Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 29.03.2022 kl. 16:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Erik Swiatek, (A)

102.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Der var afbud fra Erik Swiatek (A) og Bent Sten Andersen (O).

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Erik Swiatek (A)

Til toppen


103.   Etablering af koordinationsgruppe vedrørende flygtninge fra Ukraine


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at der med virkning fra 1. april 2022 nedsættes en politisk koordinationsgruppe vedrørende flygtninge fra Ukraine.

Baggrund og vurdering

Som bekendt er der en stigende opgave med at modtage ukrainske borgere i Køge Kommune. Der er fra Regeringens side varslet, at der vil blive tale om en omfattende opgave i takt med, at tallet stiger. Køge Kommune har pt. modtaget ca. 60 flygtninge og arbejder på at kunne modtage væsentligt flere. 

Politisk er opgaven placeret i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, da modtagelse og placering af flygtninge kompetencemæssigt er lagt i dette udvalg jf. styrelsesvedtægten. 

Forvaltningen vurderer dog, at opgaven udvikler sig i en sådan grad, at det griber ind i flere politiske udvalg. Dette sammenholdt med, at opgaven også vokser i kompleksitet, er årsag til en anbefaling om at nedsætte en tværgående, politisk koordinationsgruppe, som har til formål at koordinere på vegne af de forskellige udvalg. Dvs. at der er tale om en gruppe, der skal koordinere og evt. kunne fremme hurtige, politiske beslutninger, hvor det er nødvendigt. Det skal understreges, at gruppen ikke kan træffe selvstændige beslutninger, men koordinerer og er sparringspartner for forvaltningen.  

For at opfylde disse målsætninger anbefaler forvaltningen, at koordinationsgruppen består af udvalgsformænd fra de udvalg, der har en større rolle i opgaven med at modtage flygtninge. Det er vigtigt at besætte gruppen med udvalgsformænd, da de vil kunne træffe formandsbeslutninger og koordinere på vegne af de politiske fagudvalg. Hvis en beslutning ikke kan træffes af formanden, skal sagen hurtigst muligt i udvalget, som så træffer beslutning i sagen. Herudover kommer almindelige orienteringer og beslutninger til udvalget. 

Forvaltningen anbefaler, at alle udvalgsformænd deltager med undtagelse af formanden for Klima- og Planudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, da det vurderes at disse to udvalgs opgaver pt. kun i begrænset omfang påvirkes af de ukrainske flygtninge. Gruppen ledes af formanden for Økonomiudvalget, som er borgmesteren, og betjeningen af koordinationsgruppen varetages af Velfærdsforvaltningen.

Gruppen kan evt. suppleres af 1-2 yderligere politikere for at sikre en brede politisk forankring.

Gruppen indkaldes efter behov og i dialog mellem borgmesteren og forvaltningen.

Forvaltningen foreslår, at koordinationsgruppen nedsættes med virkning fra 1. april 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt at der med virkning fra 1. april 2022 etableres en koordinationsgruppe bestående af udvalgsformændene for Økonomiudvalget (formand), Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, samt gruppeformændene fra Økonomiudvalget.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Erik Swiatek (A)

Til toppen


104.   Møllebankerne (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Erik Swiatek (A)

Til toppen


105.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Erik Swiatek (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.03.22