Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 06.10.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


412.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


413.   Anden behandling af budget 2016-19


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget 2016-19 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 
 1. skattesatser tages til efterretning,
 2. valg af statsgaranti godkendes,
 3. takster for 2016 jf. bilag 1, godkendes,   
 4. tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2016-19 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2, 
 5. ”Aftale om budget 2016-19” godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3.B,  
 6. eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
 7. budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling.

Jeppe H. Lindberg (I) deltager ved fremlæggelsen af sagen.

Baggrund og vurdering
Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2016-19 den 8. september 2015. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2016-19 finder sted i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og i Byrådet den 8. oktober 2015.

Til andenbehandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner, som anbefales indarbejdet i budget 2016-19. Herudover har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Dansk Folkeparti (herefter benævnt C, V, A, F, Ø, O) den 27. september 2015 indgået forlig om budget 2016-19. Eventuelt høringssvar fra Hoved MED-udvalget (HMU) til budgetforliget vil foreligge til mødet.

Budgetforliget sættes under punkt 4 til afstemning som politiske ændringsforslag. De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift (side 1), B. Anlæg (side 5) og C. Finansiering (side 6). Alle tre kategorier er underopdelt i ”Tekniske Korrektioner” og ”Politiske ændringsforslag”.

Under punkt A. Drift er ændringsforslagene yderligere opdelt i forhold til, hvilke politiske udvalg ændringerne vedrører. 

Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2016-19 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: 

Ad 1: Skattesatser
Budgetforslag 2016-19 og ændringsforslaget til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2015.

De indarbejdede skattesatser udgør: 
Skattesatser

2015 og 2016

Kommunal indkomstskat24,9 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 
Kommunal grundskyld (produktionsjord)
21,038 promille
6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi)8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)10,519 promille

Ad 2: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler valg af statsgaranti i 2016. I budgetforslag 2016-19 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2016 og selvbudgettering i 2017-19. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 9. september 2015. 

Ad 3: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2016-19 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er vedlagt som bilag 1.

Ændringsforslag til budget 2016-19 kan give anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, jf. punkt 6.  

Ad 4: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag
Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2 (Drift side 1, Anlæg side 5 og Finansiering side 6). 

De væsentligste tekniske korrektioner vedrører:   
- Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet.
- Ændrede budgetforudsætninger på kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelse og førtidspension.
- Tilretning af afledt drift på anlægsprojekter samt udgifter til flygtninge.
- Hertil kommer en række budgetneutrale omplaceringer (markeret grå i afstemningslisten). 

Budgetforslag 2016-19 inklusive de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et reelt kassetræk på 22,6 mio. kr. i perioden 2016-19. Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 5: ”Aftale om budget 2016-19”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2016-19: ”Aftale om budget 2016-19” til godkendelse. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.A og 3.B.  

Ad 6: Ændringer efter andenbehandlingen
Byrådets andenbehandling af budget 2016-19 kan give anledning til ændringer som følge af PL-fremskrivningen på artsniveau og til ændringer i takstberegningerne. Disse ændringer indarbejdes administrativt. 

Ad 7: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 21. august 2015. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten er vedlagt som bilag 5. 
Økonomi
Budgetforslaget 2016-2019, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik.

For det første udgør driftsoverskuddet i gennemsnit 3,3 % af serviceudgifterne set over de fire budgetår, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet er der set over den 4-årige budgetperiode balance på bundlinjen, idet der dog er budgetteret med et kassetræk på 22,6 mio. kr., der anvendes til konkrete investeringer. Kassetrækket skal ses i sammenhæng med det tredje element i den økonomiske politik, nemlig at kassebeholdningen skal have en fri kapacitet på 150 mio. kr. Med budgetforslaget til 2. behandlingen udgør den gennemsnitlige kassebeholdning fortsat 300 mio. kr. ved udgangen af 2019. 

Budgetforslaget 2016-19 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder en beregnet servicevækst på -0,1 % fra 2015 til 2016. Det skal bemærkes, at den negative servicevækst hænger sammen med, at overførselspuljen i budgetforslaget til 2. behandlingen er reduceret fra 50 til 40 mio. kr. Det reducerer rent teknisk væksten i serviceudgifterne med ca. 0,4%-point fra 2015 til 2016 uden at det har reelle konsekvenser for serviceniveauet. Omvendt er der i budgetforslaget til 2. behandlingen omlagt vedligeholdelsesudgifter fra anlæg til drift på 7,3 mio. kr. i 2016, hvilket alt andet lige øger væksten i serviceudgifterne. Korrigeret for disse to tekniske forhold, er der reelt tale om nulvækst i kommunens serviceudgifter fra 2015 til 2016.    
  
Budgetforslag 2016-19 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 213 mio. kr. i 2016.  

Den samlede resultatopgørelse
findes i bilag 4
Beslutning
Jeppe Lindberg (I) deltog under behandling af dette punkt.

Der blev omdelt høringssvar af 5. oktober 2015  fra Hovedsamarbejdsudvalget.

ad 1: Til efterretning.
ad 2: Anbefales.
ad 3: Anbefales.
ad 4: Anbefales jf. noteringer på afstemningslisten (alle ændringsforslag anbefales af Økonomiudvalgets medlemmer). 
ad 5: Anbefales.
ad 6: Anbefales.
ad 7: Anbefales.
Bilag

Til toppen


414.   Godkendelse af låneoptag til videoovervågning i Karlemoseparken


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at låneoptagelse med et nettoprovenu på 3.942.000 kr. til finansiering af 30-årigt kontantlån med afdrag til videoovervågning i Karlemoseparken godkendes.
Baggrund og vurdering
Boligselskabet Sjælland, afdeling Karlemoseparken, har på afdelingsmøde besluttet at påbegynde projekt som indebærer opsætning af ca. 280 kamera til videoovervågning af afdelingens adresse på Karlemosevej 1-129. Der er søgt og modtaget politigodkendelse til opsætning af kamera.

Projektet finansieres af et 10 årigt kontantlån
efter reglerne i almenboliglovens § 29, som forudsættes tilbagebetalt via huslejestigningen.
I låneoptagelsen er indregnet byggesags honorar på 119.455 kr. inkl. moms, jf. driftsbekendtgørelsen § 31. Honoraret udgør 2,5 % af de samlede udgifter.

Husleje tillægget vil ligge mellem 38-66 kr. pr. måned. Det svarer til at det mindste lejemål på 49 m2 vil stige fra kr. 3.759 kr. til 3.797 kr. pr. måned. Det største lejemål på 100 m2 vil stige fra 6.503 kr. til 6.569 kr. pr. måned. Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde skal jf. lov om leje af almene boligers § 10, stk. 3 godkendes af Økonomiudvalget, hvis stigningen er på 5 % eller derover.

Projektet anses ikke som en væsentlig forandring, hvorfor forbedringsarbejdet ikke skal godkendes af Økonomiudvalget.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 27. april 2015, med 22 ja stemmer og 17 nej stemmer. Sagen vil først blive behandlet i organisationsbestyrelsen, når de skal underskrive pantebrevet.

Køge Kommune skal ved projektets afslutning have det afsluttende bygge regnskab.
Økonomi
Der søges ikke om kommunegaranti i forbindelse med låneoptag.
Kommunikation
Boligselskabet Sjælland skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


415.   Udkast til Masterplan for Køge Nord


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,  at orientering om udkast til helhedsplan for Køge Nord tages til efterretning.

Henrik Holmer deltager ved fremlæggelse af sagen.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen præsentere Økonomiudvalget for Arkitektfirmaet COBE's første udkast til Masterplan for Køge Nord, med henblik på at fremlægge den på det af Økonomiudvalget besluttede dialogmøde, der finder sted den 25. oktober 2015.

Det fremlagte udkast er udarbejdet på baggrund af det af Byrådet på møde den 26 maj 2015 vedtagne "Grundlag for udarbejdelse af Masterplan for Køge Nord."

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til helhedsplanen formidler Byrådets vision om, at Køge Nord skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab. Bydelen skal blive kendt for sin markante og nyskabende arkitektur i grønne og bilfrie omgivelser. Foruden plantegninger, indeholder udkastet en lang række af referencefotos.

Udkastet indeholder en sammenfattende grøn landskabsplan. Denne bygger på allerede eksisterende elementer, samt understreger behovet for en grøn skærm mellem det kommende erhvervsområde, og landsbyen Ølsemagle.  I boligområdet lægges der op til et gennemgående grønt område, der både kan binde de forskellige nye bebyggelser sammen indbyrdes og med landsbyen.

Med en blå plan forholder udkastet sig til de forudsætninger som hensynet til drikkevandsinteresserne i området stiller til den fremtidige byudvikling, og anviser nogle overordnede løsningsmodeller.

For boligområdet præsenteres en række volumenstudier, der viser bebyggelsestætheder, ved henholdsvis  800, 950, 1.100, 1.370 og 1.600 boliger. Disse belyses yderligere med snit gennem en enkelt klynge, lys- og skyggeforhold, samt mulige parkeringsløsninger.  Der zoomes ind på delområder af boligområdet, og eksempler på løsninger vises.

Udkastet til helhedsplan for Stationsområdet er opbygget over temaet fra parkering til bebyggelse. De fleksible byggefelter
udlægges lagt et grønt strøg. Også her ekspliceres de fremtidige udbygningsmuligheder med en række fotos og forslag til fremtidige retningslinjer for bebyggelsen.

Under visionen "Erhverv ved Wadien" foreslås det store nye erhvervsområde givet en grønt identitet, i hvilken big boxes kan integreres i landskabet. Håndtering af regnvand og indvinding af grundvand et synligt element og vil bidrage til områdets grønne og blå karakter. Udkastet indeholder forslag til retningslinjer for den fremtidige bebyggelse.

Køge Nord er præget af støj fra især Køge Bugt motorvejen, der må dog også forventes at den nye jernbane vil bidrage til støj. Dette emner er behandlet i et særligt afsnit.
Økonomi
Udkastet til helhedsplan vil i sig selv ikke have økonomiske konsekvenser. Gennemførelsen vil dog kræve investeringer i byggemodning m.v.
Beslutning
Til efterretning.

Borgermøde vedr. udviklingsplanen afvikles den 25. oktober 2015.
Bilag

Til toppen


416.   Regnskabstvist - Boligorganisationen BoliGrøn og afdeling Dråben, Borup


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager til efterretning, at
 1. Boligselskabet Sjælland, på vegne af BoliGrøn, har indbragt en regnskabstvist mellem organisationen og bestyrelsen for afdeling "Dråben" til afgørelse i Byrådet,
 2. forvaltningen er i gang med at undersøge de af afdelingsbestyrelsen anførte begrundelser for ikke at kunne godkende afdelingens regnskab pr. 30. september 2014 - herunder at vurdere, om der reelt er tale om regnskabstvister, der skal indbringes til Byrådets afgørelse, jf. almenboliglovens § 42.
Baggrund og vurdering
Boligselskabet Sjælland har den 24. juli 2015 fremsendt en regnskabstvist mellem BoliGrøn (som boligorganisation) og bestyrelsen for afdeling "Dråben", Borup.

Efter bestemmelserne i almenboliglovens § 42 skal en boligorganisations bestyrelse indbringe eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen om driftsbudget og årsregnskab for Byrådet.

Boligselskabet Sjælland oplyser, at afdelingsbestyrelsen ikke har kunnet godkende det af organisationen fremlagte afdelingsregnskab pr. 30. september 2014. Efterfølgende har der været afholdt møder mellem Boligselskabet Sjælland/BoliGrøn og afdelingsbestyrelsen med henblik på at finde frem til en aftale omkring årsregnskabet. Afdelingsbestyrelsen har ikke kunnet godkende denne aftale, hvorfor Boligselskabet efter gældende regler har indbragt tvisten til Byrådets afgørelse.

Økonomisk Afdeling har, som led i behandlingen af sagen, sendt afdelingsbestyrelsens begrundelser for ikke at kunne godkende regnskabet i høring hos henholdsvis BoliGrøn og Boligselskabet Sjælland.
 
Forvaltningen vurderer, at der i flere af de anførte begrundelser ikke er tale om forhold, der kan betegnes som en egentlig "regnskabstvist" efter almenboliglovens bestemmelser, men at det også drejer sig om forhold, der relaterer sig til bestyrelsens opfattelse af kvaliteten af byggeriet, varmeanlæg m.v.

Forvaltningen ønsker med denne sagsfremstilling at orientere Økonomiudvalget om, at regnskabstvisten er indbragt for Byrådet, og at forvaltningen er i gang med at undersøge de af afdelingsbestyrelsen anførte begrundelser for ikke at kunne godkende afdelingens regnskab pr. 30. september 2014 - herunder at vurdere, om der reelt er tale om regnskabstvister, der skal indbringes til Byrådets afgørelse, jf. almenboliglovens § 42.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune på nuværende tidspunkt.
Beslutning
Til efterretning.

Til toppen


417.   Servicesamarbejde - Godkendelse af ejeraftale


Indstilling
 Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at 
 1. etableringen af selskabet KLAR Forsyning ved sammenlægning af virksomhederne i Køge Service A/S, Greve Solrød Service A/S samt Stevns Forsyning A/S og KØST Forsyningsservice ApS godkendes under forudsætning af eventuelt nødvendigt samtykke fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
   
 2. vedlagte ejeraftale med tilhørende vedtægter og ejerstrategi godkendes, herunder at den vedlagte ejerstrategi implementeres i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner,
   
 3. bestyrelseshonorarerne i KLAR Forsyning godkendes,
   
 4. de øvrige bestyrelseshonorarer til de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i Køge Kommunes holdingkoncern fastholdes,
   
 5. der udpeges to medlemmer fra Køge Kommunes holdingselskabs bestyrelse til KLAR Forsynings bestyrelse,
   
 6. det overlades til forsyningernes holdingselskaber at indgå aftale om de nærmere vilkår og fremgangsmåde for gennemførelsen af sammenlægningen af forsyningernes servicevirksomheder indenfor de ovenfor vedtagne politiske rammer,
   
 7. Byrådet tilkendegiver at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og forsyningernes selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018. En ejeraftale til implementering af en enhedsbestyrelse skal på baggrund af en evaluering forhandles på plads og godkendes af de fire kommunalbestyrelser inden 31. december 2016,
   
 8. borgmesteren indenfor de ovenfor politisk vedtagne rammer bemyndiges til  

  at godkende ændringer i ejeraftalen med bilag samt eventuelt at godkende en alternativ transaktionsstruktur (fremgangsmåde og model for sammenlægning),
  -  at godkende de nødvendige ændringer i vedtægterne for selskaberne i X-kommunes forsyning,
  at træffe de fornødne beslutninger og dispositioner relateret til forberedelse og gennemførelse af sammenlægningen,
  - at godkende udlodning af midler fra Køge Service A/S til Køge Holding A/S, i det omfang dette skønnes relevant for at opnå den ønskede ejerfordeling i selskabet KLAR Forsyning efter en fusion, 
   
 9. orienteringen om navn, adresse og proces for ansættelse af direktør tages til efterretning.

Line Hollesen deltager ved fremlæggelsen af sagen.

Baggrund og vurdering
Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner har i juni 2015 principgodkendt etablering af et fælles serviceselskab mellem Energiforsyningen, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning. Der foreligger nu et beslutningsgrundlag i form af en ejeraftale med tilhørende vedtægter og ejerstrategi til godkendelse.

Det forventes herefter, at sammenlægningen gennemføres pr. 1. januar 2016. 

De tre forsyninger er i dag relativt små og vil hver for sig på sigt have svært ved at imødekomme nye krav fra myndigheder, ejere og forbrugere. Formålet med etableringen af et fælles serviceselskab er at sikre en robust og velfungerende forsyning med vægt på lokal nærhed dvs. maksimalt rationale med minimale suverænitetsafgivelser. Der har været nedsat en forhandlingsgruppe bestående af de fire borgmestre samt repræsentanter fra de fire holdingselskaber, der har forhandlet beslutningsgrundlaget for ejeraftale, ejerstrategi og vedtægter samt truffet beslutning om navn og logo, adresse for administrationen samt proces for ansættelse af direktør. Ved etablering af det fælles serviceselskab sammenlægges virksomhederne i serviceselskaberne Køge Service A/S (Energiforsyningen), Greve Solrød Service A/S (Greve Solrød Forsyning) og Stevns Forsyning A/S samt KØST Forsyningsservice ApS, mens alle øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner bevares. Det betyder, at det fortsat er muligt at opretholde forskellige serviceniveauer, investeringsniveauer og takster uafhængigt af hinanden i de enkelte driftsselskaber. Det fastholdes endvidere, at legalitetsgodkendelsen af takster sker i de respektive kommuner, hvor forsyningsområderne ligger. De enkelte driftsselskabers værditilvækst bevares i selskabet og kommer således kun netop dette selskabs forbrugere til gode. Kommunerne bevarer fuldt ejerskab over egne holding- og driftsselskaber.  

Bestyrelsen i Forsyningen har afholdt møde mandag den 28. september 2015. Notat med indstilling modtages senest den 5. oktober 2015 og vedhæftes da dagsordenen, ligesom det uddeles på mødet.

Ejeraftale
Forhandlingsgruppen har forhandlet en ejeraftale med tilhørende vedtægter og ejerstrategi. Ejeraftalen regulerer ejernes indbyrdes forhold samt formålet med og samarbejdet omkring det fælles serviceselskab. Ejeraftalen med bilag er vedlagt.

Som et led i fusionen erhverves et nyt selskab. Det er fundet formålstjenligt at erhverve det som et ApS, da det opfylder betingelserne for gennemførelsen af fusionen. Selskabet omdannes senere til et A/S. Der er derfor udarbejdet to sæt vedtægter som bilag til ejeraftalen. Ejerfordelingen i det fælles serviceselskab er fastlagt ud fra indbyggertallet i de fire kommuner, og kapitalforholdet vil blive justeret i forhold til denne. I forbindelse med justering af kapitalforholdene i Køge Service A/S og Stevns Forsyning A/S kan der være en modregningsrisiko. Dette forhold er ved at blive afklaret med Forsyningssekretariatet. Når denne afklaring foreligger, vil den endelige transaktionsstruktur (fremgangsmåde og model for sammenlægning) blive fastlagt med henblik på at imødegå eventuel modregning. En eventuel modregning kan gøres udgiftsneutral for kommunen ved at foretage en udlodning fra holdingselskabet.  

Ejerstrategi
Ejeraftalen er vedlagt en ejerstrategi. Ejerstrategien beskriver på et overordnet niveau ejernes forventninger og krav til det fælles serviceselskab og sætter rammerne for det langsigtede arbejde med den fælles virksomhed.

Formålet med ejerstrategien er at sikre den bedst mulige og mest hensigtsmæssige varetagelse af ejernes interesser i den fælles virksomhed og sikre en afbalanceret udvikling på kort og langt sigt til gavn for kunderne og medarbejderne samt ejerne som helhed. 

De styringsmæssige relationer er ikke nærmere behandlet i ejerstrategien, men håndteres i stedet i samarbejdsaftaler mellem det fælles serviceselskab og de fire kommuner. Det er hensigten, at ejerstrategien implementeres i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner for at sikre det fulde udbytte af kommunernes samarbejde på tværs af koncernerne gennem det fælles serviceselskab.  

Bestyrelsessammensætning
I perioden frem til næste kommunalvalg vil der alene blive etableret en fælles bestyrelse i serviceselskabet. Bestyrelserne i de tre eksisterende serviceselskaber nedlægges, mens bestyrelserne i de øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner bevares. Der udpeges to bestyrelsesmedlemmer fra hver kommunes holdingselskab til bestyrelsen for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen kommer således til at bestå af otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt op til fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne har ret til et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der pågår forhandlinger med medarbejderne om en frivillig ordning omfattende to repræsentanter i samtlige bestyrelser i de fire forsyningskoncerner.  

Formandskabet for bestyrelsen udpeges efter princippet om, at hvert holdingselskab indgår i formandskabet i hver anden valgperiode. Rækkefølgen fremgår af nedenstående tabel: 

PeriodeFormandNæstformand
-          31.12.2017GreveStevns
01.01.2018 – 31.12.2021KøgeSolrød
01.01.2022 – 31.12.2025StevnsGreve
01.01.2026 – 31.12.2029SolrødKøge
Dernæst begynder rækkefølgen forfra

Forhandlingsgruppen har drøftet muligheden for at etablere en enhedsbestyrelse i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner og anbefaler, at kommunalbestyrelserne indgår en hensigtserklæring om, med virkning fra årsskiftet 2017/2018, at etablere en enhedsbestyrelse. Til illustration er udkast til en ejeraftale omfattende en enhedsbestyrelse vedlagt. Det anbefales, at en ejeraftale til implementering af en enhedsbestyrelse forhandles på plads på baggrund af en evaluering og godkendes af de fire kommunalbestyrelser inden 31. december 2016. 

En enhedsbestyrelse vil fremme, at alle selskaber arbejder i samme retning og dermed øge effektiviteten. Dette vil desuden sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening. Etablering af en enhedsbestyrelse vil betyde, at alle kommuner vil være repræsenteret i alle selskaber i de fire forsyningskoncerner.

Bestyrelseshonorar
Forhandlingsgruppen anbefaler følgende årlige honorarer i det fælles serviceselskab:
Formand: 8.000 kr.
Næstformand: 6.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 3.500 kr.
 
De samlede omkostninger til honorarer i det nye selskab bliver 45.500 kr. under forudsætning af, at medarbejderne har to repræsentanter i bestyrelsen. 

Forhandlingsgruppen anbefaler, at den øvrige honorering af de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i de fire forsyningskoncerner fastholdes. 

Orientering om navn, adresse og proces for ansættelse af en direktør
Forhandlingsgruppen har besluttet, at den nye forsyning skal hedde KLAR Forsyning og have hjemsted i Køge Kommune. Forhandlingsgruppen har endnu ikke truffet beslutning om den endelige adresse.  

Der er igangsat en proces vedrørende ansættelse af en direktør. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og det forventes, at processen er afsluttet ved udgangen af oktober med henblik på ansættelse af en direktør pr. 1. december 2015. Den 1. januar 2016 indtræder direktøren i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner. 

Den videre proces
På tidpunktet for udarbejdelsen af indstillingen er det endnu ikke afklaret, om sammenlægningen af servicevirksomhederne kræver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samtykke. Beslutningen træffes derfor med dette forbehold. I forlængelse af den politiske beslutning skal holdingselskabernes bestyrelser indgå aftale om de nærmere vilkår og fremgangsmåden for gennemførelsen af sammenlægningen af servicevirksomhederne indenfor de politiske rammer vedtaget af kommunerne samt fastlægge principperne for de serviceaftaler, der skal indgås mellem det fælles serviceselskab og de øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner.  

Det forventes, at et nyt selskab erhverves af de tre serviceselskaber umiddelbart efter den politiske godkendelse, og at de udpegede bestyrelsesmedlemmer indsættes i dette selskabs bestyrelse og dermed kan træffe beslutninger på selskabets vegne. Det forventes, at de eksisterende serviceselskaber fusioneres den 1. januar 2016 med det erhvervede selskab, som bliver det fortsættende selskab.  

Hvis det bliver nødvendigt at ændre transaktionsstrukturen for at mindske den tidligere omtalte modregningsrisiko, vil borgmesteren i følge indstillingen være bemyndiget til at foretage disse ændringer.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
ad 1-9: Anbefales

Indstilling om udpegning af 2 medlemmer til KLAR bestyrelse vil foreligge til byrådsmødet.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


418.   Julemærkefonden - ansøgning om tilskud


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen fra Julemærkefonden kan imødekommes med minimum 3.500 kr.
Baggrund og vurdering
Julemærkefonden søger om økonomisk støtte til driften på julemærkehjemmene. 

I henhold til ”Retningslinjer af Økonomiudvalgets tilskudskonto, Hovedformål 2 – Humanitære formål”, kan der søges tilskud til konkrete aktiviteter med et humanitært formål. 

Julemærkefonden søger i brev, modtaget i Byrådssekretariatet den 16. september 2015, om støtte til driften på julemærkehjemmene ved frankering af kommunens breve med julemærket 2015. 

Julemærket frankeres på kommunens breve ved benyttelse af en julemærkekliche, som Post Danmark tilbyder at anvende. Julemærkefonden betaler klicheen, men det forudsætter, at der ydes støtte på minimum 3.500 kr. 

I 2014 blev der bevilget 3.500 kr. til formålet.  

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice oplyser, at Økonomiudvalget normalt giver tilsagn om støtte til blandt andet Dansk Flygtningehjælp og Hjemmeværnsforeningen.
Økonomi
 Budget 2015  94.246,00
 Forbrug-30.582,55
 Til rest 63.663,45
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


419.   Kommunalpolitisk Topmøde 2016


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om der udover de otte delegerede, skal deltage syv Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2016. 
Baggrund og vurdering
Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med rammer for samtale og politisk debat mellem kommunerne.

I 2016 afholdes konferencen den 10.-11. marts i Aalborg Kongres & Kulturcenter.

Der påregnes afgang med fly onsdag den 9. marts 2016, sent på eftermiddagen.

Køge Kommune har, i henhold til KL's vedtægter, 8 delegerede (stemmeberettigede).

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 3. december 2013, sag nr. 45, følgende byrådsmedlemmer som delegerede:

René Jespersen (V)
Mads Andersen (C)
Jeppe H. Lindberg (I)
Helle Poulsen (V)
Jette W. Jørgensen (Ø)
Lissie Kirk (A)
Dora Olsen (O)
Person fra valggruppe 2, som udestår fra Byrådets møde den 22. september 2015, sag 224, i stedet for Jacob Mark (F).

Fra Køge Kommuner har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode alle syv medlemmer). Herudover har deltaget 2 administrative repræsentanter.

Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning
Godkendt som indstillet.

Til toppen


420.   Valg af valgstyrere og tilforordnede til Folkeafstemningen den 3. december 2015


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at
 1. vedlagte forslag til fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere, tilforordnede på afstemningsstederne samt tilforordnede på plejehjem godkendes,  
 2. valggruppe 1 og valggruppe 2 hver udpeger 2 supplerende tilforordnede til brevafstemning på plejehjem og i vælgers eget hjem,   
 3. politiske partier, der er opstillingsberettigede til Folketingsvalget, og som har en lokal partiorganisation, men som ikke er repræsenteret i Byrådet, hver kan udpege en supplerende tilforordnet vælger i lighed med tidligere valg, 
 4. Borgmesteren bemyndiges til at fastsætte fristen for indsendelse af oplysninger  til Byrådssekretariatet med navne på de udpegede valgstyrere og tilforordnede.          
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget skal udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til at bistå ved Folkeafstemningen den 3. december 2015.

Der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgstyrerformænd samt 39 tilfor­ord­nede, i alt 119 personer. Vedlagte forslag forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede til afstemningsstederne på baggrund af deres repræsentation i Byrådet. 

I henhold til folketingsvalgloven § 29 og 30, er det den gruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor valget af valgstyrere skal finde sted, der skal lægges til grund for forholdstals­beregningen. Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyst, at det er den gruppe­inddeling i den siddende kommunalbestyrelse inklusiv løsgængere, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen. 

Valgstyrerformændene er fordelt efter d’Hondts metode. Dette gælder ligeledes fordeling af valgstyrere og tilforordnede.  

Der skal udpeges 4 tilforordnede vælgere, der sammen med en medarbejder fra Borgerservice skal modtage brevstemmer på plejehjem og i vælgers eget hjem. Valggruppe 1 og 2 udpeger hver 2 tilforordnede. Disse tilforordenede vælgere skal anvende en hel dag hver dag i en uge på denne opgave. Denne opgave strækker sig over en uge.

Bemærk, at ansatte på plejehjem med videre, henholdsvis hjemmehjælpere og hjemme­sygeplejersker med flere, ansat i kommunens hjemmesygeplejerskeordning, ikke kan udpeges som stemmemodtager på plejehjem og i vælgers eget hjem.  
Økonomi
Der er afsat beløb til de sædvanelige diæter i budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


421.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


422.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


423.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


424.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


425.   Videresalg af ubebyggede grunde på Falstersvej i Køge (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


426.   Status på Ådalen 2B (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


427.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


428.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15