Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 01.12.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

346.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


347.   Evaluering af budgetprocessen og fremadrettet økonomistyringspraksis.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget evaluerer budgetprocessen for 2021-2024 herunder drøfter såvel mulige analysetemaer som den fremtidige økonomistyringspraksis.
Baggrund og vurdering

Med vedtagelsen af Budget 2021-24 er det blevet tid at evaluere den forgangne budgetproces, så evalueringen kan danne grundlag for den kommende budgetlægning og den fremadrettede økonomiske styring. Det foreslås, at Økonomiudvalget som minimum evaluerer ud fra hovedpunkterne budgetprocessen for budget 2021-24, den gode fremadrettede økonomistyring og temaer til budgetanalyser 2022. De 3 hovedpunkter uddybes i det følgende:

 • Evaluering af budgetlægningsprocessen for budget 2021-24
  Budgetprocessen for budget 2021-24 blev vedtaget i Budgetstrategi- og vejledning 2021-24 i foråret 2020. Det anbefales, at Økonomiudvalget evaluerer processen med henblik på input til den kommende budgetlægning herunder fx om der også fremadrettet  ønskes en politisk budgetlægningsproces hvor  hovedparten af det politiske budgetarbejdet fokuseres efter sommerferien.  

  Herudover anbefales det, at Økonomiudvalget giver input til øvrige ønskede rammer for den politiske proces for den kommende budgetlægning for 2022-25. Input anvendes som grundlag for forvaltningens arbejde med budgetprocessen herunder udarbejdelse af Budgetstrategi- og vejledning for budget 2022-25. Budgetstrategi- og vedledning fremlægges til politisk beslutning i foråret 2021.
 • Den gode fremadrettede økonomistyring
  I den netop overståede budgetlægning,  var der fokus på den gode, offensive budgetlægning som grundlag for en proaktiv økonomistyring. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter hvorledes det sikres at der også fremadrettet holdes fast i den gode økonomistyring, Et centralt spørgsmål heri er at der sikres budgetoverholdelse i 2021 herunder en fælles forståelse af hvorledes eventuelle budgetudfordringer håndteres.
 • Temaer til budgetanalyser 
  Der skal også fremadrettet arbejdes med tværgående budgetanalyser. Budgettet for 2022 indeholder således tværgående besparelser på 5 mio. kr. Det anbefales, at Økonomiudvalget overvejer om der er ønsker til temaer for de tværgående analyser der skal gennemføres forud for budgetlægningen for 2022. Endelig beslutningssag med fastlæggelse af temaer forventes forelagt Økonomudvalget i februar/marts 2021.
Økonomi
Intet særskilt.
Beslutning

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og input indgår i den kommende budgetstrategi og -vejledning.

Økonomiudvalget drøftede endvidere temaer for de tværgående analyser og beder forvaltningen fremlægge forslag til emner til beslutning senest i februar/marts 2021 med henblik på at analyseresultaterne kan præsenteres på Økonomiudvalgets møde i august og herefter indgå i det videre politiske arbejde med budgetlægningen for 2022-25. Hvis ønsket kan der indarbejdes en lukket mundtlig orientering på Økonomiudvalgets møde i juni med status på analysearbejdet.

Endelig drøftede Økonomiudvalget den gode fremadrettede økonomistyring. Drøftelsen genoptages i forbindelse med drøftelsen af økonomistyringsprincipper i starten af 2021. 

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


348.   Nytårskoncert 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter

 1. om nytårskoncerten den 17. januar 2021 skal afvikles i forhold til Covid-19 situationen eller om koncerten evt. udskydes til en forårskoncert eller påskekoncert
 2. om udvalget i givet fald vil bevilge et ekstra tilskud på 31.250 kr., så det bliver gratis at deltage
 3. om Radio Køge skal sende live fra koncerten.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2018, sag nr. 201, fremadrettet at yde 90.000 kr./år udover billetindtægten til afvikling af to nytårskoncerter samme dag. Tilskuddet finansieres af Turismekontoen. Økonomiudvalget har tidligere besluttet i 2017 at fastholde Teaterbygningen som location.

Koncerterne holdes med samme program kl. 13-15 og 16-18, og Køge Prisen uddeles under den sidste koncert. Der holdes endvidere en nytårskur for indbudte i pausen mellem de to koncerter.

På grund af administrative besparelser blev der ikke holdt nytårskoncert i 2020, men nytårskoncerten kan nu genoptages fra 2021.

Der skal tages højde for Covid-19 i forhold til koncerten. Der var tidligere 420 billetter til rådighed, men Covid-19 kapaciteten på Teaterbygningen giver kun mulighed for 350 personer alt inkl. til de to koncerter, heraf skal fratrækkes medvirkende og gæster, som inviteres til nytårskuren. Der vil derefter være 250 billetter til salg i alt til begge koncerter. Prisen for en billet er 125 kr.

Der er indgået en foreløbig aftale med Radio Køge om live udsendelse i forbindelse med nytårskoncerten. Livesending indebærer, at Radio Køge sætter deres mobile studie op ved Teaterbygningen. De kører sendefladen med musik og reklamer som vanligt, men i deres speaks og imellem reklameblokke vil det omhandle Køge Kommunes nytårskoncert. Her laver de interviews og stemningsreportager samt live eller optaget musik og indslag fra koncertens program.

Formålet med samarbejdet med Radio Køge er at sikre, at så mange borgere som muligt på tværs af kommunen kan lytte med til nytårskoncerten. Målet med udsendelsen er at invitere lytterne ind bag facaden, hvor de kan opleve stemningen, høre indslag og repertoire fra programmet og mødes med de politikere, kunstnere og publikumsdeltagere som står bag, på og foran scenen.

Aftalen med Radio Køge inkluderer:

 • Livesending til anden koncert kl. 15.00 – 18.00
 • Avisannonce for livesendingen i Ugeavisen Køge
 • Diverse promo i radioen, facebook og Radio Køge’s hjemmeside i ugen op til koncerten.

Hjemmeværnet holder også hvert år en stor nytårskoncert i januar måned, som Økonomiudvalget støtter med 15.000 kr., og hvor det er gratis at deltage. Nytårskoncerten er i 2021 udskudt til 30. maj  på grund af Covid-19.

Økonomi
Der vil være dækning på Turismekontoen for ydelse af det ekstra tilskud.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at afholde koncerten som en forårs- eller påskekoncert såfremt Covid tillader det.

Ad 2-3: Sagen genoptages i forbindelse med planlægningen af koncerten idet en mindre egenbetaling foretrækkes.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


349.   Boligselskabet Sjælland afd. Tornegården - Konvertering af lån


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at
 1. låneomlægningen for Boligselskabet afd. Tornegården godkendes
 2. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland, afdeling Tornegården, beliggende i Herfølge, søger om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån hos Jyske Realkredit til et nyt lån, da renten er lav. 

I forbindelse med Tornegårdens omlægning af fast forrentet kontantlån med hovedstol 7.146.000 kr., til et nyt fast forrentet kontantlån med hovedstol 6.962.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien på 100 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Oversigt over eksisterende og ny belåning

Lånetype/ afdragsform

Hovedstol i kr.

Obligationsrestgæld i kr.

Nutidsværdi i kr.

Rente i %

Restløbetid i år

Lån, der skal indfries

7.146.000

6.926.557

7.489.373

1,5

24

Nyt lån

6.962.000

7.271.018

6.940.724

0,5

24

Ændringer (- betyder besparelse)

-184.000

344.461

-548.649

-1

0

Fordele ved konverteringen: 

 • Årligbesparelse på 22.288 kr.
 • Renten falder med 1,0 %.
 • Nytidsværdien falder med 548.649 kr.

I forbindelse med omlægningen, søger Tornegården om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån. Det svarer til en vedståelse på 7.271.018 kr. af obligationsrestgælden, og er hermed 344.461 kr. mere end oprindeligt.

Selskabets forretningsfører har sagt ja til konvertering af lånet, da der er en større besparelse og skal derfor ikke til afstemning.

Økonomi
Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 344.460 kr. i forhold til obligationsrestgælden.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Tornegården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2019 var garantierne på i alt 17.240.823 kr.).
Kommunikation
Boligselskabet Sjælland afdeling Tornegården skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


350.   Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 - Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Baggrund og vurdering

Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen - køb af ejendomme udviser et forbrug på i alt 8.566.926 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på 8.600.000 kr. medfører, at der har været et mindre forbrug på i alt 33.074 kr. Mindre forbruget skyldes, færre omkostninger vedrørende handlernes berigtigelse ved køb af Egedesvej 36.

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen – salg af grunde og bygninger udviser en salgsindtægt på i alt 46.161.996 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb  på 46.161.650 kr. medfører, at der har været en merindtægt på 346 kr. ved salg af Ejby Nord 3. etape. Merindtægten lægges i kassen. Derudover, udviser regnskabet et forbrug på 85.524 kr., hvilket i forhold til den godkendte anlægsbevilling og rådighedsbeløbet på 100.000 kr. medfører, at der har været et mindre forbrug på omkostninger vedr. salg af Ejby Lille Skole og SFO på 14.476 kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindre forbrug på i alt 47.550 kr. for køb af Egedesvej 36 og salg af Ejby Lille Skole og SFO, i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


351.   Genopretning 2021 - Anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 41,494 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-11-2020
Godkendt.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 41,494 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021. På investeringsoversigten er det nummer TEU 101 "Vedligehold af kommunens ejendomme 2021".

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i en prioriteringsliste for 2021.

Prioriteringslisten vedlægges til orientering som lukket bilag.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Under forudsætning af at prioriteringslisten godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget skal den sendes i høring i fagudvalgene i november/december 2020. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget i januar 2021 med henblik på beslutning om, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at det søges anlægsbevilling på 41,494 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 (TEU 101). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


352.   Østsjællands Beredskab - regnskab 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 godkendes
 2. Køge Kommunes andel af underskuddet på 378.000 kr. indgår i den endelige bodeling.
Baggrund og vurdering

Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1.864.000 kr.

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2.772.000 kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr. Køge Kommunes andel af egenkapitalen udgør ultimo 2019 449.000 kr. (tilgode).

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt af ØSB´s Beredskabskommission den 3. september 2019.

Både afslutningen af regnskabet og den efterfølgende bodeling er blevet forsinket grundet de særlige forhold i forbindelse med opløsningen af interessentskabet.

Først når regnskab 2019 er godkendt i alle byråd, vil der blive udarbejdet den endelige bodeling. Der vil blive udarbejdet særskilt sag herom primo 2021.

Økonomi

Køge Kommunes andel af underskuddet i 2029 udgør 378.000 kr. Køge Kommunes andel af egenkapitalen udgør 449.000 kr. Der er således et ”overskud” i 2019 på 71.000 kr. Dette afregnes i forbindelse med den endelige bodeling.

Økonomisk Afdeling bemærker, at Køge Kommunes andel af underskuddet for Østsjællands Beredskab for 2019 udgør 378.000 kr., hvilket vil have en negativ påvirkning ved bodelingen af Østsjællands Beredskab. Ultimo 2019 udgør Køge Kommunes andel af bodelingen et overskud på 71.000 kr. Den endelig bodeling vil påvirke Køge Kommunes likviditet og nedskrive Køge Kommunes tilgodehavender – aktier og andelsbeviser.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


353.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


354.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Der afholdes temamøde om erhvervsklima i januar måned. 

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


355.   Udlån (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


356.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


357.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


358.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


359.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.03.21