Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 17.05.2022 kl. 15:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


140.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Thomas Kampmann (C) deltager ikke i behandlingen af sag 153 pga. inhabilitet. 

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


141.   Valg af revisor


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab antages som kommunens revision.

Baggrund og vurdering

Den lovpligtige revision af kommunens regnskaber er blevet konkurrenceudsat, da den eksisterende aftale er udløbet.

Der er gennemført et minudbud på baggrund af SKIs rammeaftale vedr. revisionsydelser. Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet tre gode tilbud fra tre store revisionshuse; BDO, Ernst & Young og Deloitte. Den udbudte aftale dækker perioden 2022-2025 og har option på forlængelse op til 2 gange 12 måneder.

Grundet ny lovgivning skal revisionen fremadrettet også indeholde social-revision, bekendtgørelse nr. 224 af 17. 2.2021 - Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne[1]og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde. Revisionsydelsen er blandt andet på den baggrund steget med ca. 100.000 kr. årligt

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvilket vil sige, at evalueringen bygger på vurdering af både pris og kvalitet. De konkrete underkriterier og den indbyrdes vægtning er fastsat til:

40% Organisation og bemanding.

29% Løsningsbeskrivelse.

31% Pris.

Evalueringen er nu gennemført og resultatet viser, at Deloitte har afgivet det vindende tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Økonomiudvalgets og endelig Byrådets beslutning om antagelse af kommunens revision sendes efter endt behandling til Ankestyrelsen til formel godkendelse, efter kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1
Økonomi

Der vurderes at stigningen i prisen kan holdes indenfor den samlede budgetramme.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


142.   Delegationsplan 2022 - Samlet


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at, den samlede delegationsplan for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget
Anbefales. 

Ældre- og Sundhedsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 26. juni 2018 (punkt 139). Med en ny byrådsperiode skal Byrådet godkende delegationsplanerne med de ændringer, der er foretaget siden 2018.

Formålet med delegationsplaner
Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Undtaget er alene nogle særlige områder, hvor det i loven er bestemt, at et udvalg har kompetencen.

Når der i en lov står, at ”kommunalbestyrelsen” træffer afgørelse – det står i talrige love – betyder det normalt ikke, at Byrådet nødvendigvis selv skal i aktion. Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger inden for mange forskellige områder, og derfor kan Byrådet, medmindre andet er bestemt i loven, uddelegere beslutningskompetencen.

Byrådet kan delegere til både udvalg og forvaltning; men Byrådet har som det øverste organ fortsat ansvaret for, at opgaverne bliver løst. Det har også ansvaret for afgørelsernes rigtighed. Når Byrådet delegerer kompetence, må det derfor sørge for de nødvendige retningslinjer.

Det er derfor nødvendigt at have en såkaldt delegationsplan i kommunen, hvoraf det fremgår, hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal være med til at træffe beslutningen. Delegationsplanerne er altså oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres.

Køge Kommunes delegationsplaner
Når de er endeligt godkendt af Byrådet, vil delegationsplanerne blive offentliggjort. Der vil altid senere kunne blive behandlet nye sager om ændringer i delegationsplanerne, hvis forvaltning, fagudvalg eller Byrådet finder behov for det.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er nødvendigt.

Tidligere politiske godkendte ændringer i delegationer fra 2018-2021 oplistes nedenfor:
Den 26. maj 2021 godkendte Byrådet følgende (se vedlagte bilag til orientering):

 •  Informationssikkerhedspolitikken godkendes for en toårig periode.
 • Godkendelse af uændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til direktionen.
 • Godkendelse af ændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til Økonomiudvalget.

Ændringen af 26. maj 2021 er altså allerede besluttet af Byrådet, men den er dog endnu ikke blevet indskrevet i delegationsplanen, og der er derfor her blot tale om en orientering om ændringen.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


143.   Ny lovgivning omkring fritagelse for stigning i grundskyld


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det 

 1. besluttes hvorvidt den nye mulighed for fritagelse af stigning i grundskyld som følge af lokalplansændringer skal benyttes
 2. under forudsætning af, at fritagelsesmulighederne besluttes, delegerer godkendelser af fritagelser til forvaltningen.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med den nye Ejendomsvurderingslov, som gør at alle boligejer får foretaget nye vurderinger af deres ejendomme og grunde, blev det ved lov også indført nye fritagelsesmuligheder i forbindelse med stigning i grundskylden som følg af lokalplansændringer.

De nye fritagelsesmuligheder betyder at kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan.

Det er en betingelse, at ejendommen ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for den ændrede lokalplan.

Det er desuden en betingelse, at grundværdien reguleres tilbage til samme niveau som før lokalplanen, dette sker igennem en varsling som sendes til Vurderingsstyrelsen.

Fritagelsen vil bortfalde efter 10 år efter det tidspunkt, hvor grundværdigen er ændret eller ved salg af ejendommen. 

Pt. har forvaltningen to ansøgninger om fritagelse til behandling. Hvis fritagelserne gives vil det betyde en regulering på henholdsvis 15.072 kr. og 42.750 kr. for de to ejendomme. 

1. Kommunen ønsker ikke at benytte sig af mulighederne for fritagelse af stigning i grundskyld som følge af lokalplansændringer

Boligejernes ejendomme vil som følge af lokalplanændringer også stige i værdi, hvorfor der er mulighed for større belåning i ejendommen og boligejerne får hermed også en gevinst. 

Kommunen kan med denne beslutning spare den administrative behandling af fritagelsessager som følge af lokalplansændringer.  

Der kan pt. ikke redegøres for hvad den økonomiske gevinst vil være af ikke at benytte sig af fritagelserne, men for de to aktuelle ansøgninger vil der være tale om en mistet indtægt på 57.822 kr. pr. år i op til 10 år. 

2. Kommunen ønsker at benytte sig af mulighederne for fritagelse af stigning i grundskyld som følge af lokalplansændringer

Boligejernes vil få mulighed for at tilrettelægge deres økonomi over en 10 årige periode, som gør at de kan betale grundskyldsændringen. 

Bemyndigelsen til fritagelse ligger som udgangspunkt hos Kommunalbestyrelsen, men kan videredelegeres, hvorfor det anbefales at forvaltningen gives bemyndigelse hertil ligesom i andre fritagelsesansøgninger. 

 

Beslutningen, om at benytte sig af mulighederne for fritagelse eller ej, kan med fordel ses som en samlet vurdering af, hvordan kommunen ønsker at stille sig over for fritagelser i fremtiden. 

Økonomi

Hvis det besluttes, at kommunen vil gøre anvendelse af den nye lovgivning, vil det betyde at kommunen vil miste en indtægt på grundskyld, som kommunen ellers ville have fået i kassen. 

De mistede indtægter kan ikke opgøres, da det afhænger af lokalplansændringerne i fremtiden og hvor mange boligejer, der vil søge om denne fritagelse, samt om boligejerne bliver boende i deres ejendomme. 

Der søges ikke om budgetkorrektion, da beregningerne er afhængige af flere faktorer, som er svære at forudsige, når der ikke foreligger erfaringer på området. Reguleringen vil indgå indgå i de løbende justeringer af budgettet for grundskyldsændringerne. 

Kommunikation
Der er pt. to ansøgninger for boligejere, som har søgt fritagelse iht. lovgivningen omkring fritagelse for stigning af grundskyld, som følge af lokalplansændringer. 
Beslutning

Ad 1-2: Sagen udsættes på baggrund af ønske om yderligere oplysninger.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


144.   Ordensreglement for parker og grønne områder samt marinaens grønne områder


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det nye ordensreglement for Lovparken, Badestedet ved Kimmerslev Sø, Skaterbanen i Borup, Møllelundsparken, Bjæverskov Bypark samt de grønne områder omkring Køge Marina godkendes
 2. forvaltningen får delegation til at opsætte ordensreglementet for parker og grønne områder i samråd med Polititiet, hvis der bliver behov for det.

Marinaudvalget 26-04-2022
Anbefales godkendt overfor Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-05-2022
Ad. 1. og 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med deltagelse i Lokalrådsmøder hos Politiet blevet præsenteret for et forslag fra Politiet om at lave ensartede ordensreglementer for en række områder, hvor de oplever behov for regulering af nogle brugeres adfærd af hensyn til naboer og andre brugere af arealet, særligt støjende adfærd og musik til ulempe.

Politiet har et ønske om at der kommer ensartet skiltning i Køge, Stevns og Solrød kommuner, og foreslår som et pilotprojekt fem lokaliteter i Køge Kommune: Lovparken, Køge Marina, Søndre Havn, Badestedet ved Kimmerslev Sø og Holmebækskolen.

Førend der kan opsættes nye ordensreglementer, skal de først godkendes politisk og herefter af Politiet (jf. ordensbekendtgørelsen). 

Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø, mens Køge Marina hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Holmebækskolen hører under Skoleudvalget og Søndre Havn hører under Køge Kyst. De tre forvaltninger og Køge Kyst samarbejder om udarbejdelse af skiltene, og der føres sager på relevante udvalg i april og maj måned, for at sikre at der kan opsættes skilte inden sommeren 2022.

I øjeblikket er der kun godkendt et ordensreglement for Lovparken og Lovparkens legeplads. Politiets forslag er en præcisering af nogle af punkterne fra dette ordensreglement, som gør det lettere at håndhæve for Politiet. Den primære ændring er, at reglerne for afspilning af musik ændres, så det ikke længere er tilladt at medbringe højtalere, hvor det tidligere ikke var tilladt at benytte højtalere.  

Udover godkendelsen af ordensreglementer for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø foreslår forvaltningen også, at der godkendes ordensreglementer for Skaterbanen i Borup, Møllelundsparken og Bjæverskov Bypark, som alle er attraktive byparker med mange forskellige brugere.

Dertil foreslås ligeledes vedhæftede ordensreglement for de grønne områder ved Køge Marina. For selve Køge Marina gælder fortsat Marinaens eksisterende ordensreglement sammen med standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i danske havne og broer. Udkast til skilt med ordensreglementerne for de grønne områder ved Køge Marina er vedlagt som bilag 3.

Forvaltningen foreslår desuden, at forvaltningen gives delegation til opsætning af ordensreglementer i andre af kommunens parker og grønne områder uden yderligere politisk behandling, hvis der bliver behov for det. Opsætning af yderligere ordensreglementer vil ske i samråd med Politiet, forslag til indholdet kan ses i bilag 2. Hvis der er behov for yderligere bestemmelser end vist i bilag 2, skal det godkendes af Kommunalbestyrelsen og Politiet på ny.

Ordensreglementernes indhold er afpasset til de enkelte lokaliteter. 

Når Byrådet har godkendt ordensreglementerne, skal de til endelig godkendelse hos Politiet. Herefter kan de opsættes.

Økonomi

Der vil være udgifter til nye skilte og opsætning heraf. Udgifterne kan afholdes indenfor forvaltningens midler til parkdrift samt Marinaens midler til drift.

Kommunikation

Der udsendes en fælles pressemeddelelse om ordensreglementerne, når de er godkendt af Byrådet. SSP orienterer om de nye ordensreglementer i Campus/SSP-netværket.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


145.   Justering af reglerne for frit skolevalg og delegering af kompetencen til skoleafdelingen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. nedsætter grænsen for frit skolevalg til børnehaveklassen med start august 2023 til 22 elever
 2. nedsætter grænsen for frit skolevalg på alle klassetrin på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole til 22 elever pr. 1. august 2022 til og med 31. juli 2027
 3. anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at afgørelsen af ansøgninger om dispensation til frit skolevalg delegeres til Skoleafdelingen med virkning fra 1. august 2022.
Skoleudvalget 04-05-2022
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Et flertal (Ali Yahya (F), Pernille Sylvest (A), Vibeke Kjøng Østergaard (A) og Kristina Stange (A) anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Jan B. Larsen (V) afventer stillingtagen.

Mads Andersen (C) kan ikke anbefale.

Skoleudvalget ønsker løbende at følge udviklingen i dispensationssager, samt udviklingen i trivsel og skolevægring.
Baggrund og vurdering

I finansloven for 2022 er der afsat midler til at sænke klasseloftet i indskolingen således af børnehaveklasser med start august 2023 maksimalt må have 26 elever per klasse mod folkeskolelovens nuværende maksimum på 28 elever per klasse.

Det er hensigten at klasseloftet på 26 elever videreføres til 1. klasse i skoleåret 2024/2025 og 2. klasse i skoleåret 2025/2026.

Det er det enkelte byråd som fastsætter grænsen for hvornår en skole kan optage elever som ikke bor i skolens distrikt. I Køge Kommune er den nuværende grænse for frit skolevalg sat ved 24 elever per klasse målt som et gennemsnit på årgangen. Baggrunden for grænsen på 24 elever er et ønske om, at de klasser, der starter i børnehaveklassen, kan bevares i hele forløbet indtil 9. klasse, selv om der sker tilflytning til skoledistriktet. Derud over er der også et generelt ønske om at begrænse antallet af meget store klasser.

Forvaltningen indstiller at grænsen for frit skolevalg justeres til 22 elever per klasse, i takt med indfasningen af det nye klasseloft på 26 elever. Det betyder at der ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen for skoleåret 2023/2024 ikke bliver dannet klasser med mere end 26 elever samt at frit skolevalg kun er muligt til klasser med under 22 elever, set som et gennemsnit for den enkelte skole.

Forvaltningen indstiller også at der indføres en midlertidig grænse for frit skolevalg på 22 elever per klasse på alle årgange på Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole. Baggrunden er forventningen om et stærkt stigende elevtal i Køge By. Der pågår p.t. en undersøgelse af muligheder for en udbygning af Søndre Skole og Byrådet vedtog i juni 2021 en justering af en række skoledistrikter som skulle afhjælpe det stigende elevtal på især Søndre Skole. Den nyeste befolkningsprognose fra marts 2023 viser imidlertid at det er nødvendigt at lægge yderligere begrænsninger på stigningen i elevtallet på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole som erfaringsmæssigt er meget populære i forhold til frit skolevalg.

Endelig indstiller forvaltningen, at kompetencen til at afgøre ansøgninger om dispensation til frit skolevalg efter Skoleudvalgets ønske delegeres til Skoleafdelingen. Behandlingen af ansøgningerne vil forsætte som hidtil og sagerne vil blive afgjort på baggrund af forældrenes ansøgning samt udtalelser fra henholdsvis afgivende og modtagende skole. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. I tilfælde af afslag henvises til nærmeste folkeskoler med plads på den ønskede årgang. En delegering af kompetencen skal besluttes af Byrådet.

Økonomi

Finansloven for 2022 indebærer, at der afsættes midler i 2023 og frem til finansiering af det sænkede klasseloft i indskolingen. Hvorvidt de afsatte midler dækker udgiften ekstra klasser vides først, når indskrivningen til børnehaveklassen er afsluttet. Hvis det sænkede klasseloft udløser dannelse af en ekstra børnehaveklasse vil det give en merudgift på i gennemsnit 780.000 kr. per år.

Kommunikation

Beslutningen kommunikeres via koege.dk, i det materiale som sendes til forældrene i forbindelse med skoleindskrivningen samt annonceres i de lokale medier.

Beslutning

Ad 3: Et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Mette Jorsø (B), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø) og Erik Swiatek (A) anbefaler overfor Byrådet. 3 (Ken Kristensen (V), Mette W. Bode (V) og Thomas Kampmann (C) kan ikke anbefale.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


146.   Udskiftning af tag på Køgehallernes Hal 1 - tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til 

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1, som finansieres af kassen

Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. nærværende orientering tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-05-2022
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i marts 2022 modtaget en henvendelse fra Køgehallerne, som informerer om at taget på Hal 1 er så nedbrudt, at det bør udskiftes hurtigst muligt.

Samme tag blev besigtiget i 2019 i forbindelse med, at ingeniørfirmaet Rambøll udarbejdede tilstandsvurderinger af de selvejende haller i Køge Kommune. Dengang var vurderingen, at taget på Køgehallernes Hal 1 havde en restlevetid på mere end 10 år.

Forvaltningen bad derfor Rambøll om en fornyet vurdering af samme tag. Vurderingen bekræftede informationerne fra Køgehallerne - levetiden på taget var opbrugt, og taget burde udskiftes hurtigst muligt.

Det pågældende tag er lagt på omkring år 2000 og burde i henhold til almindelig kendt viden indenfor tagbranchen have en levetid på mindst 30 år. Ikke desto mindre kunne Rambøll ved besigtigelsen den 24. marts 2022 konstatere, at der siden 2019 var sket en erodering af tagpladerne, og de kontaktede derfor producenten (Cembrit). 

Cembrit kunne heller ikke levere en forklaring men vurderer, at nedbrydningen af tagpladerne tyder på en udefra kommende virkning. Der er således p.t. ingen forklaring på nedbrydningen men til gengæld enighed om, at pladerne er så nedbrudte, at de bør skiftes snarest muligt.

Der vedhæftes en kopi af Rambølls besigtigelsesnotat.

Forvaltningen har sammen med Rambøll estimeret udgifterne til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 til ca. 2,0 mio. kr.

Der afsættes "normalt" et rådighedsbeløb ca. 3,8 mio. kr. på anlægsbudgettet hvert år til genopretning af de selvejende haller, men i årene 2021 og 2022 er rådighedsbeløbet flyttet til 2023, hvor der derfor samlet set er afsat ca. 9,8 mio. kr. Dette beløb er forudsat disponeret til udskiftning af taget på Rishøjhallens Hal 1 (estimeret udgift godt 9 mio. kr.).

Der er således ikke et rådighedsbeløb afsat til de selvejende haller i 2022, hvorfor finansiering af udgiften til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 foreslås som en tillægsbevilling.

Forvaltningen bemærker, at der gennem de seneste år har været afsat et gennemsnitligt puljebeløb på 3,5 mio. kr. på kommunens anlægsbudget til finansiering af større genopretningsudgifter (fx udskiftning af tage). Beløbet er over tid indekseret til de nuværende ca. 3,8 mio. kr. årligt.

I samme periode er antallet af haller øget, idet der er tilkommet Hal 4 (den tidligere tennishal) hos Køgehallerne, og en tilbygget hal i Skensved ved Køge Nord Sportscenter. Disse haller er kommet til, uden at det årlige puljebeløb er justeret, hvilket bør indgå i vurderingen af nærværende ansøgning om anlægsbevilling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet, og derfor påvirkes den beregnet kassebeholdning negativ. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


147.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1038 for Køge Marina


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1038 for Køge Marina vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 05-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. januar 2022 at sende forslag til Lokalplan 1038 for Køge Marina i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen omfatter Køges eksisterende lystbådehavn samt nye landområder nord og syd for lystbådehavnen indvundet i forbindelse med etablering af nyt moleanlæg. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af Køge Kommunes Marinaudvalgs arbejde med en visionsplan for Køge Marina, som indeholder ønsker for Marinaen nu og i fremtiden. Lokalplan 1038 er byggeretsgivende for dele af visionsplanen. Det er hensigten, at lokalplanen følges op af supplerende byggeretsgivende lokalplaner i takt med den fortsatte udvikling af Køge Marina. 

Lokalplanen muliggør opførelse af et hotel på op til 10.000 m2 i den nordlige del af Marinaen. Lokalplanen giver desuden mulighed for bl.a. sauna, iskiosk mv. i forbindelse med det eksisterende havbad, en udvidelse af det eksisterende ”strøg” med plads til bl.a. flere spisesteder samt sejlerskure i den sydlige del af Marinaen.

Lokalplanforslaget fastlægger en ny trafikløsning for marinaen, hvor to nye vejadgange - en nordlig og en sydlig vejadgang - skal erstatte den eksisterende adgang til Marinaen. De nye vejadgange forbindes af en intern vej med optimerede forhold for cyklister og gående. Herudover udlægger lokalplanen arealer til parkering.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Bekymring for, hvorvidt lokalplanens udlæg til veje og parkering er tilstrækkelige.
 • Bekymring for, hvorvidt lokalplanens realisering vil medføre forringede forhold for bådejere og andre brugere, herunder sejlsportsudøvere og KørTilKøge.
 • Ønske om mulighed for detailhandel.
 • Ønske om mulighed for bådehaller.
 • Ideer til udformning af højvandsmur og diger.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver bl.a. anledning til at muliggøre mindre bygninger til havnens drift uden for lokalplanens byggefelter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden haft dialog med Bolig- og Planstyrelsen, som har ønsket en uddybende redegørelse for placeringen af et hotel udenfor de stationsnære områder samt for lokalplanens påvirkning af VEKS' drifts- og udviklingsmuligheder.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


148.   VEKS/ARGO: Udvidelse af kommisorium for politisk følgegruppe


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at kommissoriet for VEKS Politisk følgegruppe udvides til også at omfatte ARGO's aktiviteter

Klima- og Planudvalget 05-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget godkendte i januar måned 2022 kommissoriet for Den Politiske Følgegruppe for VEKS. Følgende politikere er udpeget til gruppen:

Lene Møller Nielsen (A)

Thomas Kampmann (C)

Ken Kristensen (V)

Niels Rolskov (Ø)

Jonas Bjørn Whitehorn (A)

Jørgen Petersen (C)

Mette Wigand Bode (V)

I gruppen deltager tillige direktør og planchef fra VEKS samt Køge Kommunes teknik- og miljødirektør samt strategikonsulenten. 

Efterfølgende er der stillet forslag om at udvide arbejdsgruppens område, så den også omfatter aktiviteterne i ARGO. Rammebetingelserne for ARGO og affaldsområdet i det hele taget, er under hastig forandring i disse år og det kunne tale for, at der også på dette område nedsættes en særlig politisk følgegruppe. ARGO og VEKS har mange berøringsflader, herunder særligt vedrørende varmeleverancer og CO2-fangst, hvorfor det kunne være samme følgegruppe, der beskæftiger sig med begge områder. 

Det foreslås derfor, at gruppens kommissorium udvides, så det også omfatter ARGOs aktiviteter, men at dagsordenen i øvrigt holdes adskilt mellem de to områder. Revideret kommissorium er vedlagt.

Følgegruppen for VEKS har den 22. april 2022 anbefalet ændringen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


149.   Politik for aktivt ejerskab af kommunalt ejede selskaber


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte "Politik for Aktivt Ejerskab af selskaber på energi-, forsynings- og havneområdet" med tilhørende "Håndbog for bestyrelsesarbejde" godkendes. 

Klima- og Planudvalget 05-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog oktober 2017 "Politik for aktivt ejerskab af kommunalt ejede selskaber" - og Økonomiudvalget vedtog efterfølgende i januar 2020 "Håndbog for Bestyrelsesarbejde på det tekniske område". Baseret på de seneste års erfaringer er der foretaget en ret omfattende revision af selve "Politikken", medens der kun er foretaget enkelte ændringer i "Håndbogen". 

Politikken handler om, hvordan kommunen vil bruge sin indflydelse og sine styringsredskaber som ejer af et selskab, og hvordan kommunens mål for sine selskaber skal understøttes. Politikken omhandler følgende selskaber:

 • Køge Fjernvarme (VEKS I/S)
 • Køge Kraftvarmeværk (VEKS I/S)
 • VEKS Transmission (VEKS I/S)
 • ANDEL A.m.b.a. (SEAS/NVE)
 • Køge Varme A/S
 • Køge Vind A/S
 • Køge Vand A/S
 • Køge Afløb A/S
 • Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning A/S
 • ARGO I/S
 • Køge Jorddepot (Kommunal Forsyningsvirksomhed)
 • Køge Havn (Kommunal Selvstyrehavn)

Selskaberne indenfor energi-, forsynings- og havneområdet har en årlig samlet omsætning på ca. 600 mio. kr., fordelt ligeligt på anlæg og drift. Omsætningen er dermed af samme størrelse som på det øvrige kommunale teknik- og miljøområde. 

De retlige rammer for udøvelsen af en aktiv ejerrolle i forhold til aktieselskaber og interessentskaber er meget forskellige, men i praksis er den kommunale ejer-interesse i styring og udvikling af områderne lige vigtig. Et godt eksempel herpå er, at forsyning med rent drikkevand og afledning af spildevand ikke er mindre vigtig for borgerne og erhvervslivet end behandling af affald og fjernvarmeforsyning. Men der er spilleregler, der skal iagttages, og dette beskrives nærmere i Politikken og i Bestyrelseshåndbogen.

I Politikken skelnes mellem kommunens rolle som ejer, som myndighed og som kontraktpart. Økonomiudvalget varetager på vegne af Byrådet "ejerrollen" for alle selskaber, medens Klima- og Planudvalget har "myndighedsrollen" i forhold til energi- og forsyningsvirksomhederne. I praksis er der behov for en tæt kobling mellem ejer- og myndighedsrollen for bedst muligt at kunne udøve en aktiv ejerrolle. Bl.a. derfor er der nedsat politiske følgegrupper for henholdsvis VEKS/ARGO og KLAR Forsyning med repræsentanter for begge udvalg. 

Politikken og Håndbogen er rettet mod de ovenfornævnte selskaber, men principperne vil også kunne anvendes ved andre selskaber og organisationer, som kommunen er involveret i, herunder ikke mindst MOVIA. 

Næste vigtige skridt er udarbejdelsen af ejerstrategier for de forskellige selskaber. Det fælleskommunale samarbejde om ARGO og KLAR er allerede iværksat og det forventes, at Byrådet på august mødet vil få forelagt forslag hertil.

Politikken for aktivt ejerskab og bestyrelseshåndbogen har været drøftet på et møde den 28. marts 2022 med de af Byrådet valgte repræsentanter i VEKS, ARGO, KLAR, KØGE Havn (formanden) og Andel. 

Strategikonsulent Torben Nøhr deltager, kl. 17.00, i Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Økonomi
Alle selskaberne har egen økonomi og der er derfor ingen umiddelbare konsekvenser for Køge Kommunes budget. 
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


150.   Årsrapport og revisionsprotokollat 2021 for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2021 godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvor havnens ledelse varetages af Havnebestyrelsen som består af 7 medlemmer, der vælges af Køge Byråd. 

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2021.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 den 28. marts 2022.

Regnskabet for Køge Havn 2021 udviser et samlet overskud på 4.033.185 kr. mod 11.782.658 kr. i 2020. Egenkapitalen udgør 163,8 mio. kr. ultimo 2021 mod 159 mio. kr. i 2020.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at Havnens overskud i 2021 er faldet til omkring 4 mio. kr., hvor det i de seneste mange år har ligget omkring 12 mio. kr. Forklaringen herpå er primært, at Jorddepotet nu er færdiganlagt og at Havnen er påbegyndt at betale leje af arealerne. Lejen i 2021 udgjorde 6,4 mio. kr. I løbet af de kommende 3 år stiger lejeudgiften til lidt over 11 mio. kr. årligt. Som tidligere oplyst i ledelsesberetningerne er det derfor af stor betydning, at ledige havnearealer udlejes som planlagt. 

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2021 er der givet kommunegaranti for 128.752.000 kr. mod 100.995.000 kr. i 2020.
Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2021.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


151.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


152.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


153.   Rapport i forbindelse med videresalg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


154.   Købstilbud - Halvmånen (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


155.   Undersøgelse af udfordringer med vand ved Ravnsborghallen - tillægsbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


156.   Vederlag til stedfortrædere i politiske udvalg og i børn og unge-udvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


157.   Ansøgning om udvidet åbningstid (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


158.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


159.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


160.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.05.22