Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.04.2020 kl. 08:30 i Over Skype


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


78.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


79.   Overførselssag fra 2019 på drift og finansiering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførsel af mindreforbrug på 21,4 mio. kr. til 2020 kr. vedr. driftsområdet service godkendes
 2. overførsel af mindreforbrug på 9,0 mio. kr. til 2021 kr. vedr. driftsområdet service godkendes
 3. overførsel af merforbrug på -4,5 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler godkendes
 4. overførsel af mindreudgifter på 4,8 mio. kr. på finansiering godkendes 
 5. overførselspulje på 20 mio. kr. i 2020 tilføres kassen
 6. ansøgning om overførsel af mindreforbrug på 16,4 mio. kr. vedr. driftsområdet service godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 2 i bilag 2)
 7. der træffes beslutning om yderligere overførsel af 0,9 mio. kr. vedr. driftsområdet service (se tabel 3 i bilag 2).
Baggrund og vurdering

De økonomiske styringsprincipper giver mulighed for at overføre driftsmidler mellem årene. Regnskabet for 2019 er afsluttet, og der søges nu om at få overført mindreforbrug/merforbrug på drift og finansiering i 2019 til 2020 og 2021 i henhold til gældende principper.  

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler. Af bilaget fremgår, om de enkelte områder er rammestyret, ikke rammestyret eller er institutioner med regionsaftale, hvilket er bestemmende for overførselsreglerne.

De ansøgte overførsler er drøftet og vurderet af direktionen den 5. februar 2020. Ansøgningerne, som vurderes at falde uden for eller være på kanten af de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med farve:

 • Gul farve: Direktionen anbefaler overførsel, da intentionen i overførselsreglerne vurderes opfyldt.
  • Der ansøges om, at merudgifter på netto 9,227 mio. kr. under Frit valg, som ifølge overførselsreglerne står til at blive overført automatisk, ikke overføres (ÆSU).
  • Der ansøges 0,014 mio. kr. overført på Sct. Georgsgårdens budget (BU).
  • Der ansøges 1,500 mio. kr. overført implementering af affaldsordning i 2020 (TEU).
  • Der ansøges 2,000 mio. kr. overført energimærkeordning (TEU).
  • Der ansøges 2,470 mio. kr. overført til dækning af bl.a. bodeling vedr. Østsjællands Beredskab (ØU).
  • Der ansøges 0,250 mio. kr. overført vedr. driftssikring af boligbyggeri (ØU).
  • Der ansøges 0,355 mio. kr. overført vedr. ikke anvendte midler fra Lov- og Cirkulæreprogram (ØU).
  • Der ansøges 0,633 mio. kr. overført vedr. projekt Koordinerende sagsbehandling under velfærdsinvesteringspuljen (ØU).
 • Orange farve: Direktionen anbefaler, at overførsel drøftes politisk.
  • Der ansøges 0,150 mio. kr. overført på SSP's budget (SKU).
  • Der ansøges 0,365 mio. kr. overført vedr. § 17, stk. 4 udvalgets arbejde med videre udvikling af Køge Marina (KIU).
  • Der ansøges 0,400 mio. kr. overført til eventpulje (KIU).

Samlet drift
Årets resultat på den samlede drift er et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. Direktionen indstiller overførsler for samlet 42,4 mio. kr., hvoraf de 25,9 mio. kr. er automatiske overførsler eller ansøgte overførsler inden for reglerne (heraf 16,9 mio. kr. til 2020 og 9,0 mio. kr. til 2021), og de 16,4 mio. kr. er yderligere ansøgte overførsler anbefalet af direktionen. Der er derudover ansøgt om overførsler på 0,9 mio. kr., som direktionen anbefaler drøftet politisk, jf. farvemarkeringen nævnt ovenfor.

Til sammenligning havde kommunen i 2018 et mindreforbrug på 58,1 mio. kr., hvoraf 50,1 mio. kr. overførtes til 2018 og 2019.

Tabel 1: Overblik over regnskabsafvigelse 2019 og overførsler til 2019 fordelt på driftsområder (mio. kr.)

I mio. kr. Årets resultat Automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne til 2020 Automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne til 2021 Yderligere ansøgte overførsler til 2020 - anbefalet af Direktionen Indstillede overførsler i alt Til kassen Yderligere ansøgte overførsler til 2020 - til politisk drøftelse
Service-område 49,8 21,4 9,0 16,4 46,8 3,0 0,9
Indkomst-overførsler 4,4 -4,5 0,0 0,0 -4,5 8,8 0,0
Andet -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 0,0
Drift i alt 44,6 16,9 9,0 16,4 42,4 2,2 0,9

Driftsområdet service
Af et samlet mindreforbrug på 49,8 mio. kr. på driftsområdet service indstiller direktionen overførsler for netto 46,8 mio. kr. Dertil kommer ansøgninger om overførsler af samlet 0,9 mio. kr. under Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som direktionen anbefaler drøftet politisk.

Det indstilles, at overførselspuljen på 20 mio. kr. under driftsområdet service nulstilles og tilgår kassen. Der er tale om en teknisk budgetpost indeholdt i det vedtagne budget med det formål at sikre, at budgettet kan absorbere udsving i overførselsniveauet fra år til år, uden at det medfører udfordringer for kommunens overholdelse af servicerammen. Nulstillingen af de 20 mio. kr. øger således ikke råderummet, da det hele tiden har været formålet at modregne puljen overførslerne til 2020.

Driftsområdet indkomstoverførsler
Af et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på driftsområdet indkomstoverførsler indstiller direktionen overførsler for netto -4,5 mio. kr.

Driftsområdet andet
Området udviser et samlet merforbrug på 9,6 mio. kr. Der søges ikke om overførsler på området.

Finansiering
Direktionen indstiller overførsler for netto 4,8 mio. kr. Dette vedrører udskudt betaling af grundkapital på 10,0 mio. kr. og udskudt lånoptag på to byggeprojekter -5,2 mio. kr.

Protokolleringer fra fagudvalg
Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra fagudvalg:

 • Børneudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Klima- og Planudvalget: Indstillinger anbefales.  
 • Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Skoleudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: Indstillinger anbefales.  
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Økonomiudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Teknik- og Ejendomsudvalget: Indstillinger anbefales.
Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2020. Formålet med puljen er som tidligere nævnt at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr., og at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.

Såfremt direktionens anbefalinger følges, vil den samlede overførsel til 2020 være 37,8 mio. kr., jf. tabel 5 i bilag 2. For at undgå at rammen og serviceloftet udfordres af overførsler i 2020, skal der dermed overføres som minimum 17,8 mio. kr. til 2021 på serviceområdet.

Beslutning

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Økonomiudvalget anbefaler at de yderligere 0,9 mio. kr. overføres fra 2019-2020.

Inden Byrådets behandling uddybes beskrivelsen fra Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Til toppen


80.   Overgivelse af regnskab til revisionen


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskab 2019 tilrettes med de eventuelle ekstra besluttede overførsler i tidligere beslutningssag og herefter overgives til revisionen.
Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2019 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet
Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 59 mio. kr. Dette er 213,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2019 til efterfølgende regnskabsår som udgjorde 198,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet 15,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, hvor de budgetlagte penge bruges.

Driftsudgifter
Driftsudgifterne er 47,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvoraf 42,4 mio. kr. overføres til efterfølgende år og de resterende 5 mio. kr. er lagt i kassen. Overførselsniveauet ligger i år på et niveau, hvor institutionerne bruger de penge, der er budgetlagt og hermed leverer den service, som er økonomisk fastlagt.

Driftes- og anlægsoverførselssagerne bliver behandlet på samme møde som denne sag om overgivelse af regnskab til revisionen. Såfremt der besluttes ændringer i overførselssagerne, tilpasses regnskabet i overensstemmelse hermed.

I 2018 blev der overført 227,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 og i 2019 er der - såfremt overførselssagerne godkendes, jf. punkt tidligere på dagsordenen - overført 203,3 mio. kr. fra 2019 til efterfølgende regnskabsår. Samlet set er der overført 24,5 mio. kr. mindre i disponerede midler til 2020 end i 2019. Samlet set har kassetrækket i 2019 været på 24,2 mio. kr., hvilket er 56,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. De væsentligste begrundelser herfor er ekstraordinære indtægter vedrørende HMN og momsberigtigelse samt overskuddet på den skattefinansierede drift på 15,1 mio. kr. som nævnt ovenfor. Indtægterne fra HMN er dog deponeret.

Anlægsudgifter
Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 111,4 mio. kr. i 2019. Det er 156,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsættelse samt tidsforskydninger.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 82,6 mio. kr., hvilket er 22,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 2,96 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 30,9 mio. kr., hvilket er 17,3 mio. mindre end oprindeligt budgetteret og 31,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2019 har der været nettoanlægsudgifter for i alt 16,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og merforbrug på 43,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budget. Merforbruget i forhold til korrigeret budget kan forklares i en merudgift på 3,7 mio. kr., som skyldes fremrykning af anlægsarbejde på kajgader, fordelingsveje- og ledningsentrepriser og en mindre indtægt på 9,5 mio. kr. som skyldes mindre modtagelse af jord end forventet. Merforbruget ligger inde for den afsatte anlægsbevilling, der er givet til projektet og hermed er der tale om en tidsforskydninger.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2019 en samlet nettoudgift på 36,6 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 27,8 mio. kr. mere end oprindelige budget. Fra 2018 til 2019 blev der overført 25 mio. kr. i begrundede overførsler til renovationsområdet.  

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2019 et tilgodehavende for kommunen på 36,7 mio. kr.

Økonomi
Jf. ovenfor.
Kommunikation
Efter Byrådets behandling af sagen, skal regnskabet oversendes til revisionen.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


81.   Budget 2021 - Analyseoversigt


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at oversigten over udvalgenes igangsatte analyser tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Alle fagudvalg har i marts-møderækken igangsat råderumsanalyser, der skal bruges som input til budgetlægningen for 2021.

Oversigten over de igangsatte analyser er vedlagt sagen som bilag.

Der kan orienteres om status på forvaltningens arbejde med analyserne i fagudvalgene i juni-møderækken og i august beslutter fagudvalgene, hvilke analyser, der skal indgå i 1. behandlingsmaterialet.

Økonomi
Ingen særskilt.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


82.   Demografireguleringer på nye områder


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter om der skal demografireguleres på områderne

 1. kultur/idræt, og i givet fald efter hvilken model
 2. veje og grønne områder, og i givet fald efter hvilken model
 3. administration (Økonomiudvalgets område), og i givet fald efter hvilken model.
Baggrund og vurdering

I budgetforliget 2020-2023 blev det aftalt, at mulighederne for demografiregulering på nye områder - kultur og fritid, veje og grønne områder samt Økonomiudvalgets område - skulle drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021. Aftaleteksten lød:

”Forligspartierne ønsker at fastholde fokus på, at budgettet hvert år tilpasses, så det afspejler ændringerne i befolkningssammensætningen på de store driftsområder børn, skole og ældre. Forligspartierne er herud over enige om, at det frem mod næste budgetlægning skal drøftes, hvordan der tillige kan demografireguleres på de driftsområder, der i dag ikke automatisk reguleres, nemlig kultur og idræt, trafik og grønne områder, samt Økonomiudvalgets område. Forligspartierne ønsker derfor, at administrationen senest i marts 2020 kommer med oplæg til Økonomiudvalget om, hvorledes en sådan regulering kan tilrettelægges.” (Budgetforlig 2020-2023, hensigtserklæring B).

Direktionen fremlægger to forslag til demografimodeller. De to modeller er:

    A) En-til-en regulering ud fra historisk enhedspris

    B) Enhedspris nedreguleret med faktor 0,75

Modellerne er beskrevet i bilag 1.

Såfremt det besluttes at indføre demografiregulering på nye områder, er direktionens anbefaling, at det ikke sker på Økonomiudvalgets område (administration). Det anbefales, at udfordringer på administration håndteres som rammekorrektioner, og at administration kommer med på positivlisten i fremskrivningsnotatet til budgetlægning 2021-2024 og derved får adgang til rammekorrektioner ved påvist øget belastning.

Samtidig anbefaler direktionen, at det administrative råderum udvides fra 5 mio. kr. til 6 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at demografireguleringen sker med faktor 0,75 (model B).

Eventuel demografiregulering på de nye områder vil blive indarbejdet i fremskrivningsnotatet til budgetlægningen 2021-2024, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i april.

Økonomi

En befolkningstilvækst på 600 personer pr. år, som er gennemsnittet i kommunens befolkningsprognose i årene 2021-2024, vil give demografireguleringer som vist i tabel 1.

Tabel 1. Årlig demografiregulering ved befolkningstilvækst på 600 personer/år på baggrund af tal fra regnskab 2019.

Finansiering til demografireguleringer og til udvidelse af det administrative råderum vil skulle findes i budgetforhandlingerne.

Beslutning

Ad 1 og 2: Økonomiudvalget godkendte, at demografiregulering efter model B indarbejdes i fremskrivningsnotatet.

Ad 3: Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø), Jeppe Lindberg (I) og Thomas Kielgast (F) godkendte, at udfordringer på administrationsområdet håndteres over rammekorrektionerne og dermed medtages på positivlisten i fremskrivningsnotatet. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) ønsker ikke at rammekorrektioner på administrationen tilføjes positivlisten.

Bilag

Til toppen


83.   Sygefraværsopgørelse 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. status på sygefraværet for Køge Kommune ved udgangen af 4. kvartal 2019 tages til efterretning
 2. orientering om arbejdet med nedbringelse af sygefraværet tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere (opgjort med 12 måneders historik). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Ad 1: Status på sygefraværet 2019

Overordnede resultater
Sygefraværet for Køge Kommune viser fortsat en stigende tendens det seneste år, dog stagnerende det seneste kvartal. Sygefraværet ved udgangen af 4. kvartal 2019 udgør 5,5 % samlet for Køge Kommune, svarende til 14,5 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder i 2019. Sygefraværet for Køge Kommune ses nu tilbage på niveauet fra starten af 2017, efter at have ligget på omkring 5,1 % i mere end 1 år. Stigningen skyldes især stigning i antallet af korttidsperioder det seneste kvartal, men også langtidsfraværet er steget.

Tendenser på områderne
Den samlede stigning over det seneste år dækker fortsat over store interne forskelle imellem områderne. På børne- og ungeområdet er der sket mindre stigninger på både skole- og dagtilbudsområdet, mens fraværet på familie-området er faldet. Der ses ligeledes stigninger på både arbejdsmarkeds- og ældre- og sundhedsområdet samt mindre stigninger på socialområdet. På det administrative og det tekniske område ses primært ingen ændringer i det forholdsmæssige lave fravær.

Langtids- og korttidsfravær
Antallet af perioder med langtidsfravær (over 91 dage) er steget fra 44 perioder i 2018 til 50 perioder i 2019 samlet for Køge Kommune. Stigningen dækker en større vækst i antallet i starten af året, som dog er bremset op det seneste kvartal. Antallet af perioder med korttidsfravær (1-dags og 2-7 dage) er steget fra 2018 til 2019. Alene 1-dags fraværet et steget næsten 10 % det seneste år. 

Vedhæftet findes bilag med opgørelse for Køge Kommune samt en opgørelse over top 15/bund 15 sygefravær for institutioner/organisations-enheder samt bilag med opgørelse af fraværet 8 år tilbage.

Ad 2: Nedbringelse af sygefraværet

Direktion, afdelingschefer og fagudvalg har drøftet opgørelser af sygefraværet 2019 samlet for Køge Kommune samt for de enkelte forvaltninger/områder. I den forbindelse er drøftet indsatser til forebyggelse og dermed nedbringelse af sygefraværet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har frigivet puljer til udvalgte kommunale områder med tilbud om støtte til nedbringelse af sygefraværet. Der søges om støtte fra de respektive områder, ligesom der med støtte fra Personaleafdelingen arbejdes med trivsel, arbejdsmiljø og ikke mindst ledelsesmæssig fokus.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


84.   Årsrapport 2019 for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2019.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 den 24. februar 2020.

Regnskabet for Køge Havn 2019 udviser et samlet overskud på 12.568.662 kr. mod 11.600.124 kr. i 2018. Egenkapitalen udgør 146,4 mio. kr. ultimo 2019 mod 133 mio. kr. i 2018.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2019 er der givet kommunegaranti for 106.566.000 kr. mod 145.271.000 kr. i 2018.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2019.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


85.   Sociale medier i Køge Kommune på baggrund af ny udmelding fra Datatilsynet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det på baggrund af Datatilsynets udmelding af 30. januar 2020 besluttes, at

 1. Køge Kommunes officielle sociale medier fortsætter som hidtil
 2. Køge Kommunes billetsælgende institutioner kan administrere sider på sociale medier
 3. retningslinjer for administration af sociale medier, som Køge Kommune har ansvaret for, godkendes
 4. Køge Kommunes andre institutioner, skoler, dagtilbud med videre, ikke kan administrere sider på sociale medier.
Baggrund og vurdering

Den 21. januar drøftede Økonomiudvalget den fremtidige brug af sociale medier i Køge Kommune, mens man afventede Datatilsynets udmelding på en række spørgsmål fra Kommunernes Landsforening.

En udmelding fra Datatilsynet den 30. januar giver svar, der medvirker til at skabe større klarhed over de tvivlsspørgsmål, der hidtil har været om kommunens mulighed for at være tilstede på sociale medier set i lyset af de krav, Persondataforordningen stiller til offentlige myndigheder (se bilag 1 og bilag 2 for uddybning).

Forslag til fremtidig håndtering i lyset af Datatilsynets udmelding
På baggrund af meldingen fra Datatilsynet og Kommunernes Landsforening anbefaler Kultur- og Økonomiforvaltningen, at Køge Kommune i sin administration af sociale medier deler den fremtidige håndtering op på følgende vis:

Ad 1)
Køge Kommunes officielle sociale medier, der administreres i Kultur- og Økonomiforvaltningen fortsætter som hidtil, mens det afventes, hvilken databehandleraftale, Datatilsynet får etableret med Facebook.

Ad 2)
Køge Kommunes kulturinstitutioner kan ligeledes fortsat administrere Facebook-sider, mens en databehandleraftale afventes.

Ad 3)
Set i lyset af de skærpede krav Persondataforordningen stiller, når en offentlig myndighed administrerer sociale medier, anbefales, at retningslinjerne til administration af sociale medier godkendes (bilag 2).

Ad 4)
En sidste målgruppe under Køge Kommune der benytter sociale medier, er institutioner som fx skoler, der benytter platformene til kommunikation med forældrene om aktiviteter på skolen, og i brandingøjemed. For skolerne er sociale medier en fin og nem måde at kommunikere om aktiviteter og satsninger. Til gengæld har skoler og daginstitutioner platformen Aula, som allerede i dag benyttes til kommunikation med forældrene, og det vil være muligt i højere grad at  bruge Aula til kommunikation af denne type.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har en kommunikationsstrategi der siger, at al kommunikation med forældrene i fremtiden skal gå gennem Aula.

Fremtidig håndtering:
Institutioner under børneområdet kan ikke længere benytte sociale medier. Baggrunden for at udelade institutionerne fra brug af sociale medier skal findes i den særligt skærpende omstændighed der er tale om, når børn fotograferes/filmes og til brug på sociale medier. Her er både tale om et tungt apparat, der skal i spil når forældrene skal give samtykke hver eneste gang et barn fotograferes. Dertil kommer Børne- og Uddannelsesforvaltningens kommunikationsstrategi der tilsiger, at fremtidig kommunikation mellem forældre og børn skal foregå via Aula. Derfor anbefaler Kultur- og Uddannelsesforvaltningen, at skoler og daginstitutioner ikke skal have adgang til at administrere sider på sociale medier, og at eksisterende sider lukkes ned pr. 1. maj 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Beslutningen om Køge Kommunes fremtidige håndtering af sociale medier, herunder de godkendte retningslinjer, kommunikeres ud til kulturinstitutioner, der i dag administrerer sociale medier. Billetsælgende institutioner inviteres hvert år til workshop om retningslinjer og regler der gælder for administration af sociale medier i Køge Kommune. Workshoppen varetages af Jurateamet og Kommunikationsteamet i Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen kommunikerer beslutningen om at lukke ned for sociale medier på institutioner under børneområdet.

Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


86.   Ændring af valgperioden for skolebestyrelsesmedlemmer


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at skolebestyrelserne gives mulighed for at ændre valgperioden fra fire år til to år.

Skoleudvalget 01-04-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Som følge af en ændring i lov om Folkeskolen § 42, stk. 12, 2. pkt., får Kommunalbestyrelsen beføjelser til at ændre valgperioden fra fire år til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.

Formålet med ændringen er at gøre det lettere for skolerne at rekruttere bestyrelsesmedlemmer blandt forældrene.

En stor del af skolerne har i dag forskudt valg, således at halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert andet år (se bilag). Ændringen vil derfor ikke give væsentligt merarbejde for skolernes administration.

I forbindelse med de seneste ændringer i regelsættet omkring skolebestyrelserne godkendte Byrådet den 24. april 2014 blandt andet at lægge det ud til decentral beslutning, om bestyrelserne ønskede at udpege op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen har foretaget en rundspørge blandt skolerne. Tilbagemeldingen er, at skolerne ønsker mulighed for decentralt at beslutte, om valgperioden skal være toårig. En enkelt skole ønsker at beholde den fireårige valgperiode.

Forvaltningen indstiller derfor, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at skolebestyrelserne fremover får mulighed for at vælge en toårig valgperiode efter følgende retningslinjer:

 1. Skolebestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre valgperioden inden valget igangsættes. Første gang i foråret 2020.
 2. Valgperioderne skal tilrettelægges, så der altid er valg til hele eller dele af skolebestyrelsen foråret efter valg til Kommunalbestyrelsen.
 3. Fremadrettet kan skolebestyrelsen træffe beslutning om at ændre valgperioden i passende tid inden valget, ved de valg, der følger efter valget til Kommunalbestyrelsen (det vil sige hvert 4. år).

Punkt tre skal sikre gennemsigtighed i valgproceduren både for vælgerne, og dem, der er valgt til bestyrelsen.

Økonomi
Forslaget har ingen væsentlige økonomiske konsekvenser, da mange skoler allerede har forskudt valg med valghandling hvert andet år.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


87.   Godkendelse af affaldsregulativer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i Køge Kommune godkendes med ikrafttræden 1. maj 2020.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte den 9. januar 2020, under pkt. 5, forslag til reviderede regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald i Køge Kommune. Regulativforslagene har herefter været i offentlig høring frem til og med 7. februar 2020.

Behovet for at revidere regulativ for erhvervsaffald (gengivet i bilag 1, med foreslåede ændringer med rød skrift) skyldes primært, at der skal etableres kommunale indsamlingsordninger for genanvendelige materialer fra alle kommunale institutioner og øvrige kommunale virksomheder. Baggrunden for at det skal tilstræbes at implementere nye indsamlingsordninger for kommunale institutioner og virksomheder allerede pr. 1. maj 2020 er, at der således kan opnås en stordriftsfordel / synergieffekt, idet implementering sker samtidig med udrulning af nye ordninger til flerfamilieboliger.

Der vil således også være tale om de samme typer af beholdere og containere, som ved husstandene og de samme tømmefrekvenser for materiellet.

Herudover er der i bilag 1 i regulativet tilføjet en definition på "kommunale virksomheder og institutioner".

Behovet for at revidere regulativ for husholdningsaffald (gengivet i bilag 2, med foreslåede ændringer med rød skrift) skyldes primært Klima- og Planudvalgets beslutning om at indføre indsamling af plast- og metalemballager i klare sække via storskraldsordningen (§ 22).

Herudover er der foretaget en teknisk tilretning og præcisering i bilag 2 til regulativet - præcisering af hvordan reglen om afstand fra standplads (tilbagekørsel eller ej af beholdere efter tømning) skal forstås ved koteletgrunde og lignende (punkt 1.5 i bilag 2 til regulativet).

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar til hverken regulativ for husholdningsaffald eller regulativ for erhvervsaffald.

ETK har imidlertid fremsat ønske om ændring af perioden for indsamling af juletræer. Dette skyldes, at det har vist sig uhensigtsmæssigt at indsamle juletræer fra alle ejendomme i løbet af uge 4 og 5. Det foreslås derfor i stedet at indføje i regulativ for husholdningsaffald, at juletræer indsamles med henblik på kompostering, samtidig med afhentning af storskrald fra alle boliger, i løbet af januar og februar måned. Denne ændring er indarbejdet i vedlagte forslag til regulativ for husholdningsaffald (i § 22.3).

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af affaldsregulativerne.
Kommunikation
Når regulativerne er endeligt vedtaget af Byrådet, vil regulativteksten blive indtastet i den statslige regulativdatabase, NSTAR, og offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


88.   Forslag til tillæg til Køge Kommunes Vandforsyningsplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til tillæg til vandforsyningsplanen godkendes.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i 2010 Vandforsyningsplanen for vandforsyningen i Køge Kommune. Planen opdeler hele kommunen i forsyningsområder, der hver er tilknyttet et vandværk. Når der sker ændringer til Vandforsyningsplanen, skal der udarbejdes tillæg, som skal godkendes af Byrådet.

Slimminge Vandværk og Borup Vandværk har orienteret Teknik- og Miljøforvaltningen om en sammenlægning af de to vandværker.     

Forslag til tillægget til vandforsyningsplanen er vedlagt som bilag. Forslag til tillægget omfatter informationer om baggrund for sammenlægningen og en vurdering af, om Borup Vandværk har den nødvendige kapacitet til at forsyne Slimminge Vandværk. Ligeledes fremgår det af udkastet til tillægget, at forsyningsgrænsen ophæves mellem Slimming Vandværk og Borup Vandværk.

Forslag til tillæg har været i 4 ugers offentlig høring. Her er ikke indkommet indsigelser eller øvrige kommentarer til tillægget.

Vurdering:
Forvaltningen vurderer, at det vedlagte forslag til tillæg er i overensstemmelse med de målsætninger, der er givet i vandforsyningsplanen, idet tillægget omfatter samarbejde af drift, administration eller forsyningssikkerhed.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Tillægget har været i 4 ugers offentlig høring. Når tillægget er godkendt, lægges det på kommunens hjemmeside sammen med Vandforsyningsplanen.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


89.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


90.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


91.   Udbud af erhvervs- og turismeservice (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


92.   Ansættelsessag (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


93.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


94.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


95.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 16.04.20