Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 08.09.2020 kl. 10:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


296.   Godkendelse af dagsorden


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


297.   Udpegning af observatør til bestyrelsen for Fonden Connect Køge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. drøfte om Køge Kommune skal tage imod muligheden for at udpege et medlem af Køge Byråd som observatør til bestyrelsen for fonden Connect Køge
  2. i givet fald udpeger en repræsentant fra Køge Byråd som observatør i bestyrelsen for fonden Connect Køge.
Økonomiudvalget 19-08-2020
Sagen udsættes med henblik på drøftelse i Connect Køges bestyrelse.
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget har, som fagudvalg for Erhvervs- og turismeområdet, i foråret 2020 flere gange drøftet de indsatser, der via en driftsaftale og særlige hjælpepakker er aftalt med fonden Connect Køge.

Da der her er tale om mange både væsentlige og akutte indsatser for erhvervsliv og arbejdspladser i Køge Kommune har Økonomiudvalget i forbindelse med drøftelserne af de enkelte indsatser derfor også efterspurgt en mulighed for at styrke den politiske dialog med Connect Køges bestyrelse.

Connect Køges bestyrelse består i dag, som beskrevet i fondens vedtægter, af ti personer. Heraf er syv personer udpeget af erhvervslivet og tre personer udpeget af Køge Byråd.

Borgmester Marie Stærke har på foranledning af drøftelserne i Økonomiudvalget forelagt ønsket om styrket dialog imellem Fonden og Byrådet for Connect Køges bestyrelse og efter gennemgang af vedtægterne har Connect Køge, via formand Michael Buhl, tilbudt Køge Kommune, at Byrådet for resten af byrådsperioden kan udpege en observatør til bestyrelsen.

Observatøren vil skulle deltage i bestyrelsesaktiviteterne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, men har ikke stemmeret. 

Observatøren vælges ved flertalsvalg.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


298.   Forslag til mødekalender 2021 - Økonomiudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til Økonomiudvalgets
mødekalender for 2021 godkendes.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet hhv. den 2. og 3. og hhv. den 3. og 4 tirsdag i de måneder hvor der er 5 tirsdage, kl. 8.30 - 11.30, dog med følgende undtagelser:

Februar måneds møder holdes den første og anden tirsdag i februar pga. af vinterferie i uge 7 og 8.
Juni møder holdes 2. og 3. tirsdag, grundet sommerferien - 2. møde udvides til kl. 13.30.
Juli holdes mødefri.
Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42.
December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen - 2. møde udvides til kl. 13.30.

1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 31. august, kl. 8.30 - 11.30
2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 28. september, kl 8.30 - 11.30

Det første møde hver måned starter med et temamøde fra kl. 8.30 - 9.30, som efterfølges af
ordinært møde kl. 9.30 - 11.30.

Til orientering bliver den samlede mødeplan for alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet
behandlet på Byrådets møde den 22. september 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


299.   Tilskud til foreninger - indbringelse af sag


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltninger indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter om

  1. Køge Kommune skal yde tilskud til festugens viderefordeling til de foreninger, der normalt  medvirker i festugeafviklingen
  2. der er behov for en afdækning af, om der er andre steder, der er nødlidende foreninger
Økonomiudvalget 19-08-2020
Ad 1: Et mindretal på 3 (Marie Stærke (A), Mette Jorsø (UP) og Lene Møller Nielsen (A) ønsker at bevillige 225.000 kr. til Festugen. Et flertal (Ken Kristensen (V), Bent Sten Andersen (O), Jeppe Lindberg (I), Flemming Christensen (C) og Niels Rolskov (Ø) ønsker ikke at bevillige 225.000 kr. til festugen.

Marie Stærke (A) ønsker i medfør af standsningsretten at sagen videresendes til Byrådets afgørelse.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget overvejer at afdække eventuelle behov.

Køge Byråd 25-08-2020
Sagen taget af dagsordenen med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i mange år ydet et tilskud til Køge Festuge. I 2019 blev der efter ansøgning til Økonomiudvalget givet 225.000 kr. ekskl. moms.

Mange foreninger i Køge Kommune arbejder frivilligt i afvikling af festugen, og Køge Festuge uddeler hvert år overskuddet til de foreninger, der har hjulpet til. I 2019 uddelte Køge Festuge ca. 360.000 kr. til foreningerne.

Køge Festuge afholdes ikke i 2020 på grund af COVID 19.

Økonomi
Oversigt over forbruget på Turisme- og Markedsføringskontoen vedlægges.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


300.   Oprydning på koege.dk


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender, at

  1. samtlige dagsordner, referater og bilag fra før 1. januar 2018, der i dag er tilgængelige på hjemmesiden under ”referater”, fjernes
  2. der på koege.dk fremover ligger dagsordner, referater og bilag for de seneste fire år

Økonomiudvalget 11-08-2020
Ad 1: Godkendt af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (UP), Flemming Christensen (C), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø).
Ken Kristensen (V) stemmer imod, idet det er vigtigt for Venstre med åbenhed og transparens. Derfor ønskes en længere periode end tilbage til 1. januar 2018.

Ad 2: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Den 11. august 2020 behandlede Økonomiudvalget nedenstående sag. Efterfølgende har en artikel i Dagbladet Køge ført til spørgsmål ved Køge Kommunes håndtering. Kultur- og Økonomiforvaltningen har efterfølgende været i dialog med blandt andet Køge Kommunes databeskyttelsesrådgiver samt de to eksperter, der udtaler sig i Dagbladet. Denne afdækning ses som bilag.

Da det har givet anledning til forvirring er indstillingen til punkt 1 ændret, så det nu fremgår at dagsordner, referater og bilag fra 1. januar fjernes, og ikke som tidligere, at de slettes. En væsentlig pointe er, at disse stadig findes i kommunens egne systemer, og altså kan søges frem. 

Ad 1
Køge Kommunes hjemmeside blev lanceret i 2014. For at lette blandt andet arbejdet med aktindsigter, besluttede man dengang at lade samtlige politiske dagsordner fra seneste to byrådsperioder være tilgængelige på hjemmesiden.

Det betyder, at koege.dk i dag har mere end 20.000 PDF-er, som er tilgængelige for offentligheden.

I 2014 havde man ikke indtænkt, at der pr. 25. maj 2018 ville komme ny og strengere fortolkning samt krav til omgang med persondata. En væsentlig del af Persondataforordningen siger, at:

  • når en offentlig myndighed offentliggør et billede af en genkendelig person, er der tale om en behandling af personoplysninger, og derfor skal der ligge et samtykke fra personen, der er på billedet. Samtykket skal være journaliseret og til at finde frem.
  • Det skal ved forespørgsel kunne lade sig gøre at søge og finde frem til de personer, som Køge Kommune har billeder af på hjemmesiden.
  • Det skal til hver en tid være muligt for kommunen at slette et billede af en person, hvis personen ønsker det.

For koege.dk gælder det, at muligheden for at slette et billede, hvis en person ønsker det, er til stede. Men rent teknisk er det ikke muligt at søge specifikke billeder frem på baggrund af en forespørgsel fra fx en borger, ligesom overblikket over de 20.000 PDF'er, som er tilgængelige på koege.dk, meget vel kan indeholde billeder af personer, hvor der ikke foreligger et journaliseret samtykke.

Køge Kommune har væsentlig flere tilgængelige PDF'er på koege.dk end sammenlignelige kommuner. Disse udgør et problem i forhold til GDPR men også en udfordring i forhold til loven om tilgængelighed, der fra september 2020 gør, at alt indhold på hjemmesiden skal kunne læses op af en skærmlæser.

I foråret 2020 har alle fire forvaltninger foretaget stikprøver på koege.dk. Alle fire forvaltninger fandt i stikprøverne materiale, som har problematikker i forhold til Persondataforordningen. Stikprøverne viser, at der er brug for en plan for at komme på omgangshøjde med denne problemstilling. Datatilsynet har varslet større bøder, såfremt danske kommuner ikke handler på sagen. Mange andre kommuner er af samme årsag i gang med at etablere nye hjemmesider.

At gennemgå samtlige PDF'er manuelt er yderst tidskrævende. Selv om det er muligt at benytte robotteknologi vil opgaven stadig kræve en manuel proces. Direktionen anbefaler derfor at samtlige dagsordner, referater og bilag fra før 1. januar 2018, der i dag er tilgængelige på hjemmesiden under ”referater”, slettes. Herved lettes hjemmesiden for godt 75 procent af de PDF'er, der i dag ligger her. Sletningen af de mange dagsordner har en positiv effekt i forhold til en anden udfordring, som også skal løses - nemlig at alt materiale på koege.dk fra september 2020 skal være tilgængeligt for borgere med nedsat syn, hvilket igen kræver en manuel proces med hjemmesidens PDF'er.

Når materialet slettes fra Køge Kommunes hjemmeside er det stadig muligt at finde frem gennem andre af kommunens systemer.

Der igangsættes i øvrigt en plan for oprydning og tjek af hjemmesidens øvrige PDF'er så disse fremadrettet lever op til loven om tilgængelighed og Persondataforordningen.

Ad 2
For at forhindre en yderligere ophobning af PDF'er på koege.dk foreslås det desuden at ændre praksis, så der i fremtiden kun ligger tilgængelige dagsordner, referater og bilag for de seneste fire år.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


301.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


302.   Eventuelt


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


303.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


304.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


305.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.10.21