Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 07.12.2021 kl. 09:30 i Digitalt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Jeppe H. Lindberg, (C)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

271.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


272.   Anlægsregnskaber 2021 - 2. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-11-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 5 anlægsregnskaber på 19,3 mio. kr., forbruget på 19,5 mio. kr. og merforbruget på 0,2 mio. kr.

Infrastruktur
Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+)

eller mindreforbrug (-)

Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering 2019

2.020.000

2.020.000

2.070.458

50.458

Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering 2020

2.060.000

2.060.000

2.107.000

47.000

Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering - Fremrykning

4.190.000

4.190.000

4.265.000

75.000

Trafik- og Miljøplan 2018

2.513.000

2.513.000

2.495.353

-17.647

I alt

10.783.000

10.783.000

10.937.811

154.811

Kommunens ejendomme
Følgende anlægsregnskab aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+)

eller mindreforbrug (-)

Nye foreningslokaler i Lellinge

8.500.000

8.500.000

8.532.884

32.884

I alt

8.500.000

8.500.000

8.532.884

32.884

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bila

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


273.   Aflæggelse af anlægsregnskaber 2. halvår - Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Baggrund og vurdering

Der fremlægges anlægsregnskaber med bruttoudgifter for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område.

Anlægsregnskaber, uanset bruttoindtægtens størrelse, kan også aflægges som en integreret del af kommunens regnskabsaflæggelse. Dog gælder her også reglen om, at de tilhørende bruttoudgifter ikke må beløbe sig til 2 mio. kr. eller mere.

Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen - køb af ejendomme udviser et forbrug på i alt 5.104.453 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på 5.130.000 kr. medfører, at der har været et mindre forbrug på i alt 25.547 kr. Mindre forbruget skyldes, færre omkostninger vedrørende handlernes berigtigelse ved køb af Ølsemagle Kirkevej 56 og Ølsemagle Kirkevej 58. Mindre udgiften lægges i kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at det er et mindreforbrug på 25.547 kr., svarende til 0,5 % i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Mindreforbruget tilgår kassen i indeværende år.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


274.   Stop fremrykning af fakturaer ifm. covid19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at der ikke længere sker fremrykning af fakturabetalinger.

Baggrund og vurdering

KL og Regeringen indgik den 26. marts 2020 aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. Tiltagene var en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, og tilsvarende tiltag gennemføres på Statens og Regionernes område. De fleste tiltag havde fokus på at sikre likviditet hos virksomhederne på kort sigt.

Det er frivilligt for kommunerne om man ønsker at gøre brug af tiltaget med fremrykning af betalinger til kommunens leverandører. Ligesom det er kommunes beslutning, hvor længe aftalen skal løbe.

I den forbindelse besluttede Byrådet den 28. marts 2020, at der fremover dagligt skulle ske fremrykning betalinger til leverandører. Byrådet besluttede den 22. november 2020 at fastholde fremrykningen året ud og den 26. januar 2021 besluttede byrådet, at fortsætte fremrykker af fakturabetaling indtil udløb af nationale hjælpepakker.

Ved forespørgsel hos 7 af vores samarbejdskommuner er tilbagemeldingerne at de alle har benyttet sig af fremrykning af fakturaer og alle er stoppet bort set fra en enkelt kommune 

Det er administrationens vurdering, at langt de fleste hjælpepakker med økonomisk hjælp er ophørt, men med en ny stigning i smitten kan det blive aktuelt igen. Men da flere af vores samarbejdskommuner ikke længere fremrykker betalinger og arbejdsgangen med fremrykningen af betalingerne relativt hurtigt kan genetableres, anbefales det ikke længere at fremrykke betalinger.

Økonomi
Fremrykningen belaster midlertidigt kommunens likviditet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


275.   Kids Tour 2022 - Køge som værtsby og ansøgning om tilskud


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter om Køge Kommune skal være værtsby for Kids Tour 2022, herunder ydelse af tilskud på 85.000 kr.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2020, at Køge Kommune tilslutter sig at være Kids Tour værtsby i 2021, herunder at yde tilskud på 85.000 kr.

Kids Tour arrangeres af Momentcph og Børneulykkesfonden, og er Danmarks største cykelløb for børn i alderen 3-10 år. Kids Tour finder sted i 14 værtsbyer i 2021, heriblandt Køge. I 2022 udvælges 20 værtsbyer.

Omdrejningspunkt i Kids Tours vision er glæde med fokus på trafiksikkerhed, motion, sunde værdier, skærmfri tid og med henblik på at fremme cykelkulturen.

Finansiering og ydelser
Kids Tour er 100 % finansieret af kommunalt tilskud og sponsorer, og der søges om et tilskud på 85.000 kr. til plug-and-play afvikling af cykelløbet. Plug- og play afvikling indebærer, at arrangørerne står for:

 • Afvikling af cykelløbet på dagen.
 • Opsætning og oprydning af eventplads og cykelruten.
 • Sponsor aktiviteter for børnefamilier før, under og efter cykelløbet.
 • Goodiebags til alle deltagere.
 • Landsdækkende og lokale SoMe kampagner.
 • Centralt tilmeldingssite med profilering af alle værtsbyer.
 • Alle værtsbyer præsenteres i nyhedsbreve fra Børneulykkesfonden.
 • Plakater og tryksager lokalt.
 • Færdig drejebog.
 • Kommunikationsplan.

Kommunen stiller tovholder til rådighed som bl.a. skal:

 • Inddrage lokal cykelklub og speaker samt frivillige.
 • Planlægge ruten og location for eventplads.
 • Stå for indhentning af tilladelser og plantegninger.
 • Formidle cykelløbet på skolernes AULA og SoMe.
 • Koordinerer kommunikation med Børneulykkesfonden.
 • Sikre adgang til strøm.
 • Være behjælpelige i forbindelse med afhentning af startnumre samt være troubleshooter..

Det koster 75 kr. for et startnummer, og alle indtægter på startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for bl.a. at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

Kids Tour 2021
Kids Tour blev afholdt i Køge den 29. august 2021 ved Søndre Havn. Eventpladsen blev etableret på græsplænen ved Åhavnen med cykelruten på Strandkvanen, Søndre Molevej og Strandpromenaden. Flere end 200 børn var tilmeldt løbet, og det skønnes at flere end 800 borgere besøgte eventpladsen på dagen.

Kids Tour er i skrivende stund blevet afholdt i 11 af de 14 værtskommuner blandt andet i Horsens, Holbæk, Ringsted og Esbjerg, og Børneulykkesfonden oplyser, at Køge har haft de fleste tilmeldinger og det største besøgsantal til eventpladsen af alle kommuner hidtil.

Kids Tour 2022
Afholdelsen af Kids Tour vil gøre flere børn til glade og trafiksikre cyklister, være med til at profilere kommunens cykelklubber overfor målgruppen samt profilere Køge Kommune som en cykelvenlig kommune.

Økonomi

Der er dækning for ydelse af tilskuddet på Turismekontoen.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at bevillige 85.000 kr. finansieret af turisme- og markedsføringskontoen i 2022.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


276.   Ansøgning - Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegns nytårskoncert 2021/22


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegns nytårskoncert 2021/22.
Baggrund og vurdering

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn søger om et tilskud på 15.000 kr. til foreningens  nytårskoncert 2021/22 den 9. januar 2022 i Multihallen på Køge Gymnasium.

Det er 10. gang, at Hjemmeværnsforeningen arrangerer en offentlig nytårskoncert, og der er gratis adgang og plads til omkring 900 tilhørere. Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde leverer med 35 musikere musikken, og solisten er Thomas Eje.

En tilsvarende koncert afholdes i Roskilde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjælland
står for arrangementet, og der er et samlet budget på over 90.000 kr.  for koncerterne (solister, sceneopbygning, stolehåndtering, lyd- og lystekniker, VIP-reception m.v). i Køge og Roskilde.

Nytårskoncerten i Køge blev i 2019 (2020 blev aflyst pga Covid 19) afviklet med støtte fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, Køge Kommune, Køge Kulturfond og Pro Patria Fonden. Hjemmeværnsforeningen ansøger samme institutioner  til nytårskoncerten 2021/22.

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at der tidligere år er givet et tilskud på 15.000 kr.

Der er dækning for ydelse af tilskuddet på Turisme- og Markedsføringskontoen.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at yde tilskud på 15.000 kr.  til hjemmeværnsforeningens nytårskoncert finansieret af turisme- og markedsføringskontoen i 2022.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


277.   Nybyggeri (SKEMA A) Anmodning om tilsagn fra Boligselskabet Sjælland, 48 senioregnede boliger beliggende på Ejbovej 77, 4362 Bjæverskov


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. der ydes tilsagn på grundlag af Skema A til nybyggeri af 48 senioregnede familieboliger i afdeling 303, Ejbovænge, beliggende Ejbovej 77, 4632 Bjæverskov med en anskaffelsessum på 100.868.400 kr, 
 2. Køge Kommune yder grundkapitallån på 8,069 mio. kr. til de senioregnede familieboliger, og der søges tillægsbevilling i 2021 hertil
 3. Køge Kommune giver tilsagn om at stille garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
 4. der stilles som særlige vilkår for tilsagnet, at klausulen vedrørende socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausulen, som Køge Kommune anvender i sine udbud af anlægsopgaver, anvendes i forbindelse med byggeriet, ligesom de mere generelle bestemmelser om udbud, ansvar,  kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2, gælder for tilsagnet.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland ansøger om tilsagn om offentlig støtte (Skema A) til opførelse af 48 senioregnede (familie)boliger til afdeling 303, beliggende Ejbovej 77, 4632 Bjæverskov. 

Beskrivelse af sagen
Tilsagn til støtte af alment byggeri gives af Byrådet, herunder tilsagn på vegne af Staten til løbende ydelsesstøtte til byggeriet. 

Handlingsforløb i støttesagen 
Skema A: Tilsagn til støttet byggeri (påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.). Der er tale om en begunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Der er tale om, at kommunen inden for den givne fuldmagt i almenboligloven har givet et tilsagn. Boligorganisationen har 15 måneder fra Skema A's godkendelse til fremsendelse af Skema B. 

Skema B: Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse. På grundlag af resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette skal overholde det bindende maksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved Skema C, dog kan udgifter til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden medtages uden maksimumsbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje. 

Skema C: Byggeregnskab. Byggeriet er afsluttet, og byggeriet er gået i drift. Der godkendes et revideret byggeregnskab og en endelig leje. 

Baggrunden for og idéen med projektet 
Baggrunden for projektet er en række møder mellem Boligselskabet Sjælland og to lokale ildsjæle, som har henledt opmærksomheden på behovet for ældreegnede familieboliger i det centrale Bjæverskov. Med dette udgangspunkt er det Boligselskabet Sjællands ønske at etablere et seniorbofællesskab, hvor der i opskrivningen tilgodeses lokale seniorer fra Bjæverskov og Køge Kommune. Det kan ske gennem en fleksibel udlejning, hvor den kommende afdeling selv forestår visiteringen. I tiden frem til etableringen af afdelingen etableres en forening eller følgegruppe, som sammensætter en bestyrelse og et visitationsudvalg. 

Projektets idé er at skabe en lille intim rækkehusbebyggelse i centrum af Bjæverskov, hvor der i indretningen af boligerne lægges vægt på høj grad af senioregnethed. Bebyggelsen samler sig om afdelingens fælleshus og er udformet i et samlet hensyn til den tætte beboerkontakt og områdets generelle udfordringer i forhold til støj. 

Bebyggelsen opføres inden for rammeaftalen BOLIG-rækkerne og er i sit udgangspunkt 1-plans-boliger i varierende størrelser, som tilgodeser livet som senior, hvor det kan være nødvendigt med en rollator, kørestol, eller at man generelt er dårligt gående. Det er tanken, at bebyggelsen opføres som et seniorbofællesskab, hvor kommunens seniorer prioriteres over almindelige ventelister ved fleksibel udlejning. Da det samtidig er et ønske, at der skal være en diversitet i alderssammensætningen, så seniorbegrebet i højere grad inkluderer yngre seniorer, f.eks. 55-69 år, etableres der også et antal 2-etagers boliger for de yngre seniorpar, som ikke i samme grad oplever gangbesvær eller behov for hjælpemidler.

Bebyggelsen er tilrettelagt som en traditionel rækkehusbebyggelse med små boliggader, hvor gående trafik og ophold er prioriteret frem for biler og parkering. Bebyggelsens p-plads etableres langs adgangsvejen mod centeret og skærmer derved delvist for den støj, som er tilknyttet butikkerne og centeret. Eksisterende stiforbindelse på tværs af grunden bevares, men omlægges, jf. lokalplanens krav. 

Der planlægges opført
Det ansøgte projekt omfatter i alt 3.676 m2 (ekskl. fælleshus) bruttoetageareal fordelt på 48 boliger á

15 stk. type 10 - 3 værelsesboliger på 83 m2 i to planer

12 stk. type 7 - 3 værelsesboliger på 86 m2 i et plan

21 stk. type 8 - 2 værelsesboliger på 67 m2 i et plan

1 stk. fælleshus på 200 m2, evt. i to planer for en bredere anvendelighed 

(Boliger og fælleshus på i alt 3.878 m2)

Lokalplansforhold
Tilsagn til Skema A forudsætter en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Forvaltningen oplyser, at etablering af de 48 senioregnede familieboliger i Bjæverskov er i overensstemmelse med lokalplan 1091 - Boliger ved Ejbovej, Bjæverskov, som har været i høringsproces, og som efterfølgende er vedtaget af Køge Byråd den 30. november 2021. 

Anskaffelsessum (finansiering og fordeling)
Den samlede anskaffelsessum udgør 100.868.400 kr., ifølge oplysningerne i det indberettede Skema A og følgebrevet fra Boligselskabet Sjælland. 

Anskaffelsessummen finansieres således (fremgår af Skema A, side 8):

Realkreditlån                              90,781 mio. kr. 
Grundkapitallån                   8,069 mio. kr. 
Beboerindskud                 2,017 mio. kr.

Selskabsbestyrelsen har på selskabsbestyrelsesmødet den 26. oktober 2021 godkendt Skema A-sagen, dog bemærker forvaltningen i den forbindelse, at finansieringsoplysningerne fra selskabsbestyrelsens beslutningsdokument, som er vedlagt sagen som bilag, er blevet justeret en smule i selve Skema A-indberetningen, hvilket ifølge Boligselskabet Sjælland skyldes en mindre justering på 8 kvm. i det samlede bruttoetageareal. 

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende (fremgår af Skema A, side 6-7):

Grundudgifter i alt                        17,698 mio. kr.
Entrepriseudgifter                 71,322 mio. kr.
Omkostninger                 10,386 mio. kr.
Gebyrer                    1,462 mio. kr. 

Grundkapitallån og garantistillelse 
Kommunen yder grundkapitalindskud til støttet byggeriet, og procentsatsen er afhængig af den gennemsnitlige størrelse på lejlighederne. Grundkapitalindskuddet skal tilbagebetales til kommunen, og tilbagebetalingen skal være påbegyndt senest 30 år efter byggeriets færdiggørelse. Det er Landsbyggefonden, som vurderer og beslutter, hvornår der kan tilbagebetales, herunder beløbsstørrelse på tilbagebetalingen. Ved skema A-godkendelse er kommunen forpligtiget til afholde udgiften til grundkapitalindskud, som indbetales til Landsbyggefonden. 

Ved skema A gives der tilsagn om garantistillelse. Først ved skema B og C kendes beløbet for garantistillelsen.

Husleje
En samlet årlig boligudgift ekskl. forbrugsudgifter budgetteres til 1.206 kr. pr. m2.

Det er planen, at der etableres 21 stk. 2-værelses boliger på 67 m2 med en månedlig husleje på 6.734 kr. pr. måned, og 27 stk. 3-værelsesboliger på mellem 83-86 m2 med en månedlig husleje på mellem 8.342 kr. og 8.643 kr. Begge eksempler er før hensyntagen til den indbyrdes værdi. De årlige forbrugsudgifter skønnes til 166 kr. pr. m2. 

Den videre proces og tidsplan 
Boligselskabet Sjælland har to rammeaftaler med bæredygtige byggesystemer, BOLIG-III og BOLIG-rækkerne, og specielt det sidste vil være meget velegnet til en bebyggelse af denne karakter. Fordelen med rammeaftalerne er, at Boligselskabet Sjælland vil have en kortere responstid, da udbudsforpligtelserne allerede er afholdt i projektkonkurrencen. Det betyder, at et evt. byggeri af almene boliger vil kunne opstartes i løbet af foråret 2022 og være klar til indflytning i efteråret 2023.

Særlige vilkår 
Kommunen stiller som særlig betingelse for tilsagnet, at klausulen vedrørende socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausulen, som Køge Kommune anvender i sine udbud af anlægsopgaver, anvendes i forbindelse med byggeriet.

Hertil kommer som betingelse for tilsagnet, at de mere generelle bestemmelser om udbud, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn mv., der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2., overholdes. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at Køge Kommune pt. har stillet garanti for Boligselskabet Sjællands afdelinger, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingerne går konkurs (ultimo 2020 var garantierne samlet for alle afdelingerne på i alt 142.391.003 kr.)

Økonomisk Afdeling bemærker i øvrigt, at der i budgettet ikke er afsat grundkapitalindskud til Ejbovej 77, og derfor vil bevillingen til grundkapitalindskuddet på 8,1 mio. kr. påvirke den budgetterede kassebeholdning negativt. Det skal yderligere oplyses, at kommunen har - såfremt alle forbehold opfyldes - et salg af arealer på -7,1 mio. kr. Bevillingen til salget blev givet på Byrådsmødet den 28. april 2020. 

Beslutning

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


278.   Orientering om byudvikling for Køge Nord - status 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager følgende orientering om udviklingen af Køge Nord til efterretning.

Baggrund og vurdering

I forlængelse af den vedtagne Masterplan for Køge Nord i 2016 er Økonomiudvalget løbende orienteret gennem halvårsstatus om byudviklingsprojektet i Køge Nord. Denne halvårlige status har været afholdt som temamøder med fokus bl.a. på etableringen af Køge Nord Station og revision af Masterplanen i 2019. Seneste temamøde er afholdt i marts 2020. Herefter og sideløbende er Økonomiudvalget orienteret løbende i forbindelse med konkrete sager f.eks. om udbud og salg og senest i september 2021, om planlægningspotentialet i Køge Nord i forhold til støj fra Køge Bugt Motorvejen. Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget fremadrettet orienteres som følger med en generel halvårsstatus, som evt. kan suppleres med temamøde ved konkret behov.

I det efterfølgende gives status på den aktuelle byggemodning af Køge Nord området og DGNB-certificeringen samt forventninger til fokusområder i byudviklingen for 2022.

Byggemodning af Køge Nord Skovby er i fuld gang, og KLAR Forsynings bassiner er allerede synlige i området. Status for dette arbejde fremgår af vedhæftede nyhedsbrev, jf. afsnittet Kommunikation og bilag 1. Etableringen af Nordlyset, den nye fordelingsvej, skrider også planmæssigt frem. Første milepæl nås den 17. december 2021, hvor anlægsarbejdet der er opstartet fra krydsningen ved Nordstjernen, når forbi NREP og Casa Nords arealer, se også bilag 2. Umiddelbart herefter forventer både NREPs og Casa Nords entreprenører at påbegynde etablering af byggeplads m.v. og den egentlige byggemodning umiddelbart efter årsskiftet.

Ekspropriation af arealer til fremførelse af vejen gennem ejendommen Ølsemagle Kirkevej 64 er gennemført og laden nedrevet.

Primo december 2021 er de resterende arealer indenfor vejtraceet frigivet af Museum Sydøstdanmark, og dermed kan anlægget færdiggøres henimod afleveringsdatoen, som er sat til den 22. maj 2022. 

Forvaltningen har udover en bredt forankrede projektgruppe, nu også tilknyttet specialkonsulent fra Veje og Byrumsafdelingen med erfaring fra Køge Kyst, til at varetage koordineringen af anlægsprojekterne, så der sikres bedst mulig styring under udbygningen af Køge Nord.

DGNB certificering
Forvaltningen er i samarbejde med Sweco i gang med præcertificeringen af Køge Nord Skovby og stationsområde. DGNB-certificeringen består af tre primære kriterier, som vægtes med 22,5 % i certificeringen. Disse er miljømæssig, økonomiske og sociale kvaliteter. Derudover af tre kriterier som udgør mellem 5-15 % af certificeringen indenfor teknisk, procesmæssig og område kvalitet. 

På baggrund af to temaer, tekniske og sociale kvaliteter, hvor processen er færdiggjort samt på indhentet data indtil videre på de øvrige kriterier vurderes det, at det er realistisk at opnå guld-certificering for byområdet. Certificeringsprocessen forventes afsluttet medio 2022.

Byggemodning i Erhvervsområdet er ligeledes i gang, og her er KLAR Forsyning i den afsluttende fase i etableringen af bassiner ved Egedesvej og i Skensved Ådal. Denne vandhåndtering dækker de erhvervsområder, som omfatter udvidelsen af Skandinavisk Transportcenter.

Byggemodningen af erhvervsarealerne nord for Egedesvej er i gang, mens det forventes at byggemodningen af det lokalplanlagte areal syd for Egedesvej opstartes primo 2022. Pt. arbejdes på en aftale om etablering af ny fordelingsvej til området, som samtidig vil kunne betjene den resterende del af erhvervsområdet mod Kapelvej. 

Fokusområder for 2022
I det kommende år forsætter udviklingen af Køge Nord byudviklingsprojeket både for så vidt angår byggemodningen, lokalplanlægning og udbud og salg, nedenfor er oplistet de emner, der vil have særligt fokus i 2022: 

 • Salg af arealer i stationsområdet - nyt salgsoffensiv og strategi for parkering.
 • Bakkedraget (støjvold) - fastlæggelse af konkret udformning, etableringsform, opstart af anlæg mv. 
 • Kvartershuset Køge Nord Skovby - strategi og plan for udvikling af ejendommen. 
 • Bydelsforening for Køge Nord Skovby - stiftelse og vedtægter for foreningen.
 • Planlægning for individuelle parceller (lokalplan 1099) samt udbud. 
 • Proces for Byggefællesskab i Køge Nord.
 • Planlægning og udbud af STC III - del 3.
Økonomi
Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser.
Kommunikation

Forvaltningen foreslår, at Køge Nord projektet udkommer med et nyhedsbrev, som i første omgang vil holde Følgegruppen for Køge Nord opdateret på udviklingen. Kadencen vil i udgangspunktet være fire udgaver årligt, men det kan justeres efter behov. Det er hensigten at nyhedsbrevet skal overgå til et fuldt offentligt nyhedsbrev, som alle borgere og interessenter skal kunne abonnere på via hjemmesiden. I forbindelse med første nyhedsbrev indhenter forvaltningen tilbagemelding og input fra Følgegruppen for Køge Nord.

Som det fremgår af vedlagte nyhedsbrev, bilag 1, er hjemmesiden ligeledes opdateret med relevant information og mulighed for også at kunne følge med i anlægsarbejdet.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


279.   Sygefraværsopgørelse for 3. kvartal 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om  udviklingen i sygefraværet og Covid-19-fraværet ved udgangen af 3. kvartal 2021 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet via OPUS-sygefraværsrapporter (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere (opgjort med 12 måneders historik). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Som følge af Covid-19-epidemien oprettede KMD foråret 2020 særlige koder i personalesystemet til registrering af Covid-19-fravær, herunder Covid-19-sygefravær. KMD har udarbejdet en særlig rapportskabelon til rapportering af Covid-19-fraværet, som anvendes til Covid-19-rapporteringen. 

Overordnede resultater for sygefraværet inkl. Covid-19-sygefraværet:

 • Jf. bilag 1 ligger det samlede sygefravær (inklusiv Covid-19-sygefravær) i seneste årsperiode på 6,2 % samlet for Køge Kommune, hvilket er 0,8 %-point over niveauet for året før, hvor sygefraværet udgjorde 5,4 %.
 • Jf. bilag 2 har Covid-19-sygefraværet det seneste år udgjort 0,7 %-point af det samlede sygefravær. Der ses en faldende andel det seneste kvartal, senest 0,1 %-point oveni det almindelige sygefravær i september.
 • Der ses det seneste kvartal fortsat en stigende tendens i det almindelige sygefravær (se bilag 3), herunder ligger fraværet over de 2 tidligere år i alle 3 måneder af 3. kvartal. 
 • Der ses fortsat et lavt fravær på de administrative områder samt desuden fortsat en faldende tendens (i forhold til tidligere år) på skoleområdet samt på arbejdsmarkedsområdet. Tendensen for arbejdsmarkedsområdet er dog stigende det seneste kvartal. Der ses fortsat stigninger på dagtilbudsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt teknik- og ejendomsområdet (se bilag 1).

Udviklingen i langtids- og korttidssygefraværet (eksklusiv Covid-19), jf. bilag 4:

 •  Korttids-fravær: Modsat tidligere rapporteringer ses en stigning i 1-dagsfraværet (en stigning på 13 % i forhold til forrige årsperiode), mens der er fald i 2-7 dages fraværet. Stigningerne sker især på socialområdet, dagtilbudsområdet, familieområdet samt især på teknik- og ejendomsområdet. Det bemærkes, at det stigende 1-dagsfravær kan skyldes øget påpasselighed ved symptomer på Covid-19.
 •  Langtids-fravær: For det længerevarende fravær ses et uændret niveau for det helt lange sygefravær (over 91 dage), mens der er stigning for 31-90 dages perioder, hvilket primært sker på ældre- og sundhedsområdet og dagtilbudsområdet.  

Udover ovennævnte bilag er vedhæftet top/bund 15-opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau (bilag 5). Det bemærkes, at det ikke indeholder Covid-19-sygefravær, idet data ikke pt. kan opgøres på det niveau. Desuden vedhæftes oversigt over udviklingen i sygefraværet 8 år tilbage (bilag 6).

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


280.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


281.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


282.   Udleje af erhvervsareal til busoperatør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


283.   Årligt offentligt udbud af erhvervsgrunde 2022 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


284.   Udleje til Køge Fællesjord, Egeøjevej 114C (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


285.   Prisstigninger i byggebranchen (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


286.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


287.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


288.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.12.21