Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 06.03.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

78.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


79.   Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2017 og 2018, drift og finansiering - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at overførselssagen for Økonomiudvalget vedrørende regnskab 2017 drøftes og overfor Byrådet anbefaler at

 1. der på driftsområdet service overføres mindreudgifter på netto 20,7 mio. kr. 
 2. der på området finansiering overføres mindreindtægter på netto 63,0 mio. kr. 
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der i et vist omfang er adgang til at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

Kommunens budget er overordnet delt i flere bevillingskategorier, herunder Drift og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler.

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

På Økonomiudvalgets område indstiller Direktionen driftsoverførsler for i alt 20,7 mio. kr. Overførslen er fordelt med 20,7 mio. kr. på driftsområdet service, 0,0 mio. kr. på driftsområdet indkomstoverførsler og 0,0 mio. kr. på driftsområdet andet. Hertil indstilles mindreindtægt på 63,0 mio. kr. på finansiering overført til 2018.

Regler for overførsler
Jf. de Økonomiske Styringsprincippers bilag 2 har Køge Kommune tre regelsæt for overførsler på driftsområdet for hhv. rammestyrede områder, institutioner med regionsaftale og ikke rammestyrede områder.

Rammestyrede områder
Rammestyrede områder omfatter institutioner, der har adgang til at udjævne forbruget på nogle typer udgifter mellem årene. Det gælder primært løn- og aktivitetsudgifter i bl.a. skoler, daginstitutioner, plejehjem og administrationen.

For rammestyrede områder er der automatisk overførsel af mindreforbrug på op til 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal forklares skriftligt.

Institutioner med regionsaftale
Institutioner med regionsaftale omfatter bl.a. institutioner på det specialiserede område, hvor der er en driftsaftale med Region Sjælland. Denne kategori ligner det rammestyrede område, men i aftalen med regionen er der aftalt særlige procentsatser for overførsler.

For institutioner med regionsaftale er der automatisk overførsel af mer- og mindreforbrug på op til 5 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mer- eller mindreforbrug på over 5 % af bruttobudgettet overføres beløbet og skal indregnes i taksten senest 2 år efter.

Ikke rammestyrede områder
Ikke rammestyrede områder omfatter de resterende områder i kommunen, altså dem der ikke er rammestyret eller institutioner med regionsaftale. De ikke rammestyrede områder omfatter bl.a. vintervedligehold og indkomstoverførslerne.

På de ikke rammestyrede områder overføres merforbrug fuldt ud, med mindre andet undtagelsesvist er besluttet. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang.
Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder:

 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.
 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål.
 3. Områder der er underlagt lov om almene boliger eller lejeloven.
 4. Tilskud til busdrift. 
 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Særligt for vintervedligehold og salgsfremmende omkostninger i forbindelse med salg af jord og ejendomme gælder, at mer- og mindreforbrug ikke overføres til næste regnskabsår.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler, hvoraf Økonomiudvalgets overførsler fremgår af side 2. I bilaget er områder med grøn farve rammestyrede, blå farve er ikke-rammestyrede og gul farve er institutioner med regionsaftale.

Overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 28,1 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2017 til 2018 og overslagsår for 20,7 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

Overførsler på indkomstoverførsler
Af et samlet resultat på driftsområdet indkomstoverførsler på 0,0 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for 0,0 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

Overførsler på andet
Af et samlet resultat på driftsområdet andet på netto 0,0 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for 0,0 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

Overførsler på finansiering
Direktionen indstiller overførsler af mindreindtægter for netto 63,0 mio. kr. på området finansiering fra 2017 til 2018. Se nærmere i bilag 1.

Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2018, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2018. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for 40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2018 ikke i opadgående retning.
Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


80.   Sygefraværsopgørelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orientering om status på sygefraværet for Køge Kommune ved udgangen af 2017 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2010 haft et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Sygefravær har, uanset årsag, store omkostninger - både for medarbejderen og for arbejdspladsen. Derudover påvirker medarbejdernes sygefravær serviceniveauet i forhold til borgerne. Siden 2010 har kvartårlig sygefraværsrapportering på alle niveauer af organisationen været et værktøj til at følge status samt til at arbejde med konkrete indsatser i forhold til nedbringelse af sygefraværet.

Sygefraværsrapporterne opgør sygefraværet blandt månedslønnede medarbejdere, inklusiv sygefravær, der skyldes arbejdsskader samt fravær grundet nedsat tjeneste og § 56.

Sygefraværet i Køge Kommune har over flere år vist en faldende tendens, dog med mindre stigninger i 2014 og 2015. De sidste 2 år, og især i løbet af 2017, er sygefraværet dog igen faldet løbende (se bilag 2).

Overordnede resultater for 2017

 • Sygefraværet ved udgangen af 2017 udgør 5,1 % samlet for Køge Kommune, jf. tabel 1 i bilag 1, svarende til 13,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder. I forhold til 2016 (forrige 12 måneder) ses et samlet fald på 0,3 %-point.
 • 25 % af medarbejderne havde slet ikke sygefravær i 2017 (andel uden sygefravær). I Velfærdsforvaltningen var det 22 %, mens den højeste andel var i Kultur- og Økonomiforvaltningen (36 %).

Væsentlige tendenser

 • Der er fra 2016 til 2017 sket et fald i sygefraværet i Velfærdsforvaltningen (et fald på 0,9 %-point), dækkende et fald i Social- og Sundhedsservice (1,1 %-point) samt i Arbejdsmarkedsafdelingen (2,0 %-point), men en stigning i fraværet i Borgerservice (2,0 %-point) samt i Social- og Sundhedsafdelingen (2,1 %-point).
 • I Børne- og Uddannelsesforvaltningen ses en stagnering i fraværet samlet set fra 2016 til 2017, dækkende alle afdelinger, undtagen Dagtilbudsområdet, der oplever et mindre fald (0,1 %-point).
 • Langtidssygefraværet (over 31 dage) falder fortsat fra 2016 til 2017, jf. tabel 2 og 3 i bilag 1:
  • Fravær fra 31-90 dage er faldet i andel og udgør i 2017 159 perioder (imod 198 perioder året før). Faldet dækker over fald i Børne-og Uddannelsesforvaltningen samt Velfærdsforvaltningen, men stigninger i Teknik- og Miljøforvaltningen.
  • Fravær over 91 dage udgør samme andel af det samlede sygefravær (14 %) i både 2016 og 2017. Dog ses et større fald i andel i Kultur- og Økonomiforvaltningen. Der var dog samlet set færre langtidssyge (54 sygeperioder i 2017 imod 57 perioder året før).
  • Den gennemsnitlige længde af fraværet over 91 dage var på 139,6 dage i 2017, lavest i Velfærdsforvaltningen på 125,6 dage.

Vedhæftet findes bilag med opgørelse over sygefraværet samlet for Køge Kommune samt bilag, der viser udviklingen i sygefraværet de seneste 8 år.

Videre proces
Sygefraværsopgørelser med uddybende oversigter over de enkelte enheders sygefravær behandles i MED- og fagudvalg på førstkommende møder. 

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales til efterretning.

Opgørelserne over top/bund 15 vedhæftes til Byrådets behandling.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


81.   Informationssikkerhedspolitik


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende den overordnede Informationssikkerhedspolitik for Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Den 25. maj 2018 afløses persondataloven, af nye databeskyttelsesregler fra EU. De nye regler er udformet som en forordning, hvilket betyder, at den er gældende i EU's medlemslande. Forordningen omtales som Databeskyttelsesforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation).

Forordningen stiller krav til Køge Kommunes behandling og forvaltning af personfølsomme data. Kommunen skal have overblik over og styr på de data, der behandles ud fra en risikobaseret tilgang, og kommunen skal være bevidst om konsekvenserne ved behandling af persondata. Der er nye retningslinjer omkring oplysningspligt og indsigt for borgeren. Endvidere stilles krav om, at kommunen har en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), som via rådgivning og overvågning sikrer organisationens overholdelse af databeskyttelsesforordningen. De 12 kommuner i Digitaliseringsforeningen Sjælland går i et fælles udbud for en aftale om ekstern varetagelse af DPO-rollen fra maj måned. Den første kontrakt skal løbe i 2 år og derefter evalueres.

Med informationssikkerhedspolitikken tilkendegiver Køge Kommune at følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed, ISO 27001:2013. Standarden fastlægger rammerne for en standardiseret styring af databeskyttelse og giver mulighed for at dokumentere, hvordan kommunen lever op til forordningen.

Informationssikkerhedspolitikken er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 11 kommuner i Digitaliseringsforeningen Sjælland, med henblik på at opnå synergier på tværs og optimere ressourcetrækket under implementering af standarden ISO 27001 og EU’s Databeskyttelsesforordning. Målet med samarbejdet er en udstrakt harmonisering af medlemskommunernes ledelse og styring af informationssikkerheden med henblik på et tæt samarbejde på at opnå effektiviseringer og øget kvalitet på informationssikkerhedsområdet.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres i april om arbejdet med kommunens forberedelse til overholdelse af Databeskyttelsesforordningen fra EU og de nationale bestemmelser der følger heraf.

Informationssikkerhedspolitikken erstatter den gældende IT-sikkerhedspolitik, vedtaget af Byrådet den 28. september 2010.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med vedtagelse af informationssikkerhedspolitikken.
De nye krav til styring på informationssikkerhedsområdet vil kræve et øget ressourcetræk bredt i organisationen både nu og fremadrettet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


82.   Opførelse af 50 ungdomsboliger på Køge Havn - skift af boligorganisation (bygherre)


Indstilling
Kultur- og Økonomiudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommune accepterer, at boligorganisationen AKB (Arbejdernes Kooperative Byggeforening) overtager rollen som bygherre på de planlagte ungdomsboliger på Søndre Havn i stedet for Sydkystens Boligselskab. 

Økonomiudvalget 27-02-2018
Udsat til næste møde.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget havde den 15. november 2016 og den 18. april 2017 en principdrøftelse vedrørende opførelse af 50 almene ungdomsboliger på Søndre Havn.

Dagsordenpunkter til de to drøftelser vedlægges som bilag.

Almenboliglovens § 115 stiller krav om, at en almen boligorganisation er bygherre på almene byggerier. En boligorganisation må således ikke købe et nøglefærdigt byggeri af en grundsælger/developer.

Københavns Kommune har derfor udarbejdet en model "den delegerede bygherremodel", som forsøger at imødekomme udfordringer ved blandet byggeri, hvor det er vanskeligt at adskille den almene del af byggeriet fra det samlede byggeri.

Det fremgår af dagsordenpunktet til mødet den 15. november 2016, at Sydkystens Boligselskab (som boligorganisation) og Calum A/S (som developer) har indgået aftale om at opføre de 50 almene ungdomsboliger efter "den delegerede bygherremodel".

Med den foreslåede model delegerer en almen boligorganisation således bygherrerollen til den private grundsælger/developer.

Det skal understreges, at det er den almene boligorganisation, der som bygherre er ansvarlig for, at lovgivningen ved opførelse af almene boliger overholdes - herunder at udbudsreglerne følges. 

Det skal ligeledes understreges, at den almene boligorganisation fortsat har ansvaret for opnåelse af den ønskede og forventede kvalitet i byggeriet - herunder at boligorganisationen som bygherre sikrer tilstrækkelig styring af byggeriet og tilstrækkelige kvalitetsprocedurer, og at boligorganisationens og kommunens målsætninger og kvalitetskrav implementeres. 

KAB, som administrationsselskab for Sydkystens Boligselskab, oplyser imidlertid den 6. december 2017, at den bagvedliggende boligorganisation ikke længere er Sydkystens Boligselskab, men i stedet den noget større boligorganisation AKB (Arbejdernes Kooperative Byggeafdeling). KAB spørger samtidig om dette skifte giver anledning til bemærkninger fra Køge Kommunes side.

KAB oplyser, at der intet er ændret ved hverken aftaler, projekt, indhold eller andet, men at det selvfølgelig vil være en anden part, der vil stå som formel ansøger til projektet på først Skema A og efterfølgende Skema B.

Endvidere oplyser KAB, at AKB har megen erfaring i nybyggeri og drift af almene boliger, idet AKB i forvejen har ca. 10.000 boliger i København og omegn.

Forvaltningen har haft telefonisk kontakt til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, der oplyser, at samarbejdet med AKB ikke giver anledning til bemærkninger fra kommunens side. Københavns Kommune oplever AKB som en stabil og professionel organisation - både i forhold til nybyggeri og drift af almene boliger.

Forvaltningen har den 18. januar 2018 haft møde med repræsentanter fra KAB og AKB, der redegjorde for boligorganisationens politiske mål og særlige mål om bæredygtighed, effektiv drift og boligsociale forhold.

I forlængelse af det afholdte møde er det forvaltningens vurdering, at der ikke umiddelbart er noget til hinder for, at AKB kan løfte bygherrerollen på samme vis som Sydkystens Boligselskab. 

Det skal dog bemærkes, at de 50 almene ungdomsboliger på Køge Havn vil være AKB's eneste afdeling i Køge Kommune. Det vil derfor kunne blive en udfordring at effektivisere og samdrifte med andre afdelinger. AKB giver dog udtryk for, at organisationen vil tilstræbe og satse på at samarbejde og samdrifte med de øvrige boligforeninger i området. 

Forvaltningens indstilling om at acceptere skiftet af bygherre er begrundet i, at skift til en bygherre i ikke KAB-regi forventelig vil medføre, at projektet skal starte forfra med betydelig forsinkelse til følge. 

Endelig skal det bemærkes, at en accept af bygherreskiftet ikke er et tilsagn til selve byggeriet. Der vil stadig skulle behandles en sag om tilsagn i form af en Skema A godkendelse. Forvaltningen forventer at modtage ansøgning om godkendelse af Skema A i den nærmeste fremtid.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


83.   Køge Idrætspark, Byggeret 2


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget drøfter hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Udsat til næste møde.
Baggrund og vurdering

Byggeret 2 i blev i juni 2017 godkendt til udbud indeholdende et 30-årigt kommunalt lejemål, overordnet arealdisponering og tidsplan samt en forventelig udløsning af deponering på ca. 10 mio. kr. Samlet et byggeri i 3-4 etager på brutto 2.500-3.000 m2, med netto ca. 850 m2 indrettet som lejemål til Køge Kommune med en samlet leje på 850 kr. pr. m2 ekskl. moms.

Ved tilbudsfristens udløb var der ikke modtaget tilbud.

Forvaltningen har med afsæt i møde mellem de tidligere formandskaber for Økonomiudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget den 3. oktober 2017og formandsmøde med formændene for Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget beskrevet 4 hovedscenarier for det videre forløb med udviklingen af Byggeret 2. 3 af de 4 hovedscenarier indeholder to variationer (scenarie 1A, 2A og 3A). Scenarierne er:

Scenarie 1: Genudbud på tilnærmelsesvist uændrede vilkår
Scenarie 1A: Genudbud på ændrede vilkår

Scenarie 2: Køge Kommune opfører selv foreningslokaler til breddeidrætten
Scenarie 2A: Køge hallerne opfører foreningslokaler til breddeidrætten

Scenarie 3: Køge Kommune opfører selv foreningslokaler til breddeidrætten og der udbyddes byggeret på overliggende etager
Scenarie 3A: Køge hallerne opfører foreningslokaler til breddeidrætten og der udbyddes byggeret på overliggende etager

Scenarie 4: Se tiden an

De væsentligste idrætsfaglige, tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af de 4 scenarier er beskrevet i vedlagte bilag og vil blive gennemgået på mødet.

De tidligere formandsskaber ønskede af forvaltningen gennemførte markedsdialog med henblik på at afdække årsagerne til de manglende bud. Vedlagt er bilag med tilbagemelding på markedsdialogen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter scenarierne med henblik på at anbefale hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

De forventede bevillingsmæssige konsekvenser af de forskellige scenarier fremgår af bilaget Økonomioversigt byggeret 2. Efter Økonomiudvalgets anbefaling om valg af scenarie vil der i efterfølgende møderække blive fremlagt beslutningssag for Økonomiudvalget og Byrådet incl. tilpasning af bevillingerne.

Økonomi
Der henvises til bilaget Økonomioversigt byggeret 2.
Beslutning

Et flertal (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A), Niels Rolskov (Ø) og Jeppe Lindberg (I) anbefaler at der arbejdes videre med model 3.

Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) anbefaler model 1.A.

Der fremlægges egentlig beslutningssag og bevillingstilpasning for model 3 i aprilmøderækken.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


84.   Venskabsbymøde i Esbo i dagene 29. maj - 1. juni 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter Køge Kommunes deltagelse i venskabsbymødet i Esbo - herunder hvem der fra udvalget deltager i mødet. 
Baggrund og vurdering

Borgmesteren i Esbo har den 15. februar 2018 sendt invitation til at deltage i venskabsbymødet i Esbo i dagene 29. maj - 1. juni 2018.

Esbo Kommune inviterer en delegation på 10 personer til at deltage i mødet.

Køge Kommune har endnu ikke modtaget et præcist program for mødet, men Esbo Kommune oplyser, at der vil være en uformel middag tirsdag den 29. maj og at de egentlige mødedage vil være den 30. og 31. maj. Fredag den 1. juni vil være afrejsedag.

Som det blev besluttet på borgmestermødet i Køge i 2017 er årets tema "Arbejdsløshed - og hvordan vi kan øge beskæftigelsen". Fokus vil specielt være på beskæftigelse af unge og indvandrere.

Esbo Kommune opfordrer i invitationen til, at der i delegationen vil indgå en repræsentant fra hver af de målgrupper, hvis spørgsmål skal behandles, således at disse kan indgå i diskussionen. 

Invitationen fra Esbo Kommune vedlægges som bilag til dagsordenen.

Økonomi
Udgiften til venskabsbymødet kendes endnu ikke, men vil kunne afholdes indenfor den afsatte budgetramme.
Beslutning

Drøftet.

Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Jeppe Lindberg (I) og Niels Rolskov (Ø) deltager.

Mette Jorsø (V) og Thomas Kielgast (F) deltager ikke. 

Lene Møller Nielsen (A) og Ken Kristensen (V) afdækker eventuel deltagelse og melder tilbage til sekretariatet inden ugens udgang.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


85.   Borgerundersøgelse i den fælles borgerbetjening


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den nærværende orientering om borgerundersøgelsen i den fælles borgerbetjening tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af åbningen af den fælles borgerbetjening og det fælles mødecenter den 29. juni 2017 blev der i perioden 30. oktober til 10. november 2017 gennemført en større borgerundersøgelse med det formål at sætte fokus på borgernes oplevelse af de nye rammer.

Undersøgelsen blev gennemført i hele åbningstiden af to spørgere fra firmaet Aspekt R&D A/S.

Borgerne blev i perioden bedt om at svare på spørgsmål om deres oplevelse af servicen og de fysiske rammer i borgerbetjeningen og det tilhørende mødecenter med udgangspunkt i en skala fra 1 til 6 (i høj grad, i nogen grad, hverken/eller, i mindre grad, slet ikke, ved ikke). Det var desuden muligt at kommentere på spørgsmålene.

Den samlede svarprocent endte på 33 % (606 ud af i alt 1.838 henvendelser), som i analyse-øjemed anses som en yderst valid svarrate.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i borgernes oplevelse af følgende overordnede punkter:

 1. Serviceniveau
 2. Ventetid
 3. Skiltning og modtagelse
 4. De nye åbningstider

Borgerundersøgelsens resultater
Borgerundersøgelsen viser generelt en markant borgertilfredshed på alle fire områder. Der opleves således et meget højt serviceniveau og en høj grad af tilfredshed blandt Køge Kommunes borgere.

Ad 1. Serviceniveau

 • 94 %, får klaret det, de kom efter ved fremmødet.
 • 95 % af borgerne oplever i høj grad en professionel betjening.
 • 96 % udtrykker tilfredshed med besøget i borgerbetjeningen.

Ad 2. Ventetid

 • 78 % af borgerne uden tidsbestilling oplever en ventetid på 5 minutter eller mindre.
 • 93 % af borgerne med tidsbestilling kommer ind til tiden.
 • Presset er højst sidst på ugen. Dog påvirker de lidt længere ventetider ikke borgernes tilfredshed i negativ retning.

Ad 3. Skiltning og modtagelse

 • Borgerne udtrykker en positiv holdning til indretningen.
 • Borgerne roser, at de ved ankomst bliver mødt af en medarbejder i døren, som kan hjælpe borgeren på rette vej. Det er især de yngre og ældre borgere, der finder modtagelsen i døren positiv.
 • 84 % oplevede, at det var nemt at finde indgangen til borgerbetjeningen. Dog efterlyses bedre skiltning. Dette forhold er pt. ved at blive udbedret.
 • Knap 50 % oplever, at farveinddelingen af venteområder giver mening, mens ca. 33 % slet ikke har opdaget denne inddeling.
 • Kun 6 % af borgerne oplevede utilstrækkelig diskretion – primært i indgangspartiet. Dette forhold er allerede udbedret.

Ad 4. De nye åbningstider

 • 73 % af borgerne er tilfredse med de nye åbningstider.
 • 10 % af borgerne er direkte utilfredse med de nye åbningstider.
 • Flere borgere nævner, at der udover torsdag ønskes en ekstra dag med lang åbningstid.

Videre proces
Der gennemføres en ny borgerundersøgelse primo 2019 med det formål at følge udviklingen i borgertilfredsheden, samt borgerbetjeningens evne til at inddrage borgerperspektiverne i hverdagens drift, såvel som i de større strategiske indsatser.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Anbefales taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


86.   Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2017


Indstilling
Velfærdforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2017 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for år 2000 at oprette en kontrolgruppe, der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som den kendes i dag.
Gruppen består af tre medarbejdere, der udover kontrolarbejdet bruger omkring 25 % af deres arbejdstid i Borgerbetjeningen.

Kontrolgruppens overordnede formål er at forebygge og stoppe udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og helhedsorienteret sagsbehandling.

Kontrolgruppen samarbejder endvidere med Midt- og Vestsjællands Politi i et Tværfagligt Efterforskningsteam med fokus på bandekriminalitet.

Fordeling af sager i 2017
Kontrolgruppen behandlede i 2017 i alt 278 sager, fordelt således:

 • Sager som er igangsat på eget initiativ
 • Undringer fra kollegaer i kommunens forvaltninger
 • Eksterne anmeldelser fra fx borgere i kommunen, Udbetaling Danmark, Den Fælles Dataenhed, Politiet, Skat, andre kommuner mv.

Kontrolgruppens særlige fokuspunkter i 2018

 • Sygedagpengeaktioner
 • Virksomhedskontroller
 • Den Fælles Dataenhed
 • Henvendelser fra borgere samt interne og eksterne parter

Tværfagligt Efterforskningsteam
I 2013 indgik Køge Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi en samarbejdsaftale med det formål at styrke fokus på bandekriminaliteten i Køge Kommune. Der blev i den forbindelse nedsat et Tværfagligt Efterforskningsteam med repræsentanter fra Køge Kommune og politiet.

Samarbejdet fungerer således, at en betjent fra Midt- og Vestsjællands Politi er tilknyttet Kontrolgruppen i det Tværfaglige Efterforskningsteam. Teamet, som mødes efter behov, gennemgår udvalgte fokuspersoner fra bandemiljøet med udgangspunkt i de enkelte personers bopælsforhold, arbejdssituation og eventuelle modtagelse af offentlige ydelser.

Efter behov indkaldes til koordinerende møder mellem ledelse, SSP, SKAT, politi og Kontrolgruppe.

Økonomi

Det samlede resultat for 2017 viser, at Køge Kommunes Kontrolgruppe har øget indtjeningen til kommunen med 2.719.591 kr. fra 2016 til 2017.

Årets arbejde har generet en fremadrettet besparelse på de kommunale ydelsesområder (økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge) på 3.384.841 kr. og et tilbagebetalingskrav på 1.269.335 kr. – i alt 4.654.176 kr.

I 2016 blev der genereret en fremadrettet besparelse på 1.770.318 kr. og et tilbagebetalingskrav på 164.267 kr. – i alt 1.934.585 kr.

Ses der på både såvel kommunale som ikke kommunale ydelsesområder har Kontrolgruppen i 2017 genereret en fremadrettet besparelse på 4.988.584 kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.306.228 kr. Dette giver i alt et resultat på 7.294.812 kr.

I 2016 var resultatet 2.967.585 kr. – altså et forøget provenu i 2017 på 4.327.227 kr.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


87.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


88.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


89.   Annoncering i lokale aviser (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


90.   Stilling som direktør i Velfærdsforvaltningen (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


91.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


92.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.03.18