Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 21.09.2021 kl. 08:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Jeppe H. Lindberg, (Løsgænger)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)
Lene Møller Nielsen, (A)

306.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) orienterede om at Jeppe Lindberg fremadrettet repræsenterer Det Konservative Folkeparti.

Thomas Kampmann (C) er inhabil i behandlingen af sag 326.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


307.   Sygefraværsopgørelse for 2. kvartal 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om  udviklingen i sygefraværet og covid-fraværet ved udgangen af 2. kvartal 2021 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet via OPUS-sygefraværsrapporter (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere (opgjort med 12 måneders historik). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Som følge af covid-epidemien oprettede KMD foråret 2020 særlige koder i personalesystemet til registrering af covid-fravær, herunder covid-sygefravær. KMD har udarbejdet en særlig rapportskabelon til rapportering af covid-fraværet, som anvendes til covid-rapporteringen. 

Overordnede resultater for sygefraværet inkl. covid-sygefraværet

 • Jf. bilag 1 ligger det samlede sygefravær (inklusiv covid-sygefravær) i seneste årsperiode på 6,1% samlet for Køge Kommune, hvilket er 0,7%-point over niveauet for perioden året før, hvor sygefraværet udgjorde 5,4%. 
 • Jf. bilag 2 har covid-sygefraværet i årsperioden udgjort 0,7%-point af det samlede sygefravær. Der ses en faldende andel det seneste kvartal.
 • Omvendt ses det seneste kvartal en stigende tendens i det almindelige sygefravær (se bilag 3).
 • Der ses fortsat et lavt fravær på de administrative områder samt desuden en faldende tendens på skoleområdet samt på arbejdsmarkedsområdet. Der ses stigninger på dagtilbudsområdet, socialområdet, ældre- og sundhedsområdet samt teknik- og ejendomsområdet (se bilag 1).

Udviklingen i langtids- og korttidssygefraværet (eksklusiv covid), jf. bilag 4

 • Der er fortsat en faldende tendens i korttidsfraværet opgjort i antal perioder i forhold til året før, både 1-dags fraværet samt 2-7 dages fraværet. Tendensen er dog stagnerende i forhold til opgørelsen ved udgangen af 1. kvartal 2021. Den faldende tendens er fortsat gældende på især skoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og delvist på ældre- og sundhedsområdet, mens der for de øvrige områder er stigninger i det korte fravær, især fortsat på teknik- og ejendomsområdet.
 • For det længerevarende fravær ses et uændret niveau for det helt lange sygefravær (over 91 dage) mens der er stigning for 31-90 dage, hvilket primært sker på ældre- og sundhedsområdet.  

Udover ovennævnte bilag er vedhæftet top/bund 15-opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau (bilag 5). Det bemærkes, at det ikke indeholder covid-sygefravær, idet data ikke pt. kan opgøres på det niveau. Desuden vedhæftes oversigt over udviklingen i sygefraværet 8 år tilbage (bilag 6).

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


308.   Live-debatmøde på Facebook i forbindelse med kommunalvalget


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. vælger en dato for afholdelse af live-debatmøde på Køge Kommunes Facebook-side i forbindelse med kommunalvalget
 2. beslutter hvilke emner, der skal diskuteres på debatmødet.
Baggrund og vurdering

Den 16. marts 2021 besluttede Økonomiudvalget, at der skal være et live-debatmøde på Køge Kommunes Facebook-side i forbindelse med kommunalvalget. Politikerne inviteres hermed på besøg på kommunens Facebook-side i et afsat tidsrum, hvorefter kommunens Facebook-side igen vil være apolitisk jf. de retningslinjer, der er besluttet af Byrådet.

Debatmødet sker som supplement til den øvrige demokratiske debat i forbindelse med Kommunalvalg 2021, så sidens næsten 15.000 følgere får et indblik i hvad de forskellige partier mener, inden for i forvejen udvalgte emner. Alle opstillede partier bliver indbudt til at stille med en kandidat efter eget valg. Navnet på kandidaten meldes ind til louise.simoni.larsen@koege.dk i Kommunikation senest en uge før debatten.

Debatten faciliteres af Kultur- og Økonomiforvaltningen, som stiller med en ordstyrer under debatten. Emnerne er valgt på forhånd og løbende vil ordstyreren udvælge et par spørgsmål, som stilles af borgerne undervejs via debattens Facebook-tråd, og bede politikerne om at besvare dem. Debatmødet varer 1,5 time. Debatmødet afholdes i passende lokaler som for eksempel Tapperiet eller Teaterbygningen og vil blive live-streamet direkte ud på Køge Kommunes Facebook-side.

Ad 1: Dato for debatmødet
Kultur- og Økonomiforvaltningen foreslår, at debatmøde afholdes en hverdagsaften fra 19.30 – 21.00, da dette tidspunkt giver mulighed for, at flest borgere kan deltage. Herudover foreslår Kultur- og Økonomiforvaltningen, at mødet ligger ca. en uge før selve valgdagen den 16. november. Det giver følgende mulighed for datoer:

Mandag den 8. november, onsdag den 10. november eller torsdag den 11. november. Alle dage kl. 19.30. Tirsdag den 9. november bringes ikke i spil, da der er debatmøde i Gørslev denne dag.

Ad 2: Valg af emner til debatten
Kultur- og Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget udvælger tre emner, som diskuteres til mødet, da det er vigtigt, at alle partier kommer til orde under alle emner. Økonomiudvalget er naturligvis velkomne til at supplere nedenstående inspirationsliste og selv komme med ideer til emner.

Forslag til emner:

 • Byudvikling og kommuneplan
  Hvordan udvikler vi Køge Kommune og sikrer god service og kernevelfærd samtidig? Hvad er den rette balance?
 • Sammenhæng mellem land og by
  Køge Kommune er meget andet end Køge by og huser blandt andet 27 forskellige landsbyer. Hvordan sikrer vi udvikling og sammenhængskræft på tværs af hele kommunen?

 • Idræts og kulturliv
  Hvordan sikrer vi et aktivt idræts- og kulturliv? Og hvordan styrker vi foreningslivet? 

 • Klima og miljø
  Køge Kommunes klimaplan sætter ambitiøse mål om nedbringelsen af Co2 i kommunen. Hvordan får vi realiseret målene, og hvad bliver det vigtigste i klimakampen de kommende år?

 • Ældreområdet
  Der bliver flere og flere ældre borgere i kommunen, og det er svært at rekruttere sundhedspersonale. Hvordan skal vi imødekomme udfordringerne, som den ændrede demografi medfører? Og hvordan sikrer vi et værdigt ældreliv for kommunens borgere?

 • Børn og unge
  Børn og unge er vores fremtid. Hvordan sikrer vi den bedste start på livet i dagtilbud og i folkeskolen?

 • Bureaukrati
  Hvordan sikrer vi effektive kommuner i fremtiden? Skal vi have færre regler og mindre bureaukrati? Eller er svaret noget helt andet?
Økonomi

Leje af lokaler, streaming af valgmøde samt forplejning på ca. 12.000kr., som betales af valgkontoen.

Kommunikation

Der kommunikeres ud om borgermødet i lokalpressen og på sociale medier.

Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede, at debatten gennemføres 8. november 2021, kl. 19.00

Ad 2: Økonomiudvalget besluttede at emnerne skal være:

 • Ældre.
 • Børn og unge.
 • Klima og Miljø.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


309.   Justering af skoledistrikter i Køge By


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til justering af Søndre Skoles distrikt (område 1) og Sct. Nicolai Skoles distrikt (område 2) gældende for alle tilflyttere og skolestartere vedtages
 2. der gives søskendegaranti til mindre søskende til elever bosiddende i Søndre Skoles distrikt (område 1) og Sct. Nicolai Skoles distrikt (område 2), der på vedtagelsestidspunktet er indskrevet på henholdsvis Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole
 3. ændring af Kirstinedalsskolens distrikt (område 3) afventer resultatet af den nærmere analyse af bygningskapacitet, som forventes gennemført i 2022.
Skoleudvalget 01-09-2021
Ad. 1 og 2. Et flertal i Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Helle Poulsen (V) kan ikke anbefale.
Ad. 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Forslag til justering af skoledistrikter i Køge By har været i høring hos de berørte skolebestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 

Skolebestyrelsen ved Søndre Skole
Bestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget. Dog er der bekymringer angående skolevejen, indtil den planlagte tunnel ved Teaterbygningen er færdig. 

Forvaltningen bemærker, at krydsningen ved stationen er overskuelig, samt at der også er mulighed for, at gående kan benytte gangbroen over jernbanen. 

Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole
Bestyrelsen kvitterer for, at der nu er taget hul på diskussion om skolekapacitet i Køge By. Bestyrelsen bemærker, at selv om skolevejen fra område 2 til Asgård Skole er mere sikker, så er den også noget længere, og beboerne i kvarteret orienterer sig mod bymidten i Køge.

Bestyrelsen ønsker en politisk bevågenhed på, hvordan man sikre en attraktiv og levende bymidte. Endelig foreslår bestyrelsen, at den kommende analyse af kapacitet kommer til at omfatte muligheden for at udbygge Sct. Nicolai Skole til tre spor.

Skolebestyrelsen ved Asgård Skole
Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget, da der er ledig kapacitet på Asgård Skole. Ved gennemførelsen er det vigtigt at have fokus på sikker skolevej, samt at klassekvotienterne ikke må blive for høje.

Skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen
Bestyrelsen håber, at man vil lave en grundig analyse af, om skolens nuværende kapacitet kan udnyttes bedre og eventuelt tilbygges, så Kirstinedalsskolen kan blive en moderne velfungerende skole for alle de kommende børn i Køge Nord. Bestyrelsen finder det meget uheldigt, at nogle børn skal køre i bus eller bil til skole i stedet for at gå.

Søskendegaranti
Alle skolebestyrelserne pointerer, at der er en udfordring for familier i de berørte områder, som allerede har barn/børn på en skole, og mindre søskende som vil komme til at høre til en anden skole. 

Forvaltningen har undersøgt, om der i dette særlige tilfælde er mulighed for at garantere, at søskende kan få plads på samme skole. Det viser sig, at det kun drejer sig om et begrænset antal børn. Fem børn i Søndres distrikt, 12 børn i Sct. Nicolais distrikt og 13 børn i Kirstinedalsskolens distrikt.

Det vil indebære en øget risiko for at danne ekstra klasser, særligt på Sct. Nicolai Skole, men forvaltningen vurderer, at da det drejer sig om et begrænset antal børn, vil det med styring af dispensationer til frit skolevalg, være muligt at give søskendegaranti og stadig få den ønskede effekt af forslaget.

Nedenstående eksempler illustrerer i hvilke tilfælde søskendegarantien gælder og ikke gælder.

Eksempel 1:

En familie bor i område 1 i Søndre Skoles distrikt, som ændres til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Familien har en storesøster, Liva, der går på Søndre Skole og familien kan derfor vælge at lillebror Magnus, der er skolestarter, også skal gå på Søndre Skole, selv om distriktet efter ændringen hører under Sct. Nicolai.

Eksempel 2:

En familie er bosiddende i område 1, som ligger i Søndre Skoles distrikt. Området ændres til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Sønnen Oskar går i 2. klasse på Søndre Skole. Oskar får ikke mulighed for at vælge Sct. Nicolai Skole, da distriktsændringen gælder for tilflyttere og skolestartere. Lillesøster Marie skal starte skole i august 2023 og får med forslaget mulighed for at vælge mellem Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole.

Eksempel 3:

En familie flytter til område 1 fra et andet distrikt efter området er flyttet til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Familien har tidligere valgt, at sønnen Jonas skal gå på Søndre Skole. Jonas kan vælge mellem at blive på Søndre Skole eller flytte til Sct. Nicolai Skole, da familien tilflytter til et nyt distrikt og skifter adresse. Lillesøster Caroline skal starte i skole og kan indskrives på Sct. Nicolai Skole, da ændringen af distriktet gælder alle tilflyttere. Hvis familien ønsker, at Caroline skal gå på Søndre Skole gælder de almindelige regler for frit skolevalg.

Udskyde ændring af Kirstinedalsskolens distrikt (område 3)
I høringsperioden har forvaltningen været i dialog med Kirstinedalsskolen. Skolens ledelse vurderer, at der godt kan frigøres lokaler på skolen, så den ekstra elevtilgang kan håndteres i en periode. Der er også mulighed for at flytte de tre specialklasser (T-klasserne) til en anden skole. Da udfordringen ikke er lige så akut på Kirstinedalsskolen som på Søndre Skole, foreslår forvaltningen, at ændringen af Kirstinedalsskolens distrikt udskydes. Det vil give et bedre beslutningsgrundlag at vente indtil kommuneplanen og boligbyggeprogrammet til næste års befolkningsprognose er vedtaget, og der er lavet en grundigere analyse af bygningsmassen på Kirstinedalsskolen og mulighederne for eventuel tilbygning.

Ændring af område 1 og område 2 fastholdes
Forvaltningen er fortsat af den opfattelse, at det er nødvendigt at begrænse tilgangen af elever til Søndre Skole. Det betyder, at ændringen af område 1 og område 2 indstilles vedtaget, dog med søskende garanti, som beskrevet ovenfor.

Økonomi
Hvis der dannes en ekstra klasse på en skole, vil det betyde en merudgift på i gennemsnit 800.000 kr. om året i 10 år, som skal finansieres indenfor Skoleudvalgets samlede ramme.
Beslutning

Ad 1 og 2: Anbefales af et flertal på fem (Marie Stærke (A), Jeppe Lindberg (C), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kampmann (C) og Thomas Kielgast (F). To (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) kan ikke anbefale.

Ad 3: Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


310.   Udvidede frihedsgrader for skolerne i skoleåret 2021/22


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orienteringen om udarbejdelse af elevplaner i skoleåret 2021/22 til efterretning,
 2. træffer beslutning om delegering af beslutninger vedr. konvertering af understøttende undervisning samt fravigelse af krav om kompetencedækning i skoleåret 2021/22.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

     3. at lovens krav om udarbejdelse af kvalitetsrapport fraviges hvad angår rapporten for 2021.

Skoleudvalget 01-09-2021
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Et flertal i Skoleudvalget opfordre til, at skolerne sikre sig, at der følger midler med til udvidet åbningstid i sfo, såfremt skolerne vælger at konvertere understøttende undervisning.
Helle Poulsen (V) har tillid til, at skolerne sikre sig økonomien.
Ad. 3. Det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der fortsat udarbejdes en kvalitetsrapport for 2021, men at forvaltningen med henblik på forenkling kan fravige lovens procedurekrav mv.
Baggrund og vurdering

En række særlige frihedsgrader for skolerne, der har været gældende under corona-krisen, bliver videreført i skoleåret 2021/22. I den anledning skal Skoleudvalget og Byrådet træffe beslutning om hhv. delegation af beslutningskompetence samt udarbejdelse af den kommende kvalitetsrapport for 2021.

Forlængelse af de udvidede frihedsgrader hviler på en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fra juni 2021. Formålet er at understøtte, at skoler og kommuner i det kommende skoleår 2021/22 kan fokusere på at håndtere det faglige efterslæb som følge af nødundervisningssituationen.

Aftalepartierne giver i teksten udtryk for, at;

"undervisere, ledere og medarbejdere i den forgangne periode har udvist stor kreativitet og omstillingsevne, og at de har leveret undervisning af høj kvalitet under vanskelige betingelser. Aftalepartierne har derfor også stor tillid til, at skolerne kan håndtere de faglige udfordringer, som eleverne måtte have, hvis de får de rette rammer, og at det bedste afsæt for et fagligt løft er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skoledag som muligt."

Orienteringsskrivelse fra Undervisningsministeriet om eksisterende og udvidede frihedsgrader vedlægges som bilag.

De udvidede frihedsgrader frigør i skoleåret 2021/22 skolerne og kommunen fra følgende af folkeskolelovens krav:

1. Udarbejdelse af elevplaner
Skolelederen kan træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes elevplaner jf. folkeskolelovens § 13 b.

Beslutningskompetencen ligger alene hos skolelederen. Der er fortsat krav om en løbende, systematisk evaluering af elevens faglige progression. 

2. Konvertering af understøttende undervisning
Kommunalbestyrelsen kan godkende, at skolerne konverterer dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Andre aktiviteter kan fx være to-lærer- og andre to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.

Beslutning om konvertering af understøttende undervisning efter den almindeligt gældende lovgivning er i Køge Kommune delegeret til skolebestyrelserne. Forvaltningen forslår derfor, at beslutning jf. de udvidede frihedsgrader også delegeres til skolebestyrelserne.

Konvertering af den understøttende undervisning vil alt andet lige forkorte skoledagen og dermed udløse behov for yderligere åbningstid i SFO. Skolerne har via aftalen om håndtering af faglige udfordringer modtaget et særligt tilskud i 2021, der bl.a. kan anvendes til finansiering af længere åbningstid i SFOen. Det er skolebestyrelsens ansvar at fastlægge SFOens budget, herunder normeringen. 

3. Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning (undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de obligatoriske fag, lærerne underviser i). Det indebærer, at den samme lærer kan undervise en klasse i flere fag. Det medfører færre lærerskift, som kan understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen, herunder styrke relationsdannelsen mellem elever og lærere, når eleverne vender tilbage.

Spørgsmål om det undervisende personales kvalifikationer vedrører arbejdsgiverkompetencen og kan ikke delegeres til skolebestyrelserne. Men forvaltningen foreslår, at Skoleudvalget benytter muligheden for at delegere beslutningskompetencen til skolelederen på den enkelte skole.

4. Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at undlade at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22. Beslutningen kan ikke delegeres og skal i Køge Kommune træffes på et møde i Byrådet. 

Hvis der træffes beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapporter, er der en klar forventning om, at kommunerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

Udarbejdelse af kvalitetsrapporter varetages i Køge Kommune i vid udstrækning af forvaltningen, medens skolerne kun har en begrænset rolle. Med henblik på fortsat at kunne følge op på elevernes faglige udvikling og trivsel foreslår forvaltningen, at Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der fortsat udarbejdes en kvalitetsrapport for 2021, men at forvaltningen med henblik på forenkling kan fravige lovens procedurekrav mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 3. Det anbefales, at der fortsat udarbejdes en kvalitetsrapport for 2021, men at forvaltningen med henblik på forenkling kan fravige lovens procedurekrav mv.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


311.   Anlægsbevilling - Tilbygning (legestue) til Væksthuset på Gartnervej i Bjæverskov


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om etablering af en legestue i Bjæverskov til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

     2. der søges rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 samt en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til etablering af en legestue i Bjæverskov.

Børneudvalget 01-09-2021
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-09-2021
Ad. 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget har på møde den 3. marts 2021 drøftet behovet for lokaler til en legestue til dagplejen i den vestlige del af kommunen (Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby). Behovet er opstået, da de tidligere lokaler på Gartnervej 18 nu er taget i brug som integreret dagtilbud.

Børneudvalget besluttede blandt flere mulige løsninger at gå videre med opførsel af nye lokaler som en tilbygning til Gartnervej 18.  

Projektet på Gartnervej 18 indeholder legestue, toilet/pusleplads, garderobe og kontorfaciliteter. Udvendigt etableres barnevognsoverdækning og et skur.

Udgiften til projektet er i efteråret 2020 estimeret til 4,5 mio. kr. Det bemærkes, at der på grund af overophedning i byggebranchen kan være prisstigninger i forhold til den estimerede pris. Der henvises til bilag med prissat dispositionsforslag, der beskriver to løsningsmuligheder på hhv. Vemmedrupvej 235 og Gartnervej 18. 

Projektet forudsættes finansieret af midler afsat på anlægsforslag TEU 133A Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen, med 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.

Økonomi
Etablering af legestuen vil medføre driftsudgifter til afledt bygningsmæssig drift på ca. 42.000 kr. årligt fra 2023. Disse skal indarbejdes i budgetlægningen for 2023-26.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 samt frigivelse til anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive ikke blive påvirket, da finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 vedrørende Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose (133A).
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


312.   Projektforslag for skrotning af blok 7 på Køge Kraftvarmeværk


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Projektforslag for skrotning af Køge Kraftvarmeværks blok 7 sendes i 4 ugers høring blandt høringsberettigede parter
 2. Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslaget med vilkår om realisering af projektet inden 3 år.
Klima- og Planudvalget 02-09-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Ingeniør Huse A/S har på vegne af Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) fremsendt projektforslag for skrotning af Køge Kraftvarmeværks blok 7 til myndighedsbehandling og godkendelse.

I henhold til varmeforsyningslovens § 4 skal Byrådet godkende projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.

Ved godkendelse af projektforslaget godkender Køge Kommune, at VEKS skrotter den gamle flisfyrede kedel på Køge Kraftvarmeværk, KKV7, som dermed tages ud af produktion.

Baggrund
Køge Kraftvarmeværk (KKV) består af 2 træflisfyrede blokke, hvor KKV7 blev idriftsat i 1987 og KKV8 blev idriftsat i 1998. Værket blev oprindeligt etableret af Junckers Industrier A/S for at levere procesdamp til produktionen. Værket ejes i dag af VEKS - der har aftale med Junckers frem til 2027 om dels at levere procesdamp og dels af aftage overskudsflis og træstøv - og værket har siden 2013 leveret fjernvarme til VEKS-systemet.

I 2017 gennemførte VEKS et strategiprojekt for Køge Kraftvarmeværk der viste, at det ikke kan betale sig at levetidsforlænge den gamle KKV7 ud over 2022, hvor blokken på det tidspunkt er ca. 35 år gammel. Dette skyldes primært, at varmeproduktionsomkostningerne på KKV7 er højere end den varmepris, som VEKS alternativt kan købe til frem mod 2030. Fortsat drift på KKV8 efter etablering af røggaskondensering i 2021 er derimod fortsat økonomisk attraktivt.

I september 2019 godkendte Køge Kommune et projektforslag fra VEKS om udbygning af KKV8 med røggaskondensering med varmepumpe (Bilag 1), hvorved varmeproduktionskapaciteten på KKV8 bliver øget med 13,5 MW, og totalvirkningsgraden øges markant fra knap 85 % til over 107 %. Projektet er pt. under etablering og forventes afsluttet 2. halvår 2021.

Forvaltningen bemærker, at skrotning af blok 7 i sig selv ikke vil have indvirkning på CO2 regnskabet. Det relaterede projekt med røggaskondensering er dog tidligere vurderet til at reducere CO2-emissionerne med ca. 70.000 tons over perioden 2020-2040.

Vurdering
Projektforslaget er udarbejdet efter gældende vejledninger og beregningsforudsætninger, og forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler, og er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, der er et krav for kommunal godkendelse.

Det tidligere godkendte ”Projektforslag for udbygning med røggaskondensering med varmepumpe, marts 2019” (Bilag 1) forudsætter, at KKV7 tages ud af drift, hvilket medfører, at de økonomiske analyser i projektforslaget for skrotning af KKV7 angår forskellen i det tidspunkt, hvor omkostningen til selve skrotningen ligger, og hvor længe de faste drift- og vedligeholdelsesomkostninger skal betales.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der er en fordel på 81,5 mio. kr. over en 20-årig periode ved skrotning af KKV7 i 2022 sammenlignet med fortsat drift af anlægget frem til 2030.

Selskabsøkonomisk vil gennemførelse af projektet medføre en positiv nutidsværdi på i alt 72,5 mio. kr., svarende til en årlig besparelse på 3,6 mio. kr.

Da VEKS er et kollektivt varmeforsyningsselskab underlagt varmeforsyningslovens rammer om hvile-i-sig-selv, vil den selskabsøkonomiske gevinst ved projektforslaget overordnet komme varmeforbrugerne i VEKS’ forsyningsområde til gode. Den beregnede besparelse i Køge Kraftvarmeværks område er gennemsnitligt ca. 3 kr./GJ leveret varme i årene 2020-2040, svarende til en ca. besparelse på 200 kr./år for et standardhus.

Efter projektgodkendelse forventer VEKS, at nedrivningen vil foregå i efterår 2022/forår 2023 og afsluttes medio 2023.

Det vurderes, at skrotning af KKV7 kan ske indenfor rammerne af den eksisterende lokalplan under forudsætning af, at skrotningen alene omfatter nedtagning og fjernelse af teknisk udstyr og fjernelse af skorsten, mens bygningernes anvendelse forsat vil ligge indenfor lokalplanens rammer.

Der er i ny miljøgodkendelse for KKV med ikrafttrædelse 1. august 2021 taget højde for lukningen af KKV7, hvorfor der ikke er behov for ændring af miljøgodkendelsen.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af VVM-screening, fordi det ikke vurderes, at lukning af KKV7 vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring
I henhold til projektbekendtgørelsen, skal Byrådet sende projektforslaget i 4 ugers høring ved forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Projektforslaget medfører ikke, at der skal afgives areal eller pålægges servitut. Forvaltningen bemærker, at der ingen kritiske høringssvar var i forbindelse med høringen af projektforslaget om udbygning af KKV8 med røggaskondensering med varmepumpe, 2019.

Delegation
Kommunens kompetence til at godkende projektforslag ligger hos Byrådet, som kan uddelegere sin godkendelseskompetence til udvalg eller forvaltning. Ved delegering af godkendelseskompetencen til forvaltningen, vil forvaltningen efter endt høring endeligt godkende projektforslaget – forudsat, at der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringen. Forvaltningen foreslår, at der i henhold til den fremlagte tidsplan stilles vilkår i endelige projektgodkendelse om realisering af projektet inden 3 år.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


313.   Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret godkendes og sendes i 4 ugers høring blandt høringsberettigede parter.

Klima- og Planudvalget 02-09-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Fjernvarme c/o VEKS har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret til kommunal godkendelse. Projektområdet er i dag udlagt til naturgas, og vil med projektgodkendelse overgå til fjernvarme.

Projektforslaget er i overensstemmelse med kommunens DK2020 Klimaplan som Byrådet har vedtaget i december 2020. Af Klimaplanen fremgår, at kommunens målsætning er at udbygge og fortætte det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord og Herfølge. Ved konvertering af alle de nuværende olie- og naturgaskunder i projektområdet, vurderes der at kunne opnås en CO2-reduktion på ca. 4.000 tons/år, svarende til ca. 4 tons pr. husstand/år. Jf. § 15, stk. 5 i projektbekendtgørelsen og i henhold til Køge Kommunes klimamål er det antaget, at scenarier, hvor individuel naturgasforsyning bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. 

Projektet skal ses som et led i fjernvarmekonvertering af hele Køge bybånd. Der vil løbende blive udarbejdet yderligere projektforslag for udbygning af fjernvarmen til de øvrige delområder. Det eksisterende fjernvarmenet i Køge er baseret på projektforslag fra 2011 målrettet bebyggelser på over 300 m2. Nærværende projektforslag omhandler al bebyggelse i det pågældende projektområde.

Projektgodkendelse giver ejendomsejere mulighed at vælge fjernvarme - der vil ikke være tilslutningspligt. Med vedtagelsen af projektforslaget vil de berørte varmeforbrugere ikke have mulighed for at ansøge den statslige pulje om tilskud til individuel varmepumpe, idet tilskud til varmepumper er målrettet bebyggelse uden for udlagte fjernvarmeområder.

Køge Fjernvarme/VEKS vurderer, at det er en realistisk målsætning at opnå tilslutning fra ca. 60 % af områdets olie- eller gasopvarmede bebyggelse inden for en 5-årig periode - svarende til ca. 1.004 huse, startende med 201 tilslutninger i 2022/2023. Hovedledningsnet dimensioneres efter at kunne forsyne områdets i alt 1.843 bygninger uanset opvarmningsform.

Projektforslaget er udarbejdet efter gældende vejledninger og beregningsforudsætninger, og forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler, og er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, der er et krav for kommunal godkendelse.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der er en samfundsøkonomisk fordel på 8,2 mio. kr. over en 20-årig periode ved fjernvarmeprojektet sammenlignet med referencen med individuelle varmepumper. Følsomhedsberegningerne viser et robust projekt, hvor den eneste følsomhedsberegning som ikke viser en samfundsøkonomisk fordel, er ved et varmeforbrug der er 20 % lavere end nuværende beregnede varmeforbrug i projektområdet.

Brugerøkonomisk viser projektforslaget, at de årlige varmeudgifter inkl. kapitaludgifter for fjernvarme er på niveau med andre forsyningsformer. Naturgas vil dog fortsat være et billigt alternativ, men gasprisen vil være følsom over for forventede kommende CO2-prisstigninger, og naturgas forventes generelt udfaset på sigt for små private forbrugere. Ved f.eks. mere end 10-15 % gasprisstigning vil naturgas ikke længere være så attraktivt.

For at øge tilslutningsgraden giver VEKS 5 års henstand på den faste afgift for nye fjernvarmekunder, og Køge Fjernvarme lancerer endvidere frem til 2030 en tilslutningsrabat, hvor tilslutningsafgiften nedsættes fra 25.000 kr. til 8.000 kr. ekskl. moms. Endvidere sætter Køge Fjernvarme i en 5 års kampagneperiode effektafgiften ned til det halve gældende for 5 år efter tilslutning.

Selskabsøkonomisk viser projektforslaget, at det er nødvendigt for Køge Fjernvarme at søge tilskud fra Fjernvarmepuljen. Beregningen viser, at minimumstilslutningen er 52 % svarende til 870 ejendomme, der i dag forsynes af individuelle naturgas- og oliefyr. Køge Fjernvarme vil på det grundlag søge tilskud fra fjernvarmepuljen på 17.400.000 kr. Køge Fjernvarme ønsker derfor en kommunal godkendelse af projektforslaget på vilkår af, at den kommunale godkendelse bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om støtte ved fjernvarmepuljen.

Det følger af Byrådets godkendelse, at såfremt Køge Fjernvarme opnår tilsagn om tilskud, vil forsyningspligten for Køge Fjernvarme indtræde i hele Nylandsvejkvarteret. I henhold til reglerne om tilskud fra Fjernvarmepuljen må projektets gennemførselstid maksimalt være 5 år.

Forvaltningen finder, at forslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen med individuelle luft/vand varmepumper, brugerøkonomi på niveau med varmepumper og naturgas, samt at projektforslaget er selskabsøkonomisk rentabelt under forudsætning af at der opnås tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Forvaltningen bemærker, at projektforslaget behandles på VEKS’ bestyrelsesmøde den 24. september. Projektforslaget er tidligere behandlet på VEKS’ bestyrelsesmøde i juni, hvor det blev besluttet, at påbegynde myndighedsbehandlingen af projektforslaget ved Køge Kommune førend den endelige godkendelse forelå fra VEKS’ bestyrelse. Årsagen hertil er at muliggøre, at den endelige kommunale projektgodkendelse vil kunne foreligge i indeværende år, og at VEKS dermed kan ansøge om støtte fra de begrænsede midler i Fjernvarmepuljen 2022 umiddelbart efter årsskiftet.

Forvaltningen anbefaler, at det vedlagte Projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i Nylandsvejkvarteret godkendes og sendes i høring i 4 uger hos berørte parter, samt lægges på kommunens hjemmeside. Godkendelse af projektforslaget sker i henhold bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021. I henhold til projektbekendtgørelsen, skal Byrådet sende projektforslaget i 4 ugers høring ved forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Projektforslaget medfører ikke, at der skal afgives areal eller pålægges servitut. 

Projektforslaget forventes forelagt til endelig godkendelse på Byrådets møde i december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Forvaltningen og Køge Fjernvarme/VEKS forventer at afholde et orienteringsmøde for interesserede omkring den videre plan for udbygning af fjernvarmen i Køge bybånd. Orienteringsmødet ventes afholdt til oktober.

Køge Fjernvarme/VEKS vil efter Byrådets endelige projektgodkendelse påbegynde den konkrete markedsføring af fjernvarmen i projektområdet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


314.   Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder godkendes og sendes i 4 ugers høring blandt høringsberettigede parter.

Klima- og Planudvalget 02-09-2021
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Fjernvarme c/o VEKS har fremsendt Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder til kommunal godkendelse. Projektområdet er i dag udlagt til naturgas, og vil med projektgodkendelse overgå til fjernvarme. I Køge Fjernvarmes planlægning betegnes villaområderne: K05, K06, K07 og K08.

Projektforslaget er i overensstemmelse med kommunens DK2020 Klimaplan som Byrådet har vedtaget i december 2020. Af Klimaplanen fremgår, at kommunens målsætning er at udbygge og fortætte det eksisterende fjernvarmesystem i Køge By, Køge Nord og Herfølge. Ved fuld udbygning af projektet, hvilket indebærer konvertering af nuværende olie- og naturgaskunder i projektområdet, vil der således kunne opnås en CO2-reduktion på ca. 7.500 tons/år, svarende til ca. 4,8 tons pr. husstand/år. Jf. § 15, stk. 5 i projektbekendtgørelsen og i henhold til Køge Kommunes klimamål er det antaget, at scenarier, hvor individuel naturgasforsyning bevares, ikke er relevant til samfundsøkonomiske analyser. 

Projektet skal ses som et led i fjernvarmekonvertering af hele Køge bybånd. Der vil løbende blive udarbejdet yderligere projektforslag for udbygning af fjernvarmen til de øvrige delområder. Det eksisterende fjernvarmenet i Køge er baseret på projektforslag fra 2011 målrettet bebyggelser på over 300 m2. Nærværende projektforslag omhandler al bebyggelse i det pågældende projektområde.

Projektgodkendelse giver ejendomsejere mulighed at vælge fjernvarme - der vil ikke være tilslutningspligt. Med vedtagelsen af projektforslaget vil de berørte varmeforbrugere ikke have mulighed for at ansøge den statslige pulje om tilskud til individuel varmepumpe, idet tilskud til varmepumper er målrettet bebyggelse uden for udlagte fjernvarmeområder.

Køge Fjernvarme/VEKS vurderer, at det er en realistisk målsætning at der opnås et tilslutningsniveau på 85 % ved fuld udbygning efter 9 år - svarende til ca. 1.560 ejendomme, og med en startende tilslutning på 173 tilslutninger i 2022/2023. 

Projektforslaget er udarbejdet efter gældende vejledninger og beregningsforudsætninger, og forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler, og er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, der er et krav for kommunal godkendelse.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der er en samfundsøkonomisk fordel på ca. 36,3 mio. kr. over en 20-årig periode ved fjernvarmeprojektet sammenlignet med referencen med individuelle varmepumper. Samlet viser resultaterne positiv samfundsøkonomi for fjernvarmeprojektet og robusthed på baggrund af følsomhedsberegningerne. Detailberegninger viser, at det også gælder for hver af delområderne: K05, K06, K07 og K08 set separat

Brugerøkonomisk viser projektforslaget, at de årlige varmeudgifter inkl. kapitaludgifter for fjernvarme er på niveau med andre forsyningsformer. Naturgas vil dog fortsat være et billigt alternativ, men gasprisen vil være følsom over for forventede kommende CO2-prisstigninger, og naturgas forventes generelt udfaset på sigt for små private forbrugere. Ved f.eks. mere end 10-15 % gasprisstigning vil naturgas ikke længere være så attraktivt.

For at øge tilslutningsgraden giver VEKS 5 års henstand på den faste afgift for nye fjernvarmekunder, og Køge Fjernvarme lancerer endvidere frem til 2030 en tilslutningsrabat, hvor tilslutningsafgiften nedsættes fra 25.000 kr. til 8.000 kr. ekskl. moms. Endvidere sætter Køge Fjernvarme i en 5 års kampagneperiode effektafgiften ned til det halve gældende for 5 år efter tilslutning.

Selskabsøkonomisk viser projektforslaget, at der med basisforudsætningerne er en tilbagebetalingstid på projektet på ca. 20 år. Ved 10 % højere anlægsinvesteringer, der vurderes at være en væsentlig risiko, øges tilbagebetalingstiden til 22 år. Forvaltningen bemærker, at investeringsomkostningerne for et fjernvarmeprojekt i henhold til Varmeforsyningsloven, skal være tilbagebetalt efter 30 år.

Forvaltningen bemærker, at projektforslaget behandles på VEKS’ bestyrelsesmøde den 24. september. Projektforslaget er tidligere behandlet på VEKS’ bestyrelsesmøde i juni, hvor det blev besluttet at påbegynde myndighedsbehandlingen af projektforslaget ved Køge Kommune førend den endelige godkendelse forelå fra VEKS’ bestyrelse.

Forvaltningen finder, at forslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen med individuelle luft/vand varmepumper, brugerøkonomi på niveau med varmepumper og naturgas, samt at projektforslaget er selskabsøkonomisk rentabelt.

Forvaltningen anbefaler, at det vedlagte Projektforslag for fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder godkendes og sendes i høring i 4 uger hos berørte parter, samt lægges på kommunens hjemmeside. Godkendelse af projektforslaget sker i henhold bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021. I henhold til projektbekendtgørelsen, skal Byrådet sende projektforslaget i 4 ugers høring ved forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Projektforslaget medfører ikke, at der skal afgives areal eller pålægges servitut. 

Projektforslaget forventes forelagt til endelig godkendelse på Byrådets møde i december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Forvaltningen og Køge Fjernvarme/VEKS forventer at afholde et orienteringsmøde for interesserede omkring den videre plan for udbygning af fjernvarmen i Køge bybånd. Orienteringsmødet ventes afholdt til oktober.

Køge Fjernvarme/VEKS vil efter Byrådets endelige projektgodkendelse påbegynde den konkrete markedsføring af fjernvarmen i projektområdet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


315.   Orientering om status for byudvikling i Køge Nord


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om status på byudvikling i Køge Nord med særligt fokus på støj fra Køge Bugt Motorvejen, til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byudviklingsprojektet i Køge Nord har fra den tidlige planlægning haft fokus på, at udviklingen finder sted i et område, der er belastet af støj fra Køge Bugt Motorvejen. Støjpåvirkningen på arealerne i Køge Nord er de senere år kortlagt gennem en række støjundersøgelser. Undersøgelserne har haft til formål at belyse en forventet støjpåvirkning ved planlægningssituationer i forbindelse med forskellige projektforslag, samt at identificere og formidle løsninger, som kan afhjælpe støjpåvirkningen. Ved revisionen af Masterplanen for Køge Nord i 2019 gav det bl.a. anledning til en tilpasset bebyggelsesplan, hvilket betyder, at bebyggelsen i sig selv skærmer bedst muligt mod støj. Støjbelastningen har gennem perioden været stigende i hele Køge Nord, som konsekvens af Køge Bugt Motorvejens udvidelse og øget trafik. For at kunne benytte alle virkemidler mod støj redegøres efterfølgende for, hvorfor der fremadrettet må arbejdes med en højere grad af blandet by i Køge Nord. Forvaltningen vurderer, at det på flere områder, vil have positiv effekt for byområdet. I det efterfølgende beskrives dette dog med fokus på støj.

De seneste år er der kommet et generelt skærpet fokus på støj og den sundhedsmæssige konsekvens af at bo i et støjbelastet område. Vejdirektoratet oplever en øget mængde klager fra borgere, som oplever gener forbundet med støj fra motorvejsnettet. Derfor har Vejdirektoratet øget opmærksomhed på den kommunale planlægning i de områder, der grænser op til motorvejene, og gjorde i foråret 2021 indsigelse mod forslag til Lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord. Dette fordi forslaget ikke i tilstrækkeligt grad beskrev den konkrete håndtering af støj for den del af boligområdet, som er belastet med støj væsentligt over de vejledende grænseværdier. Der er foretaget støjberegninger på de solgte arealer, hvor boligbyggeri er muliggjort med lokalplan 1089, som har vist at der ikke her er vejstøj over de vejledende grænseværdier på disse arealer. Ved den endelige vedtagelse blev det præciseret, at den resterende del af lokalplanområdet er en rammelokalplan, og dermed ikke byggeretsgivende. Derudover blev det præciseret, at der ved den efterfølgende detaljerede planlægning for de forskellige delområder, skal indarbejdes konkret støjbekæmpelse, før boliger kan etableres. 

I samme periode som indsigelsen stadfæstede Planklagenævnet en afgørelse i Vallensbæk Kommune, hvor nævnet ophævede en lokalplan for boliger i nærhed til Køge Bugt Motorvejen. Derudover blev der truffet en række andre afgørelser vedrørende planlovens § 15a, som skal forhindre, at der udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder. I forlængelse heraf har Bolig- og Planstyrelsen udgivet et servicetjek af planloven, jf. bilag 1. Dette giver samlet set et overblik over, hvordan man må og skal tolke planlovens § 15a. På den baggrund har forvaltningen bedt Rambøll om at vurdere planlægningspotentialet i Køge Nord, se bilag 2 - Køge Nord planlægningspotentiale.

I forhold til planlægningssituationen i Køge Nord vurderes det ikke som teknisk og økonomisk muligt at identificere løsninger, der kan reducere støjen til de vejledende grænseværdier overalt i området og på alle facader. De tidligere undersøgelser viser at støjafskærmning kan reducere støj på udendørs opholdsarealer, men ikke på alle facader. Det vurderes ligeledes, at der er tale om vedblivende støj, fordi støjen fra Køge Bugt Motorvejen kun i nogen grad kan reduceres ved afskærmning. På baggrund af Planklagenævnets afgørelser vurderes, at byudviklingsområdet Køge Nord er omfattet af Planlovens undtagelsesbestemmelse om isolering af ny boligbebyggelse mod støj og afskærmning af udendørs opholdsarealer (§ 15, stk. 2, nr. 26), hvis området planlægges for blandede byfunktioner. 

Anbefalingen er derfor, at planlægningen af byudviklingsområdet Køge Nord udføres dels inden for Planlovens bestemmelser og undtagelsesreglen om planlægning for blandede byfunktioner, og dels ved anvendelse af en række forskellige støjafhjælpende tiltag typisk i form af støjskærme og afskærmende bebyggelse.

En planløsning kan således håndtere støjproblematikken på følgende måde:

 1. Kommuneplanens udlæg af område 1C02 opfølges og udlægges i lokalplaner til blandede byfunktioner, som indebærer mulighed for etablering af kontor, service, institution, butik, kultur og tilsvarende.
 2. Bestemmelsen i planlovens § 15 a, stk. 1 opfyldes ved at fastsætte bestemmelser, som forudsætter, at støjpåvirkningen ikke skal vurderes i skel til planområdet, men alene indendørs og på udendørs opholdsarealer, og at der skal ske isolering af nyt boligbyggeri, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 26. Det forudsætter, at området udlægges til et område for blandede byfunktioner.

Blandede byfunktioner i støjbelastede områder og Køge Nord
Der foreligger ikke en præcis definition af blandede byfunktioner i forbindelse med vurdering af støj. Forvaltningen vurderer dog, at der samlet set på tværs af boligområdet og stationsområdet er udlagt byfunktioner til at imødekomme en blandet by, dvs. indenfor arealerne udlagt til Centerområde. Det vurderes dertil med afsæt i sammenlignelige reference projekter af tilsvarende størrelse, at der ikke er grundlag for at udvide de givne rammer betragteligt, men at der bør arbejdes videre med en reel blanding af funktioner indenfor de givne rammer. Dette kan gøres på tværs af de to områder - "Boligområdet" og "Stationsområdet", hvilket er en delvis fravigelse fra Masterplanen, jf. bilag 3. Det bør dog ske i en viderebearbejdning af den principielle klyngestruktur, hvilket betyder, at der alene er tale om en funktionsblanding, som konkretiseres i forbindelse med lokalplanlægning.

Konkret foreslås, at der indenfor Masterplanens delområder udlægges mulighed for kontor- og serviceerhverv indenfor den samlede restrummelighed på 107.000 m2 på følgende måde:

 • Delområde A: Mulighed for at kontor- og serviceerhverv med en ramme på 10.000 m2 hvilket svarer til, at der på alle klynger mod Norstjernen tilføjes en ekstra etage, og udgør ca. 20 % af det samlede delområde. En del af rammen fastlægges som krav i den nordligste og sydligste klynge. Ønskes højden ikke øget, kan tilsvarende boligmængde undersøges flyttet til anden etape af Stationsområdet. 
 • Delområde C: Delområdet er i Masterplanen beskrevet med blandede byfunktioner i form af institutioner og funktionerne ved Kvartershuset, som kan rumme både kulturtilbud, værksteder mv. svarende til ca. 20 %. Særlig for dette område gælder, at en fremtidig skærmende bebyggelse i Stationsområdet aldrig vil kunne skærme delområde C pga. hullet ved stationsforpladsen. Derfor er det forvaltningens vurdering, at de to klynger, der er placeret længst mod øst bør suppleres med krav om en andel af liberalt erhverv/kontorerhverv, samt isolering af østvendte facader. En øget højde på de to klynger vil give en ramme på ca. 3000 m2 liberalt erhverv. Som ved delområde A, kan det undersøges i stedet at flytte en del af boligmængden.

 • Delområde D: Den private udvikler af delområdet har af flere årsager sat lokalplanarbejdet i bero. En medvirkende årsag er støjudfordringen, fordi det efter Planklagenævnets afgørelse er stadfæstet at boliger som udgangspunkt ikke kan udgøre støjafskærmning. Udvikler ønsker at udnytte kommuneplanrammen til også her at udvikle en mere blandet by. Den trafikale situation for ejendommen er dog en anden for dette område, som ikke naturligt er koblet på det overordnede vejnet i samme grad, som det gør sig gældende for delområde A og C. Forvaltningen afventer et udspil fra udvikler med forslag til blandet by, som vil blive forelagt Klima- og Planudvalget.  
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomisk konsekvens
Kommunikation
Ændringer af funktionssammensætning indenfor Masterplanens delområder, formidles i forbindelse med den detaljerede lokalplanlægning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


316.   Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. 

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-09-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 26. juni 2018 igangsætning af arbejdet med en strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. Baggrunden for dette var

 • en forventning om stigning i antallet af indbyggere i Køge Kommune med omtrent 10.000 over 10 år. Skulle vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i 2018, ville det betyde anlægsinvesteringer på over 1 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt mere 30 mio. kr. Dette vel at mærke, hvis vi "blot" byggede nyt og ikke justerede adfærd.
 • et ønske om at arbejde med "smarte m2" og at udnytte ejendomsporteføljen strategisk, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP).

I baggrunden for arbejdet indgik også et anerkendt behov for langsigtet planlægning, håndtering af vedligeholdelsesefterslæb og gennemsigtighed i prioriterings- og beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

Strategi
Der har været arbejdet med formulering af en strategi ud fra ovennævnte og som ønsket med stor grad af involvering af organisationen. I forbindelse med budget 2020 blev indsatsen dog fokuseret på udarbejdelse af konkrete cases/effektiviseringsforslag og konkretisering af disse. Strategiudarbejdelsen måtte yderligere nedprioriteres på grund af andre opgaver under Corona-genoplukning, men nu kan "Køge Kommunes ejendomsportefølje: Strategi og principper" fremlægges til godkendelse.

Strategien har til formål at sætte retning for styring og udnyttelse af kommunens bygningsmasse, således at udnyttelsesgraden er optimal, ombygning og opgradering sker målrettet med fokus på brugernes behov/faglige strategier, og nyanlæg sker afvejet og koordineret med den eksisterende ejendomsportefølje.

Strategien er brudt op i fire målsætninger:

 1. Styring og prioritering af Køge Kommunes ejendomsportefølje hviler på en solid og gennemarbejdet fremstilling af de økonomiske rationaler i forhold til fx kapacitetsudfordringer samt brugsmæssig/faglig og teknisk kvalitet.

 2. Køge Kommunes ejendomme understøtter fagopgaverne og service til borgerne.

 3. I Køge Kommune er vi fælles om ejendommene, og ejendommene skal kunne rumme kommunes kapacitetsbehov inden for alle fagområder.

 4. Køge Kommunes ejendomme er indbydende, sunde, vedligeholdt og bevarer deres værdi.

Forslag til strategi vedlagt.

"De næste skridt"
Til at understøtte implementering af strategien er "De næste skridt" udarbejdet. Notatet har til hensigt at omsætte de overordnede mål og hensigter til konkrete tiltag.

Et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af strategien er arbejdet i Ejendomsgruppen, hvorfor gruppens arbejdsgrundlag mv. er medtaget. Gruppen har ikke selvstændigt mandat, men fungerer først og fremmest ved at rådgive den tekniske direktør.

"De næste skridt" samt nøgletal for ejendomsområdet er vedlagt til orientering. 

Høring
Strategien har været i høring i Hoved MED-udvalget og relevante fagudvalg (Skoleudvalget, Børneudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget) i juni måned. Høringssvar fra Hoved MED-udvalget vedlagt.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


317.   Ny parkeringsstrategi 2022


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Klima- og Planudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. godkende nedenstående emner og det videre arbejde med en ny parkeringsstrategi for Køge Bymidte.

  Økonomiudvalget, at
 2. orientering om sagen tages til efterretning.

Klima- og Planudvalget 02-09-2021
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-09-2021
Godkendt.

Baggrund og vurdering

I den nye Kommuneplan for 2021-2033 er tilføjet et afsnit omkring ny parkeringsstrategi for Køge Bymidte. Effekterne af de store forandringer fra den tidligere parkeringsstrategi fra 2012 skal evalueres, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor igangsættelse primo 2022 af arbejdet med ny parkeringsstrategi for Køge Bymidte, som skal belyse de fremtidige potentialer på parkeringsområdet. 

Forvaltningen foreslår at følgende emner belyses i en ny parkeringsstrategi:

Vurdering af det samlede parkeringsbehov
Siden sidste parkeringsstrategi har bymidten ændret sig markant. Der er indført betalingsparkering og Køge Nord Station har trukket flere pendlere ud. Derudover er der sket og vil fremadrettet også ske store ændringer i detailhandlen. Alt dette har betydning for parkeringsbehovet, og derfor skal der gøres status for det samlede behov for offentlige parkeringspladser i bymidten.

Evaluering af betalingsparkeringen
Siden 2018 har flere offentlige parkeringspladser været omfattet af betalingsparkering. Der kan være behov for justeringer, herunder afgrænsning af zoner og priser.

Opladningsmuligheder for el-biler på offentlige parkeringspladser
Som led i den grønne omstilling er det forventningen, at antallet af elbiler vil øges betragteligt. I bymidten er der allerede beboere, der efterspørger lademuligheder og også handlende/besøgende i bymidten vil have ønske om lademuligheder. Dette kan også blive et konkurrenceparameter for detailhandlen i Køge Bymidte.

Etablering af en kommunal parkeringsfond
I forbindelse med byomdannelse og fortætning i Køge bymidte kan det være vanskeligt at finde plads til både opholdsarealer og parkeringsarealer, hvorfor nogle projekter ikke kan realiseres.

En løsning på dette kan være at etablere en parkeringsfond, hvor en grundejer kan betale kommunen for at etablere de nødvendige parkeringspladser på et egnet areal i nærheden.

Frigivelse af parkeringsarealer ved Køge Torv og i handelsgaderne
For at øge fremkommeligheden og frigive plads til andre funktioner som stadepladser og udeservering kan det belyses, om der kan nedlægges parkeringspladser og findes erstatninger for disse, samt gennemføres trafikale omlægninger i de centrale handelsområder.

Arealudlæg til nye offentlige parkeringsanlæg
Kommuneplanen indeholder en række arealreservationer til offentlige parkeringsanlæg, og det skal belyses, om disse arealreservationer skal fastholdes/ændres, eller om nogle arealer skal frigives til andre anvendelser.

Forvaltningen foreslår at inddrage handelslivet og grundejerforeningerne i forarbejdet, ved at genoplive følgegruppen for betalingsparkeringen.

Parkeringsstrategien vil endeligt skulle besluttes i Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget inden den realiseres.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Følgegruppen inviteres til løbende møder med fremlæggelse af forvaltningens fremskridt og vil få lov at kommentere på denne.
Beslutning

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


318.   Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod


Indstilling
Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027 godkendes.

Klima- og Planudvalget 02-09-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger hermed "Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod" til endelig vedtagelse.

Klima- og Planudvalget vedtog den 14. januar 2021, under pkt. 11, at sende forslag til planen i offentlig høring i 6 måneder i perioden 18. januar - 18. juli 2021. 

Der er indkommet 6 høringssvar, der primært har ført til nogle faktuelle rettelser, samt nogle præciseringer af teksten. Derudover bemærker Kystdirektoratet i deres svar,  at de har gennemgået planen i forhold til lovkravene i oversvømmelsesloven, og at de ingen bemærkninger har til opfyldelsen. Høringssvar samt hvidbog med forvaltningens forslag til rettelser i planen er vedlagt.  

Planen er en forsættelse af den første risikostyringsplan for kystzonen, som dækkede periode 2016-2021. Til revisionen har Staten udarbejdet nye kort på baggrund af nye prognoser for det fremtidige havvandsspejl samt revideret oversvømmelses- og skadeskort.

Risikoområdet er udvidet betydeligt med nye områder mod vest, fordi det afgrænses af en havvandstand på 3,85 meter mod tidligere 3,08 meter.  

Som noget nyt er også skader som følge af nedbrud ved virksomheder indregnet i de økonomiske omkostninger, og det er primært årsagen til, at en 2,8 meters oversvømmelse beregnes til at skade for 3,9 mia. kr. mod tidligere 1,9 mia. kr. Langt de største økonomiske skader er på virksomheder (51 %), bygninger (46 %) og indbo (2,6%), mens skader på landbrug, husdyr og infrastruktur er minimale. Ved en ekstrem oversvømmelse på 2,8 meter, vil boliger for 14.000 mennesker blive berørt, men også institutioner, kulturarv, kirker og så videre vil blive påvirket.

Med det stigende havvandsspejl vil de økonomiske skader stige. Hvis et uændret Køge bliver oversvømmet i 2115 ved en ekstremhændelse på 3,45 meter, er skaderne vurderet til 7,3 mia. kr., og ca. 22.000 menneskers boliger vil blive berørt.    

Der er en status for de opstillede mål fra den tidligere plan. De er opfyldt eller på vej mod opfyldelse. Derefter har kommunen opstillet 6 nye mål med efterfølgende tiltag for denne planperiode. Primært gælder det fortsat, at myndigheder og befolkning er oversvømmelsesrisikoen bevidst ved beslutninger og planer, samt at beredskabsplanen løbende opdateres. Som noget nyt foreslås det, at kommunen tager initiativ til et samarbejde mellem kommunerne langs bugten om forebyggelse af skader fra oversvømmelse.  

Det allervigtigste tiltag er etablering af den permanente kystsikring Køge Dige til beskyttelse af de lavtliggende byområder langs kysten. Det er kommunens store håb, at Køge Dige står færdig, inden denne planperiode udløber.

Planen skal i følge loven vedtages af Byrådet inden den 22. oktober 2021, og derefter afrapporteres til Staten. Staten skriver de kommunale planer sammen til en plan for hvert risikoområde. Staten skal afrapportere til EU inden 1. januar 2022. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Risikostyringsplanen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside samt sendt til klageberettiget organisationer og myndigheder. 
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


319.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


320.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


321.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


322.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


323.   Købstilbud - Møllebankerne, Borup (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


324.   Accept af tilbud, erhvervsgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


325.   Godkendelse af ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti langs Ølbyvej (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


326.   Videresalg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


327.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


328.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


329.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.09.21