Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 01.09.2015 kl. 10:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


356.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


357.   1. behandling af budget 2016-19


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at udvalget drøfter budgetforslag 2016-19 og fremsender budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.
Baggrund og vurdering
Budgetforslaget for budget 2016-19 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 8. september 2015. 

2. behandling af Budget 2016-19 sker i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og i Byrådet den 8. oktober 2015. 

Materiale til 1. behandlingen findes i eDagsorden under udvalget ”Budgetmateriale 1. januar 2016”, materialet blev uploaded til iPad den 21. august 2015.  

Budgetmaterialet til budget 2016-19 består af notatet ”Beskrivelse af budgetforslag” samt bilag 1-13. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. og bilag 13 er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (
www.koege.dk/budget2016).
Økonomi
Køge Kommunes økonomi er stadig god og stabil. Budgetforslag 2016-19 indeholder således et overskud på 50 mio. kr. i 2016. 

Til gengæld er der usikkerhed om rammerne for kommunernes økonomi fra 2017 og frem. Dette gælder for alle kommuner og er ikke en særskilt problematik for Køge Kommune. Det skyldes, at Regeringen i Økonomiaftalen for 2016 har tilkendegivet, at den vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016-19. Det svarer til 2,4 mia. årligt på landsplan eller 25 mio. kr. pr. år fra 2017 i Køge Kommune.

Omprioriteringsbidraget er indarbejdet i budgetforslaget, hvilket betyder, at der er underskud i budgettets overslagsår. I 2017 er der et underskud på 69 mio. kr. i 2017, stigende til 107 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. Budgetforslaget overholder dermed ikke Køge Kommunes økonomiske politik i forhold til, at det samlede resultat bør være positivt. 

Regeringens udmelding om omprioriteringsbidraget har derfor skabt en ny situation. Det indstilles derfor, at der drøftes og fastlægges en ny budgetstrategi der  forholder sig til den nye situation.

Budgetforslag 2016-19 indeholder driftsudgifter for godt 3,5 mia. kr. i 2016 stigende til 3,6 mio. kr. i 2019. Serviceudgifterne udgør 2,5 mia. kr. svarende til ca. 70 % af det samlede driftsudgifter. Indkomstoverførslerne udgør knap 740 mio. kr. i 2016, mens kategorien Andet, som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til forsikrede ledige, udgør omtrent 290 mio. kr. 

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne til 1. behandlingen er inklusiv de nye effektiviseringer på i alt 13 mio. kr. samt de budgetkorrektioner, der er beskrevet særskilt i bilag 6 i budgetmaterialet.

Budgetforslag 2016-19 indeholder endvidere anlægsudgifter svarende til niveau, der var forudsat i budgetvejledningen, som Byrådet vedtog i marts måned. Dog er der tidsforskydninger mellem årene, idet budgetforslaget i 2017 og 2019 ligger  over den forudsatte bruttoanlægsramme, mens det ligger under i 2018. 

Anlægsudgifter til ældreboliger og sociale institutioner og
indtægter fra jordforsyningen budgetlægges særskilt. Anlægsudgifterne til ældreboliger og sociale institutioner ligger i årene 2016-19 noget under den afsatte nettoramme i budgetvejledningen, hvilket skyldes den opdaterede masterplan for udbygning på området. Indtægter fra jordforsyningen er budgetlagt som forudsat i budgetvejledningen.
Kommunikation
Budget 2016-19 er udsendt i høring den 24. august 2015. Der er deadline for høringssvar den 11. september 2015.

Bilag
www.koege.dk/budget2016
Beslutning
Budgetforslaget godkendt oversendt til Byrådets 1. behandling.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15