Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 25.09.2018 kl. 15:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


298.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at tilføje et punkt om orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren på lukket dagsorden.

Ekstraordinær dagsorden og tillægsdagsorden blev herefter godkendt.


Til toppen


299.   Ny vejforbindelse til Stevns


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages beslutning om at støtte den nordlige vejforbindelse (enten 80 km/t eller 100 km/t) eller den sydlige vejforbindelse.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Drøftet, sagen forventes genoptaget til beslutning på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. september og Byrådsmøde samme dag.

Baggrund og vurdering

Køge og Stevns Kommuner har i mange år ønsket en bedre vejforbindelse mellem motorvejsnettet og Stevns som vil give en aflastning af vejnettet i Køge.

På baggrund af trafikaftalen den 26. august 2016 har Vejdirektoratet udarbejdet en forundersøgelse på overordnet niveau, resultaterne er sammenfattet i "Rapport 591 - 2018 Ny vejforbindelse til Stevns". Rapporten blev offentliggjort den 30. august 2018 og følger denne sag som bilag 1.

I rapporten beskrives og illustreres seks forskellige linjeføringsalternativer. Fire af de seks linjeføringsalternativer er, på baggrund af trafikale, miljømæssige, by- og erhvervsmæssige samt økonomiske konsekvenser, frasorteret inden den egentlige forundersøgelse. Der foreligger således to alternative linjeføringsforslag:

  • En nordlig vejforbindelse (både 80 og 100 km/t) er mellem Strandvejen til nyt tilslutningsanlæg ved Syd-motorvejen via Herfølge og syd om Egøje.
  • En sydlig vejforbindelse (80 km/t) mellem Bjælkerupvej og Vordingborgvej via Hårlev.

Vejdirektoratet har derudover regnet på de trafikale og samfundsøkonomiske konsekvenser af en omfartsvej sydvest om Strøby Egede. Alternativerne er detaljeret beskrevet i rapportens kapitel 3.

Vejdirektoratet konkluderer, at det nordlige alternativ (både som 80 og 100 km/t-vej) ikke vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Det sydlige alternativ vil give en positiv nettonutidsværdi, og vil derfor være samfundsøkonomisk rentabelt, omfartsvejen ved Strøby Egede vil ligeledes være samfundsøkonomisk rentabel. Vejdirektoratet peger slutteligt på, at en kombination af en nordlig linjeføring og en omfartsvej ved Strøby Egede også vil være samfundsøkonomisk rentabel. 

Økonomiudvalget i Stevns Kommune har den 11. september 2018 peget på den sydlige vejforbindelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at støtte den sydlige vejforbindelse.

Bilag

Til toppen


300.   Østsjællands Beredskab - Godkendelse af budget 2019-2022 (Lukket punkt)Til toppen


301.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 27.09.18