Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 17.09.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

241.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


242.   Fristforlængelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget undtagelsesvis fraviger 4-dagesfristen for udsendelse af materiale i forbindelse med udvalgets 1. behandling af Budget 2020
Baggrund og vurdering

Den reviderede budgetvejledning godkendt i Økonomiudvalget 13. august og i Byrådet den 27. august 2019 fastlægger 1. behandlingen af Budget 2020 i Økonomiudvalget til den 7. oktober.

I henhold til Økonomiudvalgets forretningsorden § 4, stk. 3 skal materiale udsendes 4 dage før mødet, i dette tilfælde den 2. oktober, men udvalget kan vælge at fravige 4-dagesfristen hvis en sag ikke kan udsættes. 1. behandlingen skal være gennemført senest den 8. oktober, hvorfor sagen ikke kan udsættes.

Kultur- og Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget beslutter at administrationen, i samråd med borgmesteren, undtagelsesvis kan fravige 4-dagesfristen med accept af udsendelse af hele eller dele af materialet senest 6. oktober såfremt det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig kvalitet i budgetmaterialet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


243.   Ændret delegationsplan og ændrede takster på Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der delegeres kompetence til, at Køge Svømmeland kan give tidsbegrænsede tilbud i perioder med ledig kapacitet samt give særtilbud om udlejning af svømmehalsbaner i perioder med ledig kapacitet
 2. de ansøgte takster for Køge Svømmeland, Køge Musikskole og Køge Billedskole godkendes med virkning fra 1. oktober 2019.
Kultur- og Idrætsudvalget 02-09-2019
ad 1: Anbefales.

ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ad 1. Delegation til Køge Svømmeland
Som en del af budgetanalyserne for 2020 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2019 analyse om online billetsalg og fleksible tidsbegrænsede tilbud i Køge Svømmeland.

Køge Svømmeland vurderer, at fleksible tidsbegrænsede tilbud  i tyndt besatte perioder kan afføde et mersalg. Som eksempel herpå kan nævnes at en kampagne for vandgymnastik i august måned måske kan skyde vintersæsonen tidligere i gang med et tilbud om tre billetter for to billetters pris. Et andet eksempel er tilbud om "bedsteforældre gratis" som vurderes at give et mersalg.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. august 2019, at der delegeres kompetence til Køge Svømmeland, således at institutionen kan tilbyde og prisfastsætte tilbud til kommunens institutioner til marginalomkostningspris i tidspunkter/perioder, hvor der er ledig kapacitet som følge af relativt få gæster i hallen.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen at følgende kompetence delegeres til Køge Svømmeland:

 • Tidsbegrænsede tilbud til borgerne i perioder med ledig kapacitet.
 • Udlejning af svømmehalsbaner til kommunens institutioner i perioder med ledig kapacitet.

Ad 2. Ændring af takster
Køge Svømmeland
søger om at få følgende takster godkendt:

 • Enkeltbillet vanddisco.
 • Timeleje af hele Køge Svømmeland uden for offentlig åbningstid til private.
 • Timeleje af udlejning til private fra 3 baner til 1 bane.
 • Babysvømmeforløb.

Enkeltbillet til vanddisco og babysvømmeforløb erstatter stort set almindelig indgangsbillet. Udlejning af hele svømmehallen uden for offentlig åbningstid til private sker i begrænset omfang.

Køge Musikskole søger om at få omlagt institutionens takster fra 4 årlige indbetalinger til 10 rater, hvilket effektiviserer musikskolens drift samt giver stor brugertilfredshed.

Endvidere søges om godkendelse af takst for 36 ugers online guitar undervisning. Denne undervisning har hidtil kørt som et 12 ugers forsøgsprojekt og er nu klar til at blive sat i drift med 36 ugers undervisning lige som al anden instrumentalundervisning.

Køge Billedskole søger om ændring af taksten for undervisning fra budgetår til skoleår, hvilket er mest hensigtsmæssigt for såvel brugerne som institutionen. 

Køge Marina søger om en takst på betaling for vand til brug på området nord for marinaen i forbindelse med events.

Takstændringerne er vist i vedhæftede bilag "Forslag til ændrede takster i Køge Svømmeland, Køge Musikskole, Køge Billedskole og Køge Marina".

Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte takster på de 3 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. oktober 2019, og at de indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020.

Taksterne vurderes at være budgetneutrale for alle 3 institutioner.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


244.   Ny indkøbs- og udbudspolitik


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede indkøbs- og udbudspolitik godkendes, herunder fastlægger om det er model A eller B der skal være gældende.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes nuværende indkøbs- og udbudspolitik er fra 2013 og der er derfor igangsat et arbejde med at revidere politikken.

Revideret politik
Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 drøftet retningen for de enkelte fokuspunkter i politikken. Ambitionen er at have en indkøbs- og udbudspolitik der understøtter effektive indkøb og en professionel kontraktstyring. Politikken er er vedlagt.

Indkøbs- og udbudspolitikken beskriver Køge Kommunes fokusområder på indkøbs-. og udbudsområdet.  Således peger politikken på effektive udbudsprocesser, professionel kontraktstyring og et øget fokus på compliance som vejen til mere velfærd for de ressourcer der er til rådighed. Samtidig vil der være fokus på socialt ansvar og miljøhensyn i kommunens indkøb.

Køge Kommune bruger mange ressourcer for at levere velfærd til borgere og virksomheder. En del af velfærdsydelserne kræver indkøb af varer og tjenester fra private leverandører, og de indkøb er derfor en del af værdikæden. Det strækker sig fra anlæg og drift af for eksempel skoler og daginstitutioner til vedligeholdelse af arealer samt administration, IT og sociale ydelser, for at nævne nogle emner. Indkøbs- og udbudspolitikken omhandler derfor både anlæg og drift og både varer og tjenester. Ligeledes gælder den for samtlige forvaltninger, afdelinger, institutioner mv. i Køge Kommune.

Derudover vil Køge Kommune, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, arbejde med samme fokus i de tværgående samarbejder som fx indkøbsfællesskabet FUS og SKI. Gennem indkøbssamarbejder med andre kommuner og andre offentlige myndigheder effektiviserer vi vores indkøb og samler vores indkøbsvolumen.

Model A eller B
Økonomiudvalget har den 13. august 2019 haft en retningsgivende drøftelser om tilgangen til løn og arbejdsvilkår. I overensstemmelse med beslutningen fremlægges to forslag med henblik på beslutning.

Model A
Køge Kommune har hidtil anvendt en formulering omkring kravet til leverandørernes overholdelse af ILO 94, som har bygget på en ganske udbredt kontraktskabelon udarbejdet af IKA (Foreningen af offentlige indkøbere) og videreført i vores kontraktskabeloner gennem vores indkøbssamarbejde FUS (Fællesudbud Sjælland). Formuleringen går på, at leverandøren skal tilbyde sine ansatte løn- og arbejdsvilkår svarende til en kollektiv overenskomst eller resultatet af anden anerkendt forhandlingsform mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der repræsenterer en væsentlig del af henholdsvis arbejdsgiverne og arbejdstagerne i vedkommende fag.

Model B
En del offentlige udbydere anvender imidlertid formulering og fortolkning af ILO 94 "at leverandøren skal tilbyde sin ansatte løn- og arbejdsvilkår, svarende til hvad der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område". Staten har længe været bundet af denne strengere fortolkning. Dette følger direkte af cirkulære CIR1H nr. 9471 af 30. juni 2014, som forpligter Staten og samtidig blot henstiller til, at kommuner og regioner også anvender arbejdsklausuler. Mange andre kommuner har allerede indarbejdet denne fortolkning, herunder København, Århus, Odense og flere kommuner i vores indkøbssamarbejde FUS. 

Høring
HMU har den 26. august 2019 haft udbud- og indkøbspolitikken til høring og har følgende kommentarer: 

"Hoved MED-udvalget bakker op om den nye indkøbs- og udbudspolitik. Dog anbefaler udvalget, at formuleringen "at leverandøren skal tilbyde sin ansatte løn- og arbejdsvilkår, svarende til hvad der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område" benyttes i den nye indkøbs- og udbudspolitik. Udvalgets anbefaling sker ud fra hensynet til, at Køge Kommune ikke skal medvirke til konkurrenceforvridning på løn- og ansættelsesvilkår hos private aktører".

Økonomi
Den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Et samlet Økonomiudvalg anbefaler Indkøbs- og udbudspolitikken.

Med hensyn til model A og B anbefaler et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) Model B.
Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


245.   Kommunaløkonomisk Forum 9.-10. januar 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2020.
Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening afholder årligt en konference med fokus på de aktuelle
kommunaløkonomiske temaer.

I 2020 afholdes konferencen den 9.- 10. januar i Aalborg.

Der foreligger endnu ikke program fra KL, men temaerne på konferencen vedrører økonomi,
styring, dokumentation og kvalitetsudvikling og er præget af økonomiaftalen, aktuelle reformer
og initiativer samt kommunalpolitiske udfordringer.

Fra Køge Kommune har det været praksis, at Økonomiudvalget deltager i konferencen, herudover
har det også været praksis at kommunaldirektøren, direktøren for Kultur- og
Økonomiforvaltningen og økonomichefen deltager.

Der vil være afrejse tidligt den 9. januar og hjemkomst den 10. januar om eftermiddagen.

Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning

Drøftet. Økonomiudvalget besluttede ikke af deltage. Deltagelse i kommunalpolitisk topmøde sker i stedet fra onsdag til fredag.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


246.   Indførelse af whistleblowerordning for ansatte i Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. HMU og Lederforums bemærkninger til indførelse af whistleblowerordning i Køge Kommune, tages til efterretning
 2. whistleblowerordningen i Køge Kommune evalueres, efter at have været i funktion i 6 måneder, Økonomiudvalget orienteres
 3. Køge Kommunes whistleblowerordning tilpasses, i forbindelse med EU lovgivningen på området omskrives til danske regler.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2019, at sende dagsordenspunkt 227 om mulig indførelse af en whistleblowerordning i Køge Kommune i høring hos HMU og Lederforum.

Høringssvar fra HMU er bilagt dagsordenspunktet.

Både HMU og Lederforum bakker op om ordningen, med følgende bemærkninger:

 • HMU næstformand udgår foreløbigt af whistleblowergruppen.
 • Det skal tydeliggøres, at whistleblowerordningen er et supplement til de sædvanlige dialogkanaler.
 • Det skal være muligt med telefoniske henvendelser til whistleblowerfunktionen.
 • Undersøgelsesprocessen skal håndteres fortroligt i videst muligt omfang, af respekt for de omhandlende parter.
 • Anonymiteten sikres via den tekniske løsning.

Det tidligere fremlagte forslag til konstruktion af Køge Kommunes whistleblowerordning er tilrettet, således at høringssvarende imødekommes. Oplæg til konstruktionen af whistleblowerordning for Køge Kommune, er vedlagt sagen.

Endvidere er direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen indskrevet som medlem af WBO-gruppen, i sin rolle som stedfortræder for kommunaldirektøren og som personalepolitisk ansvarlig.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Medarbejderne bør altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til eksempelvis nærmeste leder, Personaleafdelingen eller tillidsrepræsentanten. Ordningen er altså et alternativ, som kan bruges, hvis medarbejderen ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler.

Køge Kommunes frivillige whistleblowerordning afgrænses til at omfatte begrundet mistanke eller viden om:

 • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, vold og grove overtrædelser af tavshedspligt eller lovregler.
 • Alvorlige overtrædelser af interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser.

Det forudsættes i alle tilfælde, at overtrædelserne er af alvorlig karakter. Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og mangelende efterlevelse af forpligtigelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.  

Ordningen omfatter således ikke mindre alvorlige forhold, samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller mindre fejl. Mindre alvorlige forhold kan eksempelvis være privat brug af kopimaskinen eller enkeltstående fejludbetalinger. Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje.

Adgang til at indgive anmeldelse stilles til rådighed for Køge Kommunes medarbejdere. Det er muligt at kontakte WBO-funktionen via link der sikre anmelders anonymitet, derudover er det muligt at kontakte WBO-funktionen via mail, telefon, ved fremmøde eller via brev.

WBO-gruppen får til opgave i fællesskab at vurdere anmeldelser, der har en alvorlig karakter og iværksætte eventulle tiltag på baggrund af oplysningerne.

Ordningen træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Den IT-tekniske løsning, som sikre anmelders anonymitet, forventes på plads pr. 1. januar 2020.

Økonomi

En whistleblowerordning vil medføre et ressourcetræk i forhold til at håndtere de modtagne indberetninger. Det er svært at estimere det nærmere omfang, da det afhænger af antallet og arten af indberetningerne.

Derudover vil en whistleblowerordning kræve en licens til en henvendelseskanal, der sikrer anonymitet. Licensen vil som oftest blive fastsat efter antal potentielle brugere, dvs. antal medarbejdere. Roskilde Kommune oplyser, at kommunen årlig har en udgift på lidt over 50.000 kr.

Udgiften forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


247.   Implementering af takstændring på SFO-området


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at forældreandelen af taksten på SFO-området ved øget åbningstid fastholdes.

Skoleudvalget 04-09-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 en justering af Folkeskoleloven. Aftalen mellem forligsparterne er udformet under overskrifterne:

 • Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
 • Øget faglighed og kvalitet
 • Øget frihed.

Aftalen indebærer bl.a. sænkning af mindstekravet til den samlede varighed af undervisningstiden i indskolingen (0. - 3. klasse) samt yderligere 90 timers fagdelt undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen, der tages fra den understøttende undervisning.

Det fremgår af aftalen mellem forligspartierne, at intentionen med sænkning af mindstekravet til den samlede varighed af undervisningstiden i indskolingen er, at skoleugen for indskolingen generelt reduceres. Der kan imidlertid fortsat planlægges med et længere varighed end mindstekravet, så længe den samlede undervisningstid ikke overstiger 1.400 timer.

Ved indførelsen af folkeskolereformen i 2014/15 blev åbningstiden i SFO’erne reduceret, og forældretaksten blev reduceret ud fra en beslutning om, at forældrebetalingsandelen skulle forblive uændret. Hvis der fra 2020 skal arbejdes efter samme princip, skal forældretaksen ligeledes øges fra 2020 for at opretholde uændret forældrebetalingsandel.

Den ændrede åbningstid medfører en takststigning på 10,5 %, hvilket svarer til takstreduktionen i 2014. Den foreløbige beregning af justeringen af folkeskolereformen medfører en budgetramme til kvalitetsløft i folkeskolen på 3,5 – 4,0 mio. kr., hvilket var en del af aftaleparternes intention med ændringerne. Af budgetrammen til øget kvalitetsløft udgør den øgede forældrebetaling 2,0 mio. kr.

Den formelle beslutning af taksten sker ved budgetvedtagelsen af det samlede byråd. Udvalget kan vælge at anbefale ændring i princippet. Herved vil forældrebetalingsandelen blive lavere og dette vil betyde færre midler til kvalitetsløft i folkeskolen.

En fastholdelse af princippet om uændret forældrebetalingsandel vil betyde følgende ændringer i den månedlige takst udover almindelig prisfremskrivning.

 • 184 kr. pr. måned i SFO 0. – 1. klasse
 • 147 kr. pr. måned i SFO 2. – 3. klasse
Økonomi
Justeringerne medfører ikke ændringer i den samlede bevilling til folkeskoleområdet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


248.   Opstart på Planstrategi 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at arbejdet med Planstrategi 2019 igangsættes.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal udarbejde en ny planstrategi, som grundlag for kommunens udvikling og planlægning i den kommende 12-årige planperiode 2021 - 2033. Planstrategien tager afsæt i planloven, som siger, at Byrådet halvvejs inde i byrådsperioden skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder vurdering af og strategi for kommunens udvikling.

I vedhæftede bilag er der beskrevet en  proces, der kan føre til vedtagelse af en planstrategi i starten af 2020 med efterfølgende offentlig debat i foråret 2020. I udgangspunktet bygges der videre på planstrategi 2016 og Kommuneplan 2017, som fokuserer på de igangværende, store projekter som grundlag for vækst og velfærd i Køge Kommune. I den kommende planperiode bør der fortsat være fokus på kvalitet og konsolidering, så hele kommunen får maksimal gavn af den rivende udvikling, Køge oplever i disse år.

Forvaltningen anbefaler, at Planstrategi 2019 bliver kort, præcis og handlingsorienteret – og en form for paraply for de analyser, strategier og politikker, der skal føre til vedtagelse af den næste kommuneplan samt for kommunens arbejde med bæredygtig udvikling. Det betyder, at planstrategien ikke i sig selv giver svarene i forhold til den kommende udvikling og planlægning – men den viser de trædesten, der i løbet af 2019-21 vil føre til næste kommuneplan, fx en boligpolitik eller en erhvervsstrategi.

Det er allerede besluttet, at FN’s verdensmål skal indgå i arbejdet med planstrategien, men ikke præcist hvordan. Forvaltningen har peget på otte af i alt 17 verdensmål, der kan have særlig relevans for fysisk planlægning og kommunens udvikling. Arbejdet med verdensmålene tilrettelægges, så det opfylder planlovens formkrav til en lokal agenda 21 strategi, ligesom kommunens arbejde med DK2020 indtænkes.

Kommuneplanlægningen er en rullende proces, hvor byrådet hvert fjerde år kan vurdere behovet for ny planlægning. Umiddelbart vurderet har Køge Kommune en gennemarbejdet kommuneplan 2017, der i sin struktur kan rumme den forventede udvikling frem til næste revision af kommuneplanen op mod 2025. Dog er der et kontinuerligt ønske om at planlægge for nye byvækstområder – særligt de nye boligområder i Hastrup Øst og Herfølge Vest, der er blevet tilgængelige med vedtagelse af Fingerplan 2019. Det gælder også revisionen af masterplanen for Køge Nord, ændringer i anvendelsen i udviklingsplanen for Køge Kyst, herunder Collstrop samt eventuel byudvikling i Køge Nordøst. Disse områder skal hver især indarbejdes i kommuneplanen, og der kan opstå afledte planspørgsmål, der skal afvejes i forhold til den samlede byudvikling, herunder spørgsmålet om offentlige institutioner; skoler, pasning, ældre, kultur og idræt.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en borgerundersøgelse af, hvad nuværende og potentielle fremtidige borgerne tænker om boligudbuddet, byudviklingen, arkitektur, livet i byen og på landet etc.

Økonomi
Planarbejdet og borgerundersøgelsen gennemføres inden for gældende budget.
Kommunikation

Der gennemføres et eller flere møder mellem Økonomiudvalget og eksterne interessenter som fx Connect Køge, grønne organisationer, Landsbyforum, borgerforeninger m.fl. om planstrategi og boligpolitik i løbet af efteråret 2019.

Der afholdes et temamøde i Økonomiudvalget i november. Når Byrådet har vedtaget planstrategien vil der være en offentlig høring i foråret 2020. Formen skal fastlægges nærmere.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


249.   Anlægsregnskaber 2019, 2. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-09-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for en række anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Samlet set er bevillingerne til de 3 anlægsregnskaber på 12.870.000 kr., forbruget på 12.375.069 kr. og mindreforbruget på -494.931 kr.

Infrastruktur:
Anlægsregnskab XA-8131000032 Cykelsti langs
Billesborgvej aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,06 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. marts 2014, 24. november 2015 og 15. december 2015. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.058.497 kr.

Kommunens ejendomme:
Anlægsregnskab XA-8193000003 Flygtningeboliger aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,66 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. marts 2015, 28. april 2015, 20. juni 2017 og 29. august 2017 til Flygtningeboliger. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.221.631 kr.

Anlægsregnskab XA-8196000007 Arealoptimering - Flytning af CDI aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,15 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 2.094.941 kr.

 Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Infrastruktur

Cykelsti langs Billesborgvej

          5.060.000

            5.060.000

       5.058.497

              -1.503

Kommunens ejendomme

Flygtningeboliger

          5.660.000

           5.660.000

       5.221.631

       -438.369

Arealoptimering -Flytning af CDI

          2.150.000

           2.150.000

       2.094.941

           -55.059

I alt

       12.870.000

         12.870.000

     12.375.069

         -494.931

 Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


250.   Kommuneplantillæg nr. 6 for Besøgscenter ved Borgring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2017 vedtages endeligt
 2. de indkomne bemærkninger besvares i overensstemmelse med det vedhæftede høringsnotat.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. maj 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter til Borgring i offentlig høring.

Høringen blev afsluttet den 25. juli 2019 og der indkom to bemærkninger i perioden fra henholdsvis Miljøstyrelsen og Vallø Stift.

 1. Miljøstyrelsen anbefalede, at kommuneplantillægget blev tilføjet oplysninger om planens påvirkning af de i Kommuneplan 2017 udlagte økologiske forbindelser, således at plantillægget bliver bragt i overensstemmelse med de retningslinjer for økologiske forbindelser, som fremgår af Kommuneplan 2017. Forvaltningen har i høringsnotatet indstillet ændring af redegørelsen til kommuneplantillægget. Indstillingen er godkendt af Miljøstyrelsen.
 2. Vallø Stift har gjort indsigelse mod områdets størrelse, idet der ønskes et langt større område udlagt, - dels mod anvendelsesbestemmelserne og de bygningsregulerende bestemmelser, idet der ønskes en langt brede anvendelsesmulighed samt mulighed for mere omfattende byggeri, end det i planforslaget foreslåede. Forvaltningen forslag til besvarelse fremgår af det vedlagte høringsnotat.

Forvaltningens forslag til tilføjelser til redegørelsen fremgår af vedhæftede høringsnotat.

I forhold til forslaget fra Vallø Stift om ændring af arealets størrelse, vil en ændring kræve fornyet forhandling med Staten, samt efterfølgende revision af Fingerplanen, da arealet ligger inden for den statslige reservation til transportkorridor. Det areal, som er omfattet af kommuneplantillægget, er fastlagt på anmodning fra Museum Sydøstdanmark og er indarbejdet i Fingerplan 2019.

Forvaltningen anbefaler, at Kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter ved Borgring vedtages som forelagt som forslag, dog indarbejdes de ovenfor nævnte ændringer af redegørelsen i tillægget.

Projektet er allerede på UNESCO's tentativliste, og afventer besøg af ICOMOS med henblik på at kvalificering af ansøgningen.

Lokalplan for besøgscenter kan igangsættes, når resultatet af UNESCO-ansøgningen foreligger.

Indtil da arbejdes der videre sammen med Vallø Stift om mulighederne for udvikling i relation til besøgscentret.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


251.   Forudgående høring. Kommuneplantillæg om produktionserhverv


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. arbejdet med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 om "Udpegning af erhvervsområder som forbeholdes produktionserhverv" igangsættes
 2. der gennemføres en forudgående offentlig høring om kommuneplantillægget.
Baggrund og vurdering

Planloven er i 2016 blevet ændret for i højere grad at sikre gode rammer for erhvervsudvikling og vækst i Danmark. I loven lægges der nu større vægt på, at kommunerne i deres planlægning tager hensyn til produktionsvirksomhederne, herunder havneerhverv samt transport- og logistikvirksomheder. Det er hensigten med lovændringen er undgå potentielle miljøkonflikter i forbindelse med byomdannelse, eller hvor byudviklingsinteresser på anden vis lægger pres på de eksisterende virksomheder.

Planlovens krav om planlægning for produktionserhverv kom meget sent i processen med Kommuneplan 2017. Emnet var derfor ikke med i kommuneplanen, og det blev aftalt med Erhvervsstyrelsen, at vi ville planlægge for emnet i 2019.

I kommuneplanen skal der udpeges områder, som forbeholdes tungere produktionsvirksomheder, og som derfor skal friholdes for mindre håndværksvirksomheder, kontorerhverv og lignende. Virksomhederne i området sikres mod skærpede miljøkrav fra nye boliger gennem udpegning af konsekvensområder, som er en slags opmærksomhedszoner med særlige vilkår for byudvikling, omkring de udpegede erhvervsområder.

De nye regler giver også mulighed for at udpege såkaldte transformationsområder i konsekvensområderne, så der under særlige omstændigheder kan bygges boliger, som til gengæld må tolerere mere støj fra virksomhederne end ellers.

Forvaltningen har gennemgået kommunens eksisterende og planlagte erhvervsområder, og vurderer, at fire områder bør omfattes af de nye regler:

1) Havne- og erhvervsområdet ved Køge Havn og Junckers Erhvervspark, som kan blive påvirket af byudviklingsinteresser i Køge Kyst og Køge Marina.

2) Erhvervsområdet til Skandinavisk Transport Center, syd for jernbanen Lille Syd, som kan blive påvirket af byudviklingsinteresser ved Køge Nord Station.

3) Erhvervsområdet til pektinfabrikken CP Kelco ved Ll. Skensved, som kan blive påvirket af byudviklings-interesser ved Køge Nord station.

4) Erhvervsområderne ved Bjæverskov Vest, som ikke aktuelt er påvirket af byudviklingsinteresser, men som pga. beliggenheden har national interesse.

Der lægges op til en forudgående offentlig høring i fire uger omkring disse udpegninger inden udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. Den forudgående høring er nødvendig fordi ændringen ikke er varslet i planstrategien. Den præcise afgrænsning af konsekvenszonerne omkring de fire områder, samt udpegning af eventuelle transformationsområder, foretages i kommuneplantillægget.

Læs mere i vedhæftede debatoplæg, som offentliggøres på hjemmesiden.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Debatoplægget til den forudgående høring offentliggøres på hjemmesiden, og der indrykkes en henvisningsannonce i dagspressen.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


252.   Lokalplan 1054 - endelig vedtagelse af lokalplan for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til, om Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 05-09-2019
Udvalgets flertal Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Marie Møller, (A) og Torben Haack (F) og Thomas Kampmann (C) indstiller, at lokalplanforslaget ikke vedtages. Flertallet henviser til, at den gældende lokalplan giver mulighed for at bygge boliger på området.

Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) undlader at stemme.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 28. maj 2019 at sende forslag til Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for serviceerhverv, såsom liberale erhverv, administration, undervisning og lignende samt offentlige formål i form af et forsamlingshus. Desuden giver lokalplanen mulighed for boliger i form af åben-lav bebyggelse (villa og dobbelthuse) på ejendommen.

Der er indkommet 57 høringssvar. Høringssvarene handler hovedsageligt om, hvorvidt man er for eller imod et forsamlingshus på Bækgårdsvej 14 i Borup. Høringssvarene kan således deles op i to grupperinger. Den ene gruppe er høringssvar fra de omkringboende, som er stærkt kritiske overfor forsamlingshuset og fortæller om de store gener, de har oplevet, mens forsamlingshuset var i drift og om et langstrakt og uheldigt sagsforløb, der har fyldt meget i deres liv. Den anden gruppe er hovedsageligt lokale borgere i Borup, der synes, at det er positivt for byen med et nyt forsamlingshus. Blandt høringssvarene er to underskriftsindsamlinger, hvor 56 har skrevet under på, at de er imod et forsamlingshus, og 180 har skrevet under på, at de støtter et forsamlingshus. Sagen har fyldt meget i Borup, hvilket også fremgår af artikler og læserbreve i lokalaviserne. Den 18. juni 2019 afholdte Køge Kommune borgermøde om lokalplanforslaget. Ca. 40 borgere mødte op, og der var en ophedet debat om forsamlingshuset.

Mere konkret indeholder høringssvarene bekymring over støj fra musik, gener fra festende mennesker, lysgener, parkeringsproblemer og ejendomsværdiforringelser. Derudover er der en undren over, at Køge Kommune udarbejder en lokalplan for en enkelt ejendom, at Køge Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke udløser krav om miljøvurdering samt definitionen på et forsamlingshus. Endeligt nævnes et alternativt projekt for ejendommen (boliger) og alternative placeringsmuligheder for et forsamlingshus.

Høringssvarene viser, at naboerne har følt sig generet af forsamlingshuset, mens det var i drift. Mange af emnerne kan ikke reguleres med en lokalplan og afstedkommer derfor ikke ændringer i lokalplanen. Til gengæld viser de indkomne høringssvar hvilke miljøgener, der kan opstå, når en myndighed giver tilladelse til en støjende virksomhed i et støjfølsomt område.

Forvaltningen kan kun myndighedsregulere den støj, som produceres fra bygningen og ikke den støj, der opstår, når gæster opholder sig udendørs på forsamlingshusets grund, på fortove og gader, hvilket forvaltningen har erfaring for, har givet anledning til nabogener tidligere. Der må derfor forventes gener for naboerne, der ikke kan reguleres, og som alene henhører til Politiets ordensvedtægt. Forvaltningen har dog mulighed for at stille krav, der begrænser antallet af støjende arrangementer pr. år. Det er denne mulighed, Frank Poulsen har accepteret. Der er således stillet krav om, at der maksimalt må afholdes 15 arrangementer med sluttidspunkt efter kl. 22 pr. år og maksimalt 1 arrangement pr. uge.

Der er i høringsperioden også kommet mange positive tilkendegivelser overfor forsamlingshuset, nærmere bestemt 27 høringssvar og en underskriftindsamling, hvor 180 borgere har skrevet under på, at de støtter forsamlingshuset.

Derudover har Miljøstyrelsen fremsendt bemærkninger til planforslagene. Forvaltningen anbefaler at imødekomme Miljøstyrelsens bemærkninger ved, at der indsættes et afsnit om Bilag IV-arter både i Lokalplan 1054 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale at forslaget vedtages endeligt.

Et mindretal på 1 (Bent Sten Andersen (O) anbefaler at lokalplanforslaget vedtages endeligt da det er et godt initiativ som efterspørges. Der er et konkret behov.

2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) undlader at stemme.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


253.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1085 - Boliger i Algestrup


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplan 1085 - Boliger i Algestrup vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i høringsnotat (se bilag 1) samt redaktionelle ændringer.

Klima- og Planudvalget 05-09-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 23. marts 2019 at sende forslag til lokalplan 1085 i offentlig høring i perioden 28. marts 2019 - 25. april 2019. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af op til 24 tæt-lav boliger i 1,5 og 2 etager. Adgangen til området skal ske ad to adgangsveje fra Byskovvej. Der udlægges areal til fælles miljøstation og fælles parkeringspladser langs den interne boligvej. I lokalplanområdets sydøstlige del udlægges areal til regnvandsbassin. Mod nord udlægges et område til fælles friareal. Arealet er omfattet af skovbyggelinje og der kan derfor ikke opføres bebyggelse inden for arealet.

Der er indkommet fire høringssvar i høringsperioden. Et høringssvar er fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. Andet høringssvar handler om bekymring for udkørsler til Byskovvej, hvor det opleves, at der ofte køres stærkere end tilladt. Tredje høringssvar er fra Vejdirektoratet vedrørende støjbelastning fra Sydmotorvejen udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligbebyggelse på 58 dB. Efter planlovens § 15a, stk. 1 må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Bemærkningen er foreslået indarbejdet i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Det fjerde høringssvar er fra Miljøstyrelsen, der har vurderet lokalplanforslaget i forhold til hensynet til skoven nord for lokalplanområdet. Miljøstyrelsen er kun indstillet på at reducere skovbyggelinjen 20 meter fra skovbrynet. Miljøstyrelsens bemærkning har givet anledning til, at lokalplanen justeres. Det betyder, at det fælles friareal rykkes og nu er et 20 meter bælte i lokalplanområdets nordlige del. Samtidig nedjusteres udstykningsantallet fra 24 til 18 grunde (se bilag 3). Miljøstyrelsens træffer den endelige afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen efter den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Forvaltningen har vurderet, at de ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene ikke er væsentlige i forhold til planlovens krav om fornyet høring. I forhold til lokalplanforslaget reduceres boligantallet fra 24 til 18 boliger, friarealet rykkes og udvides, og placering af boligerne ændres ikke i forhold til afstand til naboer uden for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


254.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


255.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


256.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


257.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


258.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


259.   Overdragelse af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


260.   Anlæg ved Vemmedrupafkørslen (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


261.   Udvikling af Posthus-grunden (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


262.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


263.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.09.19