er der oparbejdet en venteliste på ca. 3.500 børn og unge, der ikke er blevet rettidigt indkaldt til tandeftersyn. Fordelingen af patienterne på ventelisten ud fra den farvekategori, de blev tildelt ved seneste tandeftersyn, er:

 • Rød kategori:  Ca. 11%
 • Gul kategori:   Ca. 41%
 • Grøn kategori: Ca. 48%

Ventetiden kan dog betyde, at fx begyndende caries har udviklet sig og nu behøver en fyldning, og at flere patienter derfor kan vise sig at have skiftet farvekategori.

Når Sundhedsmyndighederne lemper restriktionerne yderligere, vil Tandplejen genoptage brugen af dobbeltbookinger, der sikrer, at ledig kapacitet ved sene afbud og udeblivelser kan udnyttes. Forvaltningen vurderer, at det pt. ikke er muligt at anvende dobbeltbooking, idet det vil medføre, at børnene og deres forældre skal stå udenfor, fx på parkeringspladsen, idet der er restriktioner på, hvor mange der må opholde sig i venteværelset.

Der er ikke ventetid på tandbehandling, idet behandlinger, der blev udskudt under nedlukningen, blev prioriteret før undersøgelser og gennemført, da tandplejen blev gradvist genåbnet.

Der har - som i de fleste andre kommuner - også før nedlukningen været en venteliste på visitation til tandreguleringsbehandling på grund af generel mangel på specialtandlæger. Denne venteliste er vokset begrænset. Ventetiden på almindelige tandeftersyn har imidlertid medført, at børnene heller ikke er vurderet i forhold til et eventuelt behov for tandregulering, hvorfor ventelisten til tandregulering må antages at være tilsvarende forlænget. 

Tandplejen ser på forskellige løsninger, der kan bidrage til at nedbringe ventelisten på tandeftersyn hurtigst muligt:

 • Tandplejen søgte i maj 2020 en fuldtids- og en deltidstandlæge, men det lykkedes kun at få besat fuldtidsstillingen med deraf følgende behov for genopslag af deltidsstillingen.
 • Babysamtaler/gruppesamtaler er blevet erstattet med skriftlig information og tilbud om samtale, hvis forældrene har spørgsmål, eller der er noget, de ønsker, at der bliver set på.
 • Der afsættes 10 minutter ekstra til undersøgelse, så mindre behandlinger kan gennemføres straks, hvilket dels nedbringer brug af behandlingstider, dels begrænser kontakter og risikoen for smittespredning, ved at det enkelte barn kommer så få gange som muligt i tandplejen.
 • For at minimere risikoen for udeblivelser og afbud i sidste øjeblik opfordrer Tandplejen i indkaldelsen til at man ændrer tiden, hvis den passer dårligt. Tandplejen sender også påmindelses-SMS dagen før, hvor der ligeledes opfordres til at melde afbud straks, hvis man er forhindret. 
 • Tandplejen og Personaleafdelingen er i gang med at undersøge om det er muligt, at øge Tandplejens åbningstider indenfor gældende overenskomst.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


116.   Mødekalender 2021 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender forslag til mødekalender 2021.
Baggrund og vurdering

Børneudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00 - dog med følgende bemærkninger:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
6. januar
3. februar
3. marts
7. april
5. maj
2. juni
11. august
1. september
6. oktober
3. november
1. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt, idet udvalgsmødet i januar flyttes til den 13. januar 2021.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


117.   Konsulentopgørelse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget for Børneudvalget. Den seneste konsulentopgørelse blev præsenteret for Børneudvalget i januar måned sidste år. På samme møde blev det besluttet, at udvalgene skulle orienteres om forbruget af konsulenter en gang årligt.

Direktionen har dog på baggrund af det øgede fokus på konsulenter i årets Økonomiaftale for 2021 besluttet at forelægge en ekstra status for brugen af konsulenter på fagudvalgenes september-møder. I årets økonomiaftale blev det aftalt en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Børneudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner seneste regnskabsår (2019) med de seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020), skrevet som 2020 i tabellen. 

I bilag vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 7 kategorier.

 • It
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Tolk og mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning

Advokatudgifter mv. ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med
retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men direktionen har også på dette felt et
samlet overblik over forbrug.

Det skal bemærkes, at der er forventningen af parterne i økonomiaftalen i løbet af efteråret aftaler en definition af, hvad der i økonomiaftaleforstand forstås som konsulentudgifter. Forvaltningen følger naturligvis denne afgrænsning og sammenholder den med Køge Kommunes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


118.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Jacqueline Sporon-Fiedler spurgte til rengøring og vask af legetøj i dagtilbud.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


119.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


120.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.09.21