Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 17.11.2020 kl. 09:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


323.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


324.   3. Økonomiske Redegørelse 2020 - Fagudvalgssag


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2020, idet det konstateres at der er et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. på driftsområdet og netto mindreindtægter på 2,0 mio. kr. på finansieringsområdet, jf. bilag 1,
 2. anbefaler byrådet at godkende, at mindreforbrug på -1,1 mio. kr. under driftsområdet og netto merindtægter på -2,9 mio. kr. under finansieringsområdet tilføres kassen og reserveres til finansiering af COVID 19 omkostninger, jf. bilag 2,    
 3. anbefaler byrådet at godkende, at mindreindtægter på 4,8 mio. kr. under finansieringsområdet finansieres af kassen, jf. bilag 2,
 4. anbefaler byrådet at godkende, at merindtægter på -25,8 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet tilføres kassen, jf. bilag 3,
 5. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler mellem driftsområdet og finansieringsområdet, jf. bilag 3,
 6. anbefaler byrådet at godkende ekstraordinært låneoptag til jorddepotet på -19,6 mio. kr.,
 7. anbefaler byrådet at godkende, at der under anlægsområdet gives en bevilling til rådighedsbeløb til mindreforbrug på -0,2 og mindreindtægter på 0,6 vedrørende jorddepotet og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende finansiering af jorddepot.
Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

På finansieringsområdet forventes netto merindtægter på 2,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Herudover forventes mindreindtægter på 4,8 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, da de ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence.

Herudover forventes merindtægter på 25,8 mio. kr. midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet, som anbefales tilført kassen. Det anbefales, at midlerne reserveres til finansiering af en evt. negativ efterregulering af beskæftigelsesområdet i næste års Økonomiaftale.

Der forventes merindtægter på 110,5 mio. kr. vedrørende salg af jord på jordforsyningens område. Da der stadig er forbehold som først afklares ultimo november tilpasses bevillingerne først i en særskilt sag i december måned.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet (Indstillingspunkt 2)
På driftsområdet forventes mindreforbrug på 1,1, mio. kr. vedrørende Tjenestemandspensioner, som anbefales tilført kassen, jf. bilag 2. 

Merindtægter på Finansieringsområdet (Indstillingspunkt 2)

På finansieringsområdet forventes netto merindtægter på 2,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 2.

De forventede merindtægter er sammensat af merindtægter og mindreforbrug på i alt 5,4 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. (nr.11 & 13 i bilag 1) dels vedrører udskydelse af byggerierne på Bjerggade og Køge Nord (3,8 mio. kr.), hvorfor der ikke skal betales afdrag i 2020 dels vedrører lavere renteudgifter til ældreboliger (0,5 mio. kr.). Herudover forventes netto merindtægter på 0,9 mio. kr. (nr. 15 i bilag 1) vedrørende landsbyggefonden, hvoraf merindtægter på 1,1 mio. kr. vedrører indbetalinger fra landsbyggefonden og merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrører midler, som blev lagt i kassen ifm. overførselssagen ved en fejl.

endelig forventes mindreindtægter på 2,3 mio. kr. (nr. 10d i bilag 1) vedrørende midtvejsregulering af PL-skønnet.

Mindreindtægter på Finansieringsområdet (Indstillingspunkt 3)

På finansieringsområdet forventes yderligere mindreindtægter på i alt 4,8 mio. kr., som vedrører forhold der ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence og som normalt finansieres af kassen, jf. bilag 2.

Mindreindtægterne vedrører 2,5 mio. kr. (nr. 10f i bilag 1) en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Dertil kommer forventede mindreindtægter på 2,3 mio. kr. (nr. 10e i bilag 1) knyttet til udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) og som der ikke er dækning for på driftsområdet, idet de vedrører efterreguleringer fra tidligere år. 

Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet (Indstillingspunkt 4)

I tredje økonomiske redegørelse forventes merindtægter på 25,8 mio. kr. (nr. 10b i bilag 1) som følge af midtvejs- og efterreguleringen af beskæftigelsesområdet. I Økonomiaftalen 2021 indgik midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet for i alt 85,7 mio. kr. Heraf anbefales de 59,8 mio. kr. omplaceret til beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for at dække det tilsvarende merforbrug.

Herefter resterer merindtægter på 25,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen mhp. at finansiere en evt. efterregulering af beskæftigelsesområdet i forbindelse med næste års Økonomiaftale. 

Der har på grund af COVID 19 situationen været en forventning om markant højere udgifter på indkomstoverførselsområdet, herunder forsikrede ledige end budgetteret. Dette medvirkede til en markant højere midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet i årets økonomiaftale end normalt. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at omkostningerne ikke var nær så høje som først antaget, hvorfor der resterer et betydeligt restbeløb på ca. 26 mio. kr., som anbefales tilført kassen og reserveret til finansiering af den forventede efterregulering af beskæftigelsesområdet i næste års økonomiaftale.

Budgetneutrale omplaceringer og overførsler (Indstillingspunkt 5) 

Budgetneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet

I tredje økonomiske redegørelse er der en række budgetneutrale omplaceringer, som primært vedrører udmøntningen af indholdet i Økonomiaftalen for 2021. På finansieringsområdet forventes således merindtægter på netto 61,9 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen 2021, som anbefales omplaceret mellem finansierings- og hele driftsområdet. Herudover anbefales omplacering af 0,02 mio. kr. fra Økonomiudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende administrationstimer til SOSU-elever.

De budgetneutrale omplaceringer mellem finansierings- og driftsområdet omfatter omplacering af merindtægter på 59,8 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterreguleringen af beskæftigelsesområdet (nr. 10a + 10b i Bilag 1) til beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herudover anbefales omplacering af merindtægter på 8,5 mio. kr. vedrørende udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020 på alle udvalg under driftsområdet med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget. Dertil kommer mindreindtægter på 8,1 mio. kr. vedrørende ændret PL-skøn (nr. 10d i bilag 1), der anbefales finansieret af omplaceringer fra alle udvalg under driftsområdet. 

Endelig forventes merindtægter på 1,6 mio. kr. (nr. 10g i bilag 1), hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører midler til bekæmpelse af ensomhed, som anbefales omplaceret til Ældre- og Sundhedsudvalget og 0,2 mio. kr. vedrører Beboere på dagtilbud, som anbefales omplaceret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Overførsler

På driftsområdet forventes netto mindreforbrug på i alt 23,9 mio. kr., som forventes overført til 2021 og som primært vedrører forskellige IT-projekter samt mindreforbrug på OPUS projektet.

På finansieringsområdet forventes overførsler på netto 14,8 mio. kr. Heraf er der forventede overførsler til 2021 af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud for Ungdomsboliger Køge Kyst (nr. 15 i Bilag 1). Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,0 mio. kr. (nr. 13 i bilag 1) vedrørende energisparerprojekter, som først iværksættes i primo 2021 samt mindreindtægter på i alt 15,8 mio. kr. (nr. 16 i bilag 1) vedrørende udskudte ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende overførsel af mindreudgifter på anlægsområdet.

På anlægsområdet forventes overført 1,9 mio. kr. til 2021 (nr. 17 og 18 i bilag 1). Overførslerne er sammensat af merforbrug på 0,2 mio. kr. på det skattefinansierede område og mindreudgifter på 2,1 mio. kr. vedrører jordforsyningen. 

Tekniske bevillinger på anlægs- og finansieringsområdet 

Ekstraordinært låneoptag på jorddepotet (Indstillingspunkt 6)
På finansieringsområdet anbefales et ekstraordinært låneoptag vedrørende jorddepotet på -19,6 mio. kr., som afdrages over de efterfølgende år, da jorddepotet er 100% lånefinansieret og dermed ikke påvirker Kommunens samlede økonomi. 

Jorddepot (Indstillingspunkt 7)
På anlægsområdet forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på 0,2 mio. kr. og mindreindtægter på 0,6 mio. kr. Mindreindtægterne modsvares af tilsvarende merindtægter under finansieringsområdet på 0,4 mio. kr. som følge af højere låneoptag, da jorddepotet er 100 % lånefinansieret og dermed ikke påvirker kommunens samlede økonomi.

COVID 19

Under Økonomiudvalget forventes omkostninger på i alt 6,4 mio. kr., fordelt med 4,4 mio. kr. på driftsområdet og 2,0 mio. kr. på finansieringsområdet, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne på driftsområdet vedrører manglende indtægter på kantinedriften på 2,0 mio. kr., merforbrug på 1,0 mio. kr. til ansættelse af vikarer på jobcentret pga. den stigende ledighed samt merforbrug på 0,6 mio. kr. på forsikringsområdet. Hertil kommer 0,5 mio. kr. på IT-området knyttet til udvidet IT-support og opsætning af videoudstyr til mødelokaler samt 0,2 mio. kr. til COVID relaterede udgifter i forskellige afdelinger.

COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

 

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Bilag

Til toppen


325.   3. Økonomiske Redegørelse 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet og Økonomiudvalget, at de 

 1. godkender, at netto mindreforbrug på -18,7 mio. kr. tilføres kassen og reserveres til finansiering af COVID 19 omkostninger, jf. tabel 1,
 2. godkender, at mindreindtægter på 4,8 mio. kr. under finansieringsområdet vedr. bl.a. skattesanktion finansieres af kassen, 
 3. godkender, at merindtægterne på -25,8 mio. kr. vedrørende midtvejs og efterregulering af beskæftigelsesområdet tilføres kassen og reserveres til finansiering af en evt. negativ efterregulering af beskæftigelsesområdet i 2021, jf. bilag 1 nr. 13,
 4. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. fra Vedligehold 2020 til Vedligehold Fremrykning,
 5. godkender de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts-, anlægsområdet og finansieringsområdet, jf. bilag 2,    
 6. godkender et ekstraordinært låneoptag til jorddepotet på -19,6 mio. kr., 
 7. godkender, at der under anlægsområdet afsættes et rådighedsbeløb til mindreudgift på -0,2 og mindreindtægter på 0,6 vedrørende jorddepotet og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende finansiering af jorddepot,
 8. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende renovering af Vemmedrup Skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i AIP 2020-24, svarende til KL´s prisfremskrivning,
 9. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4 vedrørende annullering af frigivelsen af rådighedsbeløbet i forbindelse med Fremrykning af anlæg,    
 10. tager status på serviceudgiftsloft til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-11-2020
Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2-3: Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalget 03-11-2020
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget 04-11-2020
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 04-11-2020
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2A - 2G. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget 05-11-2020
Godkendt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-11-2020
1. - 4. Godkendt.
5. - 12. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-11-2020
Beslutning vil foreligge til mødet

Økonomiudvalget 17-11-2020
Beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

Den tredje Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2020 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

Tredje økonomiske redegørelse viser, at der er et forventet netto mindreforbrug på 18,7 mio. kr., hvoraf netto mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrører driftsområdet, netto merindtægter på 2,9 mio. kr. vedrører finansieringsområdet og mindreforbrug på 3,2 mio. kr. er knyttet til anlægsområdet, jf. tabellen nedenfor.

Mindreforbruget vedrører blandt en efterregulering på 6,5 mio. kr. grundet nye parkeringsregler, som er en del af den nye udligningsreform samt at anlægsprojektet ramperne ved Vemmedrup er blevet billigere end forventet.

Herudover forventes mindreindtægter på 4,8 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, da de ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence og blandt andet vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen.

Der forventes merindtægter på 25,8 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet, som anbefales tilført kassen og anbefales reserveret til finansiering af en evt. negativ efterregulering af beskæftigelsesområdet i næste års Økonomiaftale. Merindtægterne skyldes, at der har været en forventning om markant højere udgifter på indkomstoverførselsområdet på landsplan, hvilket medvirkede til en markant højere midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at omkostningerne på landsplan ikke var nær så høje som først antaget, hvorfor der resterer et betydeligt restbeløb på 25,8 mio. kr.

Der forventes merindtægter på 110,5 mio. kr. vedrørende salg af jord på jordforsyningens område. Da der stadig er forbehold som først afklares ultimo november tilpasses bevillingerne først i en særskilt sag i december måned.

Indstillede bevillinger med effekt på kassen (Indstillingspunkt 1)

I tabel 1 nedenfor fremgår indmeldte mindre- og merforbrug til tredje økonomiske redegørelse. 

Tabel 1: Bevillinger på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet

Poster (i mio. kr.)                Beløb
Tjenestemandspensioner (ØU)                   -1,1
Mindreforbrug Skoleområdet (SU)                   -3,0
Afledt drift Parkvejen (TEU)                   -1,0
Leasing af busbro (TEU)                   -0,8
Central refusion (SAU)                   -1,3
Uindfriet budgetanalyse Borup (SAU)                    1,0
Efterregulering parkering                   -6,5
Driftsområdet i alt                 -12,7
Afsluttede projekter                   -3,2
Anlægsområdet i alt                   -3,2
Ændret PL-skøn                    2,3
Ældreboliger                   -4,3
Landsbyggefonden                   -0,9
Finansieringsområdet (merindtægter)                   -2,9
Overskydende midler i alt                 -18,7
   
   
   

Driftsområdet 

På driftsområdet forventes netto mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 3,0 mio. kr. under Skoleudvalget samt mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget, der omfatter 1,0 mio. kr. vedrørende overskydende afledte driftsmidler og 0,8 mio. kr. vedrørende overskydende midler til leasing af busbro. Hertil kommer merindtægter på 1,3 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 1,1 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende Tjenestemandspensioner.

Der forventes desuden mindreudgifter på i alt 6,5 mio. kr. vedrørende en efterregulering grundet nye parkeringsregler, som er en del af den nye udligningsreform. Heri er det vedtaget, at der skal reguleres med tilbagevirkende kraft for årene 2018 og 2019, hvilket betyder, at Køge Kommune får lov at beholde 6,5 mio. kr.

Endelig forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende forsinkelse af etablering af nyt §107 botilbud i Borup, som først er klar i 2021.

Anlægsområdet 

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter, som anbefales tilført kassen i henhold til styringsprincipperne. Mindreforbruget vedrører ramperne ved Vemmedrup.

Merindtægter på Finansieringsområdet 

På finansieringsområdet forventes netto merindtægter på 2,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1.

De forventede merindtægter er sammensat af merindtægter og mindreforbrug på i alt 5,4 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. dels vedrører udskydelse af byggerierne på Bjerggade og Køge Nord (3,8 mio. kr.), hvorfor der ikke skal betales afdrag i 2020 dels vedrører lavere renteudgifter til ældreboliger (0,5 mio. kr.). Herudover forventes netto merindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende landsbyggefonden, hvoraf merindtægter på 1,1 mio. kr. vedrører indbetalinger fra landsbyggefonden og merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrører midler, som blev lagt i kassen ifm. overførselssagen ved en fejl.

Endelig forventes mindreindtægter på 2,3 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af PL-skønnet.

Mindreindtægter på Finansieringsområdet (Indstillingspunkt 2)

På finansieringsområdet forventes yderligere mindreindtægter på i alt 4,8 mio. kr., som vedrører forhold der ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence og som normalt finansieres af kassen, jf. bilag 1.

Mindreindtægterne på 2,5 mio. kr. vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Dertil kommer forventede mindreindtægter på 2,3 mio. kr. knyttet til udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) og som der ikke er dækning for på driftsområdet, idet de vedrører efterreguleringer fra tidligere år. 

Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet (Indstillingspunkt 3) 

I tredje økonomiske redegørelse forventes merindtægter på 25,8 mio. kr. som følge af midtvejs- og efterreguleringen af beskæftigelsesområdet. I Økonomiaftalen 2021 indgik midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet for i alt 85,7 mio. kr. Heraf anbefales de 59,8 mio. kr. omplaceret til beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for at dække det tilsvarende merforbrug.

Herefter resterer merindtægter på 25,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen mhp. at finansiere en evt. efterregulering af beskæftigelsesområdet i forbindelse med næste års Økonomiaftale. 

Der har på grund af COVID 19 situationen været en forventning om markant højere udgifter på indkomstoverførselsområdet på landsplan, herunder forsikrede ledige end budgetteret. Dette medvirkede til en markant højere midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet i årets økonomiaftale end normalt. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at omkostningerne på landsplan ikke var nær så høje som først antaget, hvorfor der resterer et betydeligt restbeløb på 25,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen og reserveret til finansiering af den forventede efterregulering af beskæftigelsesområdet i næste års økonomiaftale.

Anlægsområdet

Fremrykkede anlæg (Indstillingspunkt 4)

I forbindelse med igangsættelse af vækstinitiativer for at afbøde virkningerne af COVID 19 blev der fremrykket anlæg for 32,7 mio. kr. fra 2021, hvoraf 7 mio. kr. forventes overført til 2021. Dette giver dog udfordringer i forhold til lånoptagning til det budgetlagte lånoptag på i alt 32,7 mio. kr. Det anbefales derfor, at der flyttes 15 mio. kr. fra vedligehold 2020 til Vedligehold Fremrykning for at imødekomme denne udfordring og derved opretholde det totale lånoptag 32,7 mio. kr.    

Budgetneutrale omplaceringer og overførsler 

Budgetneutrale omplaceringer på drifts, anlægs- og finansieringsområdet samt overførsler på finansieringsområdet (Indstillingspunkt 5)

I tredje økonomiske redegørelse er der en række budgetneutrale omplaceringer, som er nærmere beskrevet i bilag 2, herunder udmøntningen af indholdet i Økonomiaftalen for 2021. På finansieringsområdet forventes således merindtægter på netto 61,9 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen 2021, som anbefales omplaceret mellem finansierings- og driftsområdet.

De budgetneutrale omplaceringer omfatter omplacering af merindtægter på 59,8 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet til beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herudover anbefales omplacering af merindtægter på 8,5 mio. kr. vedrørende udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020 på alle udvalg under driftsområdet med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget. Dertil kommer mindreindtægter på 8,1 mio. kr. vedrørende ændret PL-skøn, der anbefales finansieret af omplaceringer fra alle udvalg under driftsområdet. 

Endelig forventes merindtægter på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører midler til bekæmpelse af ensomhed, som anbefales omplaceret til Ældre- og Sundhedsudvalget og 0,2 mio. kr. vedrører Beboere på dagtilbud, som anbefales omplaceret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

På driftsområdet forventes overførsler af netto mindreforbrug på i alt 34,6 mio. kr., hvoraf der forventes overført mindreforbrug på 38,6 mio. kr. på serviceområdet og merforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende affaldsområdet under området andet. Det skal herudover bemærkes, at der i overførselssagen for 2020 blev overført mindreforbrug på 9,0 mio. kr. vedrørende IT-projekter direkte til 2021, hvorfor den samlede forventede overførsel af serviceudgifter til 2021 reelt er på 46,8 mio. kr. De forventede overførsler overstiger dermed tommelfingerreglen om at holde overførsler af serviceudgifter på 40 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes overførsler på netto 14,8 mio. kr. Heraf er der forventede overførsler til 2021 af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud for Ungdomsboliger Køge Kyst. Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,0 mio. kr. vedrørende energisparerprojekter, som først iværksættes i primo 2021 samt mindreindtægter på i alt 15,8 mio. kr. vedrørende udskudte ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende overførsel af mindreudgifter på anlægsområdet.

Tekniske bevillinger på anlægs- og finansieringsområdet 

Ekstraordinært låneoptag på jorddepotet (Indstillingspunkt 6)
På finansieringsområdet anbefales et ekstraordinært låneoptag vedrørende jorddepotet på -19,6 mio. kr., som afdrages over de efterfølgende år, da jorddepotet er 100% lånefinansieret og dermed ikke påvirker Kommunens samlede økonomi over tid. 

Jorddepot (Indstillingspunkt 7)
På anlægsområdet forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på 0,2 mio. kr. og mindreindtægter på 0,6 mio. kr. Mindreindtægterne modsvares af tilsvarende merindtægter under finansieringsområdet på 0,4 mio. kr. som følge af højere låneoptag.

Anlægsområdet (Indstillingspunkt 8-9)

Der anbefales en teknisk anlægsbevilling på 1,327 mio. kr. til Renovering af Vemmedrup skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb til dækning af PL i AIP 2020-2024, svarende til KL's prisfremskrivning på 2 procent. Der er afsat rådighedsbeløb, så bevillingen er budgetneutral.

Der anbefales en teknisk anlægsbevilling på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4 vedrørende annullering af frigivelsen af rådighedsbeløbet. Byrådet havde i forbindelse med Fremrykning af anlæg (covid-19) på byrådsmødet den 28. april 2020 godkendt en fejlagtig anlægsbevilling som allerede var godkendt og har derfor ikke konsekvens for projektets gennemførsel og samlet økonomi. Anlægsbevillingen har ingen konsekvens for kassebeholdningen.

Anlægs- og serviceudgiftsloft

Status på anlægsloftet 

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes et forbrug på 266,6 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af anlægsbudgettet på 67,7 mio. i 2020 i forhold til vedtaget budget svarende til forventede overførsler på 136,4 mio. kr.

Det er dog administrations vurdering baseret på tidligere års erfaringer, at det forventede regnskab vil lande på ca. 227 mio. kr. med et forventet overførselsniveau på ca. 176 mio. kr.

For 2020 har regeringen suspenderet anlægsloftet pga. COVID 19, hvorfor der ikke er risiko for sanktioner i 2020, men for 2021 har regeringen fortsat muligheden for at iværksætte sanktioner ved overskridelse af anlægsloftet. 

Status på serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 10)

Status på serviceudgiftsloftet (i mio. kr.)                 Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune                 2.822
Forventede serviceudgifter                 2.809
Status ift. serviceudgiftsloftet                    -13

Tredje økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 13,0 mio. kr. når der tages højde for forventede overførsler til 2021. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Bilag

Til toppen


326.   Håndtering af Covid-19 omkostninger


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter og beslutter hvilken model, som skal anvendes til håndtering af Covid-19 omkostningerne.
Baggrund og vurdering

For Køge Kommune forventes omkostninger vedrørende Covid-19 på 48,5 mio. kr. når der ses bort fra omkostninger vedrørende MOVIA på 14 mio. kr., hvor der er direkte kompensation af omkostningerne forbundet hermed. I tredje økonomiske redegørelse forventes mindreforbrug og merindtægter på i alt 32,9 mio. kr., hvoraf 14,2 mio. kr. vedrører den modtagne kompensation vedrørende Covid-19 i Økonomiaftalen 2021 og 18,7 mio. kr. vedrører mindreforbruget i tredje økonomiske redegørelse.

Der resterer således en forventet udfordring på ca. 16 mio. kr. vedrørende Covid-19. Det skal dog bemærkes, at udfordringen på ca. 16 mio. kr. er et skøn baseret på nuværende tidspunkt. Udfordringen kan derfor ændres hvis Covid-19 situationen forværres.    

Regeringen har tidligere sagt, at alle kommunernes Covid-19 relaterede omkostninger ikke måtte fortrænge service og derfor ville blive kompenseret, hvilket har været forudsætningen i budgetopfølgningen indtil nu. Kommunernes forbrugsprocenter ligger imidlertid væsentlig lavere end det sædvanlige niveau, hvilket indikere at kommunerne har overskydende midler tilbage i budgetterne til selv at kunne finansiere merforbruget relateret til Covid-19. Dette billede går igen for Køge Kommune, hvor forbrugsprocenterne ligger på niveau med sidste år selvom der har været afholdt udgifter til Covid-19 i indeværende år. Med forbrugsprocenter menes den andel af budgettet der er anvendt op opgørelsestidspunktet.

Direktionen har på den baggrund drøftet forskellige modeller for hvordan Køge Kommune kan finansiere den ekstra omkostning på ca. 16 mio. kr., hvis der ikke kommer yderligere kompensation fra regeringen, jf. beskrivelsen nedenfor.

Model 1:
Mindreforbruget på 32,9 mio. kr. (statslig kompensation og overskydende midler i tredje Økonomiske Redegørelse) reserveres til Covid-19 i kassen, og det forventes, at modtage fuld, statslig kompensationen for de resterende ca. 16 mio. kr. Modtages ikke yderligere kompensationen, dækkes de resterende ca. 16 mio. kr. gennem overførselssagen, gennem regnskabsaflæggelsen eller af kassen.

Model 2:
Mindreforbruget på 32,9 mio. kr. (statslig kompensation og overskydende midler i tredje Økonomiske Redegørelse) fordeles forholdsmæssigt ud efter forventede Covid-19 udgifter. Herefter resterer en udfordring på ca. 16 mio. kr., som finansieres gennem en solidarisk omfordeling mellem udvalgene. Fordelingsnøglen for en omfordeling mellem udvalg tager afsæt i udvalgenes kvalificerede forbrugsprocenter med udgangen af september, hvor de udvalg med lave forbrugsprocenter omplacerer midler til de udvalg med høje forbrugsprocenter. Det skal dog bemærkes, at en model baseret på sammenligning af forbrugsprocenterne er et øjebliksbillede, som har en række svagheder, såsom forskellig periodisering af forbruget i hhv. 2019 og 2020.  

Der laves en samlet bevillingssag til december.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.

Til toppen


327.   Etablering af anlægspulje til opgradering af legepladser


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en

 1. anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til opgradering af legepladserne i kommunes dagtilbud
 2. bevilling på -5,8 mio. kr. til dagtilbud til finansiering af anlægspuljen.
Børneudvalget 07-10-2020
Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering
Legepladsen er en vigtig del af grundlaget for at kunne drive et godt dagtilbud. Det er blevet endnu tydeligere under Corona, hvor børnene har været meget mere ude end tidligere. Desuden er en inspirerende legeplads med til at understøtte det lovpligtige arbejdet med de seks læreplanstemaer.

Under Coronaen har børnene været inddelt i zoner på legepladsen. Nogle zoner har været mere inspirerende end andre. Samtidig har arbejdet i de mindre børnegrupper givet ro, tid til fordybelse og mere opmærksomhed på det enkelte barn. Værdier, som det er ønsket at fastholde.

Det kan understøttes ved at sikre, at hele legepladsen er inspirerende uanset hvilken zone, man opholder sig i, og ved at gentænke formålet med legepladserne. Hvad understøtter bedst dette arbejde? Her kan naturen i form af beplantning, afskærmning, blomster, dufte, smage mv. sammentænkes med et naturligt flow i brugen af legepladsen og indretning med andre ting, end der har været tradition for, være medvirkende til børnenes udvikling, læring og livsglæde.

Nogle legepladser har brug for mindre tiltag fx i form af overdækning, så der er mulighed for læ og skygge uanset vejr og vind. Andre steder skal der mere til. Det kan være en legeplads, hvor der ofte står vand, som kan tænkes sammen med legemuligheder, samtidig med dræn af de våde områder. Det kan være beplantning, der indbyder til små rum og afskærmninger, så der opnås naturlig adskilelse af arealet.

På Børneudvalgsmødet den 2. september 2020 blev det godkendt, at forvaltningen arbejder på en gennemgang af legepladserne og undersøger mulighederne for opgradering i forhold til ovenstående principper. 

Børneudvalget har i 2020 i modsætning til 2019 uforbrugte midler inden for udvalgets budgetramme til demografi (se særskilt punkt om månedsopfølgningen bilag 2). Disse midler kan reduceres i budgettet uden at få betydning for serviceniveauet. Børneudvalget kan vælge at overføre midlerne til en anlægspulje. Herved vil der være skabt en ramme på 5,8 mio. kr., som kan bruges på at udbedre de legepladser, der har mest brug for det i forhold til nedslidning, zoneinddeling og nye aktivitetsmuligheder.

Processen med etablering af legepladserne tager flere måneder og rækker derfor langt ind i 2021. Først skal legepladserne kortlægges, der skal indhentes tilbud på arbejdet, der skal søges byggetilladelse til fx overdækning, og de, der skal udføre arbejdet, skal have tid i deres kalender.
Økonomi
Mindreforbruget på demografimidlerne udgør 5,8 mio. kr.

Ved mindre tiltag kan en legeplads forbedres for ca. 0,1 mio. kr., mens legepladser, hvor der er behov for at igangsætte flere tiltag kan koste op til 0,5 - 0,7 mio. kr. pr. legeplads. Den præcise omkostning og behovet kendes først efter gennemgang af legepladserne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at den budgetneutrale omplacering af driftsmidler til anlæg på 5,8 mio. kr. vil reducere driftsudgifterne i forhold til servicerammen i 2020. Såfremt midlerne på anlæg ikke udmøntes fuldt ud i indeværende år, så vil restbudgettet blive overført til 2021 med anlægsoverførslerne. Overførelsen vil ikke udfordre anlægsloftet i forhold til budgetsanktionen i 2021, men kan udfordre anlægsloftet i forhold til en evt. regnskabssanktion, hvis en sådan besluttes for 2021.

Til toppen


328.   Sygefraværsopgørelse ved udgangen af 3. kvartal 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orientering om udviklingen i sygefraværet og covid-fraværet ved udgangen af 3. kvartal 2020 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere (opgjort med 12 måneders historik). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Som følge af covid-epidemien oprettede KMD medio marts 2020 særlige koder i personalesystemet til registrering af covid-fravær. Der har været oprettet koder til hhv. covid-sygefravær, covid-karantæne og covid-hjemsendt. Idet der er anvendt ”tjenestefri” koder, der ikke er medtaget i kommunernes sygefraværsopgørelser, har der indtil nu ikke været gennemført rapportering på sygefraværet under covid-epidemien.

KMD har nu udarbejdet en rapportskabelon, som kan anvendes til opgørelse af covid-fraværet sammen med det almindelige sygefravær, herunder til at vise et samlet billede af sygefraværet (det almindelige sygefravær samt det registrerede covid-sygefravær). Rapporten anvendes som supplement til OPUS-sygefraværsopgørelserne, som ikke indeholder covid-fravær. Der arbejdes på en samlet løsning i forhold til rapportering af sygefravær sammen med covid-fravær.

Overordnede resultater

 • Det samlede covid-fravær (alle 3 fraværsformer) har i epidemiens første måneder udgjort mellem 1 og 3 %-point oveni det almindelige sygefravær, mens det over sommeren har ligget på et minimalt niveau.
  • Ser man isoleret på covid-sygefraværet, har det i marts og april udgjort fra ½ til 1 %-point oveni det almindelige sygefravær, mens det de øvrige måneder har ligget på maks. 0,1 %-point oveni. For september ses igen en let stigende tendens i covid-fraværet.
 • Det ser ud til, at covid-epidemien har haft betydning for en reducering i det almindelige sygefravær hen over sommeren, men den effekt ser nu ud til at være svindende, idet der for august og september igen ses en stigende tendens. Medtager man covid-sygefraværet ligger det samlede sygefravær over eller på niveau med året før i de to måneder.
 • Sygefraværsprocenten for det seneste år er faldet, fra 5,4 % til 5,3 %. Medtager man imidlertid det covid-relaterede sygefravær, ligger årsopgørelsen ved udgangen af september 2020 på 5,4 %, dvs. på niveau med året før.
 • For de enkelte forvaltninger ses et fald i sygefraværet det seneste år i forhold til året før i 3 ud af 4 forvaltninger. Børne- og Uddannelsesforvaltningen har dog oplevet en stigning på i alt 0,5 %-point, hvis man medtager covid-sygefraværet, fra 4,7 % til 5,2 %.

Følgende 9 bilag er vedhæftet:

 • Total-rapport (bilag 1): Rapporten for Køge Kommune viser andelene af covid-fraværet siden epidemiens start i supplement til det almindelige sygefravær. Her vises en grafisk opgørelse af sygefravær (ekskl. covid) og sygefravær + covid-sygefravær, hhv. covid-karantæne og covid-hjemsendt. I tabellen nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden, der kan sammenholdes med årsopgørelserne i OPUS-rapporteringen. Det bemærkes, at rapport-skabelonen grafisk skal videreudvikles af KMD.
 • Månedsoversigter for sygefraværet (bilag 2-6): Rapporterne er udarbejdet som supplement til de månedsvise OPUS-opgørelser over tid, hvor det er illustreret, hvad det betyder for de månedlige fraværsprocenter i 2020, når covid-sygefraværet medtages. Vedhæftet findes rapport samlet for Køge Kommune og én for hver forvaltning.
 • OPUS-sygefraværsopgørelser (bilag 7-9): Den sædvanlige OPUS-sygefraværsrapport for Køge Kommune viser sygefraværsprocenter på månedsbasis og årsbasis over tid. Her er ikke medtaget covid-sygefravær. Som supplement er ligeledes vedhæftet de sædvanlige opgørelser med top/bund 15 for institutioner og udviklingen i det almindelige sygefravær 8 år tilbage.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


329.   Anlægsbudget 2021 for udvikling af Køge Marina - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet giver anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til diverse infrastrukturopgaver på Køge Marina med henblik på fortsat udvikling af området.

Marinaudvalget 29-10-2020
Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-11-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forligspartierne har aftalt følgende i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 aftalt følgende:

”Forligspartierne har ved at afsætte 4 mio. kr. i 2021 sikret, at det igangværende udviklingsarbejde på Køge Marina kan fortsætte – også mens vi venter på grundsalg i forbindelse med Køge Marina Hostel.”

Der er stor efterspørgsel efter bådpladser i Køge Marina, hvorfor det sidste sydøstlige bassin foreslås taget i brug. Køge Marina kan via sin drift finansiere etablering af 2 flydebroer i dette bassin. Der er ført vej ud til området, men der mangler infrastruktur i form af fremføring af el, vand, kloak og toiletbygning.

Hertil foreslås amfiscenen taget i brug til kulturelle formål i form af fx teater og koncerter. Der vil være behov for dræning og tilpasning af området samt belægning på scenen.

Den samlede udgift til aktivering af det sydøstlige bassin og amfiscenen beløber sig til 1,0 mio. kr.

Desuden foreslås der anvendt 250.000 kr. til indretning af husbåden til saunaen.

Endelig kommer der en udgift på 300.000 kr. til medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg jf. beslutning i Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i henholdsvis december 2019 samt februar 2020.

Ovennævnte poster fremgår af nedenstående økonomioversigt:

Anlægsbudget 2021 i alt (1.000 kr.) 4.000
Forslag til anvendelse:
el til havnebassin og amfiteater 255
kloakledning 250
toiletbygning med ca. 8 toiletter 175
midlertidigt parkeringsområde 50
dræning af området 20
belægning på scenen 100
modelering af vold 100
beplantning 50
saunabåd 250
medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg 300
Forslag i alt 1.550
Rest til infrastruktur efter trafikanalyse 2.450

Der foreslås jf. anden sag på dagsordenen at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes en trafikanalyse mhp. tilrettelæggelse af den bedste infrastruktur på Køge Marina.

Når denne foreligger forelægges forslag til ovennævnte. De resterende 2,5 mio. kr. foreslås anvendt til dette formål, herunder forventeligt parkering, vejtilpasning og -regulering.

Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling svarende til det i budget 2021 afsatte beløb på 4 mio. (KIU 116). 

Bevillingen har derfor ingen yderligere effekt på kassebeholdningen.


Til toppen


330.   Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen anbefaler Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområdet godkendes.

Børneudvalget 07-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 07-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 19-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.  

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål:
Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel:
1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel:
5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation
Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud:
Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. 

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. I forhold til voksne er det særligt i forhold til hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel:
Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

Takstanbefaling 2021-2022:
I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale. 

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen. 

KKR Sjælland har drøftet sagen den 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.
Økonomi
Der henvises til takstafsnittene ovenfor.
Bilag

Til toppen


332.   Godkendelse af Skema B for Ny Føllehavegård - serviceareal


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Skema B godkendes med følgende:

 1. opførelse af nyt serviceareal på 107,6 m2 i henhold til almenboligloven 
    
 2. et forøget serviceareal på 94,5 m2 som en ustøttet del af anskaffelsessummen
 3. indhentning af statstilskud på 0,400 mio. kr. ekskl. moms

Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen til servicearealerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020, og der blev den 24. marts 2020 givet tilsagn til Skema A.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget har på møder i oktober 2020 godkendt projektforslag for fase 1 som grundlag for Skema B og efterfølgende kontraktindgåelse på fase 2.

Projektforslaget er i fase 1 tilpasset på væsentlige områder, dog således at intensionerne i byggeprogrammet og lokalplanen etc. fortsat opfyldes:

 • Indretning og arealudnyttelse øges fra 850 m2 til i alt 950,7 m2.
 • Der forberedes for etablering af supplerende parkeringspladser.
 • Der implementeres en fælles affaldsløsning med de bestående 32 boliger.
 • Døgnrytmelys ændres fra at omhandle boliger til fællesophold, køkken og gange.
 • Teleslyngeantenne og audioanlæg (indbygningshøjttalere) som fast.
 • Lederkontor og vagtstue er samlet i ét rum.
 • Vaskeri er lagt sammen med teknikrum for El (tavler) og VVS (varmefordeling).
 • Teknikrum for ventilation og VVS er flyttet fra tagrum til skur på terræn.
 • Cykelskur er udvidet.
 • Væghængt toiletskål er ændret til gulvstående model med P-vandlås.
 • Håndvaske med hæve-/sænkefunktion i boligernes baderum forberedes for sidestyr.
 • Beplantning rundt om bygningen reduceres til græsareal med hæk og hegn omkring området.

Det tidligere bevilgede budget overholdes med det i fase 1 udarbejdede projektforslag, hvor det afsatte beløb til indretning, inventar og hjælpemidler på 1,1 mio. kr. er fuldt udnyttet til døgnrytmelys, loftlifte og forøgede ustøttede arealer på udenoms rum inkl. en besparelse ved fritagelse for individuel afregning af forbrug i boligerne. Der er ikke disponeret yderligere til indkøb af inventar og hjælpemidler.

Med den beregnede arealopgørelse er Skema B udvidet fra 850 m2 til 856,2 m2 - en forøgelse på 6,2 m2. Således indgår den resterende arealforøgelse på 94,5 m2 ikke i den støttede del af anskaffelsessummen.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum udgør 2,528 mio. kr. (inkl. moms).

Financieringen fremkommer således:

Tilskud 40.000 kr. pr. bolig

 

0,400

mio. kr.

Kommunal egenfinansiering

 

2,128

mio. kr.

 

 

2,528

mio. kr.

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter inkl. gebyrer er følgende:

Anskaffelsessum

 

2,115

mio. kr.

Gebyrer

 

0,013

mio. kr.

 

 

 2,128

mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 3,306 mio. kr. ekskl.  moms til servicearealer samt tilskud på -0,4 mio. kr. (TEU 122A) Det ansøgte beløb i Skema B på 2,528 mio. kr. inkl. moms er således indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og flytteomkostninger ikke må indgå i beregningen til støttet byggeri, og derfor er der afsat et større rådighedsbeløb i budget 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri.

Bilag

Til toppen


333.   Rettelse til gebyrblad - affaldsgebyrer for containere til indsamling af pap


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at rettelse af fejl i de tidligere forelagte og godkendte affaldsgebyrer for 2021 for containere til indsamling af pap, jf. vedlagte bilag, tages til efterretning.

Klima- og Planudvalget 05-11-2020
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Der er desværre konstateret fejl i de affaldsgebyrer for indsamling af pap i containere, som er forelagt Klima- og Planudvalget den 8. oktober 2020, Økonomiudvalget den 20. oktober 2020 og Byrådet den 27. oktober 2020.

Fejlen vedrører de fleste størrelser af containere til pap, dog undtaget nedgravede beholdere. For de fleste beholderstørrelsers vedkommende er gebyret beregnet til at blive alt for højt, hvorimod gebyret for de helt store komprimatorcontainere til pap er beregnet lidt for lavt.

I allerværste tilfælde ville fejlen i gebyret betyde, at en gennemsnitlig husstand i flerfamiliebolig ville have fået en årlig gebyrstigning på op omkring 100 kr. En sådan husstand vil med de korrekte gebyrer i stedet få en årlig gebyrstigning på omkring 5 kr. Der vil dog være endog meget store variationer i forhold til, hvordan gebyrstigningerne slår igennem for en "gennemsnitlig" husstand i flerfamiliebolig. Det afhænger således bl.a. af forbrug af papemballager, i hvor stor udstrækning andre indsamlingsordninger (storskrald og genbrugsplads) anvendes på den pågældende ejendom, og hvordan gebyromkostningerne fordeles mellem husstandene i ejendommen.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker hermed at rette gebyrerne for papcontainere for 2021 jf. vedlagte bilag.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Alle gebyrstørrelser vil efter vedtagelse blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Bilag

Til toppen


334.   Forslag til Lokalplan 1092 for Udvidelse af Hotel Niels Juel


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. vedlagte Forslag til Lokalplan 1092 for Udvidelse af Hotel Niels Juel vedtages til offentlig fremlæggelse i  8 uger,
 2. vedlagte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Klima- og Planudvalget 05-11-2020
Godkendt således, at forvaltningens lokalplansforslag og kommuneplantillægget sendes i offentlig hørring.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget vedtog den 5. marts 2020 at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslaget for en udvidelse af Hotel Niels Juel.

Der foreligger allerede en vedtaget lokalplan nr. 3-41 som giver mulighed for udvidelse med 21 værelser til i alt 72 værelser i en 2,5 etager høj bygning med en højde på 12,5 meter. Udvidelsen skal ske mod syd som en tværgående længe.

Denne byggemulighed er aldrig blevet udnyttet, og ejeren af hotellet ønsker i stedet at udvide med 49 værelser til i alt 100 værelser for at øge konkurrencedygtigheden.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en tværgående længe i hotellets sydlige ende i en højde af op til 15 meter og 3,5 etage høj. I den forbindelse er byggefeltet udvidet i forhold til gældende lokalplan 3-41.

Samtidig reduceres parkeringskravet således, at der kun skal anlægges 0,5 parkeringsplads pr. værelse mod hidtil én parkeringsplads pr. værelse. Reduktionen foreslås, da Byrådet vurderer, at beliggenheden tæt på Køge Station vil reducere behovet for parkering.

Lokalplanforslaget er udformet som bevarende lokalplan, således at både det eksisterende byggeri og det kommende er omfattet af bevaringsbestemmelser. Det betyder, at  Byrådet skal godkende alle ændringer og alt nybyggeri på ejendommen for at sikre, at det tilpasses omgivelserne.

En tilladelse til opførelse af nybyggeri eller ændringer af bestående byggeri, vil således skulle behandles som en dispensation efter planlovens § 19.

Forinden udarbejdelse af lokalplanforslaget har bygherres ønsker været i forudgående høring hos berørte parter.

Der indkom fem høringssvar, som fremgår af vedhæftede høringsnotat. Høringssvarene fokuserer primært på byggeriets omfang og arkitektur og på parkeringen tilknyttet hotellet, da flere oplever p-kaos ved særlige lejligheder.

Da Forslag til Lokalplan 1092 ikke er i overensstemmelse med Køge Kommuneplan 2017 er der udarbejdet vedhæftede forslag til Kommuneplantillæg nr. 9.

Kommuneplantillægget vil ændre anvendelsen indenfor område 3C13 for så vidt angår Hotel Niels Juel, så centerformål ændres til erhverv i form af serviceerhverv, virksomheder indenfor serviceerhverv som hotel med tilhørende anlæg, samt offentlige formål.

Samtidig øges etageantallet fra 2,5 til 3,5 og bygningshøjden fra 12,5 meter til 15 meter. Den mulige bebyggelsesprocent øges desuden fra 70 til 85. Endelig reduceres parkeringskravet fra én parkeringsplads pr. værelse til 0,5 parkeringsplads pr. værelse.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplanforslaget påvirker ikke Køge Kommunes økonomi.
Bilag

Til toppen


335.   Køge Idrætspark, Hal 3 - Tillægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling til  anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2020 som finansieres af kassen, til Køge Idrætspark og hal 3 som led i færdiggørelsen af byggeriet efter Dansk Halbyggeris konkurs.
Baggrund og vurdering

Dansk Halbyggeris konkurs i januar 2020 har efterladt Køge Kommune og Køgehallerne med et projekt, hvor der både har været problemer med stålkonstruktionen, fejl ved forankringer af søjlefødder samt manglende og ufuldstændig dokumentation. Samtidig er der konstateret skjulte fejl og mangler fra Dansk Halbyggeris side, nærmere afgrænset til murerarbejdet, VVS- og El-installationer - se bilag 1.

Hallen blev givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse i august måned med den forudsætning, at der i september skulle foreligge dokumentation for, at forankringen af søjlerne var i orden. Eftersom dokumentationen udeblev i september, har det betydet, at ibrugtagning af hallen har måttet udskydes til forankringen af søjlefødderne er udført, og dokumentation for den krævede sikkerhedsklasse foreligger.

Samtlige afsluttende arbejder er nu udført med undtagelse af det igangværende forstærkningsprojekt på stålkonstruktionen. I forlængelse heraf vil halbyggeriet kunne ibrugtages i indeværende år, som det fremgår af den udarbejdede aktivitets- og tidsplan - se bilag 2.

Af budgeterklæringen for budget 2021-2024 fremgår, at "Forligspartierne er endvidere enige om, at der i 2020 skal findes den nødvendige finansiering til færdiggørelse af Hal 3". Forvaltningen har i forlængelse heraf opgjort de forventede udgifter til færdiggørelse af Hal 3 - se bilag 3: 

 Styrende budget

 

 

 Skjulte fejl og mangler

kr.

1.700.000

 Forstærkningsprojekt - Stål og forankringer

 kr.

 4.211.500

 Driftstab (reguleret for Covid-19)

 kr.

 723.000

 Konkursboet - modkrav og dividende

 kr.

 0

 Øvrige afledte omkostninger

 kr.

 3.365.500

 I alt

 kr.

 10.000.000

Det styrende budget er estimeret med baggrund i hvad der forventes af omkostninger ud over restentreprisesummen og den stillede garanti. Slutteligt kan de samlede omkostninger først opgøres når garantitrækket er opgjort og dividenden fra konkursboet kendes.

I lyset af konkurssagens komplicerede natur, er der igangsat en uvildig undersøgelse af årsagerne til de alvorlige svigt i stålkonstruktionen med de afledte statiske udfordringer. En sådan vurdering er ikke bindende for de implicerede parter, men den kan medvirke til et mere oplyst beslutningsgrundlag for, om man skal gå videre med sagen eller alternativt om sagen vil kunne forliges uden en retssag.

Økonomi

Såfremt omkostningerne bliver mindre end angivet i det styrende budget hvis der måtte blive udbetalt dividende fra konkursboet samt tildelt erstatning, vil mindreforbruget blive lagt i kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at merudgifterne ikke kan afholdes inde for de allerede afsatte rådighedsbeløb til projektet. Der søges derfor en tillægsbevilling til anlægsbevilling som frigiver det ansøgte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen som forringes tilsvarende med 10 mio. kr. i 2020. Såfremt der efterfølgende sker udbetaling fra konkursbeboet vil der blive ansøgt særskilt bevilling hvor mindreforbruget vil tilgå kassen.  

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af Covid-19 og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.

 

Bilag

Til toppen


336.   Anlægsbevillinger vedr. Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en

 1. anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til dækning af forundersøgelser, projektering m.v. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej
 2. anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 12,571 mio. kr. til dækning af forundersøgelser, tilslutningsbidrag m.v. i bolig- og erhvervsarealerne i Køge Nord.
Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 12. november 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.
Baggrund og vurdering

Lokalplanlægningen af området syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej er igangsat, og sideløbende med lokalplanens udarbejdelse gennemføres der en række forundersøgelser, herunder arkæologiske undersøgelser.

I det gældende budget for 2020 er der under TEU 01 optaget et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til undersøgelser, projektering m.v.

Tilsvarende pågår der en række forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i både bolig- og erhvervsområderne i Køge Nord, ligesom kloakeringsprojekterne skrider fremad. Der afregnes løbende for disse undersøgelser og tilsvarende afregnes der i takt med kloakeringsprojekternes fremdrift for tilslutningsbidrag m.v.

I det gældende budget for 2020 er der under TEU 01 og TEU 02 optaget et rådighedsbeløb på i alt 12,571 mio. kr. til formålet.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej. Rådighedsbeløbet er afsat i det gældende budget for 2020 under TEU 01.

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb  på 12,571 mio. kr. til bolig- og erhvervsområderne i Køge Nord. Rådighedsbeløbet er afsat i det gældende budget for 2020 under TEU 01 og TEU 02.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb og frigivelse til anlægsbevilling på i alt 17,571 mio. kr. fordelt med 5 mio. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej og 12,571 mio. kr. til forundersøgelser, tilslutningsbidrag m.v. i bolig- og erhvervsarealerne i Køge Nord. Det har ingen effekt på kassebeholdningen, idet projekterne finansieres af de i 2020 tilbageværende rådighedsbeløb til byggemodningspuljerne på i alt 17,571 mio. kr. fordelt med boligformål på 10 mio. kr. (TEU 01) og erhvervsformål på 7,571 mio. kr. (TEU 02).

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af Covid-19, og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.


Til toppen


337.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


338.   EventueltTil toppen


339.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


340.   Salg af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


341.   Anlægsregnskab (Lukket punkt)Til toppen


342.   Udlån (Lukket punkt)Til toppen


343.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


344.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


345.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 31.03.22