Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 20.11.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


362.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


363.   4. Økonomiske Redegørelse 2018 - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at den fjerde Økonomiske Redegørelse 2018 på Økonomiudvalgets område drøftes, og at 

 1. det drøftes hvordan netto udfordringen under finansieringsområdet på 21,9 mio. kr. håndteres
 2. der godkendes bevillinger på i alt -5,7 mio. kr. i 2018 til finansiering af mindreindtægter under Teknik- og Ejendomsudvalget og finansieringsområdet vedrørende sikring og forsikring (-2,6 mio. kr.), Barselspuljen (-2,5 mio. kr.), driftssikring af boligbyggeri (-0,5 mio. kr.) samt Rådhusbetjente (-0,1 mio. kr.)
 3. der godkendes en udgiftsneutral omplacering på 0,9 mio. kr. fra aktivitetsområdet administrativ organisation til aktivitetsområdet redningsberedskab inden for Økonomiudvalget vedrørende Østsjællands Beredskab
   
 4. der godkendes en udgiftsneutral omplacering på 0,5 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende CDI myndighedsopgaver
      
 5. der godkendes en udgiftsneutral omplacering på 0,2 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende reduceret indtægter til administrationshonorarer på husleje
 6. der godkendes budgetneutral bevilling på 39,96 mio. kr. i 2018 vedrørende mindre låneoptag til erstatningsbyggeri Lyngtoften under finansieringsområdet, som finansieres af tilsvarende mindreudgifter til erstatningsbyggeri Lyngtoften under anlægsområdet
   
 7. der godkendes en budgetneutral bevilling på 41,3 mio. kr. i 2018 vedrørende mindre låneoptag til finansiering af jorddepotet under finansieringsområdet, som finansieres af tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet
 8. der godkendes budgetneutral bevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende ekstraordinært afdrag på lån, som finansieres af merindtægter på jorddepotet, idet jorddepotet er 100% lånefinansieret
 9. der godkendes budgetneutral bevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) på driftsområdet, som finansieres af merindtægter vedrørende LCP under finansieringsområdet
 10. der godkendes budgetneutral bevilling på -5,7 mio. kr. vedrørende merindtægter knyttet til Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som anvendes til finansiering af udmøntningen af LCP på driftsområdet for et tilsvarende beløb. 
Baggrund og vurdering
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet Økonomisk Redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

Den fjerde Økonomiske Redegørelse 2018 for Økonomiudvalget er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet og finansieringsområdet.

Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i 2018 et samlet budget på 431,4 mio. kr. Herudover har Økonomiudvalget ansvaret for finansieringsområdet.

Driftsområdet
I figur 1 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for de 3 aktivitetsområder.

Figur 1: Økonomiudvalget driftsområdet, mio. kr.

Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv forventede overførsler fra 2018 til 2019 af mindreudgifter på 18,3 mio. kr., håndtering af merudgifter på 0,7 mio. kr. ved udgiftsneutrale omplaceringer, udmøntning af LCP på 1,3 mio. kr. samt omplacering af 0,9 mio. kr. mellem aktivitetsområderne inden for Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalgets området forventes mindreudgifter på 5,7 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet. 

Mindreudgifterne på 5,7 mio. kr. er sammensat af 2,6 mio. kr. vedrørende sikring og forsikring, 2,5 mio. kr. vedrørende barselspuljen, 0,5 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri samt 0,1 mio. kr. vedrørende Rådhusbetjentene.

Hertil kommer udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 1,3 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) for 2018 er overordnet udgiftsneutral i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 2018 betyder udmøntningen af LCP på Økonomiudvalgets område en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende merindtægt under finansieringsområdet.

Herudover er der merudgifterne på 0,7 mio. kr., som er sammensat af merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende CDI myndighedsopgaver, som anbefales dækket af en omplacering fra Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor budgettet ligger. Hertil kommer mindreindtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende reduceret administrationshonorarer på husleje, som skyldes, at drift og vedligeholdelse af ejendommene er overgået til ETK, hvorfor mindreindtægten dækkes af udgiftsneutrale omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Inden for Økonomiudvalgets område anbefales en omplacering af mindreudgifter på 0,9 mio. kr. fra aktivitetsområdet administrativ organisation til aktivitetsområdet redningsberedskab. Omplaceringen skyldes merudgifter til Østsjællands Beredskab, som primært vedrører et vedtaget sparekrav, som ikke kunne indfries, da det var knyttet til en besparelse på udbud af brandkontrakter, som ikke blev realiseret.

Endelig er der forventede mindreudgifter på 18,3 mio. kr., som forventes overført til 2019.

Finansieringsområdet
I figur 2 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for finansieringsområdet.

Figur 2: Økonomiudvalget finansieringsområdet, mio. kr.

Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort ekskl. tekniske bevillinger af mindreindtægter på 95,2 mio. kr., forventede overførsler til 2019 på 3,7 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer af merindtægter på 0,1 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes overordnet set samlede mindreindtægter på 32,6 mio. kr. Nettoudfordringen er dog reelt kun 21,9 mio. kr., da mindreindtægterne knyttet til midtvejsreguleringen skal korrigeres for mindreudgifterne under beskæftigelsesområdet (7,2 mio. kr.) under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og indkomstoverførsler og refusion (3,6 mio. kr.) under Børneudvalget.

Udfordringen på 21,9 mio. kr. er sammensat af:

A) Der udestår fortsat netto mindreindtægter på 7,9 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskuddet. Den er en del af Økonomiaftalen og betyder, at Køge Kommunes bloktilskud i alt reduceres med 32,9 mio. kr. i 2018. Midtvejsreguleringen skal i princippet modsvares af tilsvarende mindreudgifter på beskæftigelsesområdet under driftsområdet. I tredje Økonomiske Redegørelse blev der dog fundet finansiering for 14,2 mio. kr. og i indeværende redegørelse er der kun indmeldt mindreudgifter på i alt 10,8 mio. kr. Der resterer således en udfordring på 7,9 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen.   

B) Mindreindtægter på 3 x 3,6 mio. kr. i alt 10,7 mio. kr. vedrørende grundskyld, som er knyttet til vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat foretaget af SKAT. Vurderingsændringerne betyder, at Køge Kommune med tilbagevirkende kraft skal tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat for de seneste 3 år for en række ejendomme, herunder en række større boligområder. 

C) Mindreindtægter på 3,3 mio. kr. vedrørende forventede mindreindtægter på Køge Kommunes obligationsportefølje.

Det anbefales på den baggrund, at Økonomiudvalget drøfter hvorledes den resterende udfordring på 21,9 mio. kr. skal håndteres. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at udfordringen under finansieringsområdet ikke var uventet. Derfor blev der på budgetseminariet taget højde for et potentielt kassetræk til en evt. kassefinansiering af udfordringen således, at en sådan ikke vil påvirke Køge Kommunes overordnede likviditet.  

I fjerde Økonomiske redegørelser, er der udover ovenstående, mindreindtægter under finansieringsområdet på i alt 95,2 mio. kr., som er af mere teknisk karakter. Heraf vedrører 34,0 mio. kr. erstatningsbyggeri Lyngtoften og 41,3 mio. kr. vedrører finansiering af jorddepotet. Herudover foretages et ekstraordinært afdrag på lånet for jorddepotet på 20,0 mio. kr., pga. ekstraordinære merindtægter. Mindreindtægterne vedrørende ældreboliger og finansiering af jorddepot modsvares af tilsvarende mindreudgifter og merindtægter under anlægsområdet.

Herudover forventes merindtægter på 5,7 mio. kr., vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som anbefales tilført kassen. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af et tilsvarende beløb på driftsområdet, da LCP overordnet er udgiftsneutral i forhold til kassen.

Endelig er der forventede overførsler til 2019 på netto 3,7 mio. kr. og er sammensat af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud samt mindreindtægter på 6,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Gældstyrelsen har tilbudt at købe Køge Kommunes privatretlige fordringer til en værdi af 0,8 mio. kr., som tilføres kassen. Tilbuddet er et led i et oprydningsarbejde i det tidligere SKAT, hvor der er indgået en generel aftale mellem KL og Gældsstyrelsen om vilkår for Statens opkøb af kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældstyrelsen. Da der ikke er en aftale endnu kan den først håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med regnskabet.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4-10: Anbefales.

Bilag

Til toppen


364.   4. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den fjerde Økonomiske Redegørelse
2018 drøftes og at

 1. det drøftes hvordan udfordringen på i alt 21,9 mio. kr. vedrørende udfordringer på finansieringsområdet skal håndteres
    
 2. Børneudvalgets beslutning om at arbejde videre med merforbruget på 13,2 mio. kr. tages til efterretning
 3. der godkendes bevillinger vedrørende serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet på driftsområdet på netto -12,8 mio. kr., som anvendes til finansiering af mindreindtægter på Teknik- og Ejendomsudvalget og finansieringsområdet, jf. bilag 2 (tabel 2)


 4. der godkendes budgetneutral bevilling på driftsområdet på 5,7 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende budgetneutral bevilling på finansieringsområdet på -5,7 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, jf. bilag 2 (tabel 2 og tabel 7)
 5. der godkendes budgetneutrale omplaceringer vedr. flere udvalg på drifts- og finansieringsområdet, jf. bilag 3 (tabel 2 og tabel 4)
 6. der godkendes en budgetneutral bevilling til rådighedsbeløb vedrørende jorddepotet på mindreudgifter (-5,0 mio. kr.) og merindtægter (-36,3 mio. kr.), som finansierer tilsvarende mindre låneoptag under finansieringsområdet på 41,3 mio. kr., jf. bilag 2 (tabel 7)
 7. der godkendes budgetneutral bevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende ekstraordinært afdrag på lån, som finansieres af merindtægter på jorddepotet, idet jorddepotet er 100% lånefinansieret, jf. bilag 2 (tabel 7)
 8. der godkendes en bevilling på -0,3 mio. kr. vedrørende Kapacitetspuljen til breddeidræt under anlægsområdet, som tilføres kassen
 9. der godkendes budgetneutrale bevillinger til rådighedsbeløb på afsatte midler til Erstatningsbyggeriet Lyngtoften (-39,2 mio. kr.) under anlægsområdet, som finansierer mindre låneoptag under finansieringsområdet (33,96 mio. kr.), jf. bilag 2 (tabel 7)
 10. der gives 1 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2018 til forbedringer af Lyngtoften finansieret af afsatte midler til erstatningsbyggeri Lyngtoften
 11. der godkendes udgiftsneutrale anlægsbevillinger, jf. bilag 3 (Anlægsområdet).
Baggrund og vurdering
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet Økonomisk Redegørelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Den fjerde Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune, mio. kr.

Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort inklusiv udfordringen på 13,2 mio. kr. under Børneudvalget på serviceområdet, men eksklusiv forventede overførsler fra 2018 til 2019. Herudover er der set bort fra tillægsbevillingerne vedr. erstatningsbyggeri Lyngtoften samt jorddepotet, da disse med undtagelse af førstnævnte er udgiftsneutrale i forhold til kassen. Erstatningsbyggeri Lyngtoften har dog en positiv nettoeffekt på kassen med 5,3 mio. kr. Dette er angivet i den overordnede tabel nedenfor, men er ikke indeholdt i figuren. 

Køge Kommunes samlede udfordringer fordelt på områder fremgår af nedenstående tabel, i mio. kr. Det skal bemærkes, at mindreudgifterne under indkomstoverførslerne på 10,8 mio. kr. indgår under punkt d i tabellen nedenfor.

Poster    Udvalg      Beløb
a) Udfordringen Børneudvalget      BU        13,2
b) Betalingsparkering      TEU          3,7
c) Mindreudgifter på ØU      ØU         -5,7
d) Udfordringen  finansieringsområdet      ØU         21,9
e) Lyngtoften og breddeidræt           -5,6
Køge Kommunes udfordring i alt        27,5

Driftsområdet

a) Udfordringer under Børneudvalget

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at Børneudvalget forventer merudgifter på 13,2 mio. kr. på driften. Heraf stammer 9,7 mio. kr. fra den allerede kendte udfordring på 9,7 mio. kr., som er videreført fra 3. Økonomiske Redegørelse. Herudover vedrører de resterende 3,6 mio. kr. fejlkontering af økonomisk støtte for 2,0 mio. kr., som ved en fejl blev bogført under indkomstoverførsler. Hertil kommer merudgifter på 1,3 mio. kr. hvilket skyldes, at interne behandlere ansat ude i byen ikke var medregnet i første omgang.

Børneudvalget behandlede den 7. november fjerde Økonomiske Redegørelse, hvor de besluttede, at forvaltningen arbejder videre med en plan for håndtering af merforbruget.

b) Mindreindtægter betalingsparkering

Der forventes mindreindtægter på 3,7 mio. kr. vedrørende betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget, som skyldes, at der er budgetteret med en nettoindtægt på 3,7 mio. kr., som skulle overføres til 2019, men pga. ny lovgivning er dette ikke længere muligt. Den nye lov betyder, at alle indtægter vil blive modregnet i bloktilskuddet fra Staten, hvis indtægterne overstiger udgifterne, hvilket i værste fald kan koste Køge Kommune 14,2 mio. kr. Der søges derfor en budgettilpasning på 3,7 mio. kr. med baggrund i lovændringen.

c) Mindreudgifter på Økonomiudvalget

På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på 5,7 mio. kr. under serviceområdet, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet. Mindreudgifterne er sammensat af 2,6 mio. kr. vedrørende sikring og forsikring, 2,5 mio. kr. vedrørende barselspuljen, 0,5 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri samt 0,1 mio. kr. vedrørende Rådhusbetjentene.   

Herudover forventes mindreudgifter og merindtægter på i alt 10,8 mio. kr. under indkomstoverførsler og andet heraf vedrører 7,2 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 3,6 mio. kr. Børneudvalget. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med mindreindtægterne til midtvejsreguleringen af indkomstoverførslerne, hvilket er nærmere beskrevet under finansieringsområdet. Mindreudgifterne er derfor indeholdt i punkt d i tabellen ovenfor.

Herudover er der en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene, jf. bilag 3.

Tabel 1: Status på serviceudgiftsloft, mio. kr.

Status på serviceudgiftsloftet        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.640,8
Korrektion af serviceudgiftsloftet             1,1
Forventede serviceudgifter      2.632,9
Råderum ift.serviceudgiftsloftet          -6,8

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 6,8 mio. kr. på trods af, at Børneudvalget udfordring ikke dækkes af kompenserende besparelser i 2018. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

d) Finansieringsområdet

Figur 2: Samlet overblik over finansieringsområdet, mio. kr.


Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort ekskl. tekniske bevillinger af mindreindtægter på 95,2 mio. kr., forventede overførsler til 2019 på 3,7 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer af merindtægter på 0,1 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes overordnet set samlede mindreindtægter på 32,6 mio. kr. Nettoudfordringen er dog reelt kun 21,9 mio. kr., da mindreindtægterne knyttet til midtvejsreguleringen skal korrigeres for mindreudgifterne under beskæftigelsesområdet (7,2 mio. kr.) under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og indkomstoverførsler og refusion (3,6 mio. kr.) under Børneudvalget.

Udfordringen på 21,9 mio. kr. er sammensat af følgende 3 hovedpunkter:

I
Der udestår fortsat netto mindreindtægter på 7,9 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskuddet. Den er en del af Økonomiaftalen og betyder, at Køge Kommunes bloktilskud i alt reduceres med 32,9 mio. kr. i 2018. Midtvejsreguleringen skal i princippet modsvares af tilsvarende mindreudgifter på beskæftigelsesområdet under driftsområdet. I tredje Økonomiske Redegørelse blev der dog fundet finansiering for 14,2 mio. kr. og i indeværende redegørelse er der kun indmeldt mindreudgifter på i alt 10,8 mio. kr. Der resterer således en udfordring på 7,9 mio. kr. til finansiering af midtvejsreguleringen.   

II
Mindreindtægter på 3 x 3,6 mio. kr. i alt 10,7 mio. kr. vedrørende grundskyld, som er knyttet til vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat foretaget af SKAT. Vurderingsændringerne betyder, at Køge Kommune med tilbagevirkende kraft skal tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat for de seneste 3 år for en række ejendomme, herunder en række større boligområder. 

III
Mindreindtægter på 3,3 mio. kr. vedrørende forventede mindreindtægter på Køge Kommunes obligationsportefølje.

Det anbefales på den baggrund, at Økonomiudvalget drøfter hvorledes den resterende udfordring på 21,9 mio. kr. skal håndteres. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at udfordringen under finansieringsområdet ikke var uventet. Derfor blev der på budgetseminariet taget højde for et potentielt kassetræk til en evt. kassefinansiering af udfordringen således, at en sådan ikke vil påvirke Køge Kommunes overordnede likviditet.  

I fjerde Økonomiske Redegørelser, er der udover ovenstående, mindreindtægter under finansieringsområdet på i alt 95,2 mio. kr., som er af mere teknisk karakter. Heraf vedrører 34,0 mio. kr. erstatningsbyggeri Lyngtoften og 41,3 mio. kr. vedrører finansiering af jorddepotet. Herudover foretages et ekstraordinært afdrag på lånet for jorddepotet på 20,0 mio. kr., pga. ekstraordinære merindtægter. Mindreindtægterne vedrørende ældreboliger og finansiering af jorddepot modsvares af tilsvarende mindreudgifter og merindtægter under anlægsområdet.

Herudover forventes merindtægter på 5,7 mio. kr., vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som anbefales tilført kassen. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af et tilsvarende beløb på driftsområdet, da LCP overordnet er udgiftsneutral i forhold til kassen.

Endelig er der forventede overførsler til 2019 på netto 3,7 mio. kr. og er sammensat af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud samt mindreindtægter på 6,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Gældstyrelsen har tilbudt at købe Køge Kommunes privatretlige fordringer til en værdi af 0,8 mio. kr., som tilføres kassen. Tilbuddet er et led i et oprydningsarbejde i det tidligere SKAT, hvor der er indgået en generel aftale mellem KL og Gældsstyrelsen om vilkår for statens opkøb af kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældstyrelsen. Da der ikke er en aftale endnu kan den først håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med regnskabet.

e) Anlægsområdet 

På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt. Det anbefales dog i indeværende redegørelse at lægge budgettet knyttet til erstatningsbyggeriet Lyngtoften i kassen, da den ikke er prioriteret i anlægsplanen 2019-23. Budgettet er på i alt 40,2 mio. kr., hvoraf 39,2 mio. kr. anbefales tilført kassen og de resterende 1,0 mio. kr. anbefales afsat til forbedringer af det nuværende Lyngtoften. Nettoeffekten er dog kun 5,3 mio. kr., da der er et tilsvarende mindre låneoptag under finansieringsområdet på ca. 34,0 mio. kr.

Herudover er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. kapacitetspulje breddeidræt, som anbefales tilført kassen.

Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 365,2 mio. kr. ekskl. Jorddepotet, og der forventes overførsel af mindreudgifter til 2019 på 140,1 mio. kr.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes en overskridelse af anlægsudgifterne på 9,9 mio. i 2018 i forhold til vedtaget budget, jf. tabellen nedenfor.

Status ift. skattefinansierede anlæg        Beløb
Vedtaget anlægsudgift         213,7
Forventet regnskab anlæg         223,6
Råderum ift. skattefinansierede anlæg (Overskridelse)            9,9

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 135,4 mio. kr., som ligger over det normale overførelsesniveau på 115-125 mio. kr. Såfremt overførslerne rammer det normale overførselsniveau, betyder det en større overskridelse af anlægsloftet i 2018, og dermed en mindre forskydning af problemet til 2019, hvor Regeringen ligeledes har hjemmel til at aktivere sanktioner, såvel som de har i 2018. 

Jordforsyningen forventer mindreudgifter for 13,2 mio. kr., som forventes overført til 2019. På indtægtssiden er der realiseret indtægter for i alt 53,3 mio. kr., svarende til merindtægter på 0,6 mio. kr. Såfremt salgsbetingelserne bliver opfyldt, kan mærkning af anlæg på 5,8 mio. kr. vedrørende vedligehold af ejendomme ophæves.

For Jorddepotet forventes mindreudgifter i 2018 på 5,0 mio. kr. og merindtægter på 36,3 mio. kr., som modsvares af bevillinger til mindre låneoptagelse under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb, jf. afsnittet ovenfor. Jorddepotet er 100 % lånefinansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen.

På det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 167,3 mio. kr., hvoraf 126,9 mio. kr. forventes overført til 2019. Heraf vedrører hovedparten af overførslerne projekter under Serviceanlæg (109,6 mio. kr.), Vedligehold (10,5 mio. kr.) samt Ældreboliger og sociale institutioner (6,5 mio. kr.), hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansierede anlægsudgifter.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. september 2018 305,6 mio. kr. 

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at udfordringen på finansieringsområdet dækkes af kassen.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Ad 3-10: Anbefales.

Bilag

Til toppen


365.   Godkendelse af skema B - opførelse af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. projektet godkendes med de bygningsmæssige ændringer, der er foretaget siden godkendelsen af skema A - herunder, at der opføres 72 boliger mod de tidligere godkendte 70 boliger
 2. anskaffelsessummen på 88.305.000 kr. godkendes
 3. grundkapitallånet på 8.831.000 kr. godkendes
 4. forøgelsen af grundkapitallånet på 216.000 kr. finansieres af mindre forbrug på Økonomiudvalgets driftsbudget
 5. der gives kommunal garanti for den del af låneoptagelsen, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi

 6. den beregnede gennemsnitlige husleje på 1.035 kr./m2 pr. år ekskl. forbrug og inkl. fradrag af ungdomsboligbidrag godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 20. december 2016 tilsagn (Skema A) til opførelse af 70 almene ungdomsboliger ved Campus Køge. Domea fremsender nu Skema B for projektet med anmodning om, at det godkendes af Byrådet.

Det skal bemærkes, at forvaltningen undtagelsesvis har forlænget fristen for aflevering af Skema B, da det i forbindelse med udbudsrunden har været nødvendigt at foretage projektjusteringer for at holde byggeriet indenfor maksimumbeløbet. Økonomiudvalget er orienteret om projektjusteringerne den 14. august 2018.

De primære ændringer, der er foretaget i forhold til det oprindelige projekt, som blev godkendt ved Skema A, er følgende:

 • Altanerne er erstattet med franske altaner, som giver mere dagslys i boligerne
 • Indretningen af to-rumsboligerne er blevet ændret til en mere fleksibel løsning med flere indretningsmuligheder. Beboerne får med den nye løsning et lukket værelse og et alrum/åbent værelse i forlængelse af køkkenet - med mulighed for, at der kan opsættes en skillevæg hvis der er behov for to lukkede værelser
 • Skærmvæg mod motorvej udføres som strækmetal med forskellig åbenhed
 • Facaderne begrønnes med klatreplanter
 • Antallet af boliger er steget fra 70 til 72. Boligstørrelserne har ikke ændret sig, men loftshøjden er reduceret og der er ikke hems i lejlighederne, som det oprindelig var planlagt.

Planafdelingen har udarbejdet et notat med en vurdering af det ændrede projekt. Af vurderingen fremgår, at ændringerne er foretaget i en tæt dialog mellem Domea, KHS-Arkitekter og Køge Kommune. Planafdelingen betragter projektet, i den nuværende form, som et tilfredsstillende byggeri, der på nogle områder er forringet og på andre områder forbedret i forhold til det oprindelige projekt.

Der er udstedt byggetilladelse til projektet den 24. oktober 2018.

Såfremt Køge Byråd godkender Skema B forventes byggeriet igangsat umiddelbart efter godkendelsen og det forventes afsluttet den 1. marts 2020.

Anskaffelsessum og finansiering
Den samlede anskaffelsessum i Skema er B opgjort til 88.305.000 kr., svarende til den maksimale anskaffelsessum. Anskaffelsessummen er steget med 2.156.000 kr. i forhold til Skema A, hvilket skyldes regulering af maksimumbeløbet for almene ungdomsboliger. 

Det kommunale grundkapitallån (10 %) er, som følge af den øgede anskaffelsessum, steget til 8.831.000 kr., hvilket er en stigning på 216.000 kr. i forhold til det på Skema A godkendte grundkapitallån. 

Udover at betale grundkapitallånet på 8.831.000 kr. skal Køge Byråd garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først opgøres ved byggeriets afslutning. Domea oplyser, at garantiprocenten på nuværende tidspunkt forventes at blive 54,63 % af det samlede realkreditlån på 77.708.000 kr. svarende til 42.451.880 kr.

Finansiering af anskaffelsessummen:

   Skema A  Skema B
 Realkreditlån (88 %)    75,811 mio. kr.  77,708 mio. kr. 
 Grundkapitallån (10 %)     8,615 mio. kr.      8,831 mio. kr.
 Beboerindskud (2 %)      1,723 mio. kr.      1,766 mio. kr.
 I alt   86,149 mio. kr.    88,305 mio. kr. 

Fordeling af anskaffelsessummens udgifter:

   Skema A  Skema B
 Grundudgifter   15,184 mio. kr. (17,6 %)     9,783 mio. kr. (11,1 %) 
 Entrepriseudgifter    56,283 mio. kr. (65,3 %)   62,089 mio. kr. (70,3 %)
 Omkostninger  13,328 mio. kr. (15,5 %)   15,049 mio. kr. (17,0 %)
 Gebyrer    1,354 mio. kr. (1,6 %)     1,384 mio. kr. (1,6 %)
 I alt  86,149 mio. kr.   88,305 mio. kr.

I relation til den store afvigelse i grundudgifter fra Skema A til Skema B skal det bemærkes, at det skyldes mindre udgifter til tilslutningsafgifter end oprindelig antaget. Besparelsen på tilslutningsafgifter er anvendt til øgede entrepriseudgifter.  

Antal boliger og husleje
Antallet af to-rumsboliger er, som nævnt ovenfor, øget fra 30 til 32 siden Skema A blev godkendt og det samlede antal boliger er derfor 72. Det samlede bruttoetageareal er uændret 3.093 m2. Der er blevet mere boligareal og mindre altangangsareal, hvorfor størrelsen på de enkelte boliger er uændrede.

Den gennemsnitlige husleje er på Skema B beregnet til 1.035 kr./m2 pr. år ekskl. forbrug og inkl. fradrag af ungdomsboligbidrag. 

Den månedlige husleje for en et-rumsbolig vil være ca. 3.340 kr. og for en 2-rumsbolig ca. 4.160 kr.

Forvaltningen har sammenlignet huslejen med andre ungdomsboliger og kan konkludere, at den ligger i den højere ende. Set i relation til, at det er nye boliger og de ligger centralt ved Campus Køge vurderes der dog ikke at blive problemer med at udleje boligerne.

Særlige vilkår

Ved godkendelse af Skema A stillede Byrådet som særlige vilkår, at

 • der bliver koblet en ekstern virksomhed/advokat direkte på projektet for løbende at gennemføre risikostyring og løbende gennemføre kvalitetsvurdering af byggeprocessen. Kontrollen og tilsynet skal også ske forud for indflytningen.
 • de "Vilkår om socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausul", som anvendes i forbindelse med Køge Kommunens egne anlægsopgaver også anvendes i udbuddet, der lægger til grund for opførelse af ungdomsboligerne. 

Domea oplyser, i forbindelse med fremsendelse af Skema B, at byggeriet er tilmeldt byggeriets evalueringscenter og at totalrådgiver fører kontrol med byggeriet i hele opførelsesperioden, med fagtilsyn for alle fag og udfører byggeledelse. 

Endvidere oplyser Domea, at Køge Kommunes "Vilkår om socialt og etisk ansvar samt uddannelsesklausul" er gjort gældende i den indgåede entreprisekontrakt.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en budgetneutral bevilling til forøget grundkapitalindskud på 216.000 som er finansieret af overskud på Økonomiudvalgets budget. Det skal hertil oplyses, at der var i budget 2018 var afsat 5,1 mio. kr. til formålet, men på baggrund af ændret projektplan for byggeriet blev det afsatte budget lagt i kassen ved 2. Økonomiske Redegørelse 2018. Der er i regnskabsår 2017 afholdt udgifter for i alt 8.614.900 kr. og således vil de samlede udgifter blive 8.830.900 kr. Den budgetneutrale bevilling er indarbejdet i 4. Økonomiske Redegørelse 2018.
Beslutning

Ad 1-6: Anbefales.

Bilag

Til toppen


366.   Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 - 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde (inkl. allonge for 2019) forlænges fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020.

Børneudvalget 07-11-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Skoleudvalget 07-11-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 12-11-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen
Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i Regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. på grund af forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. I forhold til taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.  

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen. 

e. Takstanbefaling 2019
KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen. 

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen
KKR Sjælland godkendte den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december 2018. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december 2018. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020. 

Køge Kommunes Handicapråd har haft sagen i høring og har ingen bemærkninger til forlængelsen af rammeaftalen.

Økonomi
Der henvises til takstafsnittene ovenfor.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


367.   Ferieplan for skolerne 2019/2020 og 2020/2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til 

Skoleudvalget, at udvalget godkender

 1. enten, at ferieplan for skoleåret 2019/2020 ændres, så juleferien forlænges til og med søndag den 5. januar 2020 og én skoledag placeres efter lokal beslutning i de enkelte skolebestyrelser
 2. eller, at ferieplan for skoleåret 2019/2020 ændres, så juleferien forlænges, så den starter fredag den 20. december 2019
 3. ferieplan for skoleåret 2020/2021.

Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

     4. første skoledag i skoleåret 2019/2020 bliver mandag den 12. august 2019
     5. første skoledag i skoleåret 2020/2021 bliver mandag den 10. august 2020.

Skoleudvalget 07-11-2018
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Ikke godkendt.
Ad. 3: Godkendt.
Ad. 4 og 5: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund og vurdering

Forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 har været til høring i skolebestyrelserne.

Sagen sendes videre til Byrådets godkendelse af, at skoleårets første skoledag i 2019/2020 er mandag den 12. august 2019, samt at skoleårets første skoledag i 2020/2021 er mandag den 10. august 2020 jævnfør folkeskolelovens §14A.

Forslag til ændringer i ferieplanen for 2019/2020:

 • Bestyrelserne på Alkestrupskolen, Borup Skole, Herfølge Skole, Højelse Skole og Vemmedrupskolen er enige om, at første skoledag i skoleåret bør være mandag den 12. august 2019 i stedet for tirsdag den 13. august 2019.
 • Bestyrelserne på Alkestrupskolen og Vemmedrupskolen foreslår derudover, at juleferien forlænges, så første skoledag efter juleferien bliver mandag den 6. januar 2020. Dette forslag betyder, at ferieplanen kommer til at mangle en skoledag i forhold til praksis med 200 skoledage per år. Bestyrelserne foreslår, at den sidste skoledag placeres efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Det vil give skolerne mulighed for f.eks. at inddrage en lørdag som en fælles temadag/åben skoledag evt. med deltagelse af forældre. 
 • Bestyrelsen på Herfølge Skole foreslår, at juleferien forlænges med fredag den 20. december 2019.
 • Bestyrelserne på Borup Skole og Højelse Skole foreslår, at juleferien forlænges med torsdag den 2. januar 2020.
 • Bestyrelserne på Asgård Skole, Hastrupskolen, Skovboskolen og Søndre Skole har behandlet forslag til ferieplan, men har ingen kommentarer.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen ser to ændringsforslag som kan imødekomme skolernes ønsker:
Ad. 1. Ferieplanen ændres, så skoleåret starter mandag den 12. august 2019. Derud over forlænges juleferien til og med søndag den 5. januar 2020, og som et forsøg placeres én skoledag efter lokal beslutning i skolebestyrelsen. Beslutning om den sidste skoledag træffes så tidligt om muligt og senest 1. maj 2019.

Ad. 2. Ferieplanen ændres, så skoleåret starter mandag den 12. august 2019. Derudover forlænges juleferien, så den starter fredag den 20. december 2019.

Ingen af bestyrelserne har ændringsforslag til ferieplanen for 2020/2021.

Økonomi
Forslag til ferieplan har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 4-5: Anbefales.

Bilag

Til toppen


368.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


369.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.


Til toppen


370.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


371.   Køge Idrætspark - Genudbud af Byggeret 2 (Lukket punkt)Til toppen


372.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


373.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.10.19