Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 10.05.2022 kl. 17:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Thomas Kampmann, (C)

132.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


133.   Kommunale erhvervspræstationer 2022


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene drøfter og tager orienteringen om rapporten Kommunale erhvervspræstationer 2022 til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 06-04-2022
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Konsulentvirksomheden Irisgroup har siden 2019 analyseret erhvervsudviklingen i de danske kommuner og udgiver en gang årligt en rapport med rangering af kommunerne på baggrund af deres præstationer.

Præstationerne er beregnet på baggrund af tre kategorier: Eksport, Iværksættere og vækstvirksomheder samt arbejdspladser, indkomst og produktivitet.

I 2019 blev Køge Kommune samlet placeret som nr. 16, i 2020 som nr. 15 og i 2021 som nr. 26.

Nu har Iris Group så udgivet rapporten Kommunale erhvervspræstationer 2022, hvor Køge Kommune samlet bliver rangeret som nr. 8 – klart bedst af kommunerne i Region Sjælland.

Køge Kommunes placering i de tre hovedkategorier:

 • Eksport, hvor Køge er placeret som nr. 52
 • Iværksættere og vækstvirksomheder, hvor Køge Kommune er placeret som nr. 16
 • Arbejdspladser, indkomst og produktivitet, hvor Køge Kommune er placeret som nr. 4!

Rapporten og en supplerende analyse af udviklingen i Køge Kommune er vedhæftet som bilag og vil blive gennemgået på selve mødet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


134.   Genoptagelse af lokalplan 1086 for blandede byfunktioner syd for Køge Nord Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Klima- og Planudvalget, at

 1. udvalget genoptager arbejdet med lokalplan 1086 for blandede byfunktioner i Køge Nord syd for Køge Nord Station

  Økonomiudvalget, at
 2. tage følgende orientering om ændret projekt og udvidet byggemulighed i masterplanens delområde D til efterretning.
Klima- og Planudvalget 07-04-2022
Ad. 1: Godkendt.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget igangsatte den 5. november 2020 lokalplan 1086 for boliger i Køge Nord på det  privatejede areal matrikel 12a, Ølsemagle By, Ølsemagle, som ligger syd for Køge Nord Station.  Lokalplanen havde til formål at muliggøre op til 25.000 etagemeter svarende til ca. 300 boliger. Lokalplanen blev sat i bero i april 2021 bl.a. på baggrund af Planklagenævnets afgørelse i marts 2021, hvor nævnet ophævede en lokalplan for boliger i Vallensbæk Kommune i et område belastet af støj fra Køge Bugt Motorvejen. 

Derudover blev der truffet en række andre afgørelser vedrørende planlovens § 15a, som skal forhindre, at der udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder. I forlængelse heraf har Bolig- og Planstyrelsen udgivet et servicetjek af planloven, jf. bilag 1. Dette giver samlet set et overblik over, hvordan man må og skal tolke planlovens § 15a.

Støjpåvirkningen på arealet er de senere år kortlagt gennem en række støjundersøgelser. Undersøgelserne har haft til formål at belyse en forventet støjpåvirkning ved planlægningssituationer i forbindelse med forskellige projektforslag, samt at identificere løsninger, som kan afhjælpe støjpåvirkningen. Det har givet anledning til en tilpasset bebyggelsesplan, som også lå til grund for starteredegørelsen i 2020, hvor bebyggelsen i sig selv skulle skærme bedst muligt mod støj. Støjbelastningen har gennem perioden været stigende i hele Køge Nord, som konsekvens af Køge Bugt Motorvejens udvidelse og øget trafik.

I forhold til planlægningssituationen på arealet vurderes det ikke som teknisk og økonomisk
muligt at identificere løsninger, der kan reducere støjen til de vejledende grænseværdier overalt i
området og på alle facader. Det vurderes ligeledes, at der er tale om vedblivende støj, fordi støjen fra Køge Bugt Motorvejen kun i nogen grad kan reduceres ved afskærmning. På baggrund af planklagenævnets afgørelser vurderes, at byudviklingsområdet er omfattet af planlovens undtagelsesbestemmelse om isolering af ny boligbebyggelse mod støj og afskærmning af udendørs opholdsarealer (§ 15, stk. 2, nr. 26), hvis området planlægges for blandede byfunktioner.

Startredegørelse for ændret projekt og udvidet byggemulighed
På den baggrund har den private udvikler anmodet om en byggeretsgivende lokalplan for udvikling af boligområde suppleret med liberalt erhverv og fremsendt en ny startredegørelse, der beskriver det projekt, som ønskes realiseret. Jf. bilag 2.

Området indgår i masterplan Køge Nord - Køge Nord Stationsnær Skovby (2019) - delområde D med 25.000 etagemeter, som kan udbygges i første fase. Realisering af delområdet kræver en byggeretsgivende lokalplan for arealet, som i dag alene er omfattet af en rammelokalplan - 1046. Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til centerområde i nærhed af Køge Nord Station. Arealet ligger udenfor det udpegede lokalcenter. 

Det ændrede projekt indeholder 20.000 etagemeter bolig svarende til ca. 240 boliger samt 5.000 etagementer til private studieboliger svarende til ca. 145 boliger. Således ender den samlede boligmængde på ca. 385 boliger, hvilket er en større boligmængde end udgangspunktet. Derudover ønskes mulighed for fælleshus for bebyggelsen på 400 m2 med mulighed for blandede funktioner samt 3.000 etagemeter liberalt erhverv.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at området med sin placering mellem Køge Nord Station og Campus er en fornuftig placering af studieboliger, og at den øgede samlede boligmængde ikke vil betyde øget trafik og lignende i forhold til den tidligere boligmængde. Studieboligerne tinglyses ved servitut sammen med lokalplanen på ejendommen for at sikre, at anvendelsen som studieboliger opretholdes. I forhold til udvidet byggemulighed med erhverv er det forvaltningens vurdering, at den ønskede mængde erhverv kan rummes indenfor den samlede ramme for kontor- og serviceerhverv for Køge Nord i Kommuneplanen.

Det vurderes derudover, at trafikmængden kan håndteres som beskrevet i startredegørelsen. Dog er den gennemgående sti, som udlagt i lokalplan 1046, med kobling gennem lokalplanområdet og videre til eksisterende sti mod Campus og mod Køge Nord Station nødvendig for den øgede mængde bløde trafikanter studieboligerne vil medføre bl.a. af trafiksikkerhedsmæssige årsager. 

Forvaltningen vurderer, at der derudover vil kunne opnås en højere kvalitet i infrastruktur for bløde trafikanter ved realisering af en direkte stiforbindelse mellem lokalplanområdet og Køge Nord Station.   

Siden første startredegørelse er der, udover ændret anvendelse, arbejdet videre med bl.a. regnvandshåndtering, trafikafvikling og arkitektur, særlig lydisolerede vinduer. I forbindelse med lokalplanen skal der arbejdes videre med:

 • Landskabsplanen - terræn, klimasikring og beplantning.
 • Mikroklima i gårdrum.
 • Stiforbindelser internt i området og til den omkringliggende by.
 • Parkering og trafiksikkerhed.
 • Tryghedsskabende tiltag på friarealer og omkring bebyggelsens stueetager.
Økonomi
Indstillingen har ingen direkte konsekvens for Køge Kommune, men etablering af stier, der kobler lokalplanområdet på det eksisterede stinet til Campus og til Køge Nord Station, vil skulle indarbejdes i det kommunale budget. 
Kommunikation

I forbindelse med igangsættelse af lokalplanen blev der afholdt digitalt for-offentlighedsborgermøde den 9. december 2020. Input fra borgermødet fremgår af bilag 3. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår følgende inddragelse i forbindelse med genoptagelsen af lokalplanarbejdet:

 • Følgegruppen for Køge Nord orienteres om lokalplan 1086.
 • Startredegørelsen udsendes i partshøring for ejendommen Ølsemagle Kirkevej nr. 57.

Nyt borgermøde foreslås afholdt i forbindelse med offentlighedsperioden, når et lokalplanforslag er vedtaget.

Beslutning
Ad 2: Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


135.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


136.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


137.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


138.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


139.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.05.22