Referat af møde i Børneudvalget

Den 03.10.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


104.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


105.   Redegørelse for økonomiske udfordringer - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager redegørelse om økonomiske udfordringer til efterretning.
Baggrund og vurdering
Ved 2. økonomiske redegørelse blev det bemærket, at der var en forventet ubalance på 12,4 mio. kr. i forhold til det samlede budget. Siden har forvaltningen redegjort for stigningen i 3. økonomiske redegørelse og i redegørelsen på sidste møde er udgifterne steget med 6,1 mio. kr. Den samlede udfordring ville have været 18,5 mio. kr., såfremt udvalget ikke løbende havde lavet besparelser.

Inden sommerferien 2018 besluttede udvalget besparelser på 5,45 mio. kr. og i september måned 2018 på yderligere 3,5 mio. kr. Med disse besparelser var udfordringen efter sidste møde 9,5 mio. kr.

Redegørelse oktober 2018
Det specialiserede område udvikler sig fortsat i en uheldig retning, idet to efterværnssager, som var forventet ophørt, i stedet er blevet forlænget. Disse efterværnssager er placeret i den trejdedel af udgifterne, hvor kommunen ikke har beslutningskompetencen selv og derfor heller ikke kan undgå udgiften. Samtidig er der bevilget en ny sag, hvor det har været nødvendigt at iværksætte et tilbud på 0,2 mio. kr. pr. måned de sidste 4 måneder af året.

På døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer er det en budgetforudsætning, at tilgang af børn er lig med afgang af børn. Siden 3. økonomiske redegørelse har det været nødvendigt at iværksætte 4 nye forløb, men det har, inden for samme periode, kun været muligt at afslutte 2 forløb, således at antallet af forløb er steget fra 6 til 8 aktive forløb med en gennemsnitlig månedsudgift på 132.000 kr.

På øvrige områder har udviklingen været som forudsat. Således er udfordringen samlet set blevet øget med yderligere 1,5 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået området for handlemuligheder og har fundet mulighed for at genberegne forældrebetalinger fra 2015, således at personer, som har modtaget økonomisk friplads i 2015 på forkert grundlag vil blive opkrævet denne difference. Det er en normal procedure, men det vurderes, at det kan genere 2 mio. kr. mere end tidligere antaget.

Med dette tiltag er det lykkedes ikke bare at finansiere den yderligere udgiftsstigning, men også at reducere den samlede udfordring fra 9,5 til 9,0 mio. kr. Den interne fordeling af de 9,0 mio. kr. mellem 0-6 års området og foranstaltninger for børn og unge er nu, at hele udfordringen ligger på foranstaltninger på børn og unge.

I forhold til den langsigtede udvikling på området skal det bemærkes, at forvaltningen arbejder på at lave de bedste løsninger for børnene, uagtet at det på kort sigte giver merudgifter. Herunder kan nævnes hjemgivning af børn. Hjemgivning koster midler på kort sigt, da der reelt er en dobbeltindsats i overgangsperioden. Derfor medfører indsatsen merudgifter i 2018, men er med til at sikre budgetoverholdelse i 2019.
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


106.   Budgetdrøftelse 2019-2022 - Børneudvalget


Indstilling
Formand Pernille Sylvest ønsker, at Børneudvalget tager en indledende drøftelse om ideer og forventninger til analyser, besparelser og proces.
Baggrund og vurdering
Budgetforliget 2019-2022 indeholder puljebesparelser på alle udvalg og peger på igangsættelse af analyser med henblik på at medvirke til at realisere besparelseskravene.

Af budgeterklæringen fremgår således:

"Herudover indeholder budgetforliget besparelsespuljer for i alt 60 mio. kr. fordelt på alle kommunens fagudvalg og Økonomiudvalg. Disse besparelser er indarbejdet fra 2020, hvilket sikrer tid til at igangsætte analyser, der sikrer gennemtænkte besparelser. Fagudvalgene påbegynder senest i november 2018 drøftelsen af, hvilke analyser der ønskes igangsat på udvalgets område, ligesom processen for det enkelte udvalgs arbejde med at realisere besparelseskravet fastlægges. Økonomiudvalget orienteres senest i december 2018 om besluttede analyser og proces på det enkelte udvalgs område."

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil herefter på Børneudvalgets møde i november 2018 fremlægge mere konkrete forslag til igangsættelse af arbejdet, herunder analyseområder og proces for arbejdet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med den indledende drøftelse.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


107.   Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet


Indstilling
Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering
Folketinget vedtog den 24. maj 2018 en ny dagtilbudslov med en ny pædagogisk læreplan for Dagtilbudsområdet med virkning fra 1. juli 2018 med en periode på to år til udmøntning af ny pædagogisk læreplan.

I forbindelse med realiseringen af den politiske aftale "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" fra juni 2017 blev der afsat midler til alle kommuner til kompetenceudvikling af de daglige pædagogiske ledere, faglige fyrtårne (medarbejdere fra dagtilbuddene), ledere af dagplejen og forvaltningsniveau. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i den forbindelse indgået i et samarbejde med professionshøjskolerne, der udbyder nye diplomforløb og læringsdage, der opfylder Socialstyrelsens krav til form, indhold og kvalitet.

Indenfor den fastsatte ramme har Børne- og Uddannelsesforvaltningen søgt midler og har fået godt 1.6 mio. kr. baseret på børnetal i Køge Kommune. Ifølge Socialstyrelsen skal midlerne anvendes med 70% til dagtilbud og 30% til dagplejen. Dagplejemidlerne er øremærket til at sende en dagplejer på pædagogisk assistent-uddannelse (PAU).  

Samlet er puljemidlerne dog langt fra dækkende i forhold til opgaven med implementering af ny lovgivning. Socialstyrelsens puljemidler omfatter heller ikke læringsdage for medarbejderne i dagtilbud og dagpleje.

Som beskrevet i sagsfremstillingen i juni 2018, har Dagtilbudsafdelingen indgået et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om diplomforløb til daglige ledere og faglige fyrtårne (1-2 medarbejdere pr. dagtilbud) samt 3 læringsdage til alle dagplejere og 1 læringsdag til områdeledere, repræsentanter for andre driftsformer og forvaltning.

Uddannelsesforløbene starter i 2018 og afsluttes marts 2020.

Uddannelsesforløbene er nødvendige og har til formål at understøtte, at daglige ledere, faglige fyrtårne, dagplejere og forvaltning får viden, færdigheder og nye kompetencer, der kan sikre, at dagtilbudsstrategi, ny lovgivning og ny pædagogisk læreplan omsættes til en pædagogisk hverdagspraksis. Det skal give alle børn de optimale muligheder for at trives, lære, dannes og udvikle livsduelighed gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Realiseringen af lov og strategi vil foregå i tæt partnerskab med forældrene, bestyrelser og lokalmiljø.

Form og indhold er helt i tråd med Socialstyrelsens anbefalinger til implementering og denne fremgangsmåde skal være med til at sikre koblingen til pædagogisk hverdagspraksis.

Hele kompetenceudviklingen igangsættes med en faglig konferencedag den 29 september 2018 for alle ledere og medarbejdere i Køge Kommunes dagtilbud. Konferencen skal sikre en tydelig start, en tydelig retning med præsentation af ny lov, pædagogisk læreplan og dagtilbudsstrategi og samtidig præsentere den nyeste faglige viden på dagtilbudsområdet.

Udover diplomforløb er der for område Midt og Vest indgået en aftale om, at alle dagtilbud i de 2 områder deltager i et 2 årigt forsknings- og udviklingsprojekt Sprogtrappen på arbejde med børneforsker og konsulent, ph.d. Pia Thomsen.

Sprogtrappen på arbejde er et projekt rettet mod de pædagogiske læringsmiljøer med fokus på børn i alderen 0-3 år i vuggestuer og 3-6 år i børnehaver. Projektet tager udgangspunkt i praksisredskabet SprogTrappen, der er sætter fokus på barnets gradvise udvikling af sprog, leg og relationer.

Sprogprojektets resultater får betydning for det videre sprogarbejde på dagtilbudsområdet.
Økonomi
Omkostningerne til kompetenceudviklingen vil beløbe sig til 1,6 mio. kr. i 2018 og 3,9 mio. kr. i 2019. I beløbene er fratrukket forventede puljemidler fra Socialstyrelsen. 

Det betyder, at midlerne til kompetenceudvikling skal findes indenfor dagtilbudsområdets centrale og decentrale midler.

Den store satsning på uddannelse betyder, at dagtilbudsområdet kun har begrænsede ressourcer til andre tiltag i 2019.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


108.   Godkendelse af private institutioner


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede kriterier for godkendelse af private leverandører.
Baggrund og vurdering

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterierne for privatinstitutioner. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Byrådet må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, Byrådet stiller til egne daginstitutioner.

For at blive godkendt skal den private leverandør i en skriftlig ansøgning dokumentere, hvordan privatinstitutionen vil leve op til kravene. Såfremt den private leverandør godkendes, yder Køge Kommune et drifts-og byg­nings­tilskud samt administrationsbidrag hver måned på baggrund af det aktuelle børnetal.

De godkendelseskriterier, der arbejdes efter i Køge Kommune i øjeblikket, er udarbejdet i 2005. Da der i forbindelse med implementeringen af den nye dagtilbudslov pr. 1. juli 2018 bliver stillet nye krav til drift af dagtilbud, herunder privatinstitutioner, har forvaltningen opdateret vejledningen i overensstemmelse hermed. Der er således sket en præcisering af arbejdet med den pædagogiske læreplan, de otte pejlemærker, forældrebestyrelsens indflydelse, opdatering i forhold de politiske vedtagne politikker, uddybning af indholdet i tilsynsbesøgene samt tilføjelse af klagemulighed over kommunes krav.

Børneudvalget behandlede lovændringerne specifikt for privatinstitutioner på udvalgsmødet den 7. juni 2018. Der er i dag to privatinstitutioner i Køge Kommune. De vil ikke være omfattet af de nye godkendelseskriterier, men alene efter de kriterier, de blev godkendt efter, da de blev oprettet. Lovændringen gælder kun for privatinstitutioner oprettet efter 1. juli 2018.

Økonomi
Opdatering af vejledningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


109.   Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet - status september 2018 (Lukket punkt)Til toppen


110.   Etablering af pladser i Køge Midt (Lukket punkt)Til toppen


111.   Ansøgning om opnormering af børnehavepladser i privatinstitutionen Ærtebjerghave Børnecenter


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. Ærtebjerghave Børnecenter opnormeres med 14 børnehavepladser, hvormed institutionen får en samlet normering på 40 vuggestue- og 86 børnehavepladser
  2. driftsgarantien hæves med 174.804 kr., svarende til yderligere 14 børnehavepladser
  3. opnormeringen træder i kraft, når kommunen har modtaget dokumentation for driftsgarantien svarende til yderligere 14 børnehavepladser.
Baggrund og vurdering

Ærtebjerghave Børnecenter er en privat institution, som selv ejer den bygning, hvor institutionen har til huse. Den ligger i Ll. Skensved og er i dag normereret til 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser. 

Bestyrelsen søgte i januar 2018 om opnormering af både vuggestue- og børnehavepladser. Byrådet vedtog i maj 2018 en opnormering med 10 vuggestuepladser. Ombygningen af børnehaven var på det tidspunkt ikke færdiggjort. Ombygningen er nu færdig og forvaltningen har i september 2018 besigtiget lokalerne i børnehavedelen og anbefaler, at opnormeringen med de resterende 14 børnehavepladser imødekommes.

Kommunen er forpligtet til at godkende den private institution - herunder opnormeringen - hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og på kommunalt plan, uanset om der forventes søgning til pladserne eller ej.

Der er kun én institution i Ll. Skensved, og det er Ærtebjerghave Børnecenter. Med etablering af de 10 vuggestuepladser tidligere på året og en opnormering med yderligere 14 børnehavepladser vil efterspørgslen efter pladser i området kunne imødekommes nogle år ud i fremtiden afhængig af til- og fraflytningsmønstret og udbygningstempoet i Køge Nord.

Økonomi

Private institutioner får et månedligt tilskud fra kommunen svarende til antallet af indmeldte børn. Tilskuddet består af tre dele: drift, administration og bygningstilskud. Driftstilskuddet beregnes på baggrund af de tilsvarende gennemsnitlige udgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, mens administrations- og bygningstilskuddet beregnes på baggrund af tilsvarende gennemsnitlige tilskud til de selvejende institutioner.

En udvidelse i antallet af børn i Ærtebjerghave Børnecenter vil betyde et større månedligt tilskud til Ærtebjerghave Børnecenter svarende til det antal børn, der får tilbudt plads, idet pengene følger barnet. En opnormering vil ikke have betydning for lånerammen og anlægsloftet i Køge Kommune, da omkostningen til anlæg kun er et anliggende for privatinstitutionen.

En kommune kan stille krav om driftsgaranti fra en privat institution, da det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt privatinstitutionen skulle ophøre. I Køge Kommune er det besluttet, at driftsgarantien udgør tre måneders drift.

Driftsgarantien i Ærtebjerghave Børnecenter er beregnet på grundlag af 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Ved en opnormering med 14 børnehavepladser skal driftsgarantien forhøjes med 174.804 kr. Forvaltningen har modtaget driftsgaranti for udvidelsen af de 10 vuggestuepladser, der blev godkendt i maj 2018.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Til toppen


112.   Forældreundersøgelse på familieområdet (Lukket punkt)Til toppen


113.   Sygefravær 2. kvartal 2018 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 3. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018 på Børneudvalgets område tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 5,3 procent og for Familieafdelingen 5,8 procent i gennemsnit i perioden 3. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 4,9 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 6,3 procent i perioden 3. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


114.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


115.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.10.19