Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 17.04.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


129.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Sag nr. 135 "Busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej" og sag nr. 143 "Principiel beslutning om ekspropriation" behandles efter hinanden.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


130.   Status på inddrivelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at status på inddrivelse af fortrinsberettigede krav tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Regeringen besluttede ultimo januar 2017, at inddrivelse af fortrinsberetigede krav (herved forstås fordringer, der tilhører kommuner og hviler på fast ejendom med fortrinsstillet lovbestemt panteret, dvs. med prioritet foran tinglyste hæftelser som fx pantebreve, udlæg, servitutter med videre. Det drejer sig hovedsageligt om kommunale ejendomsskatter og renovation) pr. 2. februar 2017 skulle foretages af kommunerne. På baggrund af Regeringens beslutning, besluttede Byrådet i januar 2017 at opnormere på opkrævningsområdet for så vidt angår fortrinsberettigede krav, men også med henblik på en øget indsat på opkrævning af øvrige indsatsområdet.

Økonomiudvalget har på den baggrund bedt om en status på arbejdet med de fortrinsberettigede krav, herunder de økonomiske konsekvenser af arbejdet og en evaluering af opnormeringen.

Efter at Køge Kommune har overtaget opgaven med inddrivelse af fortrinsberettige krav, har der været et stort fokus på at hjælpe de borgere, der er bagud med betalingen, samtidigt med at kommunen sikrer at få gælden hjem. På den måde sikrer Køge Kommune størst mulig retfærdighed overfor alle borgere – både dem med gæld og dem, der betaler rettidigt.

For at imødekomme de borgere, der har gæld til kommunen, er der iværksat flere initiativer, der skal lette inddrivelsen af gæld og forhåbentligt mindske antallet af borgere, hvis ejendom ender på tvangsauktion.

Det er Køge Kommunes opfattelse, at man kommer længere med dialog fremfor udelukkende at sende rykkere ud. Derfor valgte opkrævningen i november 2017 at ringe ud til alle borgere, der skyldte ejendomsskat for 2016. Det resulterede i, at flere borgere rent faktisk blev glade for at blive gjort opmærksom på deres gæld til kommunen og mange af de borgere, der blev kontaktet, valgte enten at betale den fulde gæld eller at indgå en afdragsordning.

Afdragsordningerne er endnu et af de tiltag som Køge Kommune anvender for at lette byrden for de borgere, der har gæld til kommunen. Gennem en afdragsordning oplever borgerne at betale af på gælden fremfor at der intet sker og at gælden vokser sig større og bliver mere uoverskuelig.

I Køge Kommune har vi haft et stort fokus på god kommunikation og dialog med borgerne i forhold til gældsinddrivelse. Der er gjort meget ud af at forklare borgerne, hvad der kan ske, hvis gælden ikke bliver betalt. Der er ansat endnu en medarbejder til opkrævningsteamet, så der også er tid til den gode dialog.

Det skal være lettilgængeligt og gennemskueligt for borgeren at finde frem til præcist hvor meget og på hvilke poster, der ligger gæld. Derfor søsatte Køge Kommune i 2017 siden "Mit Betalingsoverblik", hvor borgerne hurtigt kan se hvad og hvor meget, de skylder til kommunen og med et par klik og et Nem-Id kan de let betale, hvad de skylder til kommunen.  

Rent faktisk viser statusrapporten, at der alene på de tre første måneder i 2018, er sket hele 293 indbetalinger via "Mit Betalingsoverblik", hvilket svarer til knapt 600.000 kr. Til sammenligning skete der i hele 2017 kun 515 indbetalinger via "Mit Betalingsoverblik". Det indikerer, at borgerne har taget godt imod "Mit Betalingsoverblik" og er begyndt at bruge siden aktivt. Generelt set viser statusrapporten, at der er sket et fald på ca. 2,5 mio. i skyldige ejendomsskat og renovation, hvilket er en indikator på at Køge Kommunes tilgang til gældsinddrivelse gennem dialog og god kommunikation virker.

Det betyder, at betalingen af gæld højst sandsynligt bliver lettere for både borgere og kommune i fremtiden.

For driftsmæssig status på opkrævning, rykker mv. af henholdsvis ejendomsskat og renovation henvises til bilag.

Økonomi
Der henvises til bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


131.   Gebyr for underretninger om udlægsforretninger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen instiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der opkræves gebyr på 450 kr. for underretning om udlægsforretninger hos hoved- og medhæfter
 2. der gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2018, 400.000 kr. i 2019, faldende til 300.000 kr. i 2020 og herefter stagnerende
 3. der gives en varig udgiftsbevilling på 117.000 kr.
Baggrund og vurdering

Folketinget vedtog den 14. december 2017 lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger).

Lovforslaget betyder, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal betales gebyr på højest 450 kr. til kommunen for underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

SKAT har tidligere haft lovhjemmel til at opkræve dette gebyr, da opgaven omkring inddrivelse af fortrinsberttigede krav indtil den 2. februar 2017 har ligget hos SKAT. SKAT har altid taget dette gebyr.

Der kan opkræves gebyr både hos hoved-og medhæfter (2 x 450 kr.) af ejendommen, men både hoved- og medhæfter vil hæfte for begge gebyrer.

I lighed med opkrævning af gebyr for underretninger, har kommunen lovhjemmen til at opkræve et rykkergebyr for udsendelse af 1. og 2. rykker. Byrådet har tidligere besluttet, at opkræve et rykkergebyr på 250 kr. (100 kr. civilretlige krav) for henholdsvis 1. og 2. rykker.

Underretningsgebyret kan dækker nogen af kommunens udgifter for opnormeringen af området, herunder den administration, som underretningen kræver.

Ved udsendelse af underretninger påskrives kravet en retsafgift på hovedhæfter men ikke på medhæfter, som er lovpligtig. En retsafgift beregnes med en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb.

Køge Kommune har investeret i et udlægsadministrationssystem, som har været nødvendig for at foretage administrationen af de fortrinsberettigede krav.

Ved byrådsbeslutning den 24. januar 2017 blev det godkendt at hjemtage opgaven med opkrævning af fortrinsberettigede krav. Det blev vurderet, at håndtering af gældsinddrivelsen vil indebære et ressourcetræk svarende til ét årsværk med tilhørende årlige lønudgifter på 500.000 kr. For Køge Kommune blev det vurderet, at den statslige kompensation ville beløbe sig til 182.000 kr., hvilket blev givet som en varig tillægsbevilling på -182.000 kr. Der blev således givet en varig tillægsbevilling på netto 318.000 kr. Det har efterfølgende vist sig, at den statslige kompentation kun beløber sig til 105.000 kr. altså en forskel på 77.000 kr.

Økonomi

Beslutningen betyder en årlig indtægt på 300.000 kr. i 2018 bestående af gebyr (halvårseffekt) og retsafgift. Herefter forventes indtægter på 400.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i 2020 og herefter stagnerende, da det forventes at kommunens indsat på området, vil betyde færre underretninger og retsafgifter over tid.

Desuden betyder beslutningen en varig udgift på 117.000. Den varige udgift omfatter 40.000 kr. vedr. udlægsadministration og 77.000 kr. som er forskellen mellem forvente og modtaget statskompensation for varetagelse af opgaver vedrørende fortrinsberettigede krav.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2018, 400.000 kr. i 2019 samt 300.000 kr. fra 2020 og frem. Herover søges en varig udgiftsbevilling på 117.000 kr. for 2018 og frem. Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at der er en nettoindtægt på 183.000 kr. i 2018, 283.000 kr. i 2019 samt en varig nettoindtægt på 183.000 kr. fra 2020 og frem.

Kommunikation
Det skal oplyses i takstbladet på Køge Kommunes hjemmeside, at kommunen opkræver et gebyr for underretninger om udlægsforretninger på 450 kr.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.


Til toppen


132.   Køge Idrætspark, Byggeret 2


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det besluttes at Køge Kommune opfører stueetagen i Byggeret 2 og at de ovenliggende etager udbydes

 2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et byggeprogram finansieret af kassen i 2018
           
 3. der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019 og 2020
 4. de afsatte midler til deponering i budget 2018 (6,5 mio. kr.) tilgår kassen i 2018, og i forbindelse med budgetlægning 2019-2022, tilgår de afsatte midler i 2019 (3,5 mio. kr.) kassen

 5. der gives en budgetneutral tillægsbevilling hvor der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til speaker- og teknikrum m.v. på stadion i 2018 finansieres af afledt drift vedr. Køge Idrætspark i 2018

 6. der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i årene 2019-2020 til genhusning af dele af Køge Boldklubs omklædning finansieret af afledt drift til Køge Idrætspark i 2019.

Økonomiudvalget 10-04-2018
Udsættes til næste møde.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget anbefalede den 6. marts 2018, at der arbejdes videre med model 3, og at der fremlægges en beslutningssag og bevillingstilpasning i aprilmøderækken.

Model 3 indeholder en bygning, hvor Køge Kommune opfører dele af bygningen, og udbyder yderligere areal. Det kommunale byggeri på brutto 1.186 m2 opføres i én etage, svarende til netto  850-875 m2, der etableres i tilknytning tribune på det igangværende stadionprojekt. Funktionerne speakerboks, journalistpladser og teknikrum overføres til tribune som en del af stadionprojektet. Netto overført ca. 25 m2.

Bygningen opføres i stueplan primært til breddeidrætten, og med en overliggende privat byggeret på lejet grund over 30 år, der udbydes på markedsvilkår og med anvendelsesmulighed svarende til det tidligere udbudte. Således kan der samlet opføres 2-4 etager svarende til maks. 4.700 m2. Når der skal bygges oven på bygningen, skal stueetage og underliggende etager være funderet kraftigere. Arkitekturmæssigt kan bygningen over tid blive i samme højde som de øvrige bygninger, og stadion vil blive omkranset. 

De tidsmæssige milepæle for byggeriet anslås til:

Maj 2018 - Byggeprogram og udbudsform udarbejdes
Juni 2018 - Politisk godkendelse, herunder udbudsform og tildelingskriterier
Aflevering og ibrugtagning - Tidligst medio 2020.

Økonomi

Anlægsudgiften udregnes jævnfør bilag.

Hertil kommer, at der er forudsat en indtægt på udbud af byggeret 2 på 0,3 mio. kr. Om dette kan realiseres vides ikke før udbuddet er afsluttet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at:
Ad 2: Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018. Den budgetterede kassebeholdning påvirkes negativ med 0,5 mio. kr. og udgiften indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. 

Ad 3: Der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019 og 2020. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og vil derfor belaste kommunens serviceanlægsramme 2019-2023 som i budgetvejledning er sat 145 mio. kr. 

Ad 4: De afsatte midler til deponering i budget 2018 (6,5 mio. kr.) tilgår kassen i 2018, og i forbindelse med budgetlægning 2019-2022, tilgår de afsatte midler i 2019 (3,5 mio. kr.) kassen. Der vil samtidig ske en nulstilling af den tilbagebetaling der sker årligt med 0,3 mio. kr. i 2019 og årligt med 0,4 mio. kr. fra 2020.

Ad 5: Der søges en budgetneutral tillægsbevilling hvor der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til speaker- og teknikrum m.v. på stadion i 2018 finansieres af afledt drift vedr. Køge Idrætspark i 2018 på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsramme. Den budgetterede kassebeholdning påvirkes ikke men anlægsudgiften indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Servicedriftsrammen mindskes tilsvarende. 

Ad 6: Der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes i anlægsplanen et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i årene 2019-2020 til genhusning af dele af Køge Boldklubs omklædning finansieret af afledt drift til Køge Idrætspark i 2019 på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsramme.

Beslutning

Ad 1-6: Anbefales.

Bilag

Til toppen


133.   Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter, som skaber flere pladser


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at

 1. der sker ombygning af Basen for 8,3 mio. kr.
 2. der sker ombygning af Tumlehuset for 0,8 mio. kr.
 3. der sker ombygning af Alkereden for 0,9 mio. kr.
 4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb for samlet 10 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet jf. indstillingspunkt 1-3
 5. anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af en fremrykning fra 2020 til 2018 vedr. ”ombygning af gymnasievej 8 – dagtilbud.
Børneudvalget 04-04-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

På mødet i Børneudvalget den 7. marts 2018 orienterede Børne- og Uddannelsesforvaltningen om kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet de kommende år.

Efter en del år med fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 – 5 år, er antallet de seneste år igen begyndt at vokse. Befolkningsprognosen peger i retning af en betydelig vækst i aldersgruppen på godt 30 pct. de kommende 10 år, som vil medføre, at pladssituationen i visse områder af kommunen kommer under pres.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet en samlet beskrivelse af udfordringen, som den ser ud i de enkelte geografiske områder af kommunen (se bilag som også blev fremlagt på for Børneudvalget den 13. marts 2018). Endvidere er der beskrevet, hvilke typer løsninger forvaltningen kan pege på med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser – herunder akut på den helt korte bane – dvs. 2018 og 2019.

Tre tiltag vil kunne medvirke til at løse nogle af de mest presserende udfordringer, og som derfor forelægges her - Basen, Tumlehuset og Alkereden.

Børneudvalget vil på kommende møder drøfte øvrige løsningsmuligheder på kort såvel som på langt sigt, serviceniveau mv. Forslag til løsninger på længere sigt vil blive indarbejdet i de samlede kapacitetsberegninger, der forventes forelagt Byrådet i maj måned og indgå i grundlaget for budget- og planarbejdet for budget 2019-2022 på anlægsområdet.

Inddragelse af SFO-afdeling Basen ved Kirstinedal Skolen og ombygning til dagtilbud.

SFO-afdelingen Basen er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen og anvendes kun sporadisk af SFO'en. Det vurderes, at skolen kan klare sig uden afdelingen. Der vil kunne etableres 24 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Fra godkendelse af finansieringen og igangsættelse af projekt til ibrugtagning vil der gå ca. 9 - 12 måneder.

Udvidelse af Tumlehuset

En mindre udvidelse af Tumlehuset vil give mulighed for, at dagtilbuddet varigt kan rumme yderligere 12 vuggestuebørn. Børnene er allerede indskrevet i dagtilbuddet, der - som nødløsning - har indrettet sig således, at en børnehavegruppe har til huse i et åbent gangareal.

Ombygning af Alkereden

En mindre ombygning af de eksisterende lokaler vil kunne skabe kapacitet i den eksisterende bygning, så der varigt bliver plads til de 12 vuggestuebørn, der som nødløsning pt. er merindskrevet ift. kapaciteten.

Økonomi

Ombygning af Basen koster 8,3 mio. kr. og kan give 24 vuggestue- og 66 børnehavepladser.

Udvidelsen af Tumlehuset koster 0,8 mio. kr. og kan give 12 vuggestuepladser.

Ombygning af Alkereden koster 0,9 mio. kr. og kan give 12 vuggestuepladser.

Omkostning i alt 10,0 mio. kr. for 48 vuggestue og 66 børnehavepladser.

Ved fremrykning af midler til Gymnasievej 8, vil der ikke være midler til denne ombygning i 2020, hvor der var planlagt 24 vuggestue- og 44 børnehavepladser.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt, da der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2018. Projektet finansieres dog ved fremrykning af de afsatte midler for 10 mio. kr. i anlægsplanen fra 2020 til 2018 vedr. ombygning af Gymnasievej (EDU 33).  

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budget 2018.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Til toppen


134.   Trafiksikkerhedsprojekter 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,513 mio. kr. til udførelse af følgende projekter, der udføres med finansiering fra TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier:
  1. Karlemosevej. Hastighedsdæmpende foranstaltninger
  2. Tessebøllevej. Hastighedsdæmpende foranstaltninger og ombygning af bussluse
  3. Hestehavevej. Ombygninger af bussluser/pladser
  4. Cykelkampagne. Kampagne for børn i 0. - 4. klasse og deres forældre
 2. der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 9,567 mio. kr. til Cykelsti mellem Ejby og Køge, finansieret ved 4,0 mio. kr. fra TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier, en negativ anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. fra projekt cykelsti langs Billesborgvej, Egøje-Herfølge og en negativ anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,367 mio. kr. fra Trafik- og Miljøplan 2017
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor det nuværende budget
 4. opgaverne udbydes ved begrænset licitation.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-04-2018
Pkt. 1 og 2: Anbefales
Pkt. 3 og 4: Godkendt.

Baggrund og vurdering

I Trafiksikkerhedsplan 2017 findes en række forslag til indsatser på trafiksikkerhedsområdet, herunder en prioriteret liste over fysiske tiltag på vejene. Derudover findes en liste med forslag til cykelstier fra Cykelhandleplan 2015. Listerne er vedlagt som bilag. De to lister med ønsker til trafiksikkerhedstiltag og cykelstier opdateres 1-2 gange om året. Listerne er senest opdateret i henholdsvis marts 2018 og december 2017.

I Budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb under TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier på 6,513 mio. kr., som foreslås delt i 2,513 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og 4,0 mio. kr. til cykelstiprojektet mellem Ejby og Køge. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for cykelstiprojektet på Billesborgvej, Egøje-Herfølge, der indstilles overført til cykelstiprojektet mellem Ejby og Køge. I budget 2017 blev givet anlægsbevilling på 4,367 mio. kr. til opstart af et cykelstiprojekt mellem Ejby og Køge. Denne anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb søges sammenlagt med de to ovennævnte beløb til projektet, hvorved anlægsbevilling og rådighedsbeløb bliver 9,567 mio. kr. til cykelstiprojektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at nedenstående projekter udføres i 2018.

Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Trafiksikkerhedsprojekterne
Karlemosevej er i følge uheldsanalysen fra 2017 en uheldsbelastet strækning, og det er derfor oplagt at gøre en indsats her. Uheldsbilledet er ikke entydigt, men der er et par uheld med skønnet hastighed højere end 50 km/t og hensynsløs kørsel. Tessebøllevej og Hestehavevej er ikke uheldsbelastede, men her opleves utryghed bl.a. som følge af bilisternes hastighed og vejens indretning.

På alle tre veje kører bus i rute, og det er derfor vigtigt, at der udføres busvenlige hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I cykelhandleplanen er et af fokusområderne "cyklende børn". En del af trafiksikkerhedsarbejdet handler om adfærdsændring, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at supplere indsatsen på området med en cykelkampagne for børn i 0.-4. klasse og deres forældre.

Cykelstiprojektet
Det samlede overslag for cykelsti på hele strækningen mellem Ejby og Køge inkl. krydsninger på Ejbyvej og Salbyvej samt under motorvejsbroer beløber sig til 25-29 mio. kr. afhængig af valg af løsninger.

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres krydsningsheller på Ejbyvej og Salbyvej samt dobbeltrettet cykelsti mellem Ejby og Ll. Salby. Ved bane- og motorvejsbroer undersøges muligheden for at etablere ét spor under broerne for bilisterne med prioriteret kørsel og cykelbaner eller sti til cyklisterne. Denne løsning er ikke optimal, da cyklisterne muligvis skal ledes ud på kørebanen, men løsningen kan anlægges for relativt få midler og kan afprøves og senere ændres til cykelhængebroer under bane- og motorvejsbroerne, hvis kommunen kan få tilladelse til dette fra Vejdirektoratet og Banedanmark. Indsnævring til ét spor kan mindske fremkommeligheden for bilisterne i myldretiden. På strækningen under Sydmotorvejen kan spidstimetrafikken komme over de 300 køretøjer, som er grænsen for, hvad der anbefales ved indsnævring til ét spor.

Krydsningerne på Ejbyvej og Salbyvej vurderes at kunne udføres i 2018, samtidig med at information og forhandlinger med lodsejere pågår. Selve stien mellem Ejby og Ll. Salby vil dernæst forventeligt kunne udføres i foråret 2019.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,513 mio. kr. til realisiering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier i 2018 (TMU 04). Der søges ligeledes en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 9,567 mio. kr. til Cykelsti mellem Ejby og Køge.

Den budgetterede kassebeholdning vil samlet set ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Finansiering af Cykelsti mellem Ejby og Køge sker via mindreforbrug på projekterne cykelsti langs Billesborgvej, Egøje-Herfølge, (1,2 mio. kr.) og Trafik- og Miljøplan 2017 (4,367 mio. kr.) og derfor søges beløbene med negative anlægsbevilling og rådighedsbeløb. De resterende 4 mio. kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb fra realisiering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier i 2018 (TMU 04), hvor der er i budget 2018 er afsat 6,513 mio. kr., og hvor der skal bruges i 2,513 mio. kr. (indstillingspunkt 1). Beløbet søges ligeledes overført til Cykelsti mellem Ejby og Køge.     

Herudover skal det bemærkes, at begge anlægsprojekteter indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
Før igangsættelse af projekterne samt i anlægsfasen vil der være behov for kommunikation til berørte beboere og trafikanter i form af direkte skrivelser, presse og skiltning.
Beslutning

Ad 1-4: Anbefales.

Bilag

Til toppen


135.   Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S 2018 Legalitetsgodkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S 2018 godkendes.

Klima- og Planudvalget 05-04-2018
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i KLAR Forsyning har godkendt vedlagte Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S.

Med den nye betalingsvedtægt bliver vedtægten opdateret med hensyn til navnet på forsyningen, der står nu overordnet KLAR Forsyning i stedet for Energiforsyningen.

Vedtægterne i de fire ejerkommuner bliver mere standardiserede, så borgerne og de erhvervsdrivende i de fire kommuner bliver behandlet så ens som muligt.

Med en ændring af lov om Betalingsregler for Spildevandsanlæg er klageadgangen blevet ændret i forhold til tidligere. Som forbruger skal man kontakte Center for Klageløsning under Nævnenes Hus under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis man er uenig med forsyningens afgørelser efter betalingsvedtægten, dette forhold er også indarbejdet i den nye betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S.

I betalingsvedtægten bekræfter Køge Afløb A/S, at selskabet har forsyningspligt og skal fremføre stikledning til grundgrænse for ejendomme omfattet af spildevandsplanen:

"I områder, der i henhold til spildevandsplanen er kloakeret under spildevandsforsyningsselskabet, er Køge Afløb A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at fremføre stikledning til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg (tidl. "privat spildevandsanlæg").

Byrådet i Køge afgiver ikke sin ret, jævnfør lov om Miljøbeskyttelse, til i spildevandsplanen for Køge Kommune at udpege kloakanlæg under Køge Afløb A/S, jf. Teknik- og Miljøudvalget (sag nr. 242 fra 2013).

Økonomi
Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Den nye betalingsvedtægt offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside og på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


136.   Busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det anbefales, at leasingsaftalen løber over 25 år
 2. der indarbejdes en udgiftsneutral tillægsbevilling på drift til en udgift og en indtægt på 15,3 mio. kr. i 2019 som dækker tilskud fra Staten
 3. der budgetteres med deponering på 19,2 mio. kr. og tilbagebetaling over 25 år fra 2020
 4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor det nuværende budget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-04-2018
Pkt. 1, 2, 3 og 4: Anbefales.

Baggrund og vurdering

En mulig busbro over Lille Syd-banen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 18. august 2017.

Projektet omfatter en busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej. Et centralt element i en sådan busvej er en 9 meter bred busbro over Lille Syd-banen. En ny busbro og -vej vil muliggøre en kortere linjeføring for busser mellem Køge/Ølby og Køge Nord St. Af bilag 1 fremgår busvejens geografiske placering og udstrækning. Projektet omfatter i alt etablering af ca. 550 meter vej i to kørespor, hvoraf ca. 220 meter udgøres af bro- og skråningsanlæg. Vejen skal kun anvendes af busser til offentlig trafik, der vil derfor blive etableret bussluser i begge ender af vejforløbet. Der vil stadig være uhindret adgang til boligerne på Ølsemagle Kirkevej 57-59 på nordsiden af Lille Syd-banen.

Den fremtidige busbro skal krydse banestrækningen Lille Syd. Dele af anlægsarbejderne er derfor afhængige af, at togtrafikken indstilles i kortere perioder. Banedanmark vil tildele sådanne perioder, ligesom de vil stille en række tekniske krav til anlægsmetoden. 

Etablering af en busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkvej vil medføre en samfundsøkonomisk gevinst. Dette både i form af mulige besparelser som følge af en effektiv fremtidig busbetjening af Køge Nord St., men også betydelige rejsetidsbesparelser og derved brugergevinster for trafikanter. En samfundsøkonomisk screening af busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej følger som bilag 2. Screeningen er ikke ajourført med nyeste anlægsoverslag, men resultatet er så robust, at projektet stadig vil være rentabelt med stor margin.

Der forventes en besparelse på ca. 1 mio. kr. på den ordinære busdrift, som skal finansiere leasing og drift af den nye bro.

Der vil blive foretaget evaluering af busdriften efter alle busomlægninger er implementeret og er i stabil drift, både driftsmæssigt og økonomisk. Dette forventes at kunne foregå i 2021.

Projektet har opnået medfinansiering på 15.295.965 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik", se bilag 3. De samlede anlægsomkostninger til projektet er estimeret til 34,5 mio. kr., medfinansieringen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgør således 44 %. De resterende 56 % finansieres af Køge Kommune gennem KommuneLeasing. Busvejen medfører en besparelse på kommunens fremtidige busdrift, som skal betale leasingydelsen. Af bilag 4 fremgår indikation på leasingaftale fra KommuneLeasing.

Projekteringsopgaven tildeles via EU-rådgiverudbud med prækvalifikation. Efterfølgende udbydes anlægsarbejderne i hovedentreprise som indbudt licitation. Anlægget forventes p.t. ibrugtaget ultimo 2019.

Indledende vurderinger tilsiger, at busvejen og -broen er uproblematisk i relation til både VVM- såvel som planforhold.

Økonomi

Samlet estimeret anlægsomkostning er 34,5 mio. kr. Leasingaftalen vil udløse krav om deponering af 19,2 mio. kr. Deponeringen vil blive frigjort med 1/25 årligt – det vil sige ca. 0,75 mio. kr. årligt i 25 år.

Økonomisk Afdeling bemærker, at:

Ad 1: Kommunen har indhentet 2 tilbud, hvor leasingaftalen løber med 25 år (0,913 mio. kr. i årlig ydelse) og 50 år (0,751 mio. kr. årlig ydelse). Det anbefales, Byrådet godkender en 25-årig leasingaftale af hensyntagende til kommende generationer i kommunen.   

Ad 2: Der indarbejdes en udgiftsneutral bevilling i 2019 på 15,3 mio. kr. Servicerammen på drift og kassebeholdningen påvirkes ikke, da bevillingen er udgiftsneutral. Bevillingen vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022  

Ad 3: Der indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022 med en samlet deponering på 19,2 mio. kr. med tilbagebetaling over 25 år og med en årlig tilbagebetaling på 0,77 mio. kr. Kassebeholdningen vil over årene i 25-årig periode ikke blive belastet.

Det skal herudover bemærkes, at de samlede udgifter på 1 mio. kr. til leasing og afledt drift af bro finansieres af mindre udgifter til kollektiv. Der forventes en endelig evaluering af økonomien  i 2021 vedrørende mulige besparelser som følge af en effektiv fremtidig busbetjening af Køge Nord St.

Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for at informere trafikanter og naboer gennem forskellige kommunikationsindsatser. I forbindelse med offentlig omtale af projektet er Køge Kommune forpligtet til at nævne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som tilskudsgiver, dette også efter færdigafsluttelse af projektet (jf. tilsagnsskrivelsens punkt 13.1, se bilag 2).
Beslutning

Ad 1-4: Anbefales.

Bilag

Til toppen


137.   Forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger
 2. der afholdes borgermøde den 7. maj 2018 kl. 19.00 i gymnastiksalen på den tidligere Lellinge Skole.
Klima- og Planudvalget 05-04-2018
Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Lellinge til en projektudvikler, som ønsker at opføre tæt-lav boliger. Ejendommene har tidligere huset henholdsvis Lellinge Skole og Lellinge SFO. Projektudvikler har udarbejdet skitseprojekt for ejendommene i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, og forvaltningen har efterfølgende haft møde med Lellinge Beboerforening om dette. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skitseprojektet og giver mulighed for opførelse af op til 40 tæt-lav boliger.

Opførelse af tæt-lav boliger på ejendommene er i strid med gældende lokalplanlægning og kommuneplan, som udlægger ejendommene til henholdsvis skole/uddannelsesinstitution og åben-lav boligbebyggelse. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 i forbindelse med lokalplan 1078.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Overdrevsvejen 2, som tidligere husede Lellinge Skole, Byledet 16, som tidligere husede Lellinge SFO samt naboejendommen Byledet 12. Ejendommen Overdrevsvejen 2 udgør ca. 6.500 m². Ejendommene Byledet 12 og 16 udgør tilsammen 4.500 m².

Ejendommen Overdrevsvejen 2 ligger ud mod Ringstedvej og udgør en del af Lellinges afgrænsning mod nord. Øst og syd for ejendommen ligger parcelhuse. Vest for ejendommen ligger erhverv. Ejendommene Byledet 12 og 16 ligger i den gamle Lellinge Landsby, hvor Byledet er hovedgade. Øst og vest for ejendommene ligger parcel- og villahuse. Mod syd grænser ejendommene op til Lellinge Stadion.

Den nedlagte Lellinge Skole og SFO planlægges nedrevet.

Lokalplanen sikrer:

 • At bebyggelserne udformes på en måde, som understøtter uformelle møder mellem beboerne samt naturlig overvågning. Der stilles krav om, at boliger orienteres mod interne stier og fastsættes en maks. højde for hegn omkring forarealer ved indgange
 • At tage udformes som symmetriske sadeltage. På den måde sikres det, at den ny bebyggelse er tilpasset Lellinges arkitektur
 • At bebyggelse langs Ringstedvej placeres, så den fungerer som støjskærm for den bagvedliggende bebyggelse, samt at de primære opholdsarealer for bebyggelsen udgøres af støjsikrede haver
 • Bevaring af to eksisterende markante og sunde træer, som er indpasset i skitseprojektet.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1078 og kommuneplantillæg 29. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da de ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


138.   Klima- og Planudvalg og Teknik- og Ejendomsudvalg - studietur 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalgets planlagte studietur tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget har den 5. januar 2018, sag nr. 4, besluttet at afholde en studietur til Holland sammen med medlemmerne af Teknik- og Ejendomsudvalget. Studieturen skulle finde sted i perioden den 26. - 29. september 2018 men er efterfølgende ændret til 23. – 26. maj 2018.

Fokus for studieturen vil være trafiksikkerhed for især cyklister og ikke mindst Hollands erfaringer med stormflodsbekyttelse. Programmet for udvalgenes studietur varer i 3 dage og sigter mod at indhente erfaringer og viden fra Holland, der historisk har været ude for voldsomme begivenheder med oversvømmelser.

Økonomi

Den samlede udgift til studieturen vil kunne holdes indenfor de fastsatte rammer for studieture.

Foreløbigt budget og skitseprogram for studieturen fremgår af vedlagte bilag, idet Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at programmet er under udarbejdelse, og ændringer derfor kan forekomme.

Beslutning

Til efterretning idet studieturen udelukkende omfatter Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Til toppen


139.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


140.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


141.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


142.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


143.   Køb af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


144.   Principiel beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


145.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


146.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.04.18