Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 21.05.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


159.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


160.   2. Økonomiske Redegørelse 2019 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende, at

  1. der gives en indtægtsbevilling på -9,5 mio. kr. under finansieringsområdet vedrørende overgangstilskud fra Staten. Indtægterne anbefales anvendt til at dække Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilsvarende merforbrug. Bevillingen er derfor samlet set budgetneutral
  2. udfordringen på 4,1 mio. kr. under Børneudvalget finansieres af mindreforbruget på -4,1 mio. kr. under Skoleudvalget, jf. bilag 1
  3. der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. under finansieringsområdet, da kommunerne samlet set hævede skatten i 2019 hvorved Køge Kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 0,2 mio. kr. i 2019. Den kollektive sanktion betyder mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 som anbefales indarbejdet i budgetlægningen for 2020-2023   
  4. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling uden effekt på kassen på -36,9 mio. kr. vedrørende udlodning af provenu for salg af HMN Naturgas A/S, hvilket modsvares af en statsafgift (20 %) på 7,4 mio. kr. og deponering af det resterende beløb (80 %) på 29,5 mio. kr. i 10 år med løbende frigivelse
  5. de foreslåede budgetneutrale flytninger af budgetmidler gennemføres, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

Den anden økonomiske redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2019 på driftsområdet og finansieringsområdet.

Anden økonomiske redegørelse viser, at der på børneområdet og Social- og Arbejdsmarkedsområdet er udfordringer med budgetoverholdelsen på driftsområdet. Udfordringen vedrører primært førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der er forventet merforbrug på 9,5 mio. kr., som anbefales finansieret af forventede merindtægter under finansieringsområdet. Herudover har Børneudvalget en udfordring på 4,1 mio. kr., som anbefales finansieret af tilsvarende mindreforbrug under Skoleudvalget. De øvrige udvalg forventer balance. Endelig forventes mindreindtægter på 0,2 mio. kr. under finansieringsområdet, som anbefales finansieret af kassen. 

Herudover anbefales en række omplaceringer af budget mellem udvalg, som er udgiftsneutrale i forhold til kassen, jf. bilag 1.

Der følges ikke op på anlægsområdet i anden økonomiske redegørelse.

Tabel over afvigelser, samt tilknytning til indstillingspunkt

Indstilling Poster Beløb
Punkt 1 Førtidspension          9,5
Punkt 2 Børneudvalget          4,1
Punkt 2 Skoleudvalget         -4,1
Punkt 3 Finansieringsområdet         -9,3
Effekt på kassen          0,2

Indstillingspunkt 1: Førtidspension
På Førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr., pga. en stigning i antallet af personer, som tilkendes førtidspension samt en forøgelse af den gennemsnitlig pris for førtidspension.

Merforbruget på 9,5 mio. kr. anbefales finansieret med merindtægterne på et tilsvarende beløb under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af merindtægterne under finansieringsområdet nedenfor. Merindtægterne på de 9,5 mio. kr. under finansieringsområdet var i første omgang reserveret til at finansiere en forventet negativ midtvejsregulering af indkomstoverførslerne som følge af, at kommunernes indkomstoverførsler under et lå væsentlig under aftaleniveauet. På nuværende tidspunkt er landsudgifterne steget til aftaleniveauet, og der forventes derfor ingen midtvejsregulering i Økonomiaftalen. Stigningen giver imidlertid et pres på indkomstoverførslerne og derfor forslås midlerne på 9,5 mio. kr. anvendt til finansiering af udfordringerne på førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstillingspunkt 2: Børneudvalget og Skoleudvalget 
På Børneudvalget forventes merforbrug på 4,1 mio. kr., som skyldes flere indskrevne børn i daginstiutionerne. På Skoleområdet forventes et tilsvarende mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som skyldes, at der aktuelt forventes færre klasser end der var budgetteret med i 2019.

Direktionen anbefaler, at merforbruget under Børneudvalget ekstraordinært finansieres af mindreforbruget under Skoleudvalget og ikke ved kompenserende besparelser, som ville være den normale praksis. Dette skyldes hensynet til de igangværende 60 mio. kr. analyser, som der arbejdes med i udvalget, hvorfor det vurderes svært at iværksætte nye besparelsesforslag på nuværende tidspunkt.  

Indstillingspunkt 3: Finansieringsområdet
Der forventes samlede merindtægter på 9,3 mio. kr. i 2019. Merindtægten på 9,3 mio. kr. er sammensat af merindtægter på 9,5 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr.

Merindtægten på 9,5 mio. kr. vedrører aftalen for finansloven 2019, hvor Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at lave en overgangsordning på 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 til de 85 kommuner, som fik et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. Køge Kommune modtager i den forbindelse 9,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, såfremt vi fastholder skatten. Merindtægterne anbefales anvendt til finansiering af udfordringen på førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som beskrevet under indstillingspunkt 1.

Der forventes mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i 2019. Mindreindtægterne skyldes at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2019. Herved udløses der en kollektiv sanktion som betyder at Køge kommune mister 0,2 mio. kr. i indtægter i 2019. Disse mindreindtægter anbefales finansieret af kassen. Mindreindtægterne stiger i 2020-21 til 0,4 mio. kr. og i 2022 og frem til 0,5 mio.kr. Disse indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Indstillingspunkt 4: Udlodning af provenu for salg af HMN GasNet P/S
HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret (closing) pr. 29. marts 2019. På bestyrelsesmødet den 8. april 2019 samt på repræsentantskabsmødet d. 29. april 2019, blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr., hvoraf Køge Kommunes andel svarer til 36,9 mio. kr.

Udlodningen af provenuet kan foregå ved to forskellige modeller. Den første model medfører, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget skal betale 60 % (22,1 mio. kr.) af provenuet i statsafgift, hvorfor Køge Kommunes provenu svarer til 14,8 mio. kr. Den anden model medfører, at der skal betales 20 % (7,4 mio. kr.) af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 % (29,5 mio. kr.) i 10 år med løbende frigivelse, svarende til 2,95 mio. kr. om året.

Det anbefales, at sidstnævnte model vedtages, dvs. at der betales 20% af provenuet i statsafgift, mens de resterende 80 % deponeres i 10 år med løbende frigivelse.

Indstillingspunkt 5: Flytning af budgetmidler (budgetneutrale)
For en oversigt over bevillinger vedrørende budgetneutrale flytninger af budgetmidler henvises til bilag 1.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. marts 2019 327,5 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer

Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:
Ad.1 Godkendt.

Børneudvalgets protokollering:
Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med, at det konstaterede merforbrug på 4,1 mio. kr. håndteres inden for udvalgets egen budgetramme. Forslag til besparelser forelægges på juni-mødet.

Skoleudvalgets protokollering:
Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbruget på 4,1 mio. kr. indgår i Skoleudvalgets 3. økonomiske redegørelse.

Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:
Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalgets protokollering:
Ad. 1 Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering:
Ad. 1 og 2 Godkendt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering:
1. Godkendt

2. Godkendt

3. Godkendt

4. Godkendt.

5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Bilag

Til toppen


161.   Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2019-2031


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Befolkningsprognose 2019-2031 og kapacitetsberegninger 2019-2031 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 10 procent i årene 2019 - 2031, hvilket svarer til, at der i 2031 forventes at bo 6.324 flere borgere i kommunen end i dag. Det viser den befolkningsprognose, som Køge Kommune hvert år får udarbejdet. Befolkningsprognosen anslår, at indbyggertallet forventes at stige fra 60.673 personer primo 2019 til 66.997 personer primo 2031. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på ca. 5 pct., jf. Danmarks Statistik.

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden. Prognosen anvendes som et værktøj i kommunens budgetlægning til fremskrivning af driftsudgifterne på de dele af budgetterne i Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, der er demografireguleret, og til beregning af kapacitetsbehov jf. nedenfor. Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1 og kapacitetsberegningerne af bilag 2.

Årets prognose viser også, at det forventede befolkningstal den 1. januar 2020 vil være på 832 personer færre, end man hidtil har regnet med. Det skyldes et lavere realiseret befolkningstal pr. 1. januar 2019, og en udskydelse af boligbyggeri i 2019 til senere år i årets boligbyggeprogram. Ligeledes er det forventede befolkningstal pr. 1. januar 2030 nedjusteret i forhold til seneste prognose, med 1.967 personer. Den primære årsag til nedjusteringen er mere forsigtige antagelser vedr. nettotilflytningen til kommunens eksisterende boligmasse.

I kapacitetsberegningerne sammenholdes de eksisterende pladser på fx dagtilbud og plejehjem med det behov for pladser, som befolkningsprognosen forudsiger. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning). I år er kapacitetsberegningerne på ældreområdet dog afløst af "Budgetanalyse af fremtidens plejeboligkapacitet" (bilag 4), som blev udarbejdet som led i budgetanalyserne til budget 2020, og som har samme formål.

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne inden for den femårige periode, kommunens anlægsinvesteringsplan løber (2020-2024).

Kapacitetsbehov 2020-2024

Dagtilbudsområdet
I takt med, at indbyggertallet i kommunen stiger, viser kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet, at det forventes, at der bliver behov for flere pladser. I 2024 forventes, at der bliver brug for 166 pladser i alt i kommunen, og i årene derefter forventes behovet for pladser at vokse yderligere - eksempelvis vil der i 2027 være brug for 431 pladser. Nybyggeri af en daginstitution er 2-3 år undervejs, og derfor skal der i anlægsinvesteringsplanen 2020-2024 også tages højde for det forventede behov i de efterfølgende år (2025-2027).

For at imødekomme behovet indstiller direktionen, at der i anlægsinvesteringsplanen afsættes 12,7 mio. kr. i 2020, 17,5 mio. kr. i 2021, 40,5 mio. kr. i 2022, 15,9 mio. kr. i 2023, 17,4 mio. kr. i 2024 og 13,9 mio. kr. i 2025 (sidstnævnte ligger dog uden for dette års anlægsinvesteringsplan, der kun løber til og med 2024). Midlerne - samlet 117,9 mio. kr. - sikrer en kapacitetsudvidelse på 114 pladser i hvert af årene 2021, 2023 og 2025.

Direktionen har desuden besluttet at igangsætte en analyse, som skal afdække andre muligheder for tilvejebringelse af ny dagtilbudskapacitet, enten som erstatning for eller som supplement til nybyggeri. Resultatet af analysen vil indgå i næste års kapacitetsberegninger. 

Folkeskole og SFO
På folkeskoleområdet og SFO-området vil kapaciteten være tilstrækkelig i årene frem til 2024.

Ældreområdet
Direktionen foreslår på baggrund af scenario 3 i "Budgetanalyse af fremtidens plejeboligkapacitet" (se bilag 4) at genåbne kapacitet, der i øjeblikket ikke er taget i anvendelse eller er midlertidigt lukket, hvilket vil kunne imødekomme efterspørgslen med 33 plejeboliger. Boligerne kan åbnes i takt med udviklingen og vil udskyde behovet for nybyggeri til efter 2023.

I anlægsinvesteringsplanen anbefales afsat 2,5 mio. kr. i 2020 til istandsættelse af Sandmarksbo, 3,0 mio. kr. i 2023 til ombygning af Nørremarken og 7,2 mio. kr. i 2024 til Køge Nord, etape 2 (ekskl. finansiering).

Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Økonomi
Anlægsforslagene, som indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, har betydning for den finansielle balance og overholdelse af anlægsramme i budgettet.
Bilag

Til toppen


162.   Anlægsregnskaber 1. halvår 2019 - Jordforsyningen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber samlet godkendes.
Baggrund og vurdering

Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen - køb af ejendomme udviser et forbrug på i alt 15.420.245 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger på 15.447.130 kr. medfører, at der har været et mindre forbrug på 26.884 kr. Mindre forbruget skyldes færre omkostninger vedr. handlernes berigtigelse.

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen – salg af grunde og bygninger udviser en salgsindtægt på i alt 157.862.550 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger på 157.242.490 kr. medfører, at der har været en merindtægt på 620.060 kr. Merindtægten skyldes mindre arealafvigelser ved endelig udstykning af de solgte arealer.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindre forbrug på 26.886 kr. for køb af ejendomme, i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Derudover er der en samlet merindtægt på 620.060 kr. i forhold til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb for projekterne Salg STC Erhvervsgrund og TPL og Terminal Køge - STC, hvilket skyldes mindre arealafvigelser ved endelig udstykning af de solgte arealer. Merindtægten lægges i kassen.

Bilag

Til toppen


163.   Anlægsregnskaber 2019 1. halvår - Infrastruktur og kommunens ejendomme


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-05-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for en række anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for alle anlægsprojekter. Samlet set er bevillingerne til de 15 anlægsregnskaber på 150.821.142 kr., forbruget på 150.788.303 kr. og mindreforbruget på 32.840 kr.

Infrastruktur:
Anlægsregnskab XA-8131000044 Køge Kyst infrastruktur 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 11,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 27. november 2018. Der er på projektet registreret et forbrug på 11.182.743 kr.

Anlægsregnskab XA-8331000020 Vejforbindelse STC og Egedesvej aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 52,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. april 2012, 17. juni 2014, 24. marts 2015, 24. november 2015 og 24. maj 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 52.051.920 kr.

Anlægsregnskab XA-8472000000 Erhvervsområde Ll. Skensved, Ny moms og XA-8422000000 Erhvervsområde Ll. Skensved aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 12,45 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 16. september 1997, 21. maj 2002 og 20. december 2005. Der er på projektet registreret et forbrug på 11.675.834 kr.

Anlægsregnskab XA-8421000016 Tessebøllevej byggemodning og XA-8471000016 Tessebøllevej byggemodning ny moms aflægges i forhold til anlægsbevillingen til netto -14,6 mio. kr. fordelt med en anlægsindtægtsbevilling på -42,2 mio. kr., givet på Byrådets møder den 17. januar 2006 og 24. november 2015, og en anlægsudgiftsbevilling på 27,6 mio. kr., givet på Byrådets møder den 16. august 2005, 28. april 2009, 27. oktober 2015 og 24. november 2015. Der er på projektet registreret en netto indtægt på -15.471.866 kr.

Anlægsregnskab XA-8471000029 Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,6 mio. kr., givet ved Byrådets møde den 14. december 2010 og 27. september 2011. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.645.740 kr. 

Anlægsregnskab XA-8471000026 Borup Øst - færdiggørelse ny moms aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 14. december 2010. Der er på projektet registreret et forbrug på 6.000.182 kr.

Anlægsregnskab XA-8231000001 Vejrenovering Lyngen aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 13,604 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 30. oktober 2007, 25. marts 2008, 24. august 2010, 24. maj 2011, 28. februar 2012 og 27. oktober 2015 til Vejrenovering Lyngen. Der er på projektet registreret et forbrug på 13.605.893 kr.

Anlægsregnskab XA-8231000023 Vejrenovering ved kloakrenovering og fjernvarme aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 17. december 2013, 24. november 2015 og 20. december 2016 til Vejrenovering ved kloakvarme og fjernvarme. Der er på projektet registreret et forbrug på 2.032.438 kr.

Anlægsregnskab XA-8131000046 Cykelstipuljen aflægges i forhold til anlægsbevillingen på netto 5,59 mio. kr., fordelt med en anlægsindtægtsbevilling på 1,844 mio. kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 7,434 mio. kr. som blev givet på Byrådets møder den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 23. august 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.593.911 kr.

Anlægsregnskab XA-8131000057 Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 7,01 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. maj 2016 og 24. april 2018 til Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge. Der er på projektet registreret et forbrug på 7.013.214 kr.

 

Anlægsprojekt Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Køge Kyst infrastruktur 2015 11.184.300 11.184.300 11.182.743 - 1.557
Vejforbindelse STC og Egedesvej 52.550.000 52.051.920 52.051.920 -
Erhvervsområde Ll. Skensved, Ny moms og Erhvervsområde Ll. Skensved 12.450.000 11.660.421 11.675.834 15.413
Tessebøllevej byggemodning og Tessebøllevej byggemodning ny moms - 14.598.430 - 15.498.233 - 15.471.866 26.366
Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms 5.649.000 5.649.000 5.645.740 - 3.260
Borup Øst - færdiggørelse ny moms 6.000.000 5.999.276 6.000.182 906
Vejrenovering Lyngen 13.604.000 13.604.004 13.605.893 1.889
Vejrenovering ved kloakrenovering og fjernvarme 2.017.454 2.017.454 2.032.438 14.984
Cykelstipuljen 5.590.000 5.590.000 5.593.911 3.911
Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge 7.010.000 7.010.000 7.013.214 3.214
I alt 101.456.324 99.268.142 99.330.009 61.866

Kommunens ejendomme:
Anlægsregnskab XA-8196000003 Skimmelsvamp på Ejby lille skole aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 15. december 2015. Der er på projektet registreret et forbrug på 13.527.749 kr.

Anlægsregnskab XA-8291000015 Vedligehold af Kommunens ejendomme 2017 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. januar 2017. Der er på projektet registreret et forbrug på 13.500.000 kr.

Anlægsregnskab XA-8298000006 Vedligehold af hallerne 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 3,553 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. marts 2016 til vedligehold af hallerne i 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 3.551.673 kr.

Anlægsregnskab XA-8196000010 Vemmedrup Skole – Genhusning aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 11,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 19. september 2017. Der er på projektet registreret et forbrug på 11.027.154 kr.

Anlægsregnskab XA-8621000009 Energispareprojekt 2016 aflægges i henhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16. februar 2016 til Energispareprojekt 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 9.851.718 kr.

Anlægsprojekt Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)
Skimmelsvamp på Ejby lille skole 13.500.000 13.500.000 13.527.749 27.749
Vedligehold af kommunens ejendomme 2017. 13.500.000 13.500.000 13.500.000 -
Vedligehold af hallerne 2016 3.553.000 3.553.000 3.551.673 - 1.327
Vemmedrup skole, genhusning 11.000.000 11.000.000 11.027.154 27.154
Energispareprojekt 2016 10.000.000 10.000.000 9.851.718 - 148.282
I alt 51.553.000 51.553.000 51.458.294 - 94.706

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Bilag

Til toppen


164.   Korrektion til fremskrivningsnotat budget 2020-2023


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen instiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at grundtaksten i fremskrivningsnotat budget 2020-2023 vedr. demografifremskrivning på børn 1-2 år korrigeres til 111.866 kr. i 2017 priser.
Baggrund og vurdering

På Byrådsmødet den 26. marts 2019 blev budgetstrategi og -vejledning 2020-2023 godkendt. Herunder fremgik en række forudsætninger af tabel 1 "takster (2017 pris- og lønniveau)" i bilaget Fremskrivningsnotat budget 2020-2023 (vedlagt).

Af fremskrivningsnotatet er taksterne fastsat til 100.926 kr. pr. 1-2 årige, hvilket ikke er i overensstemmelse med det oprindelige beregningsgrundlag.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen gør opmærksom på, at takstgrundlaget er beregnet med udgangspunkt i en væsentlig lavere dækningsgrad end der er i 2019. I 2016 var dækningsgraden på 0-2 års området 60,8 % i Køge Kommune. Den er steget årligt siden og udgør i 2019 64,7 %. Dækningsgraden er steget årligt de seneste 4 år, men da det ikke er en stabil størrelse, er det valgt at holde dækningsgraden i budgettet på 64,1 %. Hvilket er et forsigtigt bud, således at budgettet ikke opskrues unødigt.

På denne baggrund anmoder Børne- og Uddannelsesforvaltningen om at taksten for 1-2 årige under Børneudvalget korrigeres til 111.866 kr. i 2017-priser hvilket svarer til 118.823 kr. i 2020 pris og lønniveau, således der sikres at demografien er i overensstemmelse med uændret drift af området.

Økonomi
Korrektionen betyder, at demografien opskrives med 3,6 mio. kr. til imødekommelse af ændret dækningsgrad i forhold til den indregnede takst i 2019 budgettet.
Bilag

Til toppen


165.   Ansøgere til rammeforsøg om øget frihed for folkeskoler


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter skolernes ansøgninger til rammeforsøg "Frihed for folkeskoler" og tager stilling til om udvalget kan anbefale ansøgningerne til Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 08-05-2019
Drøftet og indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at ansøgningerne godkendes.
Baggrund og vurdering
Den 1. marts 2019 lancerede Undervisningsministeriet et rammeforsøg med mere frihed til folkeskoler. Med forsøget giver Undervisningsministeriet folkeskolerne friere tøjler fra statslige bindinger og opfordrer samtidig kommunerne til at løsne op for kommunale bindinger for de folkeskoler, der ønsker at være med i forsøget. Forsøget skal bidrage med ny viden om, hvordan plads til øget selvbestemmelse på skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan understøtte undervisningskvaliteten. Ved deltagelse i forsøget får de deltagende skoler konkret mulighed for at fravige fra en række statslige regler for folkeskolen, herunder Åben skole, 45 minutters bevægelse, understøttende undervisning og elevplaner. Skolerne kan ansøge bredt ud fra deres prioriteringer, ønsker og behov.

Det er en forudsætning for deltagelse i forsøget, at de midler, der eventuelt måtte frigøres som led i forsøget, bliver på den enkelte forsøgsskole. Kommunalbestyrelsens godkendelse er en forudsætning for deltagelse. Forsøget strækker sig over en 3-årig periode fra skoleåret 2019/20 til skoleåret 2022/23.

Ved Undervisningsministeriets udvælgelse af deltagere vil der blive lagt særlig vægt på, i hvor høj grad skolen gives frihed fra kommunal side. Det gælder både mulighederne for, at Kommunalbestyrelsen, inden for rammerne af gældende lovgivning, delegerer beslutninger til skoleledelsen eller skolebestyrelsen, og mulighederne for at fritage skolen fra en række fælleskommunale politikker, fx benyttelse af kommunens digitale læringsplatforme, valg af undervisningsmetoder og redskaber.

Skoleafdelingen har modtaget to ansøgninger:

Holmbækskolen - Frihed fra elevplan til at arbejde med evaluering af elever på andre måder end via elevplanen
Holmebækskolen vil udvikle en evalueringskultur og -metode målrettet den elev og forældregruppe, der er repræsenteret på Holmebækskolen. Evalueringskulturen og -metoden skal fremme eleverne som aktive og deltagende i egne læreprocesser, og metodikken vil være baseret på en kvalitativ feedbackstruktur.

Asgård Skole - Frihed fra at udfærdige elevplaner i MinUddannelse
Asgård Skoles ansøgning har fokus på, at tid der frigøres fra udfærdigelse af elevplaner, skal bruges til udvikling af en formativ evalueringskultur. Udviklingsarbejdet er centreret omkring skole-/hjemsamtaler, caféfeedbackmøder og samtaledage med elever.

Begge skoler ansøger specifikt om frigørelse fra elevplanen. Køge Kommune har ikke en fælles politik for elevplaner. Kravene til, hvordan skolerne skal håndtere elevplanen, er beskrevet i folkeskoleloven § 13 B. I forbindelse med implementering af læringsplatformen MinUddannelse (MU) har forvaltningen opfordret til, at skolerne kunne bruge læringsplatformen MU til at autogenerere elevplaner, men der har ikke været et formelt krav.

Hvis Byrådet og Undervisningsministeriet godkender Holmebækskolen som deltager i rammeforsøget "Frihed for folkeskoler" giver Byrådet samtidig Holmebækskolen og Asgård Skole frihed til ikke at udarbejde elevplaner for skoleårene 2019/20 til 2022/23. Forvaltningen vil i kvalitetsrapporten år 2022 følge op på, om rammeforsøget har haft læringsmæssige effekter.
Økonomi
Der henvises til baggrund og vurdering.
Bilag

Til toppen


166.   Potentialet for energispareprojekter i 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med potentielle energiprojekter.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-05-2019
Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der i den kommende budgetlægning indarbejdes lånemulighed til energispareprojekter.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008 til 2016 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kr. Projekterne er udført via lånefinansierede midler, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Teknik- og Ejendomsudvalget blev den 9. maj 2018 orienteret om potentiale for energispareprojekter.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017 til 2019, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Forvaltningen har fulgt udviklingen på energiområdet de senere år og har erfaret, at flere kommuner med succes har etableret minikraftvarmeanlæg på naturgasopvarmede skoler. Minikraftvarme på skoler har en simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år.

I Køge Kommune er Ejby Skole og Skovboskolen interessante i denne sammenhæng.

Hvis der skal etableres minikraftvarmeanlæg, så anbefaler forvaltningen, at projekterne kombineres med primært belysningsprojekter i skoleklasseværelser. En tredjedel af kommunens klasseværelser har ældre belysning. Etablering af ny LED-belysning vil medføre øget lysmængde og større kvalitet i belysningen og vil have en simpel tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I det vedhæftede lukkede bilag oplistes en række mulige emner for energiprojekter i 2019 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr., ligesom der ved et regneeksempel belyses, hvordan økonomien i forbindelse med et Energispareprojekt kan se ud.

Det skal bemærkes, at der det seneste halve år har været en del fokus på solcelleanlæg. Det er p.t. forvaltningens opfattelse, at lovgivningen på dette område er så kompliceret, samt at administration af lovgivningen virker så uforudsigelig, at det vil være risikobetonet at investere i nye solcelleanlæg.

Økonomi
Det bemærkes, at der ikke i det kommunale budget er afsat rådighedsbeløb i 2020 til energispareprojekter. Det bemærkes ligeledes, at der er låneadgang på 90 % af de samlede omkostninger til energibesparende projekter.

Til toppen


167.   Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2017


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter ved Borgring sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Direktøren for Teknik og Miljøforvaltningen orienterede om, at der efter udsendelse af dagsordenen er fremkommet yderligere kommentarer. Økonomiudvalget drøftede sagen foreløbigt og anmodede forvaltningen om at indarbejde de nye kommentarer i sagen med henblik på genoptagelse og beslutning på næste møde.
Baggrund og vurdering

Efter Økonomiudvalget drøftelse af sagen den 14. maj 2019 er der i bemærkningerne til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for Besøgscenter ved Borgring tilføjet mulighed for et tårn med større højde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for besøgscenteret.

Køge Kommune er i samarbejde med de fire andre kommuner med kendte ringborge, nemlig Slagelse (Trelleborg), Odense (Nonnebakken), Mariagerfjord (Fyrkat) og Vesthimmerlands kommuner (Aggersborg) i gang med at forberede en ansøgning til UNESCO om at få ringborgene optaget på UNESCO Verdensarvslisten.

Projektet indstilles til UNESCO af Slots- og Kulturstyrelsen, men kommunerne er hver især ansvarlige for at forberede indstillingen, herunder at bringe planforholdene i orden.

Projektet er allerede på UNESCO's tentativliste, og afventer besøg af ICOMOS med henblik på at kvalificering af ansøgningen.

I den forbindelse har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg som udlægger et areal umiddelbart nord for Ringstedvej og vest for Sydmotorvejen til offentligt formål for at give mulighed for besøgscenter til Borgring.

Kommuneplanrammen omfatter det område, som allerede er indrettet til midlertidig parkering og besøgscenter med landzonetilladelse, men er noget større en dette.

Kommuneplantillægget er muliggjort som konsekvens af, at Staten med Fingerplan 2019 har ophævet reservationen til transportkorridor på det aktuelle område.

Der er gennemført screening af kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven, som efterfølgende er sendt i høring hos de berørte myndigheder. Køge Kommune har efterfølgende ikke modtaget bemærkninger fra myndighederne.


Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


168.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


169.   EventueltTil toppen


170.   Budgetanalyser 2020 - administrative analyser (Lukket punkt)Til toppen


171.   Ansættelse (Lukket punkt)Til toppen


172.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


173.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.08.19