Referat af møde i Børneudvalget

Den 06.11.2019 kl. 16:00 i UngeCentrum (Kommunal Unge Indsats), Ølbycenter 53, Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


138.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Dagsordenen godkendt.

Erik Swiatek deltog under drøftelsen af sag nr. 146.

Til toppen


139.   Månedlig opfølgning på Børneudvalgets budget pr. 30. september 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Opgørelsen er opdelt i 3 bilag.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Dette bilag viser, at udvalget har en økonomisk udfordring på 10,9 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til det seneste overblik på 1,1 mio. kr. som primært relaterer sig til en enkelt sag på familieafdelingens område.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation. Opgørelsen inklusiv institutioner med overførselsadgang indgår i 4. økonomiske redegørelse, som tilgår udvalget på næste møde. 

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ex. dagplejen

Af dette bilag fremgår det, at underkapaciteten på vuggestuerne fortsat er en udfordring, samt at der samlet set passes flere børn, end der er forudsat i budgettet. Herved kan man se både den fysiske og den økonomiske udfordring på dagtilbudsområdet. Der er en marginal ændring siden sidste opgørelse.

Bilag 3: Opfølgning på Familieområdets indsatser

Af opgørelsen fremgår det forventede antal helårspersoner, der indgår under de forskellige indsatser, herunder den økonomiske afvigelse, der følger af udviklingen. Der er en samlet afvigelse på 8,8 mio. kr. Under opgørelsen er der en lang række forudsætninger, som både kan forbedre og forværre den økonomiske situation. Der er i lighed med 3. økonomiske redegørelse ikke taget højde for den verserende sag med Region Sjælland, som forventes at generere en merindtægt.

På mødet vil forvaltningen fremlægge en oversigt over mulige kompenserende besparelser for at kunne løse den økonomiske udfordring i 2020. Oversigten færdiggøres og fremlægges med 4. økonomiske redegørelse.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


140.   Samling af dagplejen i 2020


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget sender forslag til ændret organisering af dagplejen i Køge Kommune i høring i områdebestyrelserne m.fl. med høringsfrist den 25. november 2019.
Baggrund og vurdering

Dagplejen er en del af pasningstilbuddet i Køge Kommune og bidrager til forældrenes mulighed for at vælge mellem forskellige pasningstyper. Det overskuelige miljø i dagplejen og de nære relationer til én person kommer små børn til gode og styrker indsatsen overfor de 0-2-årige. Og kvalitetsdagplejere kan gøre en afgørende forskel for småbørn i udsatte positioner, både her og nu og på sigt.

Udvikling af kvaliteten i dagplejen er derfor helt central, men det har vist sig vanskeligt at arbejde med fælles strategier om fx faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse med den nuværende organisering. Samtidig er antallet af dagplejere faldet, hvilket øger presset på kapaciteten.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår derfor, at den nuværende organisering, hvor dagplejen er knyttet til tre områder (Vest, Syd/Ejby og Asgård Kirstinedal) i stedet samles under et område (Søndre Hastrup) pr. 1. januar 2020.

Det vil en muliggøre en række tiltag, der vil styrke dagplejens rolle og medvirke til at sikre en fælles profil og retning for dagplejen:

 • Fælles strategier på tværs af områderne i forhold til kompetenceudvikling, hvor den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudsstrategien sætter kursen.
 • En attraktiv og synlig dagpleje med en fælles hjemmeside.
 • Fælles strategi for rekruttering og fastholdelse og krav til kompetenceniveauet hos dagplejerne.
 • Ensartede tilsyn baseret på en fælles tilsynsramme – herunder præcisering af støtte og krav til de private ordninger.
 • Fokuseret ressourcestyring og løbende justeringer i opgavefordeling på tværs.
 • Digitale løsninger, som understøtter arbejdet og samtidig håndterer børnenes data sikkert.
 • Teamopbygning og etablering af professionelle læringsfællesskaber mellem lederne og dagplejen.

Vedtages forslaget, vil dagplejen indgå i LMU i Søndre Hastrup, og der etableres én samlet bestyrelse for dagplejen. Dagplejelederne vil i højere grad end i dag kunne indgå i et samlet dagplejeteam og løfte opgaverne i fællesskab. Dagplejelederne bevarer i udgangspunkt deres fysiske placering i områderne, og de lokale samarbejdsrelationer fastholdes og videreudvikles.

Der har igennem det seneste år foregået drøftelser om strukturændringer i dagplejen med dagpleje- og områdeledere. Processen har ført til, at dagplejeledergruppen, TR og AMR er præsenteret for et oplæg til påtænkt strukturændring. Drøftelserne har haft betydning for det endelige oplæg, som er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

En ændret organisering betyder, at styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud skal ændres. Dette fremgår af særskilt dagsordenpunkt til dette udvalgsmøde.

Forslaget sendes i høring hos bestyrelser, faglige organisationer og MED-systemet med frist den 25. november 2019.

Økonomi
Dagplejens økonomi er overordnet uændret, men der vil være forskydninger mellem områderne.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


141.   Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender kommissorium for analyse af kapacitet på dagtilbudsområdet.
Baggrund og vurdering

I de kommende år forventes et stigende børnetal, hvilket betyder, at antallet af pladser i de eksisterende dagtilbud ikke vil være tilstrækkeligt. I visse områder af kommunen er det allerede i dag en udfordring at leve op til servicemålene.

Dette, og et ønske om at være på forkant med udviklingen, er baggrunden for, at Byrådet i forbindelse med Budgetforliget for 2020-23 har udarbejdet Hensigtserklæring H: Fremtidssikret daginstitutionskapacitet. Her afsættes dels midler til udvidelse af kapaciteten og igangsætning af analyse på dagtilbudsområdet.

Analysen skal især undersøge mulighederne for at imødekomme efterspørgslen uden nødvendigvis at skulle bygge nyt. Analysen skal endvidere undersøge, om der er muligheder for at ramme behovet for pladser endnu mere præcist.

Analysen skal kunne danne grundlag for en strategisk kapacitetsplan på dagtilbudsområdet, der er så retvisende som muligt og udnytter resurserne optimalt. Analysen skal således anvendes til at kvalificere budget og anlægsplan.

Analysen er nærmere beskrevet i vedhæftede forslag til kommissorium.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt, idet arbejdsgruppen suppleres med en medarbejderrepræsentant.
Bilag

Til toppen


142.   Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Køge Kommune


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget sender styrelsesvedtægten for Køge Kommunes Dagtilbud i høring i områdebestyrelser m.fl. med høringsfrist den 25. november 2019.
Baggrund og vurdering

Styrelsesvedtægten er gennemskrevet og opdateret på tre områder:

 1. ny lovgivning for forældrebestyrelser.
 2. ny organisering af dagplejen.
 3. ophør af fællesråd.

Desuden er de nye dagtilbud Basen og Parkvejen skrevet ind i styrelsesvedtægten, samt Olympen som overgår fra selvejende til kommunalt dagtilbud.

En ændring af dagplejestrukturen medfører, at styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud skal ændres. Forvaltningen anbefaler, at styrelsesvedtægten sendes i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet, og at indkomne høringssvar forelægges Børneudvalget på udvalgsmødet i december 2019 med henblik på at oversende sagen til Køge Byråd til endelig godkendelse.

Lovgivning:
Med dagtilbudsloven som trådte i kraft 1. juli 2018 fulgte et krav om, at forældrebestyrelsernes minimumskompetencer udvides, så de skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Herudover skal de fastsætte principper for dagtilbuddenes arbejde, for anvendelsen af budgetrammen for dagtilbuddene inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som Byrådet har fastsat. Forældrebestyrelserne skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. Endelig kan forældrebestyrelserne beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid.

I lovgivningen er det desuden præciseret, at beslutninger vedrørende vuggestuer og børnehaver skal træffes af forældrebestyrelser med børn i vuggestue og børnehaver, mens beslutninger vedrørende dagplejen, skal træffes af forældrebestyrelser i dagplejen. En forælder fra hver enhed har ret til at være repræsenteret i en forældrebestyrelse. Med enhed menes henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tale om en ret til at være repræsenteret, men det forudsætter, at der er forældre fra hver enhed, som ønsker at stille op.

Dagplejen:
Udover den ændrede lovgivning anbefales en strukturændring i dagplejen, så dagplejen placeres under område Søndre Hastrup i stedet for som nu i tre områder: Vest, Asgård/Kirstinedal og Syd/Ejby. Dette er nærmere beskrevet i særskilt sagsfremstilling på dagsordenen den 6. november 2019.

Fællesråd:
I den tidligere styrelsesvedtægt fra 2016 indgik et årligt møde i Fællesrådet i foråret, hvor Børneudvalget, samtlige kommunale områdeforældrebestyrelser samt repræsentanter fra bestyrelser i kommunens øvrige dagtilbud deltog. Dette møde foreslås i stedet erstattet af ad hoc møder, når der er relevante punkter til et møde. Dialogmødet i efteråret i forbindelse med budgetforhandlingerne fastholdes i form og indhold.

Forslaget sendes i høring hos bestyrelserne på dagtilbudsområdet med frist d. 25. november.

Økonomi
Ændringen af styrelsesvedtægten har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


143.   Ungdomskriminalitetsnævnet - konsekvenser for beslutningskompetence, økonomi og sagsforløb


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Den 1. januar 2019 er en ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådt i kraft som led i en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Intentionen med loven er at stoppe fødekæden til den hårde kerne af kriminelle og at få børnene og de unge ud af kriminalitet og tilbage i trivsel. Det har betydning for Køge Kommunes beslutningskompetence, muligheder for økonomistyring samt for sagsforløb og ressourcetræk.

I hver politikreds er der oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, der har kompetencen til at træffe afgørelse om indsatser i forhold til børn og unge i alderen 10-14 år, der er mistænkt for at have begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, og unge i alderen 15-17 år, der er dømt for sådan kriminalitet, og hvis sager henholdsvis politiet og retten har henvist til behandling i nævnet. Det er herefter kommunens ansvar at iværksætte de tiltag, som Ungdomskriminalitetsnævnet har besluttet.

Herudover er der oprettet en ny Ungekriminalforsorg, som fører tilsyn med forløbene i sager, der har været behandlet af Ungdomskriminalitetsnævnet - både med henblik på at tilse, at kommunen iværksætter de aftalte forløb, og for at kontrollere, at barnet/den unge deltager i forløbene.

Lovændringen har bl.a. medført, at der i sager, der henhører under Ungdomskriminalitetsnævnet, er sket en opsplitning mellem beslutningskompetencen (som er overgået fra kommunen til Ungdomskriminalitetsnævnet); betalingsforpligtelsen (som er forblevet hos kommunen) og opfølgnings-/tilsynspligten (som fra at være rent kommunal nu er delt mellem kommunen og Ungekriminalforsorgen). Dermed er der dels kommet ekstra led ind i sagsforløbet, dels er økonomien blevet endnu mindre styrbar for kommunen.

Med lovændringen stilles desuden krav om meget hurtig sagsbehandling og om kommunal deltagelse ved en række møder med Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen. Dette har medført et øget ressourcetræk til sagsbehandling og opfølgning i denne type sager.

Siden 1. januar 2019 har der været 13 sager fra Køge Kommune, hvor politiet eller retten har skullet vurdere, om barnet eller den unge var omfattet af målgruppen for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Politiet har i to ud af syv sager vedrørende børn og unge i alderen 10-14 år fra Køge Kommune besluttet, at barnet/den unge var omfattet af målgruppen for Ungdomskriminalitetsnævnet. Sagerne er endnu ikke behandlet i nævnet. I de resterende fem sager har politiet vurderet, at barnet eller den unge faldt uden for målgruppen, hvorfor sagen er overgået til kommunen ligesom før lovændringen.

For så vidt angår de 15-17 årige har der indtil videre været behandlet seks sager fra Køge Kommune, hvor retten i samtlige seks sager har besluttet, at sagen skal behandles af Ungdomskriminalitetsnævnet. Af de tre sager, der indtil videre er behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har nævnet fulgt Køge Kommunes indstilling til foranstaltning i én sag, mens to af sagerne har fået et mere vidtgående udkomme, end kommunens indstilling, med en deraf følgende merudgift for kommunen på ca. 100.000 kr. pr. sag.

På grund af ventetider for domsbehandling er der flere verserende sager, der afventer behandling i retten og først derefter eventuelt vil blive henvist til videre behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det må således forventes, at der på sigt kommer flere sager på årsplan, end det har været tilfældet i 2019.
Økonomi
Aarhus Kommune har bistået KL med at rejse krav om, at kommunerne kompenseres økonomisk for konsekvenserne af lovændringen, hvilket Justitsministeriet har afvist. Aarhus Kommune har i den forbindelse beregnet en årlig merudgift for Aarhus Kommune på 16 mio. kr. som følge af lovændringen i form af øget ressourceforbrug til sagsbehandling og foranstaltninger overfor målgruppen.

En simpel beregning på baggrund af tallene for Aarhus Kommune alene ud fra befolkningstal peger på, at Køge Kommune må forventes at få en årlig merudgift på ca. 2,8 mio. kr. som følge af lovændringen. Tages der hensyn til socioøkonomiske forskelle mellem Aarhus Kommune og Køge Kommune må merudgiften forventes at blive højere end 2,8 mio. kr. pr. år.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


144.   Opfølgning på revisionsbemærkning til regnskab 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets møde den 12. juni 2019 blev revisionsberetning nr. 27 fra BDO Kommunernes Revision forelagt udvalget.

Revisionen har afgivet revisionsberetning med nedenstående bemærkning.

”Servicelovens (SEL) § 42 Tabt arbejdsfortjeneste:

Det er forvaltningens vurdering, at personsagsområdet SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Det er konstateret i den løbende sagsrevision, at der ikke er foretaget korrekte konteringer, at der var fejludbetalinger samt, at der ikke var trukket korrekt ATP på området SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste.

Endvidere har kommunens eget ledelsestilsyn også afdækket en del fejltyper, herunder sager der ikke er omfattet af bestemmelserne, manglende journalføring af grundlag for sparede udgifter til transport og daginstitution, manglende satsregulering samt sager, der ikke er fulgt op.

Familiecenter Køge har iværksat en udvidet kvalitetskontrol siden 2. halvår 2018. Den udvidede kvalitetskontrol har dog vist, at der fortsat findes en række fejltyper i sagerne. Disse fejl kan henføres til forkert målgruppevurdering, manglende stopdato, manglende vurdering af sparede udgifter, forkert eller manglende pensionsberegning, manglende satsregulering, manglende bevilling, manglende årlig opfølgning og manglende dokumentation for hidtidige lønindtægter.

Det er aftalt, at Familiecenter Køge skal fortsætte den udvidede kvalitetskontrol i år 2019 og 2020, indtil fejlmargin er nede på 5% eller mindre på 2 på hinanden værende kontroller."

Fejlen vedrørende ATP er korrigeret.

Af vedlagte oversigt fremgår fejlmargin af den løbende kontrol. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er opnået et resultat på maksimalt 5%.

Økonomi
Såfremt fejlmargin ikke reduceres i løbet af 2020, er der risiko for, at kommunen kan miste retten til 50% statsrefusion.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


145.   Vedligehold af kommunens bygninger 2020


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Børneudvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2020 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det forventes, at der med vedtagelsen af budget 2020 afsættes 40,8 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendte prioriteringslisten på møde den 9. oktober 2019, hvorefter den hermed er sendt til høring i øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb inden udgangen af 2019, således at arbejderne kan gå i gang fra bevillingstidspunktet.

Økonomi
Bemærk, at beløbene i de vedhæftede bilag er den bedste vurdering for det nuværende marked. Tallene kan blive justeret, når der indgås aftaler.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


146.   Teknik- og Ejendomsudvalgets forslag om lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler Teknik- og Ejendomsudvalgets forslag om ophævelse af driftsoverenskomsten med det selvejende dagtilbud Sct. Georgs Gårdens Børnehave.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU) har i forbindelse med budget 2020 undersøgt, om der kan opnås besparelser ved måden, kommunens ejendomme udnyttes. Et af forslagene er lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave, hvilket vil kunne give en ejendomsdriftsbesparelse på 150.000 kr. årligt.

Lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave indebærer, at driftsoverenskomsten med dagtilbuddet opsiges. Det er Børneudvalget, der overfor Økonomiudvalget og Byrådet skal indstille til opsigelsen. Derfor er sagen oversendt til politisk behandling i Børneudvalget.

Analysearbejdet i TEU er udført i forbindelse med 60 mio. kr. puljen. Siden har efterspørgslen efter pladser i dagtilbud udviklet sig anderledes end forudsat i prognosen.

Andelen af børn på de forskellige årgange, der er indskrevet i dagtilbud - dækningsgraden - er steget. Det betyder, at det forventede pladsbehov, der var opgjort i kapacitetsprognosen, er for lavt i forhold til det faktiske behov.

Det betyder, at når Sct. Georgs Gården lukkes, vil der opstå kapacitetsproblemer i området fra ultimo 2021. Kapacitetsproblemerne kan udskydes ½-1 år, hvis der, i lighed med andre områder, benyttes merindskrivning. Dette er en fremrykning på to år i forhold til prognosen i maj 2019. Pladssituationen er uddybende beskrevet i vedhæftede bilag.

Opsigelse af driftsoverenskomsten sker med ni måneders varsel. Byrådet kan give mandat til at forhandle et kortere opsigelsesvarsel, hvis også Sct. Georgs Gårdens bestyrelse er interesseret i det.

Forvaltningen vil gå i dialog med institutionen om en lukning pr. 1. april 2020, så de børn, der skal starte i SFO til april, ikke skal skifte dagtilbud kort før skolestart.

Forvaltningen vil invitere til et møde, hvor forældrene kan høre nærmere om de øvrige dagtilbud i området og få mulighed for at tilkendegive, hvor de ønsker plads. I det omfang det er muligt, vil deres ønsker blive imødekommet.

For personalet gælder, at der ikke vil blive tale om en virksomhedsoverdragelse, da den juridiske enhed ikke fortsætter samlet, men når børnetallet opskrives i de andre dagtilbud, vil der blive behov for mere personale der.

Erfaringen viser, at når der først er truffet beslutning om lukning af en institution, vil både børn og personale med det samme forsøge at finde andre muligheder. Personalet kan søge job andre steder, før institutionen lukker, og dagtilbuddet bemandes med vikarer. Da pengene følger barnet, kan det omvendt også udfordre Sct. Georgs Gårdens Børnehave, hvis børnene stopper før personalet, så der ikke er økonomi til løn. Selvom kommunen indgår en aftale om drift til fx 1. april 2020, er der derfor en risiko for, at driften ikke kan opretholdes på samme niveau frem til den aftalte dato. Uanset længden på opsigelsen, kan institutionen risikere at stå med lønudgifter i længere tid end der er indtægter, hvilket vil medføre konkurs.

Sct. Georgs Gårdens Børnehave har til huse i kommunale bygninger. Opsiges driftsaftalen, vil bygningen derfor blive lukket ned. Beholdes bygningen på kommunale hænder, vil den kunne genåbnes, når der er behov for pladser. Der må påregnes udgifter til at klargøre bygningen til genåbning.

Det er også muligt at lade dagtilbuddet fortsætte som hidtil med det driftstilskud, som børnetallet udløser. Det er således ikke forbundet med ekstraomkostninger at lade Sct. Georgs Gårdens Børnehave fortsætte driften, men ejendomsbesparelsen vil ikke kunne indfries. Med de børn, der er indmeldt i Sct. Georgs Gårdens Børnehave, og de børn, der begynder i løbet af de kommende måneder, vil det være muligt at opretholde driften i 2020 uden tilførsel af ekstra midler.

Økonomi
Opsigelse af driftsoverenskomsten med ni måneders varsel vil medføre en ejendomsdriftsbesparelse på 50.000 kr. i 2020 (4/12 af den årlige besparelse) og 150.000 kr. fra 2021 og frem.
Beslutning
Sct. Georgs Gården bevarer sin status som selvejende institution.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en plan for fremtidig bygningsmasse og placering for Sct. Georgs Gården, der kan rumme et integreret dagtilbud.

Hvis man i forbindelse med udvidelsen af dagtilbuddet finder alternative faciliteter på anden beliggenhed, så vil Børneudvalget anmode Økonomiudvalget om tilladelse til at brug provenuet fra salg af arealerne til etablering af alternative faciliteter for Sct. Georgs Gården.
Bilag

Til toppen


147.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.

Til toppen


148.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.11.19