Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 20.04.2021 kl. 08:30 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


131.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


132.   Overgivelse af Regnskab 2020 til revisionen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Regnskab 2020 overgives til revisionen.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2020 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet
Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 178,4 mio. kr. Dette er 279,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2020 til efterfølgende regnskabsår som udgør 274,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, som er præget af Covid-19. Nogen områder har haft ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19 og andre områder har haft mindreudgifter vedrørende Covid-19. Covid-19 udgifterne udgjorde i 2020 51 mio. kr. for kommunen og samlet set er Covid-19 udgifterne dels dækket med 14,2 mio. kr. i kompensation fra Staten, dels med kommunens mindreforbrug i 2020. Knap 1/3 er således dækket af Staten, 1/3 blev dækket af mindreforbrug i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse og den sidste 1/3 er det nu muligt at dække via yderligere mindreforbrug ved årets udgang.

Driftsudgifter
Driftsudgifterne er 107,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget - heraf et mindreforbrug på 115,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter inkl. statsrefusion og et merforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende øvrige forsyningsvirksomheder. Der er overført 108,8 mio. kr. til efterfølgende år heraf vedrører 28 mio. kr. indkomstoverførsler og 8,3 mio. kr. ”Andet”, som er overført til en pulje til dækning af Covid-19 udgifter i 2021 og efterregulering af beskæftigelsestilskud.

Anlægsudgifter
Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 80,7 mio. kr. i 2020. Det er 165,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 150,5 mio. kr., hvilket er 87 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 27,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreindtægten på 27,5 mio. overføres, idet der er tale om tidsforskydninger af salg af grunde som kan henføres til yderligere arkæologisk undersøgelser i Køge Nord samt lokalplansændringer i Bjæverskov.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 34,3 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. mindre end oprindeligt budgetteret og 35,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2020 har der været nettoanlægsudgifter for i alt 15,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og merforbrug på 7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budget. Merforbruget i forhold til korrigeret budget kan forklares i en merudgift på 11,1 mio. kr., som skyldes ekstra håndtering af mere jord modtaget til depotet, samt fremrykning af anlægsarbejder som veje, ledningsarbejder og klargøring af arealer til kommende lejer.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2020 en samlet nettoudgift på 10,8 kr., hvilket er 8,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 9,4 mio. kr. mere end oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2020 et tilgodehavende for kommunen på 47,4 mio. kr.

Økonomi
Intet særskilt.
Bilag

Til toppen


133.   Støtte til forsamlingshuse


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

    Kultur- og Idrætsudvalget, at

1. udvalget drøfter forslag til pulje til understøtning af forsamlingshusene under Covid-19

    Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget, at

2. såfremt udvalget anbefaler en pulje drøfter størrelsen og finansieringen heraf.

Kultur- og Idrætsudvalget 12-04-2021

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Drøftet, og kriterierne er godkendt. 

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget en pulje på 75.000 kr., og anmoder Økonomiudvalget om finansiering. 

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget henstillede den 23. marts 2021 til, at Kultur- og Idrætsudvalget afdækker sag og behov om her og nu støtte til forsamlingshusene. Desuden besluttede Økonomiudvalget, at eventuel finansiering af pulje kan henvises til Økonomiudvalget.

Forvaltningen har afdækket mulighederne for at støtte forsamlingshusene. Kommunen kan give støtte til aktiviteter, som kommunen selv kunne gennemføre, istandsættelse samt likviditetsstøtte mod tilbagebetaling.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, hvorvidt der skal etableres en pulje til afhjælpning af forsamlingshusenes likviditetsudfordringer under Covid-19.

I positivt fald foreslår forvaltningen, at der etableres en pulje på fx 50.000 kr., hvor forsamlingshusene kan søge støtte til Covid-relaterede tab som en kommune lovligt kan støtte, herunder fx:

 • Tab som følge af ikke gennemførte aktiviteter som kommunen selv kunne have gennemført (aktiviteter indenfor kommunalfuldmagten)
 • Nødvendig istandsættelses som trods Covid-19 ikke har kunnet udsættes.

Det er en forudsætning for, at forsamlingshusene kan søge ovennævnte pulje, at de kan dokumentere, at de har søgt statslige Covid-19 hjælpepakker.

Hvis Kultur- og Idrætsudvalget beslutter at etablere en pulje til afhjælpning af forsamlingshusenes likviditetsudfordringer under Covid-19 vil den videre proces være følgende:

21. april - pulje udbydes med frist for ansøgning den 3. maj 2021.

20. april - sag om støtte til forsamlingshuse i Økonomiudvalget.

Juni - Ansøgninger forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til beslutning og anmodning om budgetomplacering af de nødvendige midler fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget.

Økonomi
Etablering af pulje til støtte til forsamlingshusene vil afhængig af ansøgningsniveau indebære et tilsvarende kassetræk.

Til toppen


134.   Ansøgning om hjælp til genstart af handel og turisme i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter den fremsendte ansøgning fra Fonden Connect Køge.
Baggrund og vurdering

Fonden Connect Køge forudser, at der, efter et år med Corona og på trods af den gradvise genåbning af samfundet, er behov for en GENSTART af handlen og turisme i Køgeområdet.

Connect Køge har derfor udarbejdet forslag til en række aktiviteter i Køge og Borup, der i løbet af sommeren kan afvikles i samarbejde med bl.a. Køge Handel og Borup Erhverv og søger i den forbindelse Køge Kommune om et tilskud på 514.500 kr.

Forslaget til aktiviteter er ifølge ansøgningen tænkt, som en fælles sammenhængende indsats for at afvikle spændende aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde gæster i Køge by og Borup over sommeren og efteråret 2021.

Målet med indsatsen er, ifølge ansøgningen, at markere Køgeområdet som et stærkt bud på fremtidens dynamisk handelsby til glæde for erhvervslivet og de lokale borgere, som sammen med vores gæster kan nyde vores attraktive udbud af shoppings- og turismeoplevelser.

Konkret omfatter genstart af handlen i Køge by og Borup sammenhængende aktiviteter for 820.000 kr. heraf ansøges altså Køge Kommune om hjælp til 514.500 kr. og Køge Handel og Borup Erhverv bidrager i givet fald tilsammen selv med 305.500 kr.

De foreslåede aktiviteter med budget, samarbejdspartnere og forventet effekt er:

 • Sand- eller træskulpturfestival
  Forventet effekt: Mere aktivitet og øget omsætning over sommeren i Køgeområdet.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 300.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 100.000 kr. Ansøger om 200.000 kr.
 • Rosé Rosé Festival
  Forventet effekt: Øget omsætning primo sommer i Køge by.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 250.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 114.000 kr. Ansøger om 136.000 kr.
 • Børnenes tirsdag
  Forventet effekt: Øget omsætning i sommerferien i Køge by.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 75.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 40.000 kr. Ansøger om 35.000 kr.
 • Live musik hver fredag
  Forventet effekt: Øget aktivitet i Køge by og større omsætning over sommeren.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 90.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 21.500 kr. Ansøger om 68.500 kr.
 • Kampagne Hold Køge Rent
  Forventet effekt: En ren og præsentabel Køge By og positiv bevægelse for at holde byen pæn.
  Samarbejdspartnere ETK, Køge Handel, butiksindehavere og interesserede ngo’er.
  Økonomi: 45.000 kr. heraf bidrager Connect Køge 10.000 kr. Ansøger om 35.000 kr.
 • Udsmykning og musik i Borup
  Forventet effekt: Øget aktivitet og omsætning over sommeren i Borupområdet.
  Samarbejdspartnere: Borup Erhverv.
  Økonomi: 60.000 kr. heraf bidrager Borup Erhverv med 20.000 kr. Ansøger om 40.000 kr.
Økonomi
Der er ikke i budget 2021 afsat midler til denne ansøgning om hjælp til genstart af handels- og turismelivet, hvorfor en imødekommelse af ansøgningen skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Bilag

Til toppen


135.   Medfinansiering af filial for klyngen Byggeri og anlæg


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. beslutter at Køge Kommune i perioden 2021-24 årligt bidrager til den kommunale medfinansiering af en regional filial af Klyngen for Bygge- og anlæg med 40.676 kr.
Baggrund og vurdering
Uddannelses-og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, udpegede i oktober 2020 14 nye, nationale videns- og erhvervsklynger, som fra 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.

Ingen af de 14 klynger var ved udpegningen placeret i Sjællandsregionen, og for at styrke de sjællandske virksomheders muligheder for at deltage i klyngernes udviklingsaktiviteter, blev derfor iværksat en indsats for at få tiltrukket og etableret filialer af en eller flere af klyngerne her til regionen.

Indsatsen har foreløbigt resulteret i, at klyngen for Byggeri og Anlæg ”We Build Denmark” vil etablere et regionalt kontor, sammen med Ressource City i Næstved, med henblik på at styrke indsatsen for bæredygtigt og cirkulært byggeri i Sjællandsregionen. Det regionale kontor vil sikre tilstedeværelse af to faglige årsværk. Rammeaftalen mellem KKR Sjælland og Gate 21, der er operatør for klyngen, fremgår af bilag 1.

Etableringen af et regionalt kontor i Næstved forudsætter en samlet kommunal finansiering på 1 mio. kr. årligt i 2021 – 2024. Næstved Kommune medfinansierer med 500.000 kr., og KKR Sjælland anbefaler at den resterende medfinansiering på 500.000 kr. årligt fordeles mellem alle de resterende kommuner i Region Sjælland fordelt efter befolkningstal. Det bevirker, at Køge Kommune årligt skal bidrage med 40.676 kr. Fordelingsnøglen for kommunerne i Region Sjælland fremgår af bilag 2.

Bygge- og anlægsklyngens tilbud og værdi for lokale virksomheder er beskrevet i bilag 3, hvor det bl.a. fremgår, klyngen er relevant for både håndværkere rådgivere, entreprenører, producenter, videns- og uddannelsesinstitutioner m.fl., dog primært for virksomheder med over 5 ansatte.

Klyngen kan understøtte lokale virksomheders forretningsmuligheder og innovationsaktiviteter via partnerskabsdannelser, kompetencer om bæredygtighed til medarbejderne, samt tilbud om deltagelse i innovationsprojekter med en række videns institutioner.

Klyngen kan bidrage til gode samarbejdsrelationer mellem virksomhederne og offentlige bygherrer om fx offentligt udbudte udviklingsprojekter.

Det fremgår af KKR Sjællands sag fra den 1. februar om ”Tværkommunal understøttelse af klynge-indsatsen i Sjællandsregionen”, at der arbejdes på etablering af min. 3 regionale klynge kontorer inkl. klyngen for bygge og anlæg.

KKR Sjælland anbefaler at efterfølgende regionale klynge kontorer også medfinansieres solidarisk ud fra samme model som anbefales i den konkrete sag.

Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt, at kommunens og regionens virksomheder har samme nærhed til de igangsatte klyngeinitiativer, som fx virksomhederne i universitetsbyerne, der huser hovedkontorerne for de fleste klynger og indstiller derfor at Køge Kommune bakker op om initiativet og bidrager til medfinansieringen.

Hvis de igangværende sonderinger hos de øvrige klyngeorganisationer og særligt de af KKR prioriterede fødevarer, miljøteknologi og Lifescience resulterer i forslag om etablering af flere filialer i Sjællandsregionen, så vil Økonomiudvalget blive orienteret og få forelagt forslag til medfinansiering af disse også.
Økonomi

Køge Kommunes medfinansiering af klyngen for Bygge- og anlæg koster årligt 40.676 kr. og finansieres via kontoen Erhvervsudvikling.

Bilag

Til toppen


136.   IT udstyr til Byrådet i perioden 2022-2025


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender den foreslåede IT-pakke til nye byrådsmedlemmer.Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller, at direktionen anmoder Økonomiudvalget om at godkende den foreslåede IT-pakke til nye byrådsmedlemmer.Direktionen 14-04-2021

Godkendt.

Politikerne får i udgangspunktet standard IPad, men borgmesteren oplyses om, at de evt. kan overveje at beslutte, at de vil have den store. Der er 2 måneders levering på denne, så beslutningen skal tages snart, så IT-pakkerne kan være klar til det nye byråd pr. 1/1-2022.

Baggrund og vurdering

Den 16. november 2021 afholdes der kommunalvalg. Kultur- og Økonomiforvaltningen foreslår, at
alle byrådsmedlemmer bliver tilbudt en IT-pakke indeholdende:

 • Køge Kommune bærbar computer
 • iPad 10,2" inkl. tastatur og cover, som supplement til computeren
 • Printer
 • Mus
 • Computertaske

Ny pris for udstyrspakken er ca. 11.910 kr. ekskl. datasimkort i iPads.

IT-pakken er identisk med pakken fra nuværende valgperiode. Alle byrådsmedlemmer får
udleveret en ny computer. De byrådsmedlemmer, der fortsætter i den kommende valgperiode,
beholder iPad og printer og andet tilbehør, som de har fået tidligere. Dette udskiftes kun ved
funktionsfejl.

Udvalgsformænd bliver endvidere tilbudt en standard mobiltelefon og tilhørende abonnement.
Udvalgsformænd, der fortsætter i den kommende valgperiode, beholder den telefon de har nu,
som kun udskiftes ved funktionsfejl.

Såfremt et byrådsmedlem fratræder i valgperioden, returneres det udleverede udstyr.

iPads og telefoner vil være indrullet i kommunens Device management system (MDM), således at
kommunal data på disse beskyttes. Det betyder også, at de kan nulstilles, og data slettes såfremt
enheden bliver kompromitteret.Den 16. november 2021 afholdes der kommunalvalg. Kultur og Økonomiforvaltningen foreslår, at alle byrådsmedlemmer bliver tilbudt en IT-pakke indeholdende:

 • Køge kommune bærbar computer
 • iPad som supplement hertil
 • Printer
 • Mus
 • Computertaske

Ny pris for udstyrspakken er ca 11.910 kr ekskl. datasimkort i iPads.

IT-pakken er identisk med pakken fra nuværende valgperiode. Alle byrådsmedlemmer får udleveret en ny computer. De byrådsmedlemmer, der fortsætter i den kommende valgperiode, beholder iPad og printer og andet tilbehør, som de har fået tidligere. Dette udskiftes kun ved funktionsfejl.

Udvalgsformænd bliver endvidere tilbudt en standard mobiltelefon og tilhørende abonnement. Udvalgsformænd, der fortsætter i den kommende valgperiode, beholder den telefon de har nu, som kun udskiftes ved funktionsfejl.

Såfremt et byrådsmedlem fratræder i valgperioden, returneres det udleverede udstyr. 

iPads og telefoner vil være indrullet i kommunens Device management system (MDM), således at kommunal data på disse beskyttes. Det betyder også, at de kan nulstilles, og data slettes såfremt enheden bliver kompromitteret.  

 

Økonomi
Der er dækning på kontoen til indkøb af IT-pakken til nye byrådsmedlemmer.

Der er dækning på kontoen til indkøb af IT-pakken til nye byrådsmedlemmer.

Til toppen


137.   Kommunale måltal 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orienteringen om den sammenhængende aktivitetsplan til efterretning
 2. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende følgende måltal for Køge Kommune
 • 30 % af folkeskolens afgangselever skal søge en erhvervsuddannelse i 2030
 • 63 % af afgangseleverne søger en gymnasiel uddannelse
 • 4 % af afgangseleverne søger FGU/STU
 • 3% af afgangseleverne søger øvrige.
Skoleudvalget 07-04-2021
Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltallet for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasser, jf. lovbekendtgørelsen for sammenhængende kommunal indsats.

Måltallet fordeles på 2 ungdomsuddannelsesretninger, henholdsvis erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse samt FGU/STU og Øvrige. Betegnelsen Øvrige dækker over: ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Den nationale målsætning er, at 30 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. 

I bilag 1 ses søgetallene for afgangselevers søgefrekvens til ungdomsuddannelser på landsplan og i Køge Kommune.

Køge Kommune har, jf. bilag 1, de seneste fem år haft et stabilt søgetal til eud-uddannelsen, hvis man ser bort fra sidste år, hvor der var et fald. I år fremgår det af bilaget, at søgefrekvensen for Køge Kommune er steget til 22,1 %, hvilket sammenlignet med sidste år er en stigning på 1,6 procentpoint.

Køge Kommune er en gennemsnitskommune og bliver ofte brugt som et eksempel på en kommune, der afspejler de nationale forhold. Derfor anbefaler forvaltningen, at ambitionen for Køge Kommune står mål med de nationale målsætninger i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne. Endvidere ses det i bilaget, at FGU/STU ligger lige under 4 %, hvilket også skal se i sammenhæng med, at de fleste unge som er i målgruppen til enten FGU eller STU ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Forvaltningen anbefaler derfor med baggrund i EUD-målsætningen, ovenstående bemærkning samt de seneste års udvikling af søgefrekvensen, følgende måltal 2030:

 • 30 % af afgangseleverne søger en erhvervsuddannelse.
 • 63 % af afgangseleverne søger en gymnasiel uddannelse.
 • 4 % af afgangseleverne søger FGU/STU.
 • 3 % af afgangseleverne søger øvrige.

For er opnå måltallet, særlig med fokus på erhvervsuddannelserne, er der brug for, at skolerne og vejledningen gør mere af det samme og også noget andet for at opfylde den nationale målsætning om, at 30 % af afgangseleverne skal søge en erhvervsuddannelse. Der er i de seneste år taget en række initiativer med betydning for søgningen til ungdomsuddannelser og mere målrettet søgning til erhvervsuddannelserne. Disse initiativer systematiseres fremadrettet i en sammenhængende aktivitetsplan, som hver skole i samarbejde med UUV udarbejder. Aktivitetsplanens ingredienser er:

(tidligere indsats som fortsætter pr. 2021)

 • Link Lidt Lettere arrangement én gang årligt mellem skoler og virksomheder
 • Skoletjenesten – skoler og vejledere videreformidler kontakter via den digitale platform
 • Skills stafet (har været virtuel 2020)
 • Hænderne fulde af EUD (èn temadag hvor alle udskolingslærere besøger EUD-uddannelserne)
 • Undervisning i Job og uddannelse ved UUV Køge

(nye indsatser med virkning fra 2021)

 • Struktureret virksomhedssamarbejde med indbygget undervisning skoleår 2021/2022
 • Erhvervsklasse
 • Projekt Træningsbaner - styrket og helhedsorienteret tilgang overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse ved Ungecentrum, Socialstyrelsen og FGU.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


138.   Cykelsti, Ejby - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der godkendes anlægsbevilling til TEU 23 Cykelsti - Ejby på i alt 14 mio. kr. til trafiksanering igennem Ll. Salby, passage af sydmotorvejen samt anlæg af strækning fra motorvejen til Ølbyvej
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af cykelstien, hvis entreprenørtilbud ligger indenfor gældende rammer og budget
 3. rådighedsbeløb og anlægsbevilling til TEU 23 Cykelsti - Ejby samles med TEU 144 Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge til et anlægsprojekt.
Teknik- og Ejendomsudvalget 08-04-2021
Ad. 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Første delstrækning af cykelstien fra Ejby til Køge blev udført i 2018 og 2019.

I forbindelse med Covid-19, blev der i 2020 fremrykket budget på 750.000 kr. til at kunne afholde rådgiverudbud og opstarte projektforslag for videreføring af stien til Ølbyvej i Køge. Der blev på daværende tidspunkt givet anlægsbevilling til TEU 144 Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge på 5,085 mio. kr. til delstrækningen fra Ll. Salby til sydmotorvejen.

Anlægsbevillingen til TEU 23 Cykelsti - Ejby på i alt 14 mio. kr. til trafiksanering igennem Ll. Salby skal afholde udgifterne til trafiksanering af strækningen igennem Ll. Salby, hvor det ikke er muligt at etablere en traditionel cykelsti. Her er der særlig fokus på en trafiksanering, der skal skabe tryghed og fremkommelighed for alle trafikanter på strækningen. 

Passage af sydmotorvejen skal ske i samarbejde med vejdirektoratet. I forbindelse med etablering af etape 1 blev både en motorvejsbro og en sporbærende bro passeret. Om passage af sydmotorvejen kan ske med samme konstruktion er endnu uvist og afhænger af den tekniske konstruktion og geometri under broen.

På strækningen fra Ll. Salby til motorvejen og videre til Ølbyvej påtænkes cykelstien anlagt efter samme model som etape 1, som dobbeltrettet cykelsti med skillerabat, hvor også afvanding håndteres.

Projektforslag skal ligge til grund for borgerdialog og kommunikation med tilstødende jordbesiddere på strækningen.

Når der har været afholdt fremvisning og dialog omkring forprojektet for borgere og lodsejere vil forvaltningen arbejde imod et detailprojekt, som skal ligge til grund for entreprenørudbud, arealerhvervelse og arkæologiske forundersøgelser mv.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i indstillingspunkt 1 søges anlægsbevilling på 14 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 (TEU 23). I indstillingspunkt 3 er der et ønske om at samle de 2 delprojekter og bevillinger vedrørende Ejby cykelsti til et projekt (TEU 144), og derfor søges der udgiftsneutral rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 og anlægsbevilling på i alt 14 mio. kr. Såfremt indstillingspunkt 3 godkendes vil ændringen i 2022 blive indarbejdet i anlægsplanen for 2022-2026 som en del af 1. behandlingen budget 2022-2026. 

indstillingspunkterne har ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.


Til toppen


139.   Køge Nord - ansøgning til Veluxfonden


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager følgende orientering vedrørende ansøgninger til Veluxfonden til efterretning
 2. bemyndiger forvaltningen til at medsende en hensigtserklæring til ansøgningen for 3-årigt praksis- og forskningsprojekt for Alders-inkluderende byer.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 26. januar 2021 Idræts-, Fritids- og Kulturplan for Køge Nord Skovby. Planen er resultatet af en omfattende og inddragende arbejdsproces med bl.a. lokale foreninger, borgere og øvrige interessenter og aktører.

Planen indeholder 10 tiltag med beskrivelse af idé, målgruppe, aktører og tidsperspektiv. Et af tiltagene i planen "Aktivitets- og oplevelsesstier" udspringer bl.a. af tidlig dialog og tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark om mulighed for, at dokumentation af de lovpligtige arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, tænkes som et aktiv for byudviklingen i området.

Ansøgninger til Veluxfonden

 1. Museum Sydøstdanmark    
  Meget ny viden om fortidens beboere i området er allerede kommet for dagen, og sideløbende med udgravninger og udvikling af Køge Nord området, har Museum Sydøstdanmark ansøgt Veluxfonden om et projekt med formålet anvende denne viden til at danne et nyt fælles udgangspunkt for eksisterende og nye beboere på stedet. Den aktive formidling – udvikling af Tidslinjen, foreslås som en vandrerute, der sætter den fælles historie i spil og skaber forbindelse mellem det nye og det eksisterende Køge Nord.
  Gennem det konkrete arbejde i Køge Nord er det projektets mål at udvikle en ny tilgang til arbejdet med den lovpligtige arkæologi på museerne, som fremadrette styrker dialogen mellem udgravningerne og den nutidige kontekst de foregår i; med andre ord er målet at skabe en strategi for en såkaldt Anvendt Arkæologi, se bilag 1.
  Museum Sydøstdanmark forventer svar på ansøgningen i maj 2021.
 2. Dominique + Serena, Den aldersindkluderende by
  Forvaltningen og Museum Sydøstdanmark har derudover været i dialog med tegnestuen Dominique + Serena som arbejder med aldersindkluderende byer og byrum. På den baggrund indgår Køge Nord som en mulig case i en interesse tilkendegivelse til Veluxfonden for et 3-årigt praksis- og forskningsprojekt, se bilag 2. Køge Nord casen fremgår af side 11-12.

  Projektet arbejder for at udvikle en by, der i højere grad end i dag imødekommer en mangfoldighed af mennesker med forskellig alder og funktionsniveau. I arbejdet anlægges et bredt perspektiv, der ikke kun anerkender den enkeltes behov for en fysisk tilgængelig by, men også har blik for nærmiljøets betydning for menneskers emotionelle og sociale liv. Et fokus på ældre menneskers behov i byplanlægningen vil kunne pege på aspekter af byens rum og liv, der ellers ofte udelades eller overdøves, men som kan være berigende for alle medlemmer i samfundet, uanset alder.

Velux har i marts 2021 svaret positivt på interesse tilkendegivelsen til projektet "Aldersinkluderende Byer" og inviteret til det videre ansøgningsforløb med frist 20. maj 2021.

I forbindelse med næste trin skal der ske præciseringer i ansøgningen, heriblandt i forhold til samarbejdet med case-kommunerne. I den forbindelse ønskes en hensigtserklæring fra Køge Kommune, som kan vedlægges ansøgningen, for at tilkendegive for fonden at projektet sikres forankring i kommunen. 

Forvaltningen og Museum Sydøstdanmark finder, at der kan være god synergien mellem de to ansøgte projekter og Idræts-, Fritids- og Kulturplanen ved en kombination af vandreruten og Aktivitets- og oplevelsesstigernes fysiske nedslag med fremtidige byrum i Køge Nord Skovby.

Konkret kunne peges på "Kulturpladsen" i Masterplan for Køge Nord Skovby, som midlertidigt byrum med mulighed for at sætte præg på design af fremtidigt permanent byrum. Byrummet ligger i tæt tilknytning til det fremtidige Kvartershus og området udlagt til fremtidig daginstitution og plejehjem, jf. bilag 3.   

Økonomi

Der er afsat midler i budgettet gennem handlingsplan for Idræts-, Fritids- og Kulturplanen bl.a. til realisering af "Aktivitets- og oplevelsesstier".

Realisering af projektet som permanent byrum vil skulle indarbejdes i budgettet og f.eks. kunne ske som kommunal byggemodning, som en del af en evt. renovering af Kvartershuset eller i forbindelse med senere udbygning af daginstitution.

Kommunikation
Kommunikation omkring projekterne vil ske i tæt koordinering og samarbejde mellem parter i projekterne.
Bilag

Til toppen


140.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1089 - Boliger i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 08-04-2021
Udsat.

Klima- og Planudvalget behandler sagen den 19. april 2021, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 15. december 2020 at sende forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Byrådet godkendte i august 2019 en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord, som danner grundlag for den fremtidige planlægning af Køge Nord. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord indenfor det stationsnære område omkring Køge Nord Station.

Formålet med lokalplan 1089 er at give mulighed for opførelse af de første boliger i byområdet, og lokalplanen er byggeretsgivende for 247 boliger. Herudover muliggør lokalplanen etablering af en stamvej til boligerne og en landskabsvold, som skal skærme boligerne fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden give mulighed for anvendelse af en eksisterende gård i Ølsemagle Landsby til kvarterhus og for etablering af parkeringspladser til Ølsemagle Kirke og kvarterhuset.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Indsigelse mod lokalplanens krav om en taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning.
 • Forslag om en højere parkeringsnorm
 • Forslag om at der indtænkes holdepladser til busser.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver anledning til en række præciseringer samt ændring af lokalplanens krav til taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning til et krav om en taghældning på minimum 5 grader.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden haft dialog med Vejdirektoratet, som har ønsket en uddybende redegørelse for håndtering af vejstøj og krævet skærpede støjkrav for delområderne 1a og 1b. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


141.   Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. sende Projektforslag for afmelding af fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby i høring blandt berørte borgere
 2. forvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslaget endeligt, under forudsætning af, at der ikke indkommer indsigelser i høringen.
Klima- og Planudvalget 08-04-2021
Godkendt. 

Udvalget ønsker at arbejde for og opfordrer til, at der findes en anden og mere bæredygtig varmeforsyning i området.

Baggrund og vurdering

Borup Varmeværk ønsker at afmelde det kollektive varmeforsyningsområde til fjernvarme, så det ikke længere omfatter Kimmerslev og Nr. Dalby. Indskrænkning af kollektive varmeforsyningsområder kræver kommunens godkendelse efter projektbekendtgørelsen.

Kimmerslev og Nr. Dalby blev udlagt som fjernvarmeområde ved godkendelsen af Projektforslag for udbygning af Borup Varmeværk i 2013. Fjernvarmeudbygningen til området er aldrig blevet gennemført grundet lav tilslutningsgrad fra borgerne i området.

Teknik- og Miljøforvaltningen har kontaktet Borup Varmeværk med henblik på at afklare varmeforsyningsforholdene for området. Borup Varmeværk har oplyst, at der ikke har kunnet opnås tilstrækkelig tilslutningsgrad til fjernvarmen, hvorfor det hverken selskabsøkonomisk eller samfundsøkonomisk er fordelagtigt at etablere fjernvarme til området. Borup Varmeværk har herefter indsendt anmodning om godkendelse af Projektforslag for at afmelde fjernvarme til Kimmerslev og Nr. Dalby. Projektgodkendelse vil fjerne Borup Varmeværks ret og pligt til varmeforsyning af bebyggelsen i området, samt muliggøre, at boligejerne kan søge statslige tilskudspuljer til varmepumper.

Forvaltningen bemærker i forhold til Køge Kommunes Klimaplan vedtaget i december 2020, at udskiftning af fossile varmekilder til individuelle varmepumper, er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling. Men konverteringen til individuelle varmepumper bør hovedsageligt foregå i områder, hvor der hverken kan ske tilslutning til fjernvarmenettet, og der ikke er mulighed for at etablere andre kollektive løsninger. Borup Varmeværk har dog i høringssvar til klimaplanen udtrykt interesse i et samarbejde vedr. Nørre Dalbys varmeforsyning.

Vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler, og er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, der er et krav for kommunal godkendelse.

Projektforslagets beregninger viser negativ samfunds- og selskabsøkonomi ved fjernvarmeudbygning til området i modsætning for etablering af individuelle varmepumper, da der er store omkostninger ved etablering af lange fjernvarmerør. Beregningerne beror sig på, at der alene kan opnås en tilslutningsgrad til fjernvarmen på 30 % svarende til tilsagnet til fjernvarmen i 2014. Beregningerne viser samtidigt, at hvis tilslutningsgraden bliver fordoblet, så der opnås 60 % tilslutning, vil der fortsat ikke kunne opnås en positiv samfundsøkonomi i projektet.

Forvaltningen bemærker dog, at etablering af fjernvarme vil være en økonomisk gevinst i et brugerøkonomisk perspektiv for borgerne i Nr. Dalby og Kimmerslev. Regnestykket understreger, at det sandsynligvis kan være økonomisk fordelagtigt for borgerne i Nr. Dalby og muligvis også Kimmerslev, hvis der etableres en decentral kollektiv varmeforsyning, som alternativ til individuelle varmepumper. Denne mulighed vil forvaltningen arbejde videre med i et eventuelt nyt projektforslag for decentral kollektiv varmeforsyning i området.

Høring
I henhold til projektbekendtgørelsen, skal Byrådet sende projektforslaget i 4 ugers høring ved forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Godkendelse af projektforslaget medfører ikke, at der skal afgives areal eller pålægges servitut, hvorfor forvaltningen vurderer, at der formelt set ikke er høringsberettigede parter.

Borup Varmeværk har dog foreslået, at projektforslaget sendes i høring ved borgene i Kimmerslev og Nr. Dalby, da borgerne kan have en berettiget forventning om fjernvarme og, at de derfor bør have mulighed for at gøre indsigelse til, at denne mulighed fjernes. Hvis der mod forventning kommer så mange indsigelser, at der bliver grundlag for at genoptage markedsføringen af fjernvarme, kan projektgodkendelsen herefter udskydes, indtil den forventede tilslutningsgrad er yderligere undersøgt.

Kommunens kompetence til at godkende projektforslag ligger hos Byrådet, som kan uddelegere sin godkendelseskompetencen til udvalget eller forvaltningen. Ved delegering af godkendelseskompetencen til forvaltningen, vil forvaltningen umiddelbart efter endt høring endeligt godkende projektforslaget og tilbageføre området til individuel varmeforsyning – forudsat, at der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i høringen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

Til toppen


142.   Levetidsforlængende indsats for Beredskabsstation i Lellinge - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til genoprettende vedligehold af Beredskabsstationen i Lellinge.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-04-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet har på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb under TEU 148 på 5,5 mio. kr. til genopretning af Beredskabsstationen i Lellinge.

Formålet med projektet er en levetidsforlængende indsats (primært genoprettende vedligehold af bygningernes klimaskal). De afsatte midler skal anvendes, så ejendommen vil kunne benyttes til formålet i yderligere 5-10 år, og der er derfor ikke tale om en modernisering eller ombygning af Beredskabsstationen.

Det bemærkes samtidig, at midlerne er afsat til alle kommunens bygninger på ejendommen, det vil sige, de to bygninger, der benyttes som garage for udrykningskøretøjerne og til personalet, og til den gamle saltlade, og til vognporten længst mod øst, hvor ETK Veje og Byrum har materiel stående.

Derudover skal midlerne bruges til udskiftning af pavillonerne, som af personalet benyttes til ophold og hvile.

Der er i foråret 2021 opstartet en række af projektgruppemøder, hvor repræsentanter fra brugerne (ETK Brand & Redning samt Falck) er deltagere. På disse møder drøftes den del af projektet, der vedrører de to bygninger, der bruges til garage for udrykningskøretøjerne og til personalet, samt den del der handler om udskiftning af pavilloner.

Projektet forventes gennemført i to parallelle spor, hvor det ene har fokus på genoprettende vedligehold af bygningerne og det andet på udskiftning af pavillonerne.

Under forudsætning af at der opnås anlægsbevilling på møderækken i april 2021, forventes det, at der gennemføres udbud af byggearbejderne i foråret 2021, og at arbejderne gennemføres med byggestart til sommer, og at de er afsluttet inden efterårsferien.

Samtidig vil den parallelle proces med udskiftning af opholds- og hvilepavillonerne blive gennemført. Det er forventningen, at udskiftning vil være gennemført inden sommer 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (TEU 148). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.


Til toppen


143.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


144.   EventueltTil toppen


145.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


146.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


147.   Orientering om kommuneplan og lokalplaner (Lukket punkt)Til toppen


148.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


149.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


150.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.09.21