Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 02.10.2018 kl. 09:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

302.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


303.   2. behandling af budget 2019-22


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2019-22 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 

 1. valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2019 besluttes, jf. bilag 7 
 2. det godkendes, at tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2019-22 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2 
 3. ”Aftale om budget 2019-22” for forligspartierne godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3
 4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
 5. den 5 - årige anlægsplan tages til efterretning jf. bilag 6
 6. der godkendes "Mærkning af anlæg" for 5,8 mio. kr. i 2019 på Vedligehold af kommunens ejendomme
 7. takster for 2019 jf. bilag 1, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
 8. skattesatser tages til efterretning
 9. service- og anlægslofter drøftes med henblik på mulighed for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse.
Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2019-22 den 4. september 2018. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2019-22 finder sted i Økonomiudvalget den 2. oktober 2018 og i Byrådet den 9. oktober 2018.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner til det fremsendte budgetforslag. Materialet er udsendt som supplerende materiale den 7. september og vedlagt som bilag 8. Herudover har forligspartierne bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) den 16. september 2018 indgået forlig om budget 2019-22 (Bilag 3).

De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift og B. Anlæg. Kategori A er underopdelt i ”Tekniske Korrektioner”, "Korrektioner til politisk drøftelse", ”Øvrigt forlig” og "Sparekatalog".

Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2019-22 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: 

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2019. I budgetforslag 2019-22 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2019-22. (se bilag 7, hvori Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranti).

Ad 2: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag
Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner udsendt 7. september som supplerende budgetmateriale. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2.

Resultatopgørelsen inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 3: ”Aftale om budget 2019-22”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2019-22: ”Aftale om budget 2019-22”. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.

Ad 4: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 17. august 2018. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten inkl. ændringsforslag i forliget er vedlagt som bilag 5.

Ad 5: Anlægsplan
Anlægsplan er vedlagt som bilag 6. I anlægsplanen er indarbejdet Vemmedrupskolen, omfartsvej i Borup, Kunststofbane i Ejby, renovering af Herfølge Stadion og Østsjællands Beredskab. Serviceanlægsrammen udgør herefter 202,2 mio. kr. i 2019.

Ad 6: Mærkning af anlæg
Der er i budget 2019 mærkede anlæg på "Vedligehold" for i alt 5,8 mio. kr., jf. budgetvejledningen. Dvs. disse midler bliver  frigivet i takt med at indtægerne på jordforsyningen realiseres for at sikre balance i økonomien.

Ad 7: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2019-22 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet og er vedlagt som bilag 1.

Ændringsforslag som del af 2. behandlingen kan give anledning til ændret PL-fremskrivning og til takstændringer, som indarbejdes administrativt til det trykte budget.

Ad 8: Skattesatser
Budgetforslag 2019-22 og ændringsforslaget fra forligspartierne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2018.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser 2018 og 2019
Kommunal indkomstskat 24,9 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord) 6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi) 8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi) 10,519 promille

 

Ad. 9: Service- og anlægsloft
Servicedriftsudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 2.735 mio. kr. i 2019. Dette er 28 mio. kr. mere end KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg omfattet af anlægsrammen 202,2 mio. kr. i 2019 i budgetforslaget. Køge Kommunes forholdsmæssige beregnede andel udgør ca. 191 mio. kr. og dermed ligger budgetforslaget 11 mio. kr. over.

KL's seneste prognose fra 3. borgmestermøde venter at kommunerne samlet set ligger 0,8 mia. kr. over på anlæg og -0,4 mia. kr. under på service i de nuværende forventninger til budgetlægningen for 2019.

Såfremt det endelige budget overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.

Opmærksomheden henledes dog på, at en eventuel sanktion på regnskab 2019 må forventes udmålt i forhold til det i budgettet oprindeligt indregnede anlægsniveau. Hertil kommer at der pt forventes et væsenligt overførselsniveau fra 2018 til 2019 der for en stor dels vedkommende forventes anvendt i 2019.

Økonomi

Forligspartiernes budgetforslaget 2019-2022, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik.

For det første udgør driftsoverskuddet 3,4 % af serviceudgifterne i 2019-22, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet udgør den gennemsnitlige kassebeholdning i budgetforslaget til 2. behandlingen 194,8 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det skal ses i forhold til at den økonomiske politik foreskriver en kassebeholdning på minimum 166 mio. kr.

Budgetforslag 2019-22 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 202,2 mio. kr. i 2019.

Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 4.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at budgettet andenbehandles, herunder at:

Ad 1: Statsgaranti anbefales.

Ad 2: Anbefales, jf. afstemningslistens bilag 2

Ad 3-4: Anbefales

Ad 5: Anbefales taget til efterretning.

Ad 6-7: Anbefales.

Ad 8: Anbefales taget til efterretning

Ad 9: Drøftet, idet det anbefales, at 10 mio. kr. overføres fra vedligeholdelsespuljen på anlæg til vedligehold på driften.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


304.   Personalepolitiske nøgletal 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Personalepolitiske nøgletal 2018 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Til understøttelse af Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg har der siden 2010 været udarbejdet Personalepolitiske nøgletal 2 gange om året. Fremover udarbejdes Personalepolitiske nøgletal 1 gang om året med nøgletal for det forgangne kalenderår suppleret med beskrivelse af væsentlige udvalgte aktiviteter. Dog medtages i denne rapport desuden nøgletal fra den netop gennemførte trivselsmåling forår 2018. Samtidig er nøgletalsrapporten udvidet med flere nøgletal og findes desuden nu i et nyt layout (power point), hvor beskrivelse af diagrammer med nøgletal findes i noter under hvert diagram. Det bemærkes, at de Personalepolitiske nøgletal dækker et øjebliksbillede, hvorfor udviklingen bør følges over flere perioder for at kunne tage højde for særlige forhold i en periode. Rapporten vedhæftes i 2 versioner i bilag (med og uden noter).

De Personalepolitiske nøgletal giver dermed indblik i den løbende personalesituation i Køge Kommune i sammenligning med andre kommuner (hvor sammenlignelige data er til rådighed). Rapporten sendes til orientering i direktionen, Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget. Nedenfor beskrives hovedtendenserne inden for hver af de personalepolitiske indsatsområder.

Organisering og antal ansatte
Køge Kommune har de seneste 2 år, efter fald i 2016, fastholdt niveauet af antal fuldtidsstillinger (både for månedslønnede og timelønnede). Der er dog sket en stigning i antal fuldtidsstillinger fra 2016-2017. Køge Kommune har en lidt større andel af fleksjobbere end sammenligningskommunerne, selvom antallet er faldet fra 2015-2017. Der er sket fald i både antal tjenestemænd, elever og øvrige ekstraordinært ansatte. Kønsfordelingen fra 2015-2017 viser, at der er kommet flere kvindelige chefer og flere kvindelige ledere på undervisningsområdet. Der ses store forskelle i lederspændet (antal medarbejdere pr. leder). På de store velfærdsområder (Social- og Sundhedsservice samt Skoleafdelingen) ses den største gennemsnitlige andel af medarbejdere pr. personaleleder. Generelt ses færre medarbejdere pr. leder i rådhusafdelingerne, selvom der ikke ses en ensartet tendens. Dog gør forskellig organisering m.m., at direkte sammenligning kan være vanskelig.

Rekruttering og ansættelse
Køge Kommune havde i 2017 i alt 481 stillingsopslag og behandlede i alt 19.114 ansøgere i det elektroniske rekrutteringssystem HR-skyen. Størstedelen af opslagene er slået op af Velfærdsforvaltningen efterfulgt af Børne- og Uddannelsesforvaltningen, som dog har haft forholdsmæssigt flere ansøgere end Velfærdsforvaltningen. Personaleomsætningen (ekstern tilgang og afgang) viser, at Køge Kommune har en lavere ekstern afgang end sammenligningskommunerne og en ekstern tilgang på niveau. Ekstern tilgang er større (14 %) end ekstern afgang (13 %). Den største tilgang i Køge Kommune i 2017 ses blandt omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med en tilgang på 21 %.

Udviklingen i antal fuldtidsstillinger viser, at der er stigninger for bl.a. social- og sundhedspersonalet samt syge- og sundhedspersonalet, mens der er sket fald for bl.a. lærerne. Både gennemsnitsårsløn og lokallønsandelen er steget fra 2015-2017, og Køge Kommune ligger fortsat over sammenligningskommunerne på løn men ikke på lokallønsandelen. Gennemsnitsårslønnen for kvinder er i 2017 ca. 40.000 kr. lavere end for mænd.

Aktiviteter i forhold til tiltrækning af ansøgere til Køge Kommune bliver i stigende grad vigtig, og 2017 har derfor været præget af aktiviteter i forhold til det, fx branding og rekruttering via de sociale medier.

Kompetenceudvikling
Køge Kommune uddanner elever inden for flere overenskomstgrupper og havde i 2017 samme andel af elever som sammenligningskommunerne. Antallet er dog faldet fra 2015 til 2017. Faldet af elever er sket for især social- og sundhedspersonalet, men også antallet af PAU-elever (pædagogisk assistent uddannelse) er faldet. Faldet fra 2015-2016 kan skyldes en erhvervsuddannelsesreform i 2015. Faldet i elevgruppen giver sig til udtryk på landsplan, hvor antallet af elever inden for social- og sundhedspersonale er faldet med 40 % fra 2015-2017, hvilket skal ses i sammenhæng med det stigende rekrutteringsbehov inden for social- og sundhedsområdet.

Kompetenceudvikling for medarbejderne i Køge Kommune håndteres i den enkelte afdeling, enten i form af kurser, sidemands-oplæring, jobrotation eller teamaktiviteter. Køge Kommunes Kursuscenter arrangerer kurser i forhold til fælles og generelle kompetencebehov. I 2017 har der især været efterspørgsel efter kurser inden for arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske. Personaleafdelingen har desuden understøttet organisationen med aktiviteter i forhold til både team- og lederudvikling.

Fastholdelse og arbejdsmiljø
Gennemsnitsalderen i Køge Kommune lå i 2017 på 46 år (imod 45 år for sammenligningskommunerne). Især chef- og ledergrupperne har en højere gennemsnitsalder. Derimod har socialrådgiverne i Køge Kommune en lavere gennemsnitsalder. Den gennemsnitlige anciennitet ligger på niveau med sammenligningskommunerne. Sammenholdt med den lave personaleomsætning ses, at fastholdelsessituationen er god. Beskæftigelsesgraden for månedslønnede medarbejdere er 33 timer pr. uge. Laveste timetal ses for omsorgs- og pædagogmedhjælpere. For de deltidsbeskæftigede alene er arbejdstiden gennemsnitligt 29 timer pr. uge.

Sygefraværet for Køge Kommune er fra 2015 til 2017 faldet og ligger i 2017 på 11,7 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder, som er under niveau for sammenligningskommunerne. Faldet er sket for stort set alle aldersgrupper. Der er samtidig sket forskydning i henholdsvis korttids- og langtidsfraværet, idet der er mere korttidsfravær og mindre langtidsfravær. Trivselsmålingen viser, at trivslen i Køge Kommune fortsat er god med et MTI-indeks (Medarbejdertilfredshedsindeks) på 5,4 (samme som i 2016). Fordelt på forvaltninger ses, at MTI-indekset er nogenlunde på samme niveau i alle forvaltninger, dog med et lidt lavere indeks i Velfærdsforvaltningen. Reaktioner fra Arbejdstilsynet viser et fald i påbud på det psykiske arbejdsmiljø men en stigning i forhold til indeklima. Der er samtidig sket en stigning i antal anmeldte arbejdsulykker i både Velfærdsforvaltningen og i Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Stigningen er sket inden for bl.a. chok som følge af hændelser, hvilket kan skyldes en stigende opmærksomhed på anmeldelse.

På aktivitetssiden har det fortsatte fokus på trivsel og arbejdsmiljø betydet indsatser af både central karakter (fx de personalepolitiske ordninger for medarbejderne) samt større organisatoriske projekter til nedbringelse af sygefraværet. 

Fratrædelse
Fra 2015 til 2017 er der sket fald i både de uansøgte afskedigelser og egne opsigelser, mens der er sket en stigning i antal fratrædelsesaftaler. Egne opsigelser udgør den største %-vise andel i Velfærdsforvaltningen efterfulgt af Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mens Teknik- og Miljøforvaltningen har forholdsmæssigt flere uansøgte afskedigelser inkl. fratrædelsesaftaler. Den enkelte personaleleder har ansvaret for at sikre ordentlige fratrædelsesprocesser, enten ved egne opsigelser eller uansøgte opsigelser, hvilket Personaleafdelingen til stadighed arbejder på at understøtte.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


305.   Sygefraværsopgørelse ved udgangen af 2. kvartal 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at OPUS-sygefraværsopgørelse for udgangen af 2. kvartal 2018 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Med henblik på at følge udviklingen samt etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser opgør Køge Kommune sygefraværet (incl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere efter hvert kvartal. Opgørelserne indeholder fraværet opgjort med 12 måneders historik (årsperioder) sammenlignet med tidligere perioder.

Sygefraværet har vist en faldende tendens i løbet af 2017. Dog viser opgørelserne for 2018 til og med juni, at sygefraværet er stagnerende de seneste 8 måneder (se figur 2 i bilag 1).

Overordnede resultater for årsperioden 3. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018 (jf. bilag 1)

 • Sygefraværet ved udgangen af 2. kvartal 2018 udgør 5,1 % samlet for Køge Kommune, jf. tabel 1, svarende til 13,4 dage i gennemsnit pr. medarbejder.
 • Dermed er fraværet uændret i forhold til både sidste rapportering (udgangen af marts) samt forrige (udgangen af december). I forhold til årsperioden før (de forrige 12 måneder) ses et samlet fald på 0,2 %-point.
 • Den månedsvise opgørelse af fraværet (jf. figur 1) viser, at fraværet det seneste kvartal (april-juni) ligger over niveauet for sidste år for både april og juni.

Væsentlige tendenser (jf. bilag 1)

 • Set over 1 år ses fortsat, at der er sket fald i sygefraværet i 3 ud af 4 forvaltninger. Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplever fortsat en stigende tendens.
  • Der er sket fald i Teknik- og Miljøforvaltningen (1,1 %-point), Velfærdsforvaltningen (0,4 %-point) samt Kultur- og Økonomiforvaltningen (0,2 %-point).
  • Børne- og Uddannelsesforvaltningen har oplevet en stigning det seneste år på 0,3 %-point. Her ses mindre stigninger på de store borgerrettede områder (skole og dagtilbud), mens familieområdet oplever fald.
  • I Teknik- og Miljøforvaltningen ses især fald i ETK (Ejendomme Teknik Køge).
  • I Kultur- og Økonomiforvaltningen ses især fald i Kultur- og Idrætsafdelingen.
  • I Velfærdsforvaltningen ses fald inden for alle områder, undtagen Borgerservice, hvor sygefraværet er stigende.
 • Langtidssygefraværet (over 31 dage) falder fortsat, jf. tabel 2 og 3:
  • Samlet set udgør fraværet over 31 dage 25 % af fraværet imod 32 % året før.
  • Fravær over 91 dage er faldet i andel fra 15 % til 10 % - samtidig falder antallet af perioder fortsat (fra 60 perioder i årsperioden før til 36 perioder i seneste periode). Faldet er især sket i Velfærdsforvaltningen, der er faldt fra 29 perioder til 8 perioder i seneste årsperiode.
  • Den gennemsnitlige længde af fraværet over 91 dage var på 144,8 dage i perioden. I årsperioden før var længden på 139,4 dage. For de 2 store forvaltninger har Børne- og Uddannelsesforvaltningen den længste gennemsnitlige længde på 152,9 dage (imod 130,9 dage i Velfærdsforvaltningen).
 • Korttidsfraværet er steget, jf. tabel 3:
  • Det korte fravær (1-dags samt 2-7 dage) er steget fra hhv. 6.141 perioder og 6.737 perioder året før til hhv. 6.367 og 7.040 perioder i sidste årsperiode.

Vedhæftet findes bilag med opgørelse for Køge Kommune. Derudover er vedhæftet en opgørelse over top 15/bund 15 sygefravær for institutioner/organisationsenheder samt bilag med opgørelse af fraværet 8 år tilbage.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


306.   Ansøgning om økomomisk støtte til Hjemmeværnsforeningens Nytårskoncert 2018/2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgning om tilskud til Nytårskoncert fra Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn på 15.000 kr.
Baggrund og vurdering

Formanden for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, Torben Hansson, søger pr. 27. august 2018 om støtte på 15.000 kr. til den traditionsrige Nytårskoncert i Køge, som afholdes i Multihallen på Køge Gymnasium, søndag den 6. januar 2019.

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde med 35 musikere leverer musikken. Sidste års solist var Anne Dorte Michelsen. I år er solisten endnu ikke besluttet (kontrakten ikke underskrevet).

En tilsvarende koncert afholdes i Roskilde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjælland står for arrangementet.

Rammerne for koncerten 2019 er lagt og har et samlet budget på over 90.000 kr. for koncerterne i Køge og Roskilde.

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget tidligere har givet tilsagn om støtte til Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn.

Økonomi
Tilskuddet kan finansieres indenfor Økonomiudvalgets Tilskudskonto.    
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at yde tilskud på 15.000 kr.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


307.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


308.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


309.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


310.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.10.18