Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 20.08.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


225.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


226.   3. Økonomiske Redegørelse 2019 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det godkendes, at der gives en udgiftsneutral omplacering på 4,9 mio. kr. i 2019 fra områderne Socialområdet i øvrigt og Specialiserede socialområde under serviceområdet til førtidspensionsområdet under indkomstoverførsler til finansiering af udfordringen under førtidspensionsområdet    
 2. det tages til efterretning, at Børneudvalget har en udfordring på 4,0 mio. kr., som de håndterer inden for egen ramme ved kompenserende besparelser på et tilsvarende beløb
 3. det godkendes, at der gives en tillægsbevilling til mindreforbrug på Skoleudvalget på 4,1 mio. kr. vedrørende færre klasser, som tilføres kassen
 4. det godkendes, at der gives en tillægsbevilling til mindreforbrug på Kultur- og Idrætsudvalget på 0,4 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion, som tilføres kassen
 5. det godkendes, at der gives en udgiftsneutral omplacering uden effekt på kassen under finansieringsområdet af mindreudgifterne på i alt 1,4 mio. kr. fra renteudgifterne til finansiering af mindreindtægter på realkredit obligationer på 1,4 mio. kr.
 6. det godkendes, at der gives en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 0,58 mio. kr. vedr. Cykelsti Ejby–Køge finansieret af Trafik og Miljøplan 2017 (0,3 mio. kr.) og Cykelsti Ølbyvej/STC langs Snogebækken (0,28 mio. kr.)
 7. det godkendes, at der gives en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Lellinge Multihus finansieret af Ramperne i Vemmedrup
 8. det godkendes, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på 3,2 mio. kr. til UUV vedrørende tilpasninger ifm. ændret lovgivning om kommunal ungeindsats
 9. det godkendes, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på 3,0 mio. kr. vedrørende organisationstilpasning på CDI.
Baggrund og vurdering

Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2019 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

3. Økonomiske Redegørelse viser, at et vedvarende fokus på budgetoverholdelse har sikret budgetoverholdelse på driftsudgifterne på alle fagudvalgsområder, dog undtaget Børneudvalget. Redegørelsen understreger kommunens grundlæggende sunde økonomi og viser faktisk, at både Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har overskud. Tilsammen har de to udvalg et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., der tilgår kassen. Børneudvalget har et forventet merforbrug på 4 mio. kr., der jævnfør beslutningen ved 2. Økonomiske Redegørelse håndteres indenfor udvalgets egen ramme. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der fortsat udfordringer på førtidspensionsområdet, men udfordringen håndteres inden for udvalgets egen ramme.

På finansområdet forventes balance.

På anlægsområdet går byudviklingen i form af salg af grunde over al forventning. Under forudsætning af Byrådets godkendelse af de fremlagte salgssager, så er der merindtægter vedrørende salg af arealer på Jordforsyningens område på 17 mio. kr. Godkendes sagerne betyder det samtidigt, at mærkning på anlægsområdet i 2020 ophæves. Der forventes et merforbrug på udbuddet af cykelsti Ejby-Køge på 0,58 mio. kr. og merforbrug på Multihus i Lellinge på 0,5 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbrug inden for anlægsområdet i øvrigt. 

Tabel over afvigelser, samt tilknytning til indstillingspunkt (mio.kr.)

Indstilling Poster    Beløb
Punkt 1 Førtidspension  BN  
Punkt 2 Udfordring Børneudvalget  BN  
Punkt 3 og 4 Mindreforbrug på driften

 -4,5  

Punkt 5 Finansieringsområdet  BN  
Punkt 6 og 7 Anlægsområdet  BN  
Køge Kommunes i alt
   -4,5

Anm.: BN = Budgetneutral

I der følgende beskrives de budgetimplementeringer, der kræver Byrådets godkendelse.

Indstillingspunkt 1: Førtidspension
På Førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., på grund af en stigning i antallet af personer, som tilkendes førtidspension, samt en forøgelse af den gennemsnitlig pris for førtidspension.

Merforbruget på 6,9 mio. kr. forventes håndteret inden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme ved udgiftsneutrale omplaceringer. Det anbefales derfor, at flytte budgetmidler, som følge af mindreforbrug, på 4,9 mio. kr. fra Socialområdet i øvrigt (3,1 mio. kr.) og det specialiserede socialområde (1,7 mio. kr.) under serviceudgifterne til førtidspensionsområdet under indkomstoverførslerne. Herudover finansieres det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. ved at flytte et mindreforbrug under området introduktion af udlændinge til førtidspensionsområdet begge under Indkomstoverførslerne.

Indstillingspunkt 2: Udfordringer på Børneudvalget
På Børneudvalget forventes lige som i 2. Økonomiske Redegørelse et merforbrug på 4,0 mio. kr., som skyldes flere indskrevne børn i daginstiutionerne. Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet kompenserende besparelser på et tilsvarende beløb således, at udfordringen kan håndteres inden for udvalgets egen ramme.

I 2. Økonomiske Redegørelse anbefalede direktionen, at merforbruget under Børneudvalget ekstraordinært skulle finansieres af mindreforbruget under Skoleudvalget og ikke ved kompenserende besparelser, som ville være den normale praksis. Dette skyldtes hensynet til de igangværende 60 mio. kr. analyser, hvorfor det blev vurderet svært at iværksætte nye besparelsesforslag på nuværende tidspunkt. Anbefalingen blev dog ikke fulgt af Børneudvalget og Skoleudvalget samt efterfølgende af Økonomiudvalget og Byrådet, som anmodede forvaltningen om at arbejde videre med, at det konstaterede merforbrug på 4,1 mio. kr. skulle håndteres inden for udvalgets egen budgetramme. Forslagene skulle herefter behandles på junimødet. På junimødet besluttede udvalget besparelser på 0,15 mio. kr. samt at der arbejdes konstruktivt videre mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Indstillingspunkt 3 og 4: Mindreforbrug under Driftsområdet
Under driftsområdet forventes mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Det forventede mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som anbefales tilført kassen vedrører 4,1 mio. kr. under Skoleudvalget som skyldes, at der aktuelt forventes færre klasser end der var budgetteret med i 2019. Hertil kommer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende mellemkommunal refusion under Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstillingspunkt 5: Finansieringsområdet
På finansieringsområdet forventes budgettet overholdt.

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer inden for renteområdet, som ikke har nogen effekt på kassen. Der forventes således mindreindtægter på 1,4 mio. kr. på realkreditobligationerne, som anbefales finansieret af tilsvarende mindreudgifter til renteudgifter på et tilsvarende beløb.

Indstillingspunkt 6 og 7: Anlægsområdet
På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt.

Der forventes dog merforbrug på udbuddet af cykelsti Ejby-Køge på 0,58 mio. kr., hvilket anbefales finansieret af mindreforbrug på Trafik og Miljøplan 2017 (0,3 mio. kr.) og Cykelsti Ølbyvej/STC langs Snogebækken (0,28 mio. kr.) og merforbrug på Multihus i Lellinge på 0,5 mio. kr., hvilket anbefales finansieret af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Ramperne i Vemmedrup. 

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes det at anlægsudgifterne i 2019 vil oversige det budgetterede anlægsniveau i 2019 med knap 79 mio. kr., jf. tabellen nedenfor. Dette er under forudsætning af et overførelsesniveau på ca. 76 mio. kr.

På anlægsområdet går byudviklingen i form af salg af grunde over al forventning. Under forudsætning af Byrådets godkendelse af de fremlagte salgssager, så er der merindtægter vedrørende salg af arealer på Jordforsyningens område på 17 mio. kr. Godkendes sagerne betyder det samtidigt, at mærkning på anlægsområdet i 2020 ophæves. 

Tabel med anlægsloft

Status ift. skattefinansierede anlæg

        Beløb

Vedtaget anlægsudgift

        192,2

Forventet regnskab anlæg

        271,1

Overskridelse ift. skattefinansierede anlæg

        -78,9

Forvaltningen gør opmærksom på, at området potentielt er sanktionsbelagt.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. juni 2019 312,2 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer

De enkeltes forvaltningers 3. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fremgår her:

 • Økonomiudvalget:

  Ad 1-2: Godkendt.

 • Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:

         Taget til efterretning.

 • Børneudvalgets protokollering:

  Ad. 1. Godkendt.
  Ad. 2. Et flertal i Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den økonomiske udfordring løses via ekstraordinært kassetræk grundet de demografiske udfordringer på dagtilbudsområdet.
  Anders Ladegaard Bork (O) og Ali Ünsal (V) vil ikke være med til kassetræk. O og V følger forvaltningens indstilling.
     
 • Skoleudvalgets protokollering:

  Ad. 1. Taget til efterretning.
  Ad. 2. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at mindreforbruget på 4,09 mio. kr. tilføres kassen, idet det anbefales, at midlerne anvendes til at nedbringe Skoleudvalgets sparemål i 2020.
  Ad. 3. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd en budgetneutral tillægsbevilling til UUV på +/- 3,2 mio. kr. grundet tilpasninger i forbindelse med ændret lovgivning om KUI (Kommunal Unge Indsats).
 • Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:

         Ad 1: Godkendt.

         Ad 2: Godkendt.     

 • Klima- og Planudvalgets protokollering:

  Anbefales.
 • Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering:

  Anbefales.
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering:

         1. Godkendt.     
         2. Godkendt.          
         3. Godkendt.
         4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
         5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at det ikke gennemføres rammebesparelser, men at udfordringen følges frem mod 4. Økonomiske Redegørelse.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at mindreforbruget på 4,09 mio. kr. tilføres kassen i 2019 og at midlerne anvendes til at nedbringe Skoleudvalgets sparemål i 2020.

Ad 4-9: Anbefales.

Bilag

Til toppen


227.   Indførelse af whistleblowerordning i Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. oplæg til konstruktionen af whistleblowerordning i Køge Kommune videresendes til høring i Lederforum og Hoved MED
 2. Køge Kommunes whistleblowerordning tilpasses, i forbindelse med EU lovgivningen på området omskrives til danske lovregler
 3. Whistleblowerordningen i Køge Kommune evalueres efter at have været i funktion i 6 måneder, Økonomiudvalget orienteres. 
Baggrund og vurdering

En whistleblower er en betegnelse for en person, der oplyser om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende selv er involveret.

Der findes ikke generel lovgivning i Danmark, der direkte beskytter en whistleblower, der fremkommer med oplysninger om den organisation pågældende selv er ansat i, mod blandt andet ansættelsesretlige sanktioner.

 • Alle og enhver ret til at rette henvendelse til kommunen, herunder om forhold de finder kritisable eller ulovlige, kontakten foregår via de almindelige dialogkanaler.
 • En whistleblowerordning er begrænset til personer, der har et ansættelsesforhold med virksomheden, fordi man via ordningen kan sikre en ansats anonymitet og dermed beskyttelse fra eventuel efterfølgende sanktioner fra deres arbejdsplads.

Whistlebloweren har mulighed for at anmode om, at pågældendes henvendelse behandles fortroligt. Fortrolighedsbehandlingen er begrænset af den danske lovgivning, herunder reglerne om aktindsigt, hvorefter en offentlig instans som udgangspunkt er forpligtiget til at meddele aktindsigt i alle dokumenter.

Beskyttelsen af en whistleblower findes således i, at sikre pågældendes identitet forbliver ukendt, i forbindelse med indgivelse af en anmeldelse, til samme organisation som pågældende er involveret i.

For enkelte instanser findes lovpligtige whistleblowerordninger, herunder Finanstilsynet og Socialtilsynet. Visse virksomheder og offentlige institutioner har endvidere valgt frivilligt at indføre egne whistleblowerordninger. Ordningerne er ofte indrettet på en måde, så anmelders identitet kan forblive ukendt, hvis anmelder ønsker dette.

Seneste opgørelse (Politiken, december 2018) viser, at 9 kommuner har indført en frivillig whistleblowerordning, hvoraf det i tre kommuner er en prøveordning. Samme opgørelse viser, at der i alt har været 190 indberetninger på tværs af de 9 kommuner i årende 2015 - 2019, heraf 141 i Københavns Kommune.

Et nyt EU direktiv vedtaget i april 2019 pålægger medlemslandende at indføre en lovpligtig whistleblowerordning. Folketinget har nu til opgave at implementere direktivet i dansk ret, udfaldet af implementeringen i Danmark er endnu ukendt. Implementeringsperioden af direktivet er som udgangspunkt 2 år.

En kort redegørelse for direktivets overordnede rammer er vedlagt sagen som bilag 1.

--- 

Køge Kommune kan vælge at indføre en whistleblowerordning, som efterfølgende tilpasses, når de danske lovregler bliver kendt. Formulering og konstruktionen af Køge Kommunes whistleblowerordning er inspireret af andre kommuner, herunder særligt Københavns Kommune.

En whistleblowerordningen er ikke en sladrecentral og har ikke til formål at gå efter personer, men efter ulovlige eller uacceptable forhold.

Ansatte i Køge kommune har ret til at henvende sig til whistleblowerordningen, med oplysninger om alvorlige fejl og forsømmelser i kommunen.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Medarbejderne bør altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til eksempelvis nærmeste leder, Personaleafdelingen eller tillidsrepræsentanten. Ordningen er altså et alternativ, som kan bruges, hvis medarbejderen ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler.

Køge Kommunes frivillige whistleblowerordning afgrænses til at omfatte begrundet mistanke eller viden om:

 • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, vold og grove overtrædelser af tavshedspligt eller lovregler.
 • Alvorlige overtrædelser af interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser.

Det forudsættes i alle tilfælde, at overtrædelserne er af alvorlig karakter. Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og mangelende efterlevelse af forpligtigelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.  

Ordningen omfatter således ikke mindre alvorlige forhold, samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller mindre fejl. Mindre alvorlige forhold kan eksempelvis være privat brug af kopimaskinen eller enkeltstående fejludbetalinger. Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje.

Adgang til at indgive anmeldelse stilles til rådighed for Køge Kommunes medarbejdere via et link på intranettet. Hvis det er teknisk muligt, indrettes systemet således, at en anmeldelse kræver en Køge Kommune mail, således at det sikres, at det alene er medarbejdere der har adgang til ordningen.

Der nedsættes en gruppe (WBO gruppe). Gruppen får til opgave i fællesskab at vurdere anmeldelser, der har en alvorlig karakter og iværksætte eventulle tiltag på baggrund af oplysningerne.

Oplæg til konstruktionen af whistleblowerordning for Køge Kommune, er vedlagt som sagens bilag 2.

Forslag til indførelse af whistleblowerordning sendes i høring i Lederforum og Hoved MED. Sagen forventes retur i Økonomiudvalget til endelig beslutning.

Økonomi

En whistleblowerordning vil medføre et ressourcetræk i forhold til at håndtere de modtagne indberetninger. Det er svært at estimere det nærmere omfang, da det afhænger af antallet og arten af indberetningerne.

Derudover vil en whistleblowerordning kræve en licens til en henvendelseskanal, der sikrer anonymitet. Licensen vil som oftest blive fastsat efter antal potentielle brugere, dvs. antal medarbejdere. Roskilde Kommune oplyser, at kommunen årlig har en udgift på lidt over 50.000 kr.

Udgiften forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Bilag

Til toppen


228.   Østsjællands Beredskab - regnskab 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 godkendes
 2. der gives en indtægtsbevilling til Beredskabet på Køge Kommunes andel som udgør -53.235 kr.
Baggrund og vurdering

Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr. Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019. Nettooverskud på 0,25 mio. kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter, heraf udgør Køge Kommunes andel 53.235 kr.

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget uddybes i årsrapporten, men skyldes bl.a:

 • Manglende indfrielse af forventede besparelser på Falckkontrakter, samt merudgift til forlængelse af Falckkontrakten i Køge Kommune.
 • Merudgifter til ekstratimer i forbindelse med organisering af vagtcentral.
 • Meromkostninger til betaling af underleverandører i forbindelse med den varme og tørre sommer 2018
 • Udgifter til eksterne konsulenter til juridiske og økonomiske spørgsmål i forhold til udarbejdelse af ny bidragsmodel samt scenarier for opløsning af Selskabet.

Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 0,160 mio. kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr. Bemærk dog, at Køge Kommunes andel af egenkapitalen fortsat er positiv med 0,98 mio. kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Økonomi

Jf. selskabets vedtægter skal nettooverskuddet på 0,25 mio. kr. afregnes med interessentkommunerne i 2019. Overskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag. Køge Kommunes andel udgør 53.235 kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -53.235 kr. til Beredskabet og at det påvirker den budgetterede kassebeholdning positivt.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


229.   Ombygning af Parkvej 120-126 til daginstitution - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 36,14 mio. kr. til ombygning af Parkvej 120-126 til daginstitution. Bevillingen forudsætter, at Byrådet godkender det afsatte rådighedsbeløb på 22,6 mio. kr. (TEU 133B - Parkvejen 120-126, ny daginstitution) ved 2. behandlingen af budgettet 2020-2023.

Teknik- og Ejendomsudvalget 15-8-2019
Anbefales under forudsætning af, at Byrådet godkender det afsatte rådighedsbeløb på 22,6 mio. kr. ved 2. behandlingen af budgettet 2020-2023.

Baggrund og vurdering

De sidste par år er behovet for daginstitutionspladser (0-6 år) steget i Køge Kommune.

I forår/sommer 2018 blev der i samarbejde mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et prissat dispositionsforslag (med tilhørende prisoverslag) for ombygning og indretning af dagtilbud i ejendommene Parkvej 120-126. Her kan der skabes plads til i alt 182 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Hele bygningen er på i alt 1.786 m2.

På byrådsmødet den 23. oktober 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 13,96 mio. kr. til køb af ejendommene Parkvej 120-126 med henblik på at ombygge og renovere dem til brug for daginstitution.

Parkvej 120-126 blev på etableringstidspunktet i starten af 1970’erne opført som daginstitution og fritidshjem. For at efterleve de krav der er til en tidssvarende daginstitution - herunder de skærpede krav i Bygningsreglement 2018 - er der behov for en omfattende modernisering og ombygning. Hele huset skal ombygges således, at rumindretningen tilpasses behov og krav til daginstitutioner anno 2020.

Forvaltningen har i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen og eksterne rådgivere i løbet af vinteren 2018/2019 detaljeret gennemgået bygningerne med henblik på at skabe et detaljeret overblik over, hvad der skal gennemføres for at kunne udnytte ejendommene til det ønskede formål.

Der skal installeres nyt ventilationsanlæg, vinduer og døre skal skiftes, der skal udføres lydregulerende foranstaltninger, etableres niveaufri adgang, isolering m.v. Særligt er udgifter til ventilationsanlæg langt højere (knap 4 mio. kr.) end i det oprindelige overslag.

Udearealer skal indhegnes og opgraderes med fx niveaufri adgang til bygningerne. Udearealerne skal indrettes med legeredskaber og stier, så de bryder det meget store institutionsanlæg op (der er jo reelt tale om 4 daginstitutioner, med hvert sit udeareal). Hertil kommer, at det er lykkedes at opnå brugsret (fra DAB) til et større grønt område, til glæde for alle fire daginstitutioner. Udgift til udearealer forventes at blive på ca. 5,5 mio. kr., hvor det i overslaget var forudsat, at de kunne indrettes for knap 1 mio. kr.

Anlægsbevillingen indeholder desuden knap 3 mio. kr. til indvendig aptering af ejendommen, hvilket ikke var medtaget i overslaget.

Det skal bemærkes, at udgift pr. barn til ombygning og etablering af udearealer i nærværende projekt kan opgøres til ca. 182.500 kr. Til sammenligning koster nybyggeri erfaringsmæssigt ca. 280.000 pr. barn til byggeri og udearealer. Parkvejsprojektet er dermed næsten 18 mio. billigere, end hvis et dagtilbud af tilsvarende størrelse skulle nybygges.

Forvaltningen samarbejder med repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen om at definere den fremtidige indretning og arealdisponering på Parkvej 120-126.

Tidsplanen for projektet er udarbejdelse af funktionsudbud og efterfølgende licitation hen over efteråret 2019. Opstart af entreprisearbejder forventes ultimo 2019 med indflytning ultimo 2020/primo 2021.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet udbydes i totalentreprise i omvendt licitation i begrænset udbud. Det vil sige, at der inviteres 3-5 entreprenørteams til at byde på opgaven, hvor den maksimale pris er fastsat i udbudsmaterialet. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Lokale firmaer skal have mulighed for at byde, men det skal sikres, at de har kapacitet til at løfte opgaven indenfor den afsatte tid. Alternativt kan de lokale firmaer gå sammen og afgive fælles tilbud.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 36,140 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 via de afsatte midler på  30 mio. kr. (TEU 133A), hvor der et restrådighedsbeløb på 13,540 mio. kr. Det resterende beløb på 22,6 mio. kr. finansieres via de afsatte midler i 2020 i anlægsplanen 2020-2024. Det forudsætter, at Byrådet godkender det afsatte rådighedsbeløb på 22,6 mio. kr. (TEU 133B - Parkvejen 120-126, ny daginstitution) ved 2. behandlingen af budgettet 2020-2023. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.


Til toppen


230.   Opfølgning på krav til byggerierne på Søndre Havn


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. rette henvendelse til Boligministeren med henblik på at give kommunerne bedre muligheder for at regulere gener i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
 2. afholde møde med Køge Kyst om eventuelle nye muligheder for at regulere støj og - og vibrationsforhold  
 3. byggelovens § 12A ikke tages i anvendelse i dette område
 4. stærkt støjende arbejde som hovedregel ikke længere må finde sted i juli måned i Køge Kyst-området
 5. uddelegere afgørelser om politianmeldelse til forvaltningen, for firmaer på Søndre Havn, der overskrider støjgrænserne eller arbejdstider.

Klima- og Planudvalget 15-8-2019
Indstillingens pkt. 1, 2, 4 og 5 anbefales.

Stramning af reglerne om arbejde i juli måned og delegation af kompetence til politianmeldelse vil gælde i hele kommunen.

Pkt. 3 om Byggelovens § 12A tages der først stilling til ved et efterfølgende møde.

Ved kommende paraplyplaner vil der blive redegjort for tidligere rapporter om vibrationsforhold.

Baggrund og vurdering

Inden byggerierne på Søndre Havn gik i gang, vurderede Teknik- og Miljøforvaltningen, at der var behov for en bedre kontrol med de gener, naboejendommene blev påført ud fra erfaringerne med byggerierne i Stationsområdet. Kommunens forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter havde derfor et afsnit om byggeloven og vibrationer. Forskriften er løbende blevet opdateret, og bestemmelser om vibrationer er udtaget, så forskriften fastsætter grænseværdier efter miljølovgivningen og et administrationsgrundlag, der vejleder om grundvandssænkning og vibrationer, der ikke har lovfastsatte grænseværdier.

Inden første byggetilladelse på Søndre Havn i februar 2016, stillede forvaltningen derfor krav om, at ethvert projekt skulle udarbejde en støj- og vibrationshandleplan der gav forvaltningen mulighed for løbende at kontrollere bygge- og anlægsaktiviteters påvirkning af naboejendomme. Denne er senere udvidet med grundvandspåvirkninger og ændret navn til paraplyhandlingsplan. Køge Kyst og Køge Kommune har udarbejdet en overordnet paraplyplan med generelle oplysninger om området og eksempler på aktiviteter, der forventes at give anledning til gener. Det er fortsat de enkelte entreprenører og bygherrer, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre arbejderne, så de overholder gældende forskrifter og lovgivning.

Inden byggerierne blev påbegyndt, har Køge Kyst foretaget en fotoregistrering af naboejendomme som forberedelse af byggemodningen. Registreringen blev udført af Arkitekterne i Køge. Fotoregistreringerne stilles til rådighed for såvel bygherrer i Køge Kyst og berørte grundejere i området. Forvaltningen bad i foråret 2017 SWECO om en gennemgang og fotoregistrering af bygninger ved Søndre Havn hos de ejere, der var interesserede i en gennemgang af deres bygning og registrering af eventuelle skader. For at sikre en uvildig og upartisk dokumentation, fik forvaltningen en uvildig rådgiver GEO til at gennemgå (validere) registreringen og billederne fra SWECO’s notat.

Køge Kyst har endvidere tilbudt alle grundejere i området gratis bygningskyndig vejledning hos et uvildigt firma, såfremt der er bekymring for skader eller konstateret skader på ejendommen. Så vidt forvaltningen er orienteret, har ingen taget imod dette tilbud. Køge Kyst har endvidere tilbudt enkelte grundejere at betale for ophold udenfor området, mens byggeriet står på – kun i forbindelse med støjgener fra ramning af  SH 2-3 – ikke generelt omkring byggeriet. Heller ikke dette tilbud er blevet benyttet.

Der har af flere omgange været klager fra beboere i området ved Køge Kyst-byggerierne på Søndre Havn. Klagerne handler særligt om støj- og vibrationsgener og enkelte henvendelser om skader på bygninger. Forvaltningen har derfor løbende stillet krav til de bygherrer og entreprenører, der arbejder på Søndre Havn samt fortaget generelt tilsyn med byggepladserne. I forbindelse med erfaringerne og henvendelser fra naboer har forvaltningen løbende revideret handleplanen, herunder udtaget konkrete anbefalinger til vibrationsgrænser for konkrete bygninger. Kravet til komfortvibrationer er ligeledes fjernet fra forskriften og paraplyplanen, da der ikke er konkrete grænseværdier, samt at forvaltningens erfaringer med måling viste, at der ikke var en praktisk tilgængelig målemetode.

Paraplyplanen har i praksis medført, at der ikke kan bygges i området, uden der opsættes målere med løbende støj- og vibrationsmåling, der kan tilgås direkte af forvaltningen. Alle målinger, som forvaltningen  har adgang til offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside: www.bygkøge.dk  

Der er i sommeren 2019 konstateret et mindre antal overskridelser af entreprenørens handleplan for bygningsvibrationer i forbindelse med pæleramning på byggefelt SH 2-3, der ligger langs Strandpromenaden. Overskridelserne er registreret på to ejendomme over flere dage men af meget kort varighed på få minutter for hver hændelse. Forvaltningen har vurderet, at der ikke er grundlag for at standse byggeriet på baggrund af målingerne, da entreprenøren ved overskridelser har fulgt handleplanen og har tilpasset sine arbejdsmetoder, så værdierne nedbringes. Der er (bortset fra en enkelt mindre episode) ikke sket overskridelser af støjgrænserne i forbindelse med arbejder på byggefelt SH 2-3.

Dagbladet har i løbet af sommeren haft en del artikler om Søndre Havn, herunder et indlæg fra professor Ellen Margrethe Basse om Køge Kommunes mulighed for og pligt til at udstede påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 for de komfortvibrationsgener, som byggeriet tilsyneladende medfører. Forvaltningen har på den baggrund bedt en ekstern advokat DLA Piper om en vurdering af muligheden, som omtalt i artiklen. Der er DLA Pipers vurdering, at forvaltningen ved krav om arbejdstid og støjgrænser har brugt alle mulighederne i miljøbeskyttelsesloven, og at der ikke kan stilles supplerende krav.

Efter ønske fra det af udvalget nedsatte 4-mandsudvalg er der endvidere taget kontakt til det århusianske advokatfirma Energi og Miljø for at høre, om de har konkrete brugbare erfaringer med brugen af miljølovens §42. Advokatfirmaet har telefonisk oplyst, at det har de ikke, bortset fra metrobyggeriet i København, som denne sag ikke kan sammenlignes med. I en skriftlig mail af 7. august 2019 oplyser advokatfirmaet, at de overordnet er enige i konklusionerne i DLA Pipers notat.

I det særligt nedsatte 4-mandsudvalg har det endvidere været drøftet, om kommunen ved fremtidige bygge- og anlægsarbejder skal benytte sig af Byggelovens § 12A, der indeholder følgende bestemmelse:

”Når jordbundsforholdene eller andre forhold i et område er af en sådan beskaffenhed, at de indebærer en risiko for skade på omliggende bygninger, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal kunne stilles særlige krav til bygningernes funderingsmetode i det pågældende område, herunder at bygninger ikke må udføres med kældre, og at der ikke må foretages midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandstanden i forbindelse med et byggearbejde.

Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over de pågældende ejendomme uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen giver ejerne meddelelse om beslutningen og lader den tinglyse på ejendommene”. 

 Forvaltningens vurdering er, at der ikke i dette område er tale om særlige jordbundsforhold, som vil kunne begrunde, at der fremover ikke må udføres kældre eller gennemføres grundvandssænkning. Der foreligger allerede konkrete erfaringer med byggerier på Køge Kyst-området, som netop har etableret P-kældre, og enkelte steder er der også gennemført grundvandssænkninger. Det kan derfor ikke anbefales at iværksætte et større kortlægningsarbejde samt inddrage de mange berørte borgere i en proces med tinglysning af nye særlige restriktioner på deres ejendomme.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1, 2, 4 og 5: Anbefales.

Stramning af reglerne om arbejde i juli måned og delegation af kompetence til politianmeldelse vil gælde i hele kommunen.

Brev til Boligministeren vedhæftes inden Byrådets behandling.

Ad 3: Om Byggelovens § 12A tages der først stilling til ved et efterfølgende møde.

Ved kommende paraplyplaner vil der blive redegjort for tidligere rapporter om vibrationsforhold.

Bilag

Til toppen


231.   Revision af Masterplan for Køge Nord - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at revision af Masterplan for Køge Nord godkendes endeligt.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget igangsatte den 29. januar 2019 en revision af Masterplan for Køge Nord, med det formål, at give mulighed for boliger vest for den eksisterende fredskov og skabe et mere sammenhængende byområde omkring Ølsemagle landsby og Køge Nord Station. Derudover at ændre hovedisponeringen af området ved at forbinde erhvervsområdet STC III mere direkte til det eksisterende transportcenter og skabe en bedre afskærmning mellem bolig og erhverv. Dette gøres ved at ændre og flytte arealer og udlægge areal til en jordvold, som en ny grøn struktur og landskabelig afskærmning mellem transportcenter og boligområde. 

Der er arbejdet med boligklyngernes voluminer og afskærmende effekt baseret på konkret placering i forhold til støjkilder. Dette er i Masterplanen bearbejdet på et overordnet niveau, som skal følges op af en detaljeret tilrettelæggelse af bebyggelsen i alle delområder, så de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. Fokus er fortsat på bæredygtighed, mangfoldighed og fællesskab. Visionen "Bo grønt" videreføres i Køge Nord Skovby med overfladevand, bynatur og bevægelse som bærende elementer og rammen for det gode hverdagsliv.  

Revisionen af Masterplanen omfatter således en ændring af boligområdet på arealerne nord for Ølsemagle landsby og mellem landsbyen og stationen med en øget boligmængde fra 800-1.100 boliger til nu at kunne rumme op til ca. 1.600 boliger. Den ændrede geografi for boligområdet og øget boligmængde giver anledning til at foreslå en ny vej gennem området, fra Nordstjernen ved Køge Nord Station til Egedesvej umiddelbart vest for fredskoven.

Revisionen af Masterplanen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem forvaltningen og COBE arkitekter, Schønherr landskabsarkitekter samt Envidan og Cowi.

Inddragelse i forbindelse med revision af Masterplanen
På baggrund af temamøde med Økonomiudvalget den 9. april 2019 har forvaltningen afholdt en stribe dialogmøder med borgere, herunder følgegruppen for Køge Nord, private grundejere i Ølsemagle landsby, potentielle investorer og øvrige interessenter, herunder Ølsemagle menighedsråd. Forvaltningen afholdte den 21. maj 2019 orientering for Byrådet og endelig blev masterrevisionen præsenteret i en udstilling for den brede offentlighed i forbindelse med åbningen af Køge Nord Station den 31. maj 2019.

Byrådsorienteringen afstedkom en efterfølgende udvalgsbehandling i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2019 med følgende beslutning: "Kultur- og Idrætsudvalget påpeger at det er vigtigt at kulturen tænkes konkret ind i masterplanen, og med det forstås Kultur- og Idræt i en bred forstand som garant for at området optræder positivt og attraktivt for tilflyttere og beboere. Udvalget vurderer, at der er god grobund for at tænke disse elementer ind i den allerede eksisterende plan og ønsker en konkret tilbagemelding i forbindelse med behovsanalyse i det konkrete arbejde".

Dialogmøderne har givet anledning til mindre justeringer af planen, herunder:

 • Omdisponering af delområde C.
 • Vision for et kvartershus i ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62 samt tydeliggørelse af mulighederne for kultur- og idræt i planen.
 • Forlængelse af landskabsvolden mod både nord og syd.
Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Kommunikation

Masterplanrevisionen vil danne grundlag dels for den efterfølgende forudgående høring på et kommuneplantillæg, som skal muliggøre realiseringen af masterplanen. Masterplanen indarbejdes i lokalplaner for Køge Nord området i takt med behovet. Der afholdes i den forbindelse borgermøder. Første borgermøde om lokalplan for boliger nord for Ølsemagle forventes afholdt ultimo 2019.

Derudover vil Masterplanen danne grundlag for det videre arbejde med en strategi for udvikling og salg af arealer, herunder byggemodning, midlertidighed, kvalitetsprogram mv.

Beslutning

Anbefales af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A), Niels Rolskov (Ø) og Jeppe Lindberg (I).

2 (Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Bilag

Til toppen


232.   Forudgående høring af kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 

 1. der igangsættes en idéfase forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord
 2. vedlagte annonce godkendes som debatoplæg til idéfasen for kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord.
Baggrund og vurdering

Byrådet har vedtaget en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord. Realisering af den reviderede Masterplan kræver et nyt kommuneplantillæg for Køge Nord, således at kommuneplanens rammer stemmer overens med disponeringen af boliger, erhverv og rekreative områder i den reviderede masterplan.

Med den reviderede masterplan byttes der rundt på rekreative områder og erhvervsområder. Erhvervsområder flyttes med revisionen til arealer, som i Kommuneplan 2017 udgør en del af et grønt bånd omkring Køge Nord. På den måde bliver der plads til flere boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby, samt til en ny grøn struktur i form af en landskabsvold, som skærmer boligerne mod næste etape af Skandinavisk Transport Center.

Med kommuneplantillæg nr. 7 er det hensigten at:

 • Bytte om på erhvervsarealer og rekreative arealer, således at en del af rammeområde 1E05 erstatter en del af rammeområde 1R03.
 • Udlægge et nyt rammeområde til boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby og i sammenhæng med den eksisterende fredskov.
 • Gøre det muligt at planlægge for større lager- og transportvirksomheder i den vestlige del af rammeområde 1E04.

Inden udarbejdelse af kommuneplantillægget, skal der gennemføres en idéfase, jf. planlovens § 23c, da kommuneplantillægget medfører væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. I idéfasen skal Byrådet indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Idéfasen annonceres på hjemmesiden, og annoncen i bilag 1 med den reviderede Masterplan for Køge Nord sendes til følgende:

 • Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn
 • Grundejerforeningen STC
 • Borgere i Ølsemagle Landsby
 • Solrød Kommune
 • Borgere i Solrød Kommune lige nord for kommunegrænsen samt i Naurbjerg

Herudover afholdes et borgermøde, eventuelt i form af en besigtigelsestur i idéfasen.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt under forbehold for at masterplanen godkendes på Byrådets møde den 27. august 2019. Der holdes borgermøde den 12. september 2019, kl. 19.00.

Bilag

Til toppen


233.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1084 for STC III - del 1 samt udvidelse af eksisterende erhvervsområde i Ll. Skensved og Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1084 for STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved samt kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 15-8-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 26. marts 2019 at sende forslag til lokalplan 1084 for STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden og 1 høringssvar efter høringsperioden.

Efter udbygning af de første to etaper af Skandinavisk Transport Center (syd for Lille-Sydbanen) er der efterspørgsel på arealer med plads til erhverv i stor skala. Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i Køge Nord. Lokalplan 1084 med kommuneplantillæg nr. 1 giver mulighed for større lager- og transportvirksomhed i første del af STC III. Lokalplan 1084 med kommuneplantillæg nr. 1 giver desuden mulighed for at udvide et eksisterende erhvervsområde i Ll. Skensved op mod STC III med mindre, lokale virksomheder.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for at bygge logistik - og transportvirksomheder i op til 30 meters højde,
 • Ønske om et vedtaget budget for de beplantningsbælter der er udlagt i lokalplanen som forudsætning for den endelige vedtagelse af lokalplanen,
 • Indsigelse mod udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde i Ll. Skensved.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. Den væsentligste ændring omhandler en bestemmelse med krav om en maks. højde på 20 meter for bygninger med facadelængde på mere end 150 meter.

Forvaltningen har desuden haft dialog med Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet, som har ønsket en række ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget med det formål at præcisere planernes forhold til fingerplanen. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi
Indstillingen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da den medfører salg af offentligt areal.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


234.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


235.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


236.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


237.   Annullerede handler (Lukket punkt)Til toppen


238.   Forberedelse af eventuelt grundsalg (Lukket punkt)Til toppen


239.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


240.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.08.19