Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 20.01.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Søren D. Brask, (Løsgænger)

Afbud:

Torben Haack, (F)

18.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


19.   Afskrivninger 2014


Baggrund og vurdering
Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativs bilag 10 beskriver retningslinjerne for behandlingen af afskrivninger. Heraf fremgår det, at den enkelte afdeling fremsender afskrivningsbilag, dokumentation og en begrundelse til Økonomisk Afdeling. Derefter godkender Økonomichefen afskrivninger for beløb op til 50.000 kr., mens beløb over 50.000 kr. godkendes af Økonomiudvalget. Dog er det således, at krav, som ikke længere er retskraftige, bl.a. som følgende af insolvente dødsboer, konkurs, gældssanering samt uerholdelige krav returneret fra SKAT, afskrives rent administrativt uanset beløbsstørrelse, da de juridiske muligheder i forhold til at få tilgodehavenderne hjem er udtømte, jf. nedenfor.  

Det bemærkes, at afskrivninger både omhandler tilgodehavender, hvor borgere eller virksomheder skylder kommunen penge, samt poster, hvor kommunen har gæld til andre, herunder typisk til Staten og andre kommuner.

På baggrund af afdelingernes indstilling af beløb til afskrivning over 50.000 kr. anbefaler Økonomisk Afdeling, at der afskrives kommunal gæld for 794.148,15 kr. netto vedr. 2014 på egenkapitalen. Da der er tale om afskrivning af gæld, indebærer det, at kommunens egenkapital forøges med de godt 794.000 kr. Beløbet fordeler sig på følgende sager:

 • Gæld på 262.977 kr. på børn- og ungeområdet, som i regnskab 2009 og 2010 blev optaget som skyldig omkostning, da der var en forventning til opkrævning fra andre kommuner, hvor Køge Kommune er betalingskommune. Regninger er imidlertid ikke modtaget, hvorfor de afskrives pga. forældelse. 
 • Gæld på 284.116,83 kr. netto, som stammer fra selskabsdannelsen af Køge Vand og Køge Afløb i 2007. Dette er en konsekvens af det afstemningsarbejde, som Teknik- og Miljøforvatltningen har været i gang med som opfølgning på revisionsbemærkningen for regnskab 2013 omkring åbenstående poster på forvaltningens statuskonti. Energiforsyningen har bekræftet, at det ikke har penge til gode. 
 • Tilgodehavender på -991.357,34 kr. netto, som vedrører krav på renovationsområdet i perioden 2007-2010. For disse år har Advokatfirmaet Ret og Råd Køge på kommunens vegne foretaget inddrivelse af restancer på området. Pga. forældelse afskrives kommunens resttilgodehavende.   
 • Gæld på 1.238.411,66 kr. netto, som vedrører børn- og ungeområdet. Der er tale om gældsposter, der er udlignet tilbage i 2007/2008, men som rent bogføringsmæssigt ikke er blevet håndteret korrekt på daværende tidspunkt. 
Til orientering er der i løbet af 2014 allerede godkendt afskrivninger på tilgodehavender for netto -977.517,91 kr. (udgift). Nettobeløbet består af udgifter på -898.023,89 kr., som skyldes uerholdelige krav, kommunen under ingen omstændigheder har mulighed for at opkræve, jf. forklaring ovenfor, samt -79.494,02 kr. netto som vedrører afskrivninger på statuskonti på under 50.000 kr. Sidstnævnte omfatter som oftest små enkeltbeløb, herunder korrektioner af borgeres mellemværende med kommunen.

Økonomi
Godkendelsen af afskrivningerne vil betyde en forbedring af egenkapitalen på 794.148,15 kr.
Kommunikation
Ingen særskilte initiativer
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


20.   Byggeri af Køge Bugt Gymnastikcenter, klublokale til fodboldklubber og udenomsarealer ved gymnastikcentret - anlægsregnskab


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. anlægsregnskaberne for Køge Bugt Gymnastikcenter, Klubhus Køge FC og for udenomsarealer ved gymnastikcentret godkendes,
   
 2. mindreforbrug som følge af momsdifferencer på 63.038 kr. budgetomplaceres tilbage til anlægsprojektet Kapacitetspulje breddeidræt.

Kultur- og Idrætsudvalget 12-01-2015
Ad 1 og 2. Indstilles godkendt.

Baggrund og vurdering
Der aflægges regnskab for de tre projekter: Køge Bugt Gymnastikcenter (Ny hal, Gymnastikcenter Ravnsborghallen), Klubhus Køge FC og udenomsarealer ved gymnastikcentret (Springcenter ved Ravnsborghallen).

Byrådet gav på mødet den 21. maj 2013 anlægsbevilling på i alt 6,62 mio. kr., fordelt med 5,0 mio. kr. til Køge Bugt Gymnastikcenter (anlægstilskud), 0,4 mio. kr. til klubhus Køge FC (anlægstilskud) og 1,22 mio. kr. til udenomsarealer ved gymnastikcentret.

Byrådet gav en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,71 mio. kr. til projektet Køge Bugt Gymnastikcenter på mødet den 17. juni 2014 som følge af centrets frivillige momsregistrering. Tillægsbevillingen er finansieret af anlægsprojektet kapacitetspulje breddeidræt.

Gymnastikcentret har efterfølgende meddelt, at centret ikke kan fratrække moms på udgiften til byggeri af klublokaler.

Som konsekvens heraf kan Køge Kommune få moms refunderet gennem den kommunale momsudligningsordning af det anlægstilskud der vedrører klubhuset. Bevillingen på 0,71 mio. kr. var dermed for stor, hvorfor restmidlerne anbefales tilbageført til anlægsprojektet Kapacitetspulje breddeidræt.

Arbejdet er udført i perioden august 2013 - maj 2014. Køge Kommune har ydet anlægstilskud til de to projekter Køge Bugt Gymnastikcenter og Klubhus Køge FC, mens Køge Kommune har stået for udensomsarealerne.

Der foreligger nu anlægsregnskaber for de tre projekter.

I forhold til alle 3 anlægsprojekter udviser regnskabet et mindreforbrug på 63.038 kr. som følge af momsdifferencer.
Økonomi
Anlægsregnskaberne opstillet i hele kr. ekskl. moms:

Regnskaberne omhandler:
 
Projekt Anlægsbevilling Rådighedsbeløb  Forbrug  Udbetalt til gymnastikcenter (inkl. moms)
1. Anlægstilskud til Køge Bugt Gymnastikcenter  5.000.000 kr.  5.000.000 kr.  5.627.468 kr.  6.024.097 kr.
Tillægsbevilling som følge af gymnastikcentrets frivillige momsregistrering710.000 kr.710.000 kr.  
2. Anlægstilskud til Klubhus Køge FC 400.000 kr. 400.000 kr. 419.850 kr. 481.928 kr.
 I alt anlægstilskud 6.110.000 kr. 6.110.000 kr. 6.047.318 kr. 6.506.025 kr.
3. Springcenter ved Ravnsborghallen (udenomsarealer)  1.220.000 kr.  1.220.000 kr.  1.219.644 kr. 
I alt 3 anlægsregnskaber 7.330.000 kr. 7.330.000 kr. 7.266.962 kr. 
Mindreforbrug (momsdifferencer) -63.038 kr. -63.038 kr.  
 
Det bemærkes at der i tilknytning til projektet har været direkte og indirekte afledte udgifter på  512.000 kr. på udenomsarealerne, som er afholdt/afholdes over driftsbudgettet i 2014 og 2015.

Ovennævnte tillægsbevilling på 0,71 mio. kr. til Køge Bugt Gymnastikcenter er finansieret af anlægsprojektet Kapacitetspulje breddeidræt.

Forvaltningen anbefaler på ovennævnte baggrund at mindreforbruget på 63.038 kr. som følge af momsdifferencer, budgetomplaceres tilbage til anlægsprojektet Kapacitetspulje breddeidræt.

Økonomisk Afdeling bemærker, at
 • ovenstående bemærkninger tages til efterretning
 • det samlede mindreforbrug på 63.038 kr. søges budgetomplaceret til anlægsprojektet Kapacitetspulje breddeidræt og har ingen økonomiske konsekvenser for kassebeholdningen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


21.   Projekt "Ekstra indsats for ægtefælleforsørgede"


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at  

1.    der gives en tillægsbevilling på indtægt  -1.724.500 kr.,

2.
   
der gives en tillægsbevilling på udgift 1.724.500 kr. til Køge Kommune i forbindelse med projekt "Ekstra indsats for ægtefælleforsørgede"

Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget 12-01-2015
Tiltrådt.
Baggrund og vurdering
Etniske minoriteter har historisk set en lav beskæftigelsesfrekvens, og overledigheden blandt kvinder med minoritetsbaggrund udgør generelt en udfordring for kommunerne. Hertil kommer at gruppen af ægtefælleforsøgede ydermere ikke indgår i de registrede ledighedstal, og derfor ikke synliggøres som målgruppe. Gruppen er derfor ofte ringere stillet end sammenlignelige grupper ledige på kontanthjælp eller dagpenge, da de oftest ikke er målgruppe for de kommunale beskæftigelsesindsatser.
En del ægtefælleforsørgede får ikke gjort brug af de kommunale tilbud i forhold til beskæftigelse og danskundervisning i løbet af integrationsperioden og mangler derfor erfaring og viden om det danske arbejdsmarked. En del af gruppen er social udsat pga. manglende netværk og er ofte økonomisk og socialt afhængig af ægtefælle.

Køge Kommune har derfor sammen med Slagelse og Københavns kommuner søgt og fået tilskud fra puljen "Opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats overfor ægtefælleforsøgede indvandrere", under styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Dette for projektperioden 1. januar 2015 til 31. december 2016.

Der arbejdes i projektet med fire overordnede spor, der skal opkvalificere projektets målgruppe til at blive en del af arbejdsstyrken:
 • Opsøgende arbejde gennem lokal forankring i udsatte boligområder.
 • Lokalt opsøgende virksomhedsrettet indsats for at sikre lokale virksomhedsplaceringer.
 • Helhedsorienteret vejledning, der skal sikre målgruppen troen på egne evner i forhold til arbejdsmarkedet.
 • Forberedende virksomhedsrettet forløb og undervisning i samfundsforståelse - individuelt tilrettelagte forløb.

"Projekt ekstra indsats for ægtefælleforsørgede" i Køge Kommune
I Køge Kommune varetages projektet i et samarbejde mellem Jobcenter Køge og Center for Dansk og Integration. Dette i tæt samarbejde med Helhedsplanen i Køge.
Projektet forankres i de 4 boligområder Ellemarken, Hastrupparken, Søparken og Karlemoseparken.

Køge Kommune har i samarbejde med helhedsplanen i efteråret 2014 etableret borgerdansk (et åbent dansktilbud) i boligområderne, der har etableret kontakt til gruppen af ægtefælleforsørgede. En naturlig forlængelse vil være en opsøgende indsats fra Køge Jobcenter, der identificerer yderligere deltagere i målgruppen. Dette i samarbejde med helhedplanen.

Målgruppe
Jobcenter Køge kan forsøgsvis identificere ca. 60 ægtefælleforsøgede om året via kommunens fagsystem. Videre kan man også fra den boligsociale indsats udpege en del potentielle projektdeltagelse.
Der forventes minimun 55 ægtefælleforsørgede deltagere pr. år i projekt - dvs. i alt 110 i projektperioden

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker at der gives en indtægtsbevilling på -1.724.500 kr., samt en udgiftsbevilling på 1.724.500 kr.. Kassebeholdningen bliver dermed ikke påvirket af forslaget.  
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


22.   Udpegning af medlemmer til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd


Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. godkende nedsættelsen af Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA),  
 2. såfremt nedsættelse af KKA godkendes, at udpege medlemmer til KKA efter organisationernes indstillinger.
Baggrund og vurdering
Med arbejdsmarkedsreformen af 1. januar 2015, er de lokale beskæftigelsesråd og de regionale beskæftigelsesråd blevet erstattet af nye regionale arbejdsmarkedsråd (RBR).

Som en del af budgetaftalen 2015-18 har Byrådet besluttet at fortsætte med et lokalt beskæftigelsesråd i Køge Kommune.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har derefter udarbejdet og vedtaget et kommissorium for det nye råd; Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

Af kommissoriet fremgår, at
 • KKA nedsættes af Byrådet,
 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter hvilke organisationer, der kan indstille medlemmer til KKA, herunder antal,
 • medlemmerne udpeges af Byrådet efter indstillinger for de fastsatte organisationer.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har fastsat hvilke organisationer mv., der kan indstille medlemmer:

Arbejdsgiver- eller brancheorganisationer:DI Roskilde/Køge BugtEt medlem
Dansk ByggeriEt medlem 
Lønmodtagerorganisationer:LO Køge BugtTo medlemmer
Handicaporganisationer:DH - KøgeEt medlem 
Erhvervsskoler:Campus KøgeEt medlem
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: Formanden og
et øvrigt medlem 

Følgende indstillinger er modtaget fra organisationer:
DI Roskilde/Køge Bugt:Lars Mølau, direktør CKJ Steel.
Dansk Byggeri:Jørn F. Rasmussen, murermester 
LO Køge BugtAnnie Bendtsen, 3F
Thomas Guldager, Dansk Metal
DH - KøgeJorry Høyer
Campus Køgejan. 2015 - juni 2016: Karen Skipper, Køge Handelsskole
juli 2016 - dec. 2017: Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland

Fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstilles formanden. Navnet på det andet medlem fremkommer til Byrådsmødet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
ad 1: Anbefales.
ad 2: Anbefales. Medlemmer fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeges ved byrådsbehandlingen.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


23.   Garanti for låneomlægning i andelsboligforeninger i Møllebækparken


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at
 1. der gives kommunegaranti på 18,75 % for
  18 mio. kr. - Realkreditlån med afdrag og fast rente de første 10 år – Afdeling I 
  15,5 mio. kr. - Realkreditlån med afdrag og fast rente de første 10 år – Afdeling II,
 2. der ikke gives garanti for
  15,5 mio. kr. - Realkreditlån med afdragsfrihed de første 10 år og fast rente de første 5 år – Afdeling I
  12,9 mio. kr. - Realkreditlån med afdragsfrihed de første 10 år og fast rente de første 5 år – Afdeling II 

i Andelsboligforeningen Møllebækparken – Herfølge.

Baggrund og vurdering

Der ligger tre andelsboligforeninger i Møllebækparken i Herfølge, som er opført i 2006. I 2008 er der givet kommunalgaranti for nedenstående lån (for afdeling III er der ikke givet kommunegaranti):

   
AFDELING I 
LånetypeOprindeligt lånKursværdi 3/9-2014 Kommune-garanti ultimo 2013
Realkreditlån med afdrag og garanti    3.702.000       3.207.020          601.316
Realkreditlån uden afdrag og med garanti 29.948.000    29.789.716       5.585.572
Total 33.650.000    32.996.736       6.186.888
AFDELING II 
LånetypeOprindeligt lånKursværdi 3/9-2014 Kommune-garanti ultimo 2013
Realkreditlån med afdrag og garanti    3.140.000       2.819.490          510.030
Realkreditlån uden afdrag og med garanti 25.406.000    26.397.302       4.738.448
Total 28.546.000    29.216.792       5.248.478
 

Afdragsfriheden udløber for de afdragsfrie lån ultimo 2015, hvorfor andelsboligforeningerne har indhentet tilbud om låneomlægning fra Realkredit Danmark.

 
Andelsboligforeningen søger i den forfindelse Køge Kommune om garanti for låneomlægning.

Nedenstående fremgår de lånetilbud, som andelsboligforeningerne ønsker at lægge deres lån om til med kommunegaranti:

   
AFDELING I    
LånetypeNyt lån1. års ydelseKommune-garantiLøbetid i år
1. lån - Realkreditlån med afdrag og fast rente de første 10 år 18.000.000      936.021   3.375.000               30
 2. lån - Realkreditlån med afdragsfrihed de første 10 år og fast rente de første 5 år  15.500.000      246.109   2.906.250 30
Total 33.500.000  1.182.130   6.281.250  
 
AFDELING II    
LånetypeNyt lån1. års ydelseKommune-garantiLøbetid i år
1. lån - Realkreditlån med afdrag og fast rente de første 10 år 15.500.000      821.339   2.906.250               30
 2. lån - Realkreditlån med afdragsfrihed de første 10 år og fast rente de første 5 år  12.900.000      217.705   2.418.750 30
Total 28.400.000  1.039.044   5.325.000 
 

Samlet set betyder ovenstående låneomlægning, at såfrem den ønskede garanti gives, at der primo 2016 gives kommunegaranti for 171.000 kr. mere end ultimo 2013. Derudover forlænges løbetiden på lånene med 5 år.

 

Køge Kommunes praksis de senere år har været, at der af hensyn til forsigtighedsprincippet som udgangspunkt ikke gives garanti for afdragsfrie lån, hvorfor forvaltningen anbefaler at der udelukkende gives garanti på de to lån med afdrag.

 

Som det kan ses af nedenstående opgørelse, ejer andelsboligforening I 3 andelsboliger. Dette skyldes, at andelshavere er gået konkurs eller er døde. Desuden udlejes flere boliger, da andelshaverne ikke kan sælge deres andelsboliger.

 
 Afdeling IAfdeling II
Boliger i alt2218
Foreningen ejer 30
Der udlejes 45
 

Den månedlige boligafgift fremgår af nedenstående oversigt pr. ultimo 2014. Boligafgiften er steget med 100 kr. i henholdsvis 2013 og 2014 og stiger også med 100 kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Stigningen i boligafgiften er udelukkende til at nedbringe andelsboligforeningernes låneportefølje.

  
 Afdeling IAfdeling II
110 kvm.                      8.063                       8.485
84 kvm.                      6.317                       6.710
73 kvm.                      5.502                       5.841
 
Økonomi
Det er frvilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for de to andelsforeninger, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningerne går konkurs (ultimo 2013 var garantierne på 11.435.366 kr.)
Kommunikation
Ejendomsadministrationen Kringelholm ApS skal have besked omkring Byrådets beslutning.
Beslutning
ad 1 og 2: Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


24.   Forlængelse af DN-Klimakommune aftale


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den eksisterende Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forlænges, så den løber til og med år 2020.

Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Kommune underskrev en såkaldt Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening i 2009, hvorved kommunen lovede at nedbringe CO2-udledningen for Køge Kommune som virksomhed med minimum 2 % årligt til og med år 2014. Aftalen indbefattede, at kommunen skulle udarbejde en årlig handlingsplan for, hvordan den ville gribe arbejdet an samt et årligt grønt regnskab, der redegjorde for, om reduktionen var kommet i hus. 

Aftalen har fungeret fint som pejleredskab for forvaltningens interne arbejde med at reducere CO2-udledingen fra kommunens bygninger og brugen af disse. Det har således hovedsagligt været kommunes Energispareprojekt, der handler om energioptimering af kommunens bygninger og interne Agenda 21-aktiviteter, der hidtil har sikret den årlige CO2-reduktion.    

Aftalen suppleres af EU's Borgmesterpagt, der har fokus på CO2-reduktion i hele Køge Kommune som geografisk område. Borgmesterpagten blev underskrevet i 2012, og her har Køge Kommune skrevet under på at reducere CO2-udledningen med 20 % inden år 2020.

De årlige CO2-reduktioner under Klimakommuneaftalens fra 2009-2014:
 
Årstal200820092010201120122013Mål 2014
Aftalen ÷ 2 %÷ 4 %÷ 6 %÷ 8 %÷ 10 %÷ 12 %
Udledning10.10010.3009.6009.5009.3509.1508.900
Forløb i % + 2 %÷5 %÷6 %÷7 %÷ 9 %- 12%
 
Bemærkninger:
Aftalen blev indgået i 2009 med referenceåret 2008. De enkelte års CO2-udledning ses i tons i linje 3. Årsudledningen set i forhold til referenceåret ses af linje 4 - det vil sige CO2-reduktionen i forhold til referanceåret 2008. CO2-udledningen er i realiteten reduceret mere, men i Klimakommuneaftalen har man fornuftigt skrevet, at ved beregning af CO2-udledning fra elforbruget skal der hvert år bruges elforsyningsdata fra 2008. Derved opnås, at deltagerne ikke får en gratis gevinst ved den store omlægning mod vindkraft.  

Teknik- og Miljøforvaltningen kan positivt meddele, at kommunen når den lovede CO2-reduktion på i alt 12 % i 2014. Dette skyldes, at den løbende opfølgning på el- og varmeforbruget viser, at kommunen i 2014 opnår store el-besparelser via solcelleanlæggene på Ejby-, Ellemark- og Holmebækskolen samt markante varmebesparelser på Rådhuset, Kirstinedalsskolen, Hastrupskolen og Sct. Nicolai Skole.
Økonomi
Der er ikke nogle selvstændige udgifter knyttet til opfyldelsen af Klimakommune-aftalen. Det er hovedsageligt Energispareprojektet og kommunens Agenda 21-aktiviteter, der sikrer den lovede CO2-reduktion.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


25.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1035 m.fl. Universitetssygehus Køge


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af vedlagte høringsnotat,
   
    
 2. Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt  

Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 23. september 2014 at fremlægge forslag til Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge og Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i høring i otte uger fra den 1. oktober 2014 til 26. november 2014. Høringsperioden er nu slut, og Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at lokalplanen med ændringer indstillet af forvaltningen samt kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt. 

Lokalplanen giver mulighed for, at universitetssygehuset kan opføres som en op til 55 meter høj udbygning af det eksisterende Køge Sygehus på visse steder. Den sikrer, at bebyggelsen opføres i en kombination af røde tegl, glas og hvide eller lyse grå pladepartier. Derudover sikrer den, at der etableres tilstrækkelig parkering, som primært skal foregå i en skovring omkring sygehusbebyggelsen, og at der etableres et velfungerende vej- og stistystem, herunder en skolesti til Asgård Skole. Endelig sikrer den, at der etableres en jordvold rundt om sygehusområdet, som forhindrer lysgener ind i naboområderne. 

Der indkom i alt otte høringssvar i høringsperioden. De tre høringssvar var fra offentlige myndigheder, mens de øvrige kom fra borgere eller private organisationer og lignende.

 

Høringssvarene omfatter bl.a. følgende synspunkter:

 • At kortbilag 2 revideres med hensyn til udlæg af veje, stier, bebyggelse og regnvandssøer. Placeringen af Bellingestien flyttes, så den går langs indersiden af ringvejens østside, ambulancevejen flyttes mod øst, østlig del af byggefelt i det nordøstlige hjørne udgår og omdannes til regnvandssøer og den vestlige vejsløjfe udgår for så vidt angår den del, der er placeret inden for ringvejen. Bestemmelser om veje og stier ønskes revideret i overensstemmelse med revision af kortbilag.
 • At bestemmelser om bebyggelsens udformning revideres, så bebyggelsens facader overvejende opføres i materialerne rød tegl, beton, glas og pladepartier. I forslagets bestemmelse om bebyggelsens udformning skelnes der mellem udformningen af den lave bebyggelse (under 20 meter), som overvejende opføres i rød tegl og den høje bebyggelse (mere end 20 meter), som overvejende opføres i glas, tegl og lyse pladepartier. Denne præcise overgang ønskes opblødt, således at overgangen kan være mere glidende.
 • At bestemmelse om belysning ændres, så der gives mulighed for lyspunkthøjder i op til 6 meter lyspunkthøjder i lokalplanområdet og 8 meter for rundkørsler.
 • At bestemmelser om forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse revideres, så den sikrer fleksibilitet for en gradvis ibrugtagning af bebyggelsen.
 • At der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering som konsekvens af indholdet i VVM-redegørelsens kapitel om Natura 2000-områder, og at kommunen afklarer, hvorvidt der på sigt skal ske en afskæring af udledning af regnvand til lagunen i Ølsemagle Revle.
 • At helikopterlandingspladsen ovenpå sygehusets øverste etage skal anmeldes efter gældende regler for luftfart.
 • At +way koncept for busser indarbejdes i lokalplanen.
 • At ny skolesti i anlægsperioden anlægges med henblik på størst mulige sikkerhed for skolebørn, og at en række hensyn varetages i forbindelse med projekteringen og udformingen.
 • At ringskoven fjernes. 
 • At VVM-redegørelsen undersøger muligheden for jordvarme som sygehusets primære varmekilde.
Lokalplanen revideres således:
 • Kortbilag 2 revideres i overensstemmelse med høringssvar.
 • Lokalplanens bestemmelser om veje, stier og parkering; bebyggelsens ydre fremtræden og belysning revideres.
 • Lokalplanens redegørelse suppleres med følgende:
 • Et afsnit under afsnittet Tilladelser fra andre myndigheder om etablering og anvendelse af helikopterlandingsplads
 • Et afsnit under afsnittet Habitatdirektivet om mulige tiltag til minimering af påvirkninger af Natura 2000-områder
 • Et afsnit som beskriver +way løsning for busser i sygehusområdet
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Planer og VVM-redegørelse offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside. Teknik- og Miljøforvaltningen har oprettet en hjemmeside via kommunens hjemmeside, hvor borgerne kan følge sygehusprojektet via linket www.koege.dk/sygehus.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


26.   Køb af ejendom - finansiering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. til dækning af restkøbesummen på ejendommen Ørnevej 15,
   
 2. der gives en tillægsbevilling til driften på -0,5 mio. kr. vedr. ETK på Ejendoms- og Driftsudvalget i 2015,
   
 3. der i årene 2016-2022 foretages en tilsvarende rammekorrektion på driften på -0,5 mio. kr. vedr. ETK på Ejendoms- og Driftsudvalget.  
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 26. august 2014 at købe ejendommen Ørnevej 15 af Energiforsyningen til en pris på 5,4 mio. kr. I beslutningsgrundlaget var købet foreslået finansieret ved at ETK, der er bruger af ejendommen, udbetalte 2,0 mio. kr. Restkøbesummen skulle herefter afdrages med 500.000 kr. pr. år, der finansieres via det forhold, at ETK ikke længere skal betale husleje.

Forvaltningen har via Energiforsyningens revisor erfaret, at Energiforsyningen med den besluttede finansieringsmodel er nødt til at tage pant i ejendommen, da det ellers vil blive opfattet som maskeret udlodning til Køge Kommune. Og tages der pant i ejendommen, kolliderer det med lånebekendtgørelsen.

Som følge af de nye oplysninger anbefales det derfor at købe ejendommen i én rate, uagtet at det giver et umiddelbart kassetræk på 3,4 mio. kr. i 2015. ETK skal fortsat finansiere de 3,4 mio. kr. ved en negativ tillægsbevilling på driften frem til 2022.
Økonomi
Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. til dækning af restkøbesummen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. til køb af Ørnevej 15. Der er på Byrådsmødet den 26. august 2014 givet en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. og derfor søges der rådighedsbeløb op til 5,4 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil i 2015 blive påvirket negativt med 2,9 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet, men købet vil være fuldt finansieret på langt sigt, idet købet bliver finansieret af ETK på driften under Ejendoms- og Driftsudvalget med -0,5 mio. kr. pr. år frem til 2022.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


27.   Lovpligtig opgradering af vejbelysning 2015 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 1,860 mio. kr. til opgradering af vej- og stibelysning.

Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
På Køge Kommunes budget for 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1,860 mio. kr. til lovpligtig opgradering af kommunens vejbelysning. Lovpligtig opgradering er krav fra Sikringsstyrelsen.

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. på investeringsoversigten fra 2012-2021 til lovpligtig opgradering vejbelysningsanlæg. Vej- og stibelysningen har fra 2007 til 2011 været ejet af Energiforsyningen, Køge Vejlys. Køge Vejlys har i perioden driftet belysningen med reparationer, udskiftning af lyskilder og i stor udstrækning også udskiftning af ældre armaturer til energivenlige armaturer.

Når der udskiftes en væsentlig del af et eksisterende belysningsanlæg, skal hele anlægget bringes til sikringsklasse II. I forbindelse med armaturudskiftningen på et anlæg skulle sikringsindsatse m.v. også være udskiftet, således at hele anlægget kan fremstå som et sikringsklasse II-anlæg – krav fra Sikringsstyrelsen. Dette er nu næsten udført, men der findes desuden en del belysningsanlæg af nyere dato - men fra før 1995, hvor de nye regler trådte i kraft - som ikke opfylder sikringsklasse II-kravet.

I forbindelse med opgraderingen udskiftes armaturerne til mere energioptimerede armaturer.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at eksisterende installationer skal lovliggøres, og at der løbende bør ske en udskiftning af kommunens ældre belysningsanlæg således, at de opfylder Sikringsstyrelsens krav til sikringsklasse II-anlæg.  
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,860 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vejbelysning i 2015. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


28.   Kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadion - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af 2 kunstgræsbaner på henholdsvis Rishøj og Borup stadion. Rådighedsbeløb er afsat i budget 2015.

Kultur- Idrætsudvalget 12-01-2015 
Indstilles godkendt.

Fraværende:
Trine Hastrup (afbud)
Baggrund og vurdering
Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2015 afsat 10 mio. kr. til 2 nye kunstgræsbaner placeret på henholdsvis Rishøj og Borup stadion.

Forvaltningen har sammen med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget holdt møde med fodboldklubberne fra Rishøj og Borup, hvor boldklubberne bl.a. orienterede om deres ønsker til placering af kunstgræsbanerne. Klubberne oplyste endvidere, at de har etableret følgegrupper, som vil deltage som samarbejdspartnere i planlægningen af arbejdet. 

Forvaltningen vil i begyndelsen af 2015 indgå aftale med en rådgiver, der kan vurdere økonomien og beskrive kvaliteten i projektet. 

Projektets overordnede tidsplan er følgende:
Forarbejde og rådgiveraftale: januar og februar.
Udarbejdelser af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelser: marts, april, maj. 
Udbudsperiode: juni.
Kultur og Idrætsudvalgets godkendelse af udbudsresultat: august. 
Kontraktindgåelse: august.
Opstart af anlægsarbejder: august.
Afslutning af anlægsarbejder: oktober.
Indvielse: oktober.

Der har gennem flere år været et stort ønske fra fodboldklubberne i Køge Kommune om flere kunstgræsbaner, da fortsat flere fodboldspillere spiller udendørs fodbold hele året. Disse mange brugere vil få stor gavn af endnu to kunstgræsbaner.
Der har gennem de sidste mange år været stor efterspørgsel på trænings- og kamptider på de to eksisterende baner på henholdsvis Køge stadion og Herfølge stadion, og behovet har ikke kunnet imødekommes. De to nye baner vil give mulighed for at langt flere fodboldspillere i hele kommunen kan spille fodbold udendørs hele året. De 2 nye kunstgræsbaner vil således kunne imødekomme ønsker fra kommunens fodboldklubber om flere træningstider og kamptider i vintersæsonen. Banerne kan også benyttes i sommerhalvåret og kunstgræsbanerne vil aflaste græsbanerne på de to stadions, idet kunstgræsbanerne kan benyttes i al slags vejr uden at blive ødelagt.
Økonomi
Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 10,0 mio.kr., hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af 2 kunstgræsbaner på henholdsvis Rishøj og Borup stadion. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2015.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


29.   Cykelstipulje, projekter 2015 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. cykelstien langs sydsiden af Ringstedvej mellem Lellinge og Skovhusvænget udvides til en dobbeltrettet cykelsti med belysning i 2015,
 2. projektet fra Statens Pulje til mere cykeltrafik (cykelsti mellem ny rundkørsel på Egedesvej og kommunegrænse på Naurbjergvej) udføres i 2015,
 3. der gives anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til udførelse af projekterne i punkt 1 og 2. Rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. er afsat i Budget 2015, og der gives tillægsbevilling på 1 mio. kr. til rådighedsbeløbet finansieret fra anlægsprojekt Trafiksikkerhedspulje (Budget 2015),
   
 4. der gives anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på udgift 1,844 mio. kr. og indtægt på -1,844 mio. kr. vedr. den del af Statens tilskud til projektet.

Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.

Til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget bedes der udarbejdet forslag til sikre skoleveje til Gørslev tidligere skole.

Baggrund og vurdering
Cykelsti langs Egedesvej og Naurbjergvej
I 2014 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om tilskud fra statens "Pulje til mere cykeltrafik" til etablering af cykelsti langs Egedesvej og Naurbjergvej. Projektet udføres i samarbejde med Solrød Kommune, der etablerer cykelsti fra kommunegrænsen til Jersie.

Køge Kommunes andel i projektet er strækningen fra kommunegrænsen til den fremtidige rundkørsel på Egedesvej (se bilag 1, Oversigtskort). Cykelstien tænkes udført som en dobbeltrettet cykelsti langs Naurbjergvej og Egedesvej. Derudover foreslås, at der etableres ca. 100 meter sti i hver side af Østergade frem til Egedesvej, så de eksisterende stier langs Østergade bliver koblet sammen med den nye sti. Krydset Naurbjergvej/Egedesvej/Østergade foreslås ombygget, så den fremtidige cykelstitrafik kan håndteres på en trafiksikker måde. Den nuværende udformning ændres til et mere traditionelt T-kryds, hvor en midterhelle giver mulighed for at krydse vejen i to tempi. Samtidig bliver det mere enkelt at koble de eksisterende stier på Østergade til den nye sti.

Køge Kommune skal finansiere 2,76 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. finansieres fra TMU 202 (det resterende beløb finansieres fra TMU 101, som beskrevet i Budget 2015-2018).

Dobbeltrettet cykelsti langs mellem Lellinge og Skovhusvænget
Som følge af lukning af Lellinge Skole er der opstået et behov for yderligere sikring af skolevejen mellem Lellinge og Vemmedrup. Den nuværende enkeltrettede cykelsti langs sydsiden af Ringstedvej foreslås derfor udvidet til en dobbeltrettet cyklelsti med belysning (se bilag 2, Oversigtskort).

Cykelstien foreslås udvidet til en bredde på 2,5 meter og så vidt muligt opretholdes en bredde på skillerabatten på 3 meter. Da der er pladsproblemer i Lellinge by, og da det trafiksikkerhedsmæssigt ikke kan anbefales at føre en dobbeltrettet sti gennem byen (med mange overkørsler og sideveje), foreslås det, at stien starter/slutter i den vestlige ende af Lellinge. Her etableres et krydsningspunkt for cyklisterne i form af en ca. 5 meter bred midterhelle, der samtidig vil virke hastighedsdæmpende på biltrafikken. Anlægsprisen for projektet vurderes at være 2,4 mio. kr.
Økonomi
Køge Kommune skal finansiere 2,76 mio. kr. af stien langs Egedesvej og Naurbjergvej, hvoraf 1,6 mio. kr. finansieres fra TMU 202 (Cykelstipulje). Det resterende beløb (ca. 1 mio. kr.) finansieres fra TMU 101 (Østvendte ramper ved Vemmedrup), som beskrevet i Budget 2015-2018. Da restbeløbet er indeholdt i de 18 mio. kr. til motorvejsramper ved Vemmedrup (i 2016), og da stien skal anlægges i 2015, bliver de 1 mio. kr. mellemfinansieret af TMU 201 (Trafiksikkerhedspulje), der har et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015. Derefter kan de 1 mio. kr. omplaceres ved tillægsbevilling til TMU 201 fra TMU 101 i 2016.

Anlægsprisen for dobbeltrettet cykelsti mellem Lellinge og Skovhusvænget inkl. krydsningshelle vurderes at være 2,4 mio. kr., som finansieres af TMU 202. Der er dermed ca. 200.000 kr. til eventuelle ekstra tiltag i forbindelse med projektet (skiltning, ekstra sikring af overgange m.m.).

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr og 1 mio. kr. i tillægsbevilling til rådighedsbeløb til cykelstipulje 2015. Herudover gives der anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på udgift 1,844 mio. kr. og indtægt på -1,844 mio. kr. vedr. tilskud fra Staten. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning, idet finansieringen sker via afsatte rådighedsbeløb i budgettet i 2015 vedr. Cykelstipuljen (4,2 mio. kr.) og Trafiksikkerhedspuljen på (1 mio. kr.).
Kommunikation
Før og i selve anlægsfasen vil der være behov for kommunikation til berørte beboere og trafikanter i form af direkte skrivelser, skiltning og presse.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


30.   Signalreguleret kryds på Værftsvej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en samlet anlægsbevilling på 10,860 mio. kr. til dækning af etablering af et signalreguleret kryds ved tilslutningen af den nordlige vejtunnel til Værftsvej, samt tilpasning af øvrig infrastruktur i forbindelse med Køge Køge Kysts projekter,
 2. der gives et rådighedsbeløb på 3,860 mio. kr. i 2015, som finansieres af projekt Køge Kyst infrastruktur. Rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr. for 2016 bringes på plads ved fastsættelsen af budget 2016 ved omplacering af bevilling fra projekt Køge Kyst infrastruktur.

Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.

Cykelstien ved SFO Strandgården vil dog blive ændret efter aftale med skolebestyrelsen.

Baggrund og vurdering

I udviklingsplanen, som Køge Kyst har udarbejdet, er det planlagt at etablere en nordlig vejtunnel mellem Niels Juelsgade/Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej. For at kunne håndtere den fremskrevne trafikmængde, som vil blive genereret af udbygningen af Køge Kyst, skal der etableres et signalreguleret kryds, hvor tunnelen tilsluttes Værftsvej. Se bilag for placering af nordlig vejtunnel samt signalreguleret kryds.

 

Endvidere er det nødvendigt at foretage mindre tilpasninger i infrastrukturen som følge af Køge Kysts anlægsprojekter. Herunder sikring af den dobbeltrettede cykelsti, der forbinder Værftsvej med Østre Sandmarksvej vest for banen, som får en ændret placering som følge af etablering af den nordlige vejtunnel, se bilag for linieføring. Når den nordlige vejtunnel åbner, vil det give ændringer i trafikken i hele Køge, som betyder, at enkelte signalanlæg skal tilpasses de ændrede trafikmængder. Ligeledes vil der opstå nogle mellemarealer, f.eks. mellem den nye Ivar Huitfeldtsvej og Bag Haverne, som skal indrettes til en midlertidig anvendelse. Yderligere kan der opstå behov for at udføre nogle forberedrende arbejder på arealer, der skal overgå til Køge Kyst.

 

Det signalregulerede kryds planlægges projekteret i 2015 og anlagt i 2016. Projekterne koordineres med Køge Kysts anlæggelse af den nordlige vejtunnel, som forventes færdig oktober 2016 samt øvrige projekter vedr. stationsforplads og busbetjening.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at det signalregulerede kryds ved tilslutningen til den nordlige vejtunnel er etableret inden åbningen af den nordlige vejtunnel for at kunne afvikle trafikken optimalt.

Det planlægges at udbyde i forhold til kommunens interne retningslinier for konkurrenceudsættelse af opgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. etableringen af det signalregulerede kryds ved Værftsvej. Projektet forventes samlet set at overstige 4,0 mio. kr., hvorfor projektet sendes i rådgiverudbud for valg af rådgiver. Endvidere planlægges det at afholde begrænset indbudt licitation for valg af entreprenør. Såfremt tilbuddet ligger inden for budgettet, indgår forvaltningen kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Teknik- og Miljøudvalget orienteres efterfølgende om resultatet af udbudsforretningen.
Økonomi
Rådighedsbeløb til dækning af anlægsbevillingen på 10,860 mio. kr. omplaceres fra projekt Køge Kyst infrastruktur i årene 2015 og 2016 i Anlægsbudget 2015-2024 nr. TMU 09 med 3,860 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i 2016. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3,860 mio. kr. i 2015. Rådighedsbeløb på 7 mio. kr. for 2016 bringes på plads ved fastsættelsen af budget 2016 ved omplacering af bevilling fra projekt Køge Kyst infrastruktur.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til Signalreguleret kryds på Værftsvej i 2015. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb vedr. Køge Kyst Infrastruktur (TMU 09) i budgettet for 2015. Rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr. i 2016 vil blive indarbejdet i anlægsplanen for 2016-2025, som ligeledes bliver finansieret af rådighedsbeløb vedr. Køge Kyst Infrastruktur (TMU 09).
Kommunikation

Køge Kommune og Køge Kyst arbejder tæt sammen vedr. kommunikation omkring Køge Kysts projekter samt de afledte infrastrukturprojekter, som varetages af Køge Kommune.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


31.   Busdepot og vendeplads på Værftsvej - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af busdepot og -vendeplads, finansieret af rådighedsbeløb i Anlægsbudget 2015-2024 med 500.000 kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med at Køge Kyst omlægger hele stationsforpladsen og busbetjeningen ved Køge Station, skal der bl.a. etableres et nyt busdepot på østsiden af banen. I udviklingsplanen, som Køge Kyst har udarbejdet, er dette planlagt til at ske på Værftsvej, hvor Projektcenter Køge Bugt indtil januar 2015 har adresse. Se bilag for placering af busdepot og –vendeplads.

 

Etableringen af busdepot og -vendeplads omfatter belysning, busparkering og bygning af pauserum og toilet til buschaufførerne. Endvidere skal der udarbejdes en løsning, der tilgodeser trafiksikkerheden for både busser og bløde trafikanter ved ind- og udkørselen til busdepot- og vendepladsen.

 

Busdepot- og vendeplads planlægges projekteret i 2015 og anlagt i 2016. Projekterne koordineres med Køge Kysts anlæggelse af den nordlige vejtunnel, som forventes færdig oktober 2016, samt øvrige projekter vedr. stationsforplads og busbetjening.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at busdepot og –vendeplads er etableret, når den nordlige vejtunnel åbner i 2016. Hvilket betyder at trafikken kan afvikles optimalt, og at den bedste trafikafvikling i forhold til buskørslen i Køge Kommune kan tilgodeses.

Økonomi
Rådighedsbeløb er tilstede gældende for årene 2015 og 2016 i Anlægsbudget 2015-2024 nr. TMU 06 med henholdsvis 500.000 kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af busdepot og -vendeplads ved Værftsvej . Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb med 0,5 mio. kr. i 2015 og 2 mio. i 2016.
Kommunikation

Køge Kommune og Køge Kyst arbejder tæt sammen vedr. kommunikation omkring omlægning af stationsforpladsen og busbetjeningen i Køge Kommune.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


32.   30 aflastningsboliger med tilhørende serviceareal - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der gives et tillæg til anlægsbevilling, der blev godkendt på Byrådets møde den 18. december 2012, på 941.000 kr. i forbindelse med opførelse af 30 aflastningsboliger med tilhørende serviceareal,
 2. op mod en halv procent af anlægsbevillingen benyttes til kunstnerisk udsmykning af aflastningsboligerne med tilhørende serviceareal.

Ejendoms- og Driftsudvalget 14-01-2015
Anbefales.

Udvalget er meget tilfreds med, at der afsættes midler til kunstnerisk udsmykning.

Der udarbejdes et notat til udvalget og Social- og Sundhedsudvalget om det centrale støvsugeranlæg, trykfølsomme gulve, fleksible håndvaske og toiletforhold samt de afledte driftsbesparelser heraf.

Baggrund og vurdering
Byrådet har den 18. december 2012 godkendt en anlægsbevilling på i alt 59,674 mio. kr. til projektet. Den tidsplan, der blev anført i forbindelse med godkendelsen, er især på grund af manglende tilbud i forbindelse med det første udbud af projektet blevet udskudt.

Som besluttet ved Byrådets møde den 25. februar 2014 har projektet vedr. byggeri af Rehabiliteringscenter og butikker været udbudt i totalentreprise i en konsortieaftale med TK Bygge Holding.

Licitation blev afholdt den 23. juli 2014, og efterfølgende har der været gennemført to forhandlingsrunder, hvor endelige reviderede tilbud blev afleveret tirsdag den 26. august 2014.

På byrådsmødet den 23. september 2014 blev tilbuddet og projektet fra GVL Entreprise A/S valgt til udførelse.

De sidste 2 års prisudvikling, herunder forhøjelse af maksimumsbeløbet, har medført, at det valgte projekts samlede økonomi udgør 60,615 mio. kr. Fratrukket den oprindelige bevilling medfører det således en ansøgning om merbevilling på 941.000 kr.

De 30 aflastningsboliger opføres som støttet byggeri (”alment byggeri”). Den samlede forventede udgift til byggeriets boligdel er 55,926 mio. kr. inkl. moms. Heraf lånefinansieres de 88 % (svarende til 49,215 mio. kr.), og kommunen afholder de sidste 12 % (6,711 mio. kr.). Normalt ville kommunen kun skulle afholde 10 % til grundkapitalindskud og de resterende 2 % ville blive dækket af beboerindskud, men fordi der her er tale om aflastningsboliger skal brugerne ikke betale indskud, og kommunens egenbetaling bliver ved aflastningsboliger, derfor de nævnte 12 %.

Byggeriet på byggefeltet B9 vil blive opdelt i ejerlejligheder bestående af erhvervsareal i stueetagen tilhørende TK Bygge-Holding A/S samt to ejerlejligheder på 1. og 2. sal med henholdsvis aflastningsboliger med servicearealer og genoptræningscenter sammen med et daghjem tilhørende Køge Kommune.

Køge Kommunes del af byggeriet omfatter følgende funktioner: 30 aflastningsboliger med tilhørende serviceareal, genoptræningscenter samt daghjem.

Aflastningsboligerne er delt i to boliggrupper med 15 boliger i hver gruppe, der samler sig omkring et fælles køkken med spiseplads samt fælles opholdsarealer. Boligernes nettoareal er på ca. 30 m2, og enkelte boliger vil kunne rumme to personer i en kortere periode. Aflastningsboligerne har deres egne adgangsforhold, således at de andre brugergrupper i bygningen ikke forstyrrer dagligdagen i aflastningsafsnittet, dog er der skabt en fin mulighed for, at beboerne kan genoptrænes i samme bygning.

Køge Kommunes del af byggeriet forventes ibrugtaget i maj 2017.

I forbindelse med licitationen blev der indhentet særpriser på følgende hjælpemidler:
a) centralt støvsugeranlæg - tilbudssum 648.000 kr.
b) trykfølsomt gulv - tilbudssum 3.500.000 kr.
c) fleksible håndvaske - tilbudssum 430.000 kr.
De anførte beløb er ikke indeholdt i nærværende ansøgning om anlægsbevilling, men søges indarbejdet i den kommende revision af Anlægs- og Investeringsplanen.

Det kan oplyses, at totalentreprisekontrakten vil fastsætte krav om sociale klausuler med bl.a. hensyn til beskæftigelse af lærlinge/praktikanter i rimelig omfang, foranstaltninger der medvirker til at forhindre sygdom og reducere risikoen for såvel fysisk som psykisk nedslidning og sikring af fortsat ansættelse, eksempelvis efter et langvarigt sygefravær, i rimeligt omfang også at beskæftige langtidsledige eller personer med nedsat erhvervsevne, samt at totalentreprenøren skal arbejde for, at små og mellemstore underleverandører og underentreprenører skal anvendes i udførelsen af byggeriet i det omfang, disse til byder vilkår, der er konkurrencedygtige. 

Herudover vil totalentreprisekontrakten indeholde en arbejdsklausul, der med henvisning til ILO-konvention 94 sikrer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for de(n) omhandlede fag eller industri i Danmark.

Overholder totalentreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget og dokumenteret krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i entreprisesummen, jf. ABT 93 § 3, stk. 7, med henblik på at fyldestgøre sådanne krav, jf. herved ABT 93 § 22, stk. 15, og ordregivers fravigelser og tilføjelser hertil.

Totalentreprenøren er forpligtet til løbende hver 3. måned over for bygherren at fremlægge kopi af lønsedler for alle beskæftigede på byggepladsen til brug for bygherrens stikprøvekontrol. Byggeriet skal gennemføres i henhold til de enslydende bestemmelser i §§ 3 – 11 i bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 og bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2013 om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i henholdsvis offentligt og alment byggeri uanset bekendtgørelsernes materielle anvendelsesområde og indbyrdes afgrænsning.
Økonomi
Det forventes, at den samlede anskaffelsessum for byggeriet ekskl. hjælpemidler holdes indenfor det afsatte budget.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 941.000 kr. til 30 aflastningsboliger. Der er tidligere søgt anlægsbevilling på 59,674 mio. på byrådsmødet i december 2012, og derfor søges der anlægsbevilling op til 60,615 mio. kr.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


33.   30 aflastningsboliger - godkendelse af skema A - boliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der meddeles ydelsesstøtte til opførelse af 30 nye almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i henhold til almenboligloven,
 2. godkende skema A for 30 almene ældreboliger med Køge Kommune som bygherre.
Baggrund og vurdering
I henhold til almenboligloven kan Køge Byråd på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder plejeboliger.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalg og Byråd at godkende skema A vedrørende etablering af 30 almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i forbindelse med opførelse af byggeri på byggefelt 9 af Køge Kyst projekterne. 

Projektet omfatter30 aflastningsboliger med et gennemsnitlig areal på 36,7 m2 pr. bolig og fællesboligarealet er på ca. i alt 850 m2, svarende til 28,3 m2 pr. bolig. Det samlede boligareal udgør således 1.950 m2. Servicearealer er på i alt 200 m2Det samlede bebyggelsesareal udgør 2.150 m2.

Bygningen opføres som en lavenergiklasse-2015-bygning og der anvendes vedvarende energi i forbindelse med opvarmningen.

Projektet indgår som en selvstændig ejerlejlighed i det byggeri, der opføres i henhold til konsortieaftalen med TK Bygge-Holding Danmark A/S. Det bemærkes, at grundkapitalindskuddet (kommunens egenfinansiering) for projekter, hvor tilsagn om støtte er givet eller gives i perioden fra 1. juli 2012 til og med 31. december 2016 er nedsat fra 14 % til 10 % af anskaffelsessummen. Hertil skal lægges de 2 %, som normalt skal betales som beboerindskud, men som her skal betales af kommunen, idet boligerne ikke er permanente. 
Økonomi
Den budgetterede anskaffelsessum (inkl. moms):
 
Grundudgift som medfinansieres iht. § 11 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11.12.2009, inkl. tilslutningsafgifter 10,581 mio. kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.39,552 mio. kr.
Omkostninger  4,896 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms, ekskl. gebyrer55,029 mio. kr.
Gebyrer  0,897 mio. kr.
 
Det ansøgte beløb er beregnet på baggrund af det tilladte maksimumsbeløb (rammebeløb), men der vil i forbindelse med udbudsprocessen og forhandlingerne med entreprenørerne blive søgt om at opnå lavere priser. 

Finansiering:
 
Realkreditlån 88 %49,215 mio. kr.
Kommunal grundkapital 10 %  5,593 mio. kr.
Beboerindskud 2 %, der i det her tilfælde skal betales af kommunen  1,119 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms55,927 mio. kr.
 

Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til skema A, det vil sige de støtteberettigede beløb. Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


34.   30 aflastningsboliger - godkendelse af skema A - serviceareal


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

1.    der meddeles godkendelse til opførelse af nyt serviceareal på 200 m2 i forbindelse med opførelse af 30 aflastningsboliger i Køge i henhold til almenboligloven,

2.    godkende indhentning af statstilskud på 1,200 mio. kr. ekskl. moms,

3.    udvalget på baggrund af punkt 1 og 2 godkender skema A for servicearealer i forbindelse med opførelse af 30 nye aflastningsboliger med Køge Kommune som bygherre.
Baggrund og vurdering
I henhold til almenboligloven kan Køge Byråd på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalg og Byråd at godkende skema A vedrørende etablering af servicearealer i tilknytning til 30 almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i forbindelse med opførelse af byggeri på byggefelt 9 af Køge Kyst projekterne. Projektet omfatter udover boligerne servicearealer på i alt 200 m2. Bygningen opføres som en lavenegiklasse-2015-bygning og der anvendes vedvarende energi i forbindelse med opvarmningen.Projektet indgår som del af en selvstændig ejerlejlighed i det byggeri, der opføres i henhold til konsortieaftalen med TK Bygge-Holding Danmark A/S.
Økonomi
Den budgetterede anskaffelsessum ekskl. moms:
Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter  1,097 mio. kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.  4,357 mio. kr.
Omkostninger  0,120 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms, ekskl. gebyrer  5,586 mio. kr.
Gebyrer  0,035 mio. kr.
 Finansiering:
Tilskud 40.000 kr. per bolig  1,200 mio. kr.
Kommunal egenfinansiering  4,409 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum ekskl. moms inkl. gebyrer  5,609 mio. kr.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


35.   Rådhusudvidelse - anlægsbevilling


Indstilling
Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 11.260.000 kr. til opførelse af udvidelsen af Køge Rådhus, således at den samlede anlægsbevilling bliver 71.260.000 kr.,
   
 2. op mod en halv procent af anlægsbevillingen benyttes til kunstnerisk udsmykning af udvidelsen af Køge Rådhus.
Ejendoms- og Driftsudvalget 14-01-2015
Anbefales.

Udvalget er meget tilfreds med, at der afsættes midler til kunstnerisk udsmykning.
Baggrund og vurdering
Som besluttet ved Byrådets møde den 25. februar 2014 har projektet vedr. byggeri af rådhusudvidelsen og butikker været udbudt i totalentreprise i en konsortieaftale med TK Bygge Holding A/S. Licitation blev afholdt den 23. juli 2014, og efterfølgende har der været gennemført to forhandlingsrunder, hvor endelige reviderede tilbud blev afleveret tirsdag den 26. august 2014. På byrådsmødet den 23. september 2014 blev tilbuddet og projektet fra GVL Entreprise A/S valgt til udførelse, og det blev på samme møde oplyst, at der til projektet i perioden 2013 til 2016 samlet er afsat 71,260 mio. kr. 

Byggeriet på byggefeltet B4/B5 vil blive opdelt i ejerlejligheder bestående af erhvervsareal i stueetagen tilhørende TK Bygge-Holding A/S samt ejerlejligheder på 1. og 2. sal indeholdende rådhusudvidelsen. 

Køge Kommunes del af byggeriet forventes ibrugtaget i oktober 2016.

Det kan oplyses, at totalentreprisekontrakten vil fastsætte krav om sociale klausuler med bl.a. hensyn til beskæftigelse af lærlinge/praktikanter i rimelig omfang, foranstaltninger der medvirker til at forhindre sygdom og reducere risikoen for såvel fysisk som psykisk nedslidning og sikring af fortsat ansættelse, eksempelvis efter et langvarigt sygefravær, i rimeligt omfang også at beskæftige langtidsledige eller personer med nedsat erhvervsevne, samt at totalentreprenøren skal arbejde for, at små og mellemstore underleverandører og underentreprenører skal anvendes i udførelsen af byggeriet i det omfang, disse tilbyder vilkår, der er konkurrencedygtige. 

Herudover vil totalentreprisekontrakten indeholde en arbejdsklausul, der med henvisning til ILO-konvention 94 sikrer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for de(n) omhandlede fag eller industri i Danmark.

Overholder totalentreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget og dokumenteret krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i entreprisesummen, jf. ABT 93 § 3, stk. 7, med henblik på at fyldestgøre sådanne krav, jf. herved ABT 93 § 22, stk. 15, og ordregivers fravigelser og tilføjelser hertil.

Totalentreprenøren er forpligtet til løbende hver 3. måned over for bygherren at fremlægge kopi af lønsedler for alle beskæftigede på byggepladsen til brug for bygherrens stikprøvekontrol.
Økonomi
Der er på byrådsmødet den 18. december 2012 givet en anlægsbevilling på 60 mio. kr. til projektet. I nærværende dagsorden søges yderligere 11,260 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling vil kunne opgøres til 71,260 mio. kr. Det forventes, at den samlede anskaffelsessum for byggeriet holdes indenfor det afsatte budget.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling på 11,260 mio. kr. til rådhusudvidelse. Der er tidligere søgt anlægsbevilling på 60 mio. kr. på byrådsmødet i december 2012, og derfor søges der anlægsbevilling op til 71,260 mio. kr.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


36.   Genoptræningscenter og daghjem - anlægsbevilling


Indstilling
Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der gives et tillæg til anlægsbevilling, der blev godkendt på Byrådets møde den 18. december 2012, på 2,105 mio. kr. i forbindelse med opførelse af genoptræningscenter og daghjem,
 2. op mod en halv procent af anlægsbevillingen benyttes til kunstnerisk udsmykning af genoptræningscentret og daghjem

Ejendoms- og Driftsudvalget 14-01-2015
Anbefales.

Udvalget er meget tilfreds med, at der afsættes midler til kunstnerisk udsmykning. 

Baggrund og vurdering
Byrådet har den 18 december 2012 godkendt en anlægsbevilling på 68,595 mio. kr. til projektet. Den tidsplan, der blev anført i forbindelse med godkendelsen, er især på grund af manglende tilbud i forbindelse med det første udbud af projektet blevet udskudt.

Som besluttet ved Byrådets møde den 25. februar 2014 har projektet vedr. byggeri af Rehabiliteringscenter og butikker været udbudt i totalentreprise i en konsortieaftale med TK Bygge Holding. Licitation blev afholdt den 23. juli 2014, og efterfølgende har der været gennemført to forhandlingsrunder, hvor endelige reviderede tilbud blev afleveret tirsdag den 26. august 2014. På byrådsmødet den 23. sepember 2014 blev tilbuddet og projektet fra GVL Entreprise A/S valgt til udførelse.

De sidste 2 års prisudvikling har medført, at det valgte projekts samlede økonomi udgør 70,698 mio. kr. Fratrukket den oprindelige bevilling medfører det således en ansøgning om merbevilling på 2,195 mio. kr.

Byggeriet på byggefeltet B9 vil blive opdelt i ejerlejligheder bestående af erhvervsareal i stueetagen tilhørende TK Bygge-Holding A/S samt to ejerlejligheder på 1. og 2. sal med henholdsvis aflastningsboliger med servicearealer og genoptræningscenter sammen med et daghjem tilhørende Køge Kommune. 

Køge Kommunes del af byggeriet omfatter følgende funktioner: 30 aflastningsboliger med tilhørende serviceareal, genoptræningscenter samt daghjem.

Køge Kommunes del af byggeriet forventes ibrugtaget i maj 2017.

I forbindelse med licitationen blev der indhentet særpriser på følgende hjælpemidler:
 • centralt støvsugeranlæg - tilbudssum 1,152 mio. kr.
Det anførte beløb er ikke indeholdt i nærværende ansøgning om anlægsbevilling, men søges indarbejdet i den kommende revision af Anlægs- og Investeringsplanen.

Det kan oplyses, at totalentreprisekontrakten vil fastsætte krav om sociale klausuler med bl.a. hensyn til beskæftigelse af lærlinge/praktikanter i rimelig omfang, foranstaltninger der medvirker til at forhindre sygdom og reducere risikoen for såvel fysisk som psykisk nedslidning og sikring af fortsat ansættelse, eksempelvis efter et langvarigt sygefravær, i rimeligt omfang også at beskæftige langtidsledige eller personer med nedsat erhvervsevne, samt at totalentreprenøren skal arbejde for, at små og mellemstore underleverandører og underentreprenører skal anvendes i udførelsen af byggeriet i det omfang, disse til byder vilkår, der er konkurrencedygtige. 

Herudover vil totalentreprisekontrakten indeholde en arbejdsklausul, der med henvisning til ILO-konvention 94 sikrer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for de(n) omhandlede fag eller industri i Danmark.

Overholder totalentreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget og dokumenteret krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i entreprisesummen, jf. ABT 93 § 3, stk. 7, med henblik på at fyldestgøre sådanne krav, jf. herved ABT 93 § 22, stk. 15, og ordregivers fravigelser og tilføjelser hertil.

Totalentreprenøren er forpligtet til løbende hver 3. måned over for bygherren at fremlægge kopi af lønsedler for alle beskæftigede på byggepladsen til brug for bygherrens stikprøvekontrol. 
Økonomi
Det forventes, at den samlede anskaffelsessum for byggeriet ekskl. hjælpemidler holdes indenfor det afsatte budget.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 2,105 mio. kr. til genoptræningscenter og daghjem. Der er tidligere søgt anlægsbevilling på 68,595 mio. på byrådsmødet i december 2012, og derfor søges der anlægsbevilling op til 70,7 mio. kr.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


37.   Byggemodning af Campus Køge - anlægsbevilling


Indstilling
Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives en samlet anlægsbevilling på 22,15 mio. kr. til dækning af byggemodning af Campus Køge,
   
 2. der gives et rådighedsbeløb på 7,150 mio. kr. i 2015, 12,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 2017 fra puljerne for Jordforsyning, byggemodning - erhvervsformål. Rådighedsbeløb i 2016 og 2017 bringes på plads ved fastlæggelsen af budget 2016.

Ejendoms- og Driftsudvalget 14-01-2015
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i december 2013 Lokalplan 1028 for Campus Køge, og etableringen af den første uddannelsesinstitution, Social- og Sundhedsskolen, er allerede i gang og forventes at stå færdig i foråret 2015. Det er derfor naturligt at påbegynde byggemodning af området, hvilket også hænger sammen med den videre udbygning af Campusområdet, som er nært forestående.

Der skal etableres veje for at skabe en sammenhængende forbindelse med den eksisterende kollektive trafik i området. Samtidig skal etablering af stier understøtte både en intern stiforbindelse men også den øvrige stiforbindelse til bl.a. Ølby Station og senere hen til den nye Køge Nord Station. Udenfor det centrale campusområde skal der etableres fælles parkeringspladser for at friholde det indre campusområde for gennemkørende trafik og for at understøtte områdets grønne karakter. Ydermere skal der anlægges et centralt torv med en urban karakter, som vil kunne fungere som samlingssted for de studerende og give dem et tilhørsforhold til området og dets institutioner.

Samtidig vil der blive etableret grønne bælter mellem bebyggelserne for at sikre en tæt nærhed til det grønne og rekreative rum. De grønne bælter etableres for at sikre, at de studerende og ansatte har umiddelbar adgang til disse grønne arealer og det omgivende landskab.

På bilag 1, ses kortbilag 2 fra Lokalplan 1028, som viser disponeringsplanen for de fremtidige forhold.

Det planlægges at udbyde i forhold til Køge Kommunes interne retningslinier for konkurrenceudsættelse af opgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. byggemodning af Campus Køge. Projektet forventes samlet set at overstige 4,0 mio. kr., hvorfor projektet sendes i rådgiverudbud for valg af rådgiver. Endvidere planlægges det at afholde  begrænset indbudt licitation for valg af entreprenør. Såfremt tilbuddet ligger inden for budgettet, indgår Teknik- og Miljøforvaltningen kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Ejendoms- og Driftsudvalget orienteres efterfølgende om resultatet af udbudsforretningen..
Økonomi
Der søges rådighedsbeløb til dækning af anlægsbevillingen på 22,150 mio. kr. fra puljerne for Jordforsyning - Strategiske opkøb i årene 2015, 2016 og 2017 i Anlægsbudget 2015-2024 nr. EDU 53.

Der søges derfor et rådighedsbeløb på 7,150 mio. kr. i 2015, 12,0 mio. kr. i 2016 og 3,0 mio. kr. i 2017 fra puljerne for Jordforsyning, byggemodning - erhvervsformål. Rådighedsbeløb i 2016 og 2017 bringes på plads ved fastlæggelsen af budget 2016. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der samlet søges en anlægsbevilling på 22,150 mio. kr. kr. samt rådighedsbeløb på 7,150 mio. kr. i 2015 til byggemodning af Campus Køge. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (EDU 53).
Kommunikation

Køge Kommune udarbejder en kommunikationsplan for projektet vedr. byggemodningen, som løbende vil blive opdateret.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


38.   Stitrafik ved Universitetssygehus Køge - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til 

           Økonomiudvalg og Byråd, at  
 1. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til udvidelse af Stensbjergvej,
   
 2. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på indtægt på 2 mio. kr., som dækker indtægter fra Regionen Sjællands andel af stiprojektet,
   
 3. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på udgift 5 mio. kr. til ”Køge Rådhus - samlet administration (EDU 09)”,
   
 4. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på udgift 5 mio. kr. til "Genoptræningscenter (EDU 21)". 

  Teknik- og Miljøudvalget, at der godkendes, at  
 5. omlægningen af den nuværende Bellingesti, gennem sygehusets område, sker ved at anlægge en dobbeltrettet sti på vestsiden af Stensbjergvej og nordsiden af Lykkebækvej,
   
 6. stiens krydsning af Lykkebækvej og de to nye adgangsveje til sygehuset sker i signalregulerede kryds,
   
 7. anlæg af stien sker i en afstand til Stensbjergve,j der er tilpasset den kommende ombygning af Stensbjergvej,
   
 8. på sigt omdannes stien til en enkeltrettet sti, så der er gode stiforhold på begge sider af Stensbjergvej, når den er ombygget.  
Teknik- og Miljøudvalget 15-01-2015
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) ønsker, at der etableres tunneller til cyklisterne.
Baggrund og vurdering
Projektet for at udbygge det eksisterende sygehus i Køge til Universitetessygehuset Køge (USK) vil betyde, at den nuværende sti, Bellingestien, gennem sygehusets område skal omlægges.

Stien går mellem boligområdet ved Karlemoseparken og Asgårdskolen, og benyttes derfor af mange elever til skolen. 

Da stien udgør en vigtig forbindelse i området, har der mellem Region Sjællands projekt, Køge Kommune og Asgård Skole været et stort fælles fokus på at finde gode løsninger for en omlægning af stien. 

Vedhæftede notat om mulige alternative stiløsninger beskriver tre muligheder, der alle omlægger stien øst om sygehuset i anlægsperioden. Princippet for de tre undersøgte løsninger er:
 • En dobbeltrettet sti langs vestsiden af Stensbjergvej og nordsiden af Lykkebækvej med signalregulerede krydsninger af de kommende adgangsveje til sygehuset 
 • En tilsvarende dobbeltrettet sti, men med krydsning af de to adgangsveje til sygehuset i stitunneller.
 • Nye enkeltrettetde stier på hver side af Stensbjergvej og Lykkebækvej.
På baggrund af drøftelser med sygehusprojektet og Asgård Skole, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at løsningen for en ny sti bør være, at: 
 • Anlægge en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Stensbjergvej og nordsiden af Lykkebækvej. 
 • Sikre stiens krydsninger med nye tilslutningsveje til sygehuset ved Tigervej og over for Pærehaven ved at signalregulere krydsene.
 • Indbygge den nye stis krydsning af Lykkebækvej i det eksisterende signalanlæg. 
Derudover bør kommunens kommende ombygning af Stensbjergvej fortsat indeholde både fortov og bred cykelsti på begge sider af Stensbjergvej, så den dobbeltrettede cykelsti kan omdannes til enkeltrettet sti, når alle anlægsarbejder er afsluttet i 2021. På den måde vil der med enkeltrettede stier i høj standard langs hele Stensbjergvej være god sammenhæng mellem stier í området. Hvis der i den endelige udformning kun er enkeltrettede stier, vil det give mulighed for en mere optimal og sikker udnyttelse af krydsenes signalanlæg, og dermed kan kapaciteten af krydsene sikres, samtidig med at den nødvendige størrelse af de enkelte kryds kan begrænses. 

Det vurderes, at den dobbeltrettede sti langs Stensbjergvej vil give særlig god mening i anlægsfasen, hvor den sikrer både friholdelse af sygehusets arbejdsområder og af kommunens eget anlægsarbejde på Stensbjergvej. I sygehusområdets endelige udformning vil der være indarbejdet en attraktiv – og sikker - stiforbindelse gennem sygehusets område. Dette sikres ved lokalplanen for området. En løsning med stikrydsninger i tunneler langs Stensbjergvej kan derfor ikke anbefales, da stien langs Stensbjergvej i den endelige situation ikke vil være korteste rute mellem fx Karlemoseparken og skolen. Store udgifter til sti-tunneller vil derfor ikke være en god investering, da de i den endelige udformning ikke vil ligge på en primær stiforbindelse.   

Det forventes, at stien skal anlægges i anden halvdel af 2015 for at give plads til anlægsarbejder på sygehusets område. For den endelige udformning af nye stier i området anbefales, at der udføres en uvildig trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision.

Det anbefales desuden, at projektering af kommunens ombygning af Stensbjergvej igangsættes hurtigt, så den nye sti kan indpasses i det kommende projekt. Derfor ansøges om en anlægsbevilling til Stensbjergvejs projektering og anlæg af stien.  
Økonomi
Det er aftalt mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Region Sjællands projektansvarlige, at udgiften til anlæg af en ny sti deles ligeligt mellem de to parter. Da stien bør anlægges, så den er tilpasset den kommende udformning af Stensbjergvej, er det nødvendigt, at kommunen projekterer Stensbjergvej i første halvdel af 2015. Kommunens andel af stien samt projektering af Stensbjergvej forventes finansieret fra budgetoverslagsårenes afsatte budget til udvidelse af Stensbjergvej. Men da stien skal anlægges i 2015, hvor der ikke er afsat mider til projektet, vil der opstå et behov for at at fremrykke 10 mio. kr. af finansieringen fra 2015 til 2016.

Anlægsbevilling finansieres i 2015 ved at fremrykke rådighedsbeløb afsat til projektet i 2016. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2016-2019 vil et tilsvarende rådighedsbeløb på andre projekter (EDU 09 og EDU 21) blive rykket fra 2015 til 2016, således at nærværende anlægsbevilling i forhold til samlet afsat rådighedsbeløb er neutralt vedr. kassebeholdningen.

Det bør bemærkes, at anlægsoverslag for stien, der bl.a. fremgår af vedhæftede notat, endnu mangler at blive kvalificeret af forvaltningen. Det bemærkes også, at forvaltningen fortsat forventer, at udgifter til de nye kryds for sygehusets adgangsvejes tilslutning til Stensbjergvej finansieres af Region Sjællands projekt. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 10 mio. kr. vedr. udvidelse af Stensbjergvej. Samtidigt søges der en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på hver 5 mio. kr. til ”Køge Rådhus - samlet administration (EDU 09)” og Genoptræningscenter (EDU 21). Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.

Herudover søges der en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til en indtægt på 2 mio. kr., som dækker indtægter fra Region Sjællands andel af stiprojektet. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket positivt med 2 mio. i 2015, da der ikke tidligere er afsat rådighedsbeløb.
Beslutning
ad 1-8: Anbefales.
Niels Rolskov (Ø) ønsker at videreføre mindretalsindstilling fremsat i Teknik- og Miljøudvalget vedr. en tunnelløsning ved vejkryds.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


39.   Godkendelse af udvidelse af kredsen af kommuner i fremtidig beredskabsorganisation


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  
 1. kredsen af kommuner udvides med yderligere tre kommuner, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj, med henblik på at etablere et fælles kommunalt § 60 selskab, der varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og eventuelt andre opgaver,
 2. det fremtidige fælles beredskab kommer til at bestå af følgende kommuner: Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner,
 3. der udpeges en interim bestyrelse med borgmestre og politidirektører fra de otte kommuner,  
 4. beredskabskommissionerne inddrages løbende og vil blive hørt i processen.  
Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte i november 2014 at der igangsættes en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde kommuner. Senere er der kommet en henvendelse fra Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner, som ønsker at være med i et fælles beredskab.  

Forvaltningen indstiller, at Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner igangsætter arbejdet med fusion af beredskaberne i de otte kommuner, så der etableres ét fælles beredskab. Der er en god sammenhængende geografi og infrastruktur i det kommende fælles beredskab. Det er forventningen, at den nye fælles beredskabsenhed fastholder de nuværende lokale serviceniveauer, men at normeringerne forventes tilpasse, da synergieffekterne skal høstes.  

Kommunerne ønsker at igangsætte et analysearbejde, der skal anvendes som baggrund for etablering af vedtægter for den kommende organisation.  

KL’s aftale med Regeringen om kommunernes økonomi for 2015 og beredskabsloven sammenfatter, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.    
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Budgetterne for 2015 og 2016 forventes tilpasset økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


40.   Køge Park - justering af tidsplan


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at   

 1. den justerede tidsplan tages til efterretning,
   
 2. sagen fremsendes til Byrådets orientering.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med Byrådets seneste drøftelser omkring tidsplanen for det videre arbejde omkring Køge Park projektet var påregnet at det samlede aftalegrundlag, OPP aftale, Grundsalg og investeringsaftale, Lejeaftaler og Garantier, kunne forelægges Byrådet til behandling i marts 2015. 

Styregruppen for projektet kan på nuværende tidspunkt se at færdiggørelse af dokumenterne er forsinket op til to måneder, hvorfor den justerede tidsplan nu opererer med at byrådsbehandling af dokumentsamlingen vil kunne ske den 26. maj 2015.  

Samtidigt kan oplyses, at Styregruppen påregner at forslag til grundsalgsvilkår m.v. vil kunne forelægges Økonomiudvalg og Byråd i februar eller marts 2015.  

Det kan samtidigt oplyses, at processen med vedtagelse af lokalplan 1012 for Køge Park, tilhørende kommuneplantillæg og VVM er nu godt i gang.Således er den indledende idéfase før udarbejdelse af VVM-redegørelse netop afsluttet. I perioden kom der 21 henvendelser, som bliver taget med i det videre arbejde.

Forvaltningen kan oplyse, at der som konsekvens af de indkomne bemærkninger samt oplysninger fra Naturstyrelsen, bliver gennemføres en forhøring i henhold til planlovens § 23 om ændringer af kommuneplanen før der udarbejde forslag til kommuneplantillæg for Køge Park.

Årsagen er, at ønskerne til omfanget af nye erhvervsarealer, nye boliger, hotel og stor dagligvarebutik vil påvirke disse emner, som de er fastsat i Kommuneplan 2013, herunder rækkefølgeplanen for etablering af nye arealer til erhverv og boliger. Det er derfor nødvendigt at høre borgerne om de har bemærkninger til påvirkningen af - og eventuelle ændringer af kommuneplanens hovedstruktur, før der kan vedtages et kommuneplantillæg for området. Denne høring vil blive gennemført i tre til fire uger i løbet af februar og marts 2015.

Den samlede tidsplan for vedtagelse af plangrundlag for Køge Park vil med den ovenfor anbefalede forudgående høring kunne blive således, at der kan vedtages et forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering ved Byrådets møde den 16. juni 2015. Endelig vedtagelse af planerne kan ske ved Byrådets møde den 27. oktober 2015.Den offentlige høring af planforslagene forventes at kunne ske i en 10-ugers periode over sommeren 2015.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med justering af tidsplanen.
Beslutning
ad 1: Godkendt.
Oversendes til Byrådets orientering.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


41.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Fastsættelse af ny dato for borgermøde i Gørslev drøftet.
Kommunaldirektøren oplyste, at rådhusrenoveringen var færdiggjort og midlertidige pavilloner ved Rådhuset vil nu blive nedtaget.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


42.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


43.   Købsaftaler (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


44.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


45.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


46.   Salg af parcelhusgrund Humleageren, Køge (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


47.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


48.   Kontrakt (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


49.   Orientering om status på retssag (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


50.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


51.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15