Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.08.2017 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


232.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Sag nr. 244 "Drøftelse af særlig indsats mod ungdomskriminalitet" behandles kl. 9.00.
Beslutning

Godkendt.


Til toppen


233.   3. Økonomiske Redegørelse 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til

    Økonomiudvalget, at

den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes, herunder at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

 1. der gives tillægsbevilling på i alt -2,5 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, som tilføres kassen, jf. bilag 1 (pkt. 1),
 2. der gives tillægsbevilling på i alt 1,7 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget som finansieres af kassen, jf. bilag 1 (pkt. 2),
 3. der gives udgiftsneutral tillægsbevillinger på 1,7 mio. kr. fra andre udvalg til Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 3).

    Økonomiudvalg og Byråd, at

den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 drøftes og godkendes, herunder at

    4. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -64,5 mio. kr. på driftsområdet og
    finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og     Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 1),  

    5. der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 32,0 mio. kr. på driftsområdet     og finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og     Sundhedsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 2),

    6. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr.     alle udvalg, jf. bilag 1 (pkt. 3),

    7. der gives en tillægsbevilling til merindtægter på -59,3 mio. kr. på jordforsyningen, som     tilføres kassen,

    8. halvårsregnskabet godkendes.

Baggrund og vurdering

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. juni 2017.

3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på enkelte udvalgsområder er udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Heraf er størstedelen af udfordringen dog velkendt fra 2. Økonomiske Redegørelse. Såfremt de indmeldte udfordringer realiseres vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes serviceudgiftsloft med ca. 56 mio. kr.

Konkret viser 3. Økonomiske Redegørelse 2017, at hvis 2. og 3. Økonomiske Redegørelse ses i sammenhæng er der forventede netto mindreudgifter på 45,3 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet (punkt A, B og C), hvilket kan tilskrives store mindreudgifter til indkomstoverførsler, mens der er stort pres på serviceudgifterne.

De overordnede forventede mindreudgifter er sammensat således, at der fortsat udestår en revideret udfordring fra 2. Økonomiske Redegørelse på 12,8 mio. kr. på serviceudgifterne (punkt A) efter der blev givet tillægsbevillinger for 30,2 mio. kr. og reserveret mindreudgifter på 12,8 mio. kr. under indkomstoverførsler mhp. finansiering af service driftsudgifter. Herudover skulle administrationen mellem 2. og 3. Økonomiske Redegørelse undersøge hvor stor del af den tilbageværende udfordring der kunne håndteres inden for egen ramme, hvilket har reduceret udfordringen fra 2. Økonomiske Redegørelse med lidt mere end 6 mio. kr., jf. punkt A nedenfor. 

På indkomstoverførsler og finansiering er der forventet mindreudgifter og merindtægter på 55,1 mio. kr., som primært vedrører forsikrede ledige. Dette blev varslet i 2. Økonomiske Redegørelse sammen med en tilsvarende forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Forventningen til midtvejsreguleringen er imidlertid, at den vil give en netto merindtægt på 1,2 mio. kr., jf. nedenfor.  

Den nye indmelding til 3. Økonomiske Redegørelse viser således forventede netto mindreudgifter på 58,1 mio. kr. (punkt B og C), hvoraf der er netto mindreudgifter på service på 3,0 mio. kr. og netto mindreudgifter på overførsler og finansiering på 55,1 mio. kr.   

Drifts- og finansieringsområdet
I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret (i 1.000 kr.):

A. Revideret udfordring fra 2. ØR       Udvalg        Beløb
Samlede udfordring i 2. ØR          62,1
Tillægsbevillinger i 2. ØR         -30,2
Indkomstoverførsler reserveret til service-driften i 2. ØR         -12,8
Restudfordring fra 2. ØR           19,1
Yderligere merudgifter under SSU          SSU            0,3
Finansiering af madordning          BU           -1,0
Energispareprojekter          EDU            0,3
Ændret skøn for sårbare børn og unge          BU           -5,9
Revideret udfordring fra 2. ØR          12,8
B. Service udgifter i 3. ØR       Udvalg        Beløb
Specialskoler          SU            2,3
Udbetaling Danmark          ØU            1,1
Leve-Bo          SSU            0,1
Opfølgning på flygtninge          SU           -3,6
Elevtilskud til staten          KIU           -0,2
Tjenestemandpensioner          KIU           -0,2
Nulstilling af overførselspulje          ØU           -1,0
Gebyrer          ØU           -0,5
Driftssikring af boligbyggeri          ØU           -0,7
Revision og formuepleje          ØU           -0,4
Serviceudgifter i 3. ØR           -3,0
Netto udfordring på service (A+B)            9,8
C. Overførsler og finansiering i 3. ØR       Udvalg        Beløb
Forsikrede ledige          EAU         -39,8
Introduktion for udlændinge          EAU           -2,1
Kontanthjælp          EAU           -3,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger          SSU           -3,1
Førtidspension          SSU            2,1
Tilbagerulning af forventet midtvejsregulering          ØU           -7,8
Midtvejs- og efterregulering beskæftigelsestilskud          ØU           -1,2
Nettoeffekt på kasse i alt         -55,1
Netto drift og finansiering i alt i 3. ØR (B+C)         -58,1
Netto drift og finansiering i alt i 2. og 3. ØR (A+B+C)         -45,3
D. Status på serviceudgiftsloftet        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.567,7
Forventede serviceudgifter (incl. Bevillinger under A. og B.)      2.620,5
Varslede udfordringer            3,0
Overskridelse af serviceudgiftsloftet          55,7

Ad A. Revideret udfordring fra 2. Økonomiske Redegørelse
I 2. Økonomiske Redegørelse blev der indmeldt en samlet udfordring for 62,1 mio. kr., hvoraf 30,2 mio. kr. blev kassefinansieret. Herudover blev mindreudgifterne under indkomstoverførsler på 12,8 mio. kr. tilført kassen og reserveret til dækning af udfordringen på service driften, hvorfor restudfordringen efter 2. Økonomiske Redegørelse var på 19,1 mio. kr.

I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse blev det ligeledes besluttet, at den resterende udfordring på 19,1 mio. kr. skulle følges frem mod 3. Økonomiske Redegørelse med sigte på at finde kompenserende engangsbesparelser og finansiering inden for egen ramme. Herudover kunne merforbruget dækkes af forventede mindreudgifter på de forsikrede ledige.

Revideringen af udfordringen i 3. Økonomiske Redegørelse viser en udfordring på 12,8 mio. kr., idet Børne- og Ungeforvaltningen dels har fundet finansiering til madordningen på 1,0 mio. kr. dels har nedjusteret deres vurdering af udfordringen til foranstaltninger for sårbare børn og unge med 5,9 mio. kr. efter en fornyet gennemgang af området. Modsat forventer Velfærdsforvaltningen en yderligere forværring af udfordringen med 0,3 mio. kr. Endelig blev mindreudgifterne til Energispareprojekter på 0,3 mio. kr. tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse.

Ad B. Serviceudgifter i 3. Økonomiske Redegørelse
I forhold til 2. Økonomiske Redegørelse er der i 3. Økonomiske Redegørelse indmeldt forventede netto mindreudgifter på 3,0 mio. kr. på serviceområdet.

De forventede mindreudgifter omfatter 3,6 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til flygtninge under Skoleudvalget og 1,0 mio. kr. vedrørende nulstilling af overførselspuljen under Økonomiudvalget. Hertil kommer 0,7 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, 0,5 mio. kr. vedrørende merindtægter på gebyrer samt 0,4 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til revision og formuepleje under Økonomiudvalget. 

Herudover er der mindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører elevtilskud til Staten og 0,2 mio. kr. vedrører Tjenestemandpensioner.  

De forventede merudgifter omfatter 2,3 mio. kr. knyttet til køb af private interne skoleforløb under Skoleudvalget, som ligeledes er indeholdt i rammekorrektionerne for budget 2018-2021. Hertil kommer forventede merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark under Økonomiudvalget, som er delvist indeholdt i rammekorrektionerne for budget 2018-2021. Endelig er der forventede merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende en indtægts- og udgiftsbevilling knyttet til Leve-Bo projektet, hvor der er en egenfinansiering på 0,1 mio. kr., som finansieres af de anlægsmidler, der blev tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. 

I 3. Økonomiske Redegørelse har Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget endvidere varslet udfordringer på i alt 3,0 mio. kr., som følges frem mod 4. Økonomiske Redegørelse. Under Skoleudvalget er der varslet udfordringer på i alt 2,6 mio. kr. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. forventede merudgifter til befordring af almene- og specialelever, hvor den reelle udfordring først kendes senere på året samt 0,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en tjenestemand, som forsøges håndteret inden for rammen. De varslede udfordringer under Teknik- og Miljøudvalget omfatter forventede merudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. vejbelysning samt 0,1 mio. kr. vedrørende mindreindtægter for udeservering på havnen, som forsøges håndteret inden for rammen.

Ad C. Overførsler og finansiering i 3. Økonomiske Redegørelse
Der forventes mindreudgifter på netto 55,1 mio. kr., hvoraf hovedparten af mindreudgifterne vedrører forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på 39,8 mio. kr. Hertil kommer yderligere mindreudgifter på i alt 5,4 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. vedrører fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og 2,1 mio. kr. vedrører introduktion for udlændinge. Hertil kommer netto mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 3,1 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og merudgifter på 2,1 mio. kr. vedrører Førtidspension.

På finansieringssiden forventes merindtægter på 9,0 mio. kr., hvor 7,8 mio. kr. vedrører tilbageføring af den forventede midtvejsregulering, som blev reserveret i 1. Økonomiske Redegørelse. Hertil kommer netto merindtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende forventet midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Det skal understreges, at den endelige midtvejs- og efterregulering ikke er udmeldt endnu, hvorfor der fortsat er usikkerhed omkring den præcise regulering. Den endelig udmelding omkring beskæftigelsestilskuddet foreligger først i sidste halvdel af juni måned.

Ad D. Status på serviceudgiftsloftet
3. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride serviceudgiftsloftet med 55,7 mio. kr., hvis alle bevillinger under punkt A og B bevilliges samt de varslede udfordringer, jf. punkt D i tabellen. Hvis de varslede udfordringer på 3,0 mio. kr. under Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ikke medregnes vil overskridelsen af serviceudgiftsloftet være på 52,7 mio. kr.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som består af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftale rammer.

Anlægsområdet
Det samlede anlægsbudget er på 392,8 mio. ekskl. Jorddepotet. Der forventes et mindreforbrug på i alt 175,1 mio., hvoraf 168,4 mio. kr. forventes overført til 2018. Ligeledes forventes der merindtægter for i alt -59,3 mio. kr. som dækker de store salgssager på erhvervsområdet som blev forelagt Byrådet i januar og februar 2017. Derfor søges der tillægsbevilling til indtægter på i alt -59,3 mio. kr. således, at det samlede anlægsbudget herefter er netto 333,5 mio. kr.    

Opfølgning på vedtaget budget til skattefinansierede anlæg
Det vedtagne budget til skattefinansierede anlæg er på 148,9 mio. og det korrigerede budget er på 322,5 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter som fx Lellinge aktivitetscenter (6 mio. kr.). Indmeldingen fra forvaltninger viser forventet overførsler på 80,1 mio. kr. og en overskridelse på 86,7 mio. i forhold til det vedtagne budget. Tallene ligger inden for det, som blev indmeldt ved 2. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. og overskrivelse af vedtaget budget på 70-90 mio. kr., som stadigvæk er forventningen.

Overførsler til 2018 friholder ikke kommunen for evt. sanktion i det Christiansborg har hjemmel til at aktivere sanktioner i 2018 som de også har i 2017.   

Status ift. skattefinansierede anlæg

           Beløb

Vedtaget anlægsudgift

           148,9

Forventet regnskab anlæg

           235,6

Råderum ift. skattefinansierede anlæg

           -86,7

Jordforsyningen
Der forventes merindtægter for -59,3 mio. kr. således at de samlede indtægter i 2017 vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål bliver på -113,6 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til merindtægter.

Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 25,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 21,8 mio. kr. forventes overført til 2018. De resterende 3.9 mio. kr. forventes at tilgå kassen men afventer endelig afslutning af 2 opkøbssager.

Øvrige Anlæg og låneoptag
Den 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 149,3 mio. kr., hvoraf 146,6 mio. kr. forventes overført til 2018. Det overførte beløb vedrører projekter under Serviceanlæg med 47,7 mio. kr., Vedligehold med 0,4 mio. kr. samt Ældreboliger og sociale institutioner med 98,4 mio. kr., hvoraf 10,2 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansieret anlægsudgifter.

Under joddepotet forventes der merudgifter for 145,6 mio. kr. samt merindtægter for -136,4 mio. kr.  Den samlede nettoeffekt på 9,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under finansieringsområdet, som følge af et tilsvarende højere låneoptag på Jorddepotet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4-8: Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler at der bevilliges 1 mio. kr. i 2017 til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til en forstærket indsats mod bandekriminalitet mv. Bevillingen finansieres af mindreforbrug på indkomstoverførselsområdet.

Bilag

Til toppen


234.   Afrapportering om mulighederne for sammenlægning af SSP-styregruppen og Lokalrådet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget følger indstillingen fra SSP-styregruppen om ikke at sammenlægge Lokalrådet og SSP-styregruppen.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 20. september 2016, at SSP-styregruppen skulle undersøge mulighederne for en hel eller delvis sammenlægning af SSP-styregruppen og Lokalrådet, idet begge grupper/råd har kriminalitetsforebyggelse som formål.

Mulighederne er nu undersøgt, og herunder er der indhentet erfaringer fra andre kommuner.

I forhold til andre kommuner er Køge Kommune særlig på to felter:

 • Der er politikere i SSP-styregruppen. Det er tilsyneladende ikke tilfældet i andre kommuner.
 • Lokalrådene i Midt- og Vestsjællands politikreds har - som oprindeligt beskrevet - repræsentanter for det øvrige samfund. Det er, så vidt vides, ikke tilfældet for landets øvrige politikredse.

Det er et gennemgående træk i mange større kommuner, at der er etableret en bestyrelse bestående af repræsentanter for kommunen og politiet, som varetager både SSP-styregruppens og Lokalrådets interesser.

Af relevans for Køge Kommune skal nævnes Albertslund, Silkeborg, København og Odense kommuner. Især erfaringer fra Odense Kommune har været analyseret med henblik på inspiration.

SSP-styregruppen har fået en mundtlig præsentation af erfaringerne fra Odense og herefter drøftet dilemmaer og overvejet muligheder for forsøgsvis at afholde et eller to møder, idet der sås fordele ud fra følgende parametre:

 • Mødebesparende for de fire medlemmer, som har sæde i begge råd/grupper.
 • Viden af orienterende karaktér, som har relevans for begge råd/grupper bliver givet i ét stort forum.

SSP-følgegruppen foretog en videre vurdering af fordelene ved at lade de to fora fortsætte selvstændigt:

 • Viden af orienterende karaktér, som har relevans for begge fora, er meget begrænset. Der skal derfor bruges uforholdsmæssig meget tid på at arrangere møder, hvor det er muligt at have alle medlemmer af de to råd til stede. 
 • SSP-styregruppen har beslutningskompetencen og vil derfor have brug for selvstændige møder.
 • Lokalrådet har brug for at drøfte tryghedsaktiviteterne med de respektive formænd suppleret med særlige indsatser, der vedrører specifikke straffelovsovertrædelser, som eksempelvis indbrud i privat bolig.

SSP-styregruppen besluttede at anbefale en fastholdelse den nuværende struktur.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt at der ikke sker sammenlægning.

Til toppen


235.   Vedtagelse af lokalplan 1059 - boliger ved Pilevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1059 samt kommuneplantillæg 20 vedtages endeligt med følgende tilføjelse:

§ 6: Ny bebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 22,2 meter (DVR90).

Teknik- og Miljøudvalget 15-06-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Lokalplanområdet indeholder ejendommen Pilevej 10 samt Vordingborgvej 125 b og c.

Lokalplanens formål er at muliggøre byggeri i form af tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende parkeringsareal. Boligerne skal fremstå i nutidig arkitektur udlagt i grønne omgivelser med private haver og parkering.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af dobbelthuse eller rækkehuse i op til 2 fulde etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter og med bebyggelsesprocent på maks. 40.

Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af bebyggelsen samt bestemmelse for udformning, farver og materialer, der sikrer, at ny bebyggelse tilpasses de omkringliggende boliger. Derudover sikrer lokalplanen placeringen af eksisterende lege-/friareal på Pilevej. 

Kommuneplantillæg 20 skal muliggøre en bebyggelse bestående af tæt/lav bebyggelse i en maks. højde på 8,5 meter i to fulde etager med en bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplan 1059 - samt kommuneplantillæg 20 har været i offentlig høring fra den 5. april - 31. maj 2017. I perioden er der indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål til:

 1. Den tilladte byggehøjde på 8,5 meter og to fulde etager.
 2. Bange for indbliksgener ved byggeri i to fulde etager. Henstiller til at byggeri opføres i ét plan, eller at der etableres plantebælte over 1,8 meter mod syd og/eller forbydes vinduer mod syd.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan hertil oplyse, at området i kommuneplan 2013 har været udlagt til boligområde med maks. bygningshøjde på 8,5 meter i 1½ etage. Eventuelle indbliksgener vil ikke blive forøget, når byggeri går fra 1½ plan til to fulde etager, idet bygningshøjden fortsat er maks. 8,5 meter. Det kan dog ikke afvises, at en bygningshøjde på 8,5 meter, der er normen i byggeloven, kan medføre oplevelse af indkig. Dette forhold gør sig gældende i alle byområder.

De indkomne indsigelser giver ikke anledning til nogen ændringer i lokalplanforslaget.  

Forvaltningen foreslår dog at indskrive en minimum sokkelkote på 22,20 meter på kommende bebyggelse. Pilevej 10 er beliggende i et bluespot område i kote 22, og bebyggelsen bør derfor klimasikres ved at øge sokkelhøjden med 20 cm.

Derfor tilføjes følgende under §6: Ny bebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 22,2 meter (DVR90).

Derudover tilføjes følgende vedr. klimasikring til lokalplanens redegørelse:

Klimasikring
Ejendommen Pilevej 10 er beliggende i en lavning i terrænet, hvor de øverste jordlag fortrinsvis består af lerjord. Det betyder, at overfladevand sandsynligvis kun langsomt kan nedsive i området, og derfor er der risiko for, at der kan komme længere perioder med stående vand ved større regnskyl. Derfor fastsætter lokalplanens bestemmelser, at ny bebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 22,2 meter (DVR90) - således at gulvniveau vil ligge over vejkoten på Pilevej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der har været afholdt borgermøde den 3. april 2017 i forbindelse med lokalplanforslagets offentlighedsperiode.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


236.   Tilstandsvurdering af ETK Ejendommes ejendomsportefølje


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene drøfter og tager nærværende status for bygningsgennemgang af ETK Ejendommes ejendomsportefølje til efterretning.

Ejendoms- og Driftsudvalget 21-06-2017
Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der er i foråret 2017 foretaget en opdatering af den gennemførte bygningsgennemgang af ETK Ejendommes ejendomsportefølje i 2016. De enkelte bygningsdele vurderes i forhold til stand, hvor hver enkelt bliver vurderet ud fra en tilstand fra 1-5:

1. Som ny.
2. Lidt slidt.
3. Slidt.
4. Skader/defekt.
5. Sikkerhed og sundhedsrisiko.

Der er endnu ikke defineret et politisk valgt niveau, men ud fra et økonomisk perspektiv anbefales det, at kommunens bygninger befinder sig på niveau 2.

Vurderingen af ejendomsporteføljen vedrører alene ETK Ejendommes ejendomsportefølje, som udgør ca. 236.000 m².

Af bilaget "Oversigt over efterslæb" fremgår:
Første kolonne 1-2 år, er det akutte efterslæb og er foreløbigt opgjort til 134,4 mio. kr. Det efterfølgende efterslæb i kolonnen 3-5 år er opgjort til 78,4 mio. kr. og 6-10 år opgjort til 88,3 mio. kr. Da en del projekter i forvejen er optaget på forslaget til anlægsplan kan disse fastsættes, i alt 38 mio. kr. i den første femårsperiode. Herefter udgør efterslæbet i alt 175 mio. kr. svarende til 37 mio. kr. pr. år de første fem år. Tidligere analyser påpeger et behov på 35 mio. kr. årligt  jf. Budgetvejledningen.

2018: 28,7 mio. kr. 
2019: o kr. 
2020:   35,2 mio. kr. 
2021:   18,8 mio. kr. 
2022:   35 mio. kr. 
2023:   35 mio. kr. 
2024:   35 mio. kr. 

Årsagen til efterslæbet/værditabet er, at der gennem årene har været og fortsat er, afsat for få midler til drift/vedligehold.

De sidste tre år er driftsbudgettet faldet med 15 mio. kr., og i samme periode er efterslæbet/værditabet accelereret med 105 mio. kr. Såfremt denne udvikling fortsætter uforandret, vil efterslæbet/værditabet om fire år beløbe sig til ca. 0,5 mia. kr. svarende til ca. 12,5 % af ejendomsporteføljens forsikringssum.

Der er ikke p.t. foretaget opdatering af genopretningsbeløbet vedr. de selvejende haller.

Rambøll udarbejdede i 2013 en rapport, der belyste den bygningsmæssige tilstand og det fremtidige vedligeholdelsesbehov for de selvejende idrætshaller i kommunen. Rapporten konkluderede, at der over en 10-årig periode var behov for 71 mio. kr. (2013-priser) til genopretning af de selvejende haller.

Med udgangen af 2017 forventes efterslæbet nedbragt med cirka 10 mio. kr., idet Rishøjhallens tag blev udbedret i 2015, Ravnsborghallens tag i 2016, og i indeværende år forventes VVS-installationer delvist udskiftet i Ravnsborghallen og i Skovbohallerne.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget på møde den 16. maj 2017, sag nr. 151, har besluttet, at der i perioden 2018-2027 årligt afsættes 3,6 mio. kr. i rådighedsbeløb til genopretning i de selvejende haller.

I den udarbejdede anlægsinvesteringsplan er der i 2018 afsat 3,6 mio. kr. I 2019 er beløbet 0 mio. kr. I 2020 og fremad er der afsat 3,8 mio. kr. (det bemærkes, at der er arbejdet videre med det administrative oplæg til anlægsplan over sommeren. Anlægsniveauet til vedligeholdelse udgør pt. 5,6 – 11,8 – 33,2 – 16,9 mio. kr. i hvert af årene 2018-21. )

Bygningsgennemgangen fra 2016 er løbende blevet opdateret. Det er således et dynamisk værktøj, og efterslæbet vil stige i takt med skaderne på bygningsdelene ikke bliver udbedret, og følgeskader derved opstår. Tilsvarende vil efterslæbet falde, såfremt skaderne på bygningsdelene udbedres med genopretningsmidler, eller at dele af ejendomsporteføljen frasælges eller nedrives.

Efterslæbet er alene en opgørelse over vedligeholdelsesbehovet, og der er ikke medtaget energiforbedringer, AT-påbud, uforudsete hændelser, bygningsfejl, akutte tilfælde m.v. i beregningen.

Økonomi
Intet yderligere at tilføje.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


237.   Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge Festuges ansøgning om støtte på 200.000 kr. ekskl. moms.
Baggrund og vurdering

Køge Festuge søger om et tilskud på 200.000 kr. ekskl. moms, som sædvanlig vis skal bruges til at minimere udgiften til leje af scene, lys og lyd.

Køge Festuge holdes som de tidligere år i uge fra 35 fra den 27. august - 2. september. Ugen bliver bygget op med temadage, som hovedsageligt er arrangementer i dagtimerne og musik for alle fordelt på alle aftentimer. Festugen starter med kræmmermarked søndag, mandag opstartsdag, tirsdag børnedag, onsdag Bornholmerdag, torsdag senior- og handicapdag og slutter lørdag med bilens dag.

Som noget nyt i år har Køge Festuge indgået et samarbejde med Campus Køge, og fredag afholdes der CAMPUS+ Uddannelsernes dag på Torvet, hvor uddannelsesinstitutioner, erhvervsdrivende og fritidsforeninger laver en række aktiviteter for de unge, som skal illustrere, hvad de forskellige institutioner har at byde på. Der kommer ca. 150 stadepladser, og tilmeldingen har rundet mere end 4.000 elever.

Køge Festuge oplyser, at festugen altid har været støttet økonomisk af de erhvervsdrivende i Køge og omegn. I år har Køge Festuge endvidere arbejdet med at få erhvervspartnere til at støtte festugen.

Foreningerne og den frivillige arbejdskraft er en vigtig del af Køge Festuge. Køge Festuge oplyser, at festugens mål er som altid at levere en økonomisk støtte til de foreninger, der hjælper til under festugen. De oplyser endvidere, at der sidste år blev udbetalt 100 kr. pr. præsteret arbejdstime til foreningerne eller i alt 262.800 kr.

Køge Festuge søger om støtte på 200.000 kr. Herudover leverer ETK også i år følgende ydelser:

 • Afspærring i Køge By i alle festugens dage.
 • Slamsuger.
 • Fejning.
 • Opsætning af ekstra skraldecontainere.
 • Ekstra åbningstider for de offentlige toiletter i Nørregade. Der holdes ekstra åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 18.00-00.30.
Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget i 2016 ydede et tilskud på 200.000 kr. ekskl. moms til Køge Festuge.

Der er dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen for ydelse af det ansøgte beløb på 200.000 kr. ekskl. moms. 

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at bevillige Køge Festuge 200.000 kr. ekskl. moms.

Bilag

Til toppen


238.   Valg af valgstyrere og tilforordnede til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

 1. vedlagte forslag til fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede,
 2. at valggruppe 1 og 2 hver udpeger 2 supplerende tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i plejeboliger m.v. og i ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem,    
 3. at mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege en supplerende tilforordnet  i lighed med tidligere valg,
 4. om partierne skal foretage digital indberetning af navne m.m. på de udpegede og i tilknytning hertil,
 5. om de udpegede skal modtage indkaldelse og vejledning m.m. digitalt.
Baggrund og vurdering

I følge bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, §§ 16 og 17, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at bistå ved Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgstyrerformænd samt 120 tilforordnede, i alt 200 personer.

Da afstemningsstederne fremover åbner kl. 8.00, er mødetiden for valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede kl. 7.00.

Ad 1: Valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede
Vedlagte forslag forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede til afstemningsstederne på baggrund af deres repræsentation i Byrådet, og fordelingen sker efter d´Hondts metode.

Ad 2: Tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejeboliger m.v. og i ældreboliger, samt i vælgerens hjem
I følge bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, § 61, skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med udpegede medarbejdere fra Borgerservice.

Ansatte knyttet til den vedkommende boform og personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v. samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen, kan ikke udpeges som stemmemodtager. Dette gælder uanset, om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør kommunen har antaget.

Ad 3: Mindre partiers udpegning af supplerende tilforordnet vælger
Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at der tages særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges.

Forvaltningen foreslår, at de partier, der stiller op til Byrådet, men som ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege en tilforordnet vælger, og at disse fordeles på de større afstemningssteder. Disse udpeges udover det under 1) angivne antal.

Ad 4 og 5: Digital indberetning af navne m.m. på de udpegede valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede og digital modtagelse af indkaldelse og vejledning m.m.
Som noget nyt giver det valgsystem, som Køge Kommune anvender til administration af valgene, mulighed for at partierne digitalt kan indberette navne m.m. på de udpegede direkte i systemet. Der skal indberettes et navn ad gangen, og det vil fremgår af systemet, hvor mange og til hvilke steder og til hvilke kategorier, der skal indberettes.  

Benyttelse af den digitale mulighed er i tråd med den øvrige digitalisering og de digitale selvbetjeningsløsninger. Partierne vil få tilsendt en vejledning i brug af systemet.

Systemet giver ligeledes mulighed for, at de udpegede efterfølgende digitalt (e-boks) kan modtage indkaldelse og vejledning i afvikling af valget m.m.

Frist for indberetning/indsendelse af navne på de udpegede
Fristen er den 5. oktober 2017 kl. 9.00. Fortegnelse over de udpegede forelægges for Økonomiudvalget den 10. oktober 2017.

Økonomi
Der er afsat beløb til valgdiæter i budgettet.
Beslutning
Ad 1-5: Godkendt.
Bilag

Til toppen


239.   Administrativ tilforordnede til brevstemmemodtagning i visse boformer, herunder plejeboliger m.v. og i vælgerens eget hjem


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der udpeges følgende medarbejdere, til sammen med de udpegede tilforordnede vælgere, at modtage brevstemmer i visse boformer og boliger, herunder plejeboliger m.v.  og i ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem:

 • Ulla Danielsen.
 • Sine Assum.
 • Lone Delleuran.
Baggrund og vurdering

I følge bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, § 61, skal der udpeges administrative tilforordnede, der skal modtage brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejerboliger m.v. og i ældreboliger samt i vælgerens eget hjem.

Det foreslås, at der udpeges 3 medarbejdere fra Borgerservice, til sammen med tilforordnede vælgere, at modtage brevstemmer.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


240.   TV 2 Lorry - valgdebat den 9. november 2017


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til

 1. valg af model for TV 2 Lorrys optagelse af valgdebat den 9. november 2017, kl. 19.45 - 20.25,
 2. om brevstemmebussen skal knyttes til arrangementet.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2017, sag nr. 158, at Køge Kommune gerne vil medvirke i TV 2 Lorrys satsning til kommunalvalget, hvor der sættes fokus på kommunalpolitik, nærdemokratiet fejres, og der vises, hvad der er på spil i lokalpolitik. TV 2 Lorry sender live valgdebatter fra 33 af de 34 kommuner i stationens sendingsområde.

Valgdebatten sendes live fra Køge Kommune torsdag den 9. november, klokken 19.45-20.25. 

Samarbejdet mellem TV 2 Lorry og Køge Kommune er følgende:

TV 2 Lorrys opgave
Valgdebattens indhold og hvilke kandidater, der skal inviteres, bestemmes alene af TV 2 Lorry.

TV 2 Lorry vælger emnerne med udgangspunkt i de aktuelle emner fra valgkampen og ved indsamling af valgstof, som bringes i lokalaviserne. Redaktøren bestemmer på dagen for valgdebatten, hvilke emner, der skal debatteres.

TV 2 Lorry inviterer de kandidater og politikere, som de ønsker skal medvirke i debatten, og Lorry ønsker at dække det politiske spektrum i kommunen bredt. Alle opstillede partier er dog ikke sikret en plads i panelet. Der kan være maks. fire kandidater på podiet, og der er mulighed for udskiftning undervejs, så flere kommer til orde. Selve konceptet for debatten kan beskrives i retningen ”Clement Light”. De inviterede kandidater vil først på selve dagen for valgdebatten få endelig besked, om de skal deltage.

Debatten varer 40 minutter, og TV 2 Lorry entrerer med en ordstyrer, der sætter debatten i gang og styrer den undervejs. 

Køge Kommunes opgave
Køge Kommunes opgave er at sætte scenen og stille lokation til rådighed.

I det følgende beskrives tre mulige forslag til lokation og koncept. Alle tre forslag involverer invitationer til borgerne om et møde med kandidater fra partierne. De inviterede borgere kommer til at være publikum på selve valgdebatten, som sendes på TV 2 Lorry.

1) Mød dine politikere i biografen
Arrangementet begynder kl. 18.30.

Borgerne inviteres til at møde spidskandidaterne for de opstillede partier eller anden kandidat, som partiet vælger, til et uformelt arrangement i foyeren i Køges nye biograf og en snak om mærkesager/stille spørgsmål til kandidaterne. Kandidaterne stiller sig ved runde caféborde, fx to ved hvert bord. Her har borgerne mulighed for at gå rundt og tale med de forskellige kandidater.

Der serveres popcorn og sodavand.

Antal deltagere: Maks. 50 personer inkl. de medvirkende kandidater.

Arrangementet er gratis, og borgerne inviteres via annoncer i lokale dagblade samt Facebook. Deltagelse sker ved tilmelding efter "først-til-mølle princippet".

Udgifterne er anslået til 5.000-6.000 kr.

2) Valgflæsk på Tapperiet
Arrangementet begynder kl. 18.00.

Borgerne inviteres til at møde de opstillede partiers spidskandidater eller anden kandidat, som partiet vælger og få en snak om lokalpolitik i Køge Kommune. I Tapperiets store hal stilles 10 borde op med 10 siddepladser ved hvert bord. Kandidaterne placeres ved hvert bord og rokerer undervejs til et nyt bord, så kandidaterne kommer rundt til så mange borde som muligt.

Der serveres valgflæsk.

Antal deltagere: Maks. 100 inkl. de medvirkende kandidater.

Arrangementet er gratis - dog skal drikkevarer købes - og borgerne inviteres via annoncer i de lokale dagblade og på Facebook. Tilmelding efter "først-til-mølle princippet".

Udgifterne er anslået til 10.000 kr.

3) Åben paneldebat på Teaterbygningen eller Borup Kulturhus
Arrangementet begynder klokken 18.45. 

Borgerne inviteres til en åben paneldebat. Spidskandidaterne for de opstillede partier eller andre kandidater, som partiet vælger, svarer på spørgsmål fra salen. Publikum opfordres til at skrive deres spørgsmål, som lægges i en hat, og bliver læst op efterfølgende. Herefter har spidskandidaterne mulighed for at svare. Nogle spørgsmål kan gå specifikt til én politiker, andre går bredt ud i panelet med mulighed for at byde ind.

Der serveres kaffe og valglagkage.

Ordstyrer: Arrangementer kræver brug af ordstyrer.

Antal deltagere: Maks. 100 inkl. de medvirkende kandidater.

Arrangementet er gratis, og borgerne inviteres via annoncer i de lokale dagblade og på Facebook.

Udgifterne er anslået til 5.000-6.000 kr.

4) En større valgdebat-festaften
TV 2 Lorry lægger i sit koncept op til, at kommunerne lægger rammerne for en stor valgdebat-festaften. Det vil i vid udstrækning involvere mange borgere, foreninger, klubber med videre. Det kan fx være i en idrætshal, hvor foreninger og borgere bliver inviteret, og hvor der sættes en række aktiviteter i gang.

Forvaltningen har vurderet, at et sådan arrangement vil være svært at håndtere, så invitationerne til kommunens mange foreninger og klubber fordeles retfærdigt, ligesom det vil kræve mange ressourcer til planlægning, koordinering og afvikling af arrangementet set i lyset af, at der i Køge Kommune ikke har været tradition for at arrangere egentlige valgarrangementer.

Forvaltningen oplyser, at de øvrige kommuner, som TV 2 Lorry sender valgdebatter fra, har valgt meget forskellige lokation og aktitiviteter -  både store og små -  lige fra biblioteker, gymnasier, shopping-centre, byrådssale, kulturhuse og idrætshaller. Aktiviteterne varierer ligeledes fra gymnastikaften, musikskole-koncert, børneteater, ungdomsrådsdebat, valgflæsk, markedsdag med musik og mad m.m.

Brevstemning før og efter livedebatten
Flere kommuner giver mulighed for, at der kan brevstemmes før og efter livedebatten.

Køge Kommunes brevstemmebus vil være oplagt at placere ved den valgte lokation. Dette vil dog være en tilføjelse til den rute, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet.

Økonomi
Udgiften til de foreslåede arrangementer, vil kunne holdes inden for valgkontoens budget.
Beslutning

Ad 1: Godkendt, at model 2 Tapperiet gennemføres.

Ad 2: Brevstemmebussen tilknyttes arrangementet.


Til toppen


241.   Drøftelse - Parkering


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at henvendelsen fra Niels Rolskov (Ø) drøftes.
Baggrund og vurdering

Enhedslisten ved Niels Rolskov har den 27. juli 2017 fremsendt nedenstående til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden.

"En ting som Byrådet vist aldrig har fået nærmere uddybet er, hvordan indtægterne fra en del af betalingsparkering fordeles nu og på sigt.

Umiddelbart kan indtægterne formodentlig opdeles i 3 kategorier:

 1. Parkering på kommunale veje og pladser, her går pengene direkte i kommunekassen og er underlagt de stramme statslige regler om anvendelse og overskud.
 2. Parkering under IRMA/FAKTA og i P-huset her går pengene formodentligt direkte til TK D/Citycon.
 3. Køge Kyst arealer som ikke er overgivet til TK D. Området syd for underføringen, Colstrupgrunden og hele Søndre Havn området. Går pengene pt til Køge Kyst og er indregnet i Køge Kysts budgetter? Hvad sker der på sigt når hele området er udbygget og Køge Kyst formodentligt opløses som organisation?

Er 1 og 2 korrekt og hvordan forholder det sig med punkt 3 ?"

Beslutning

Drøftet.


Til toppen


242.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


243.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


244.   Drøftelse af særlig indsats mod ungdomskriminalitet (Lukket punkt)Til toppen


245.   Drøftelse af samlet omprioriteringskatalog 2018-2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


246.   Administrative funktioner (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


247.   Hensigtserklæring budget 2017 - Status juni 2017 (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


248.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


249.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


250.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


251.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen


252.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Dora Olsen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.08.17