Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 07.02.2017 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


29.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


30.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2017 på op til 80,6 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 53,7 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 
Baggrund og vurdering
Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2017. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 80,6 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 53,7 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2016 var på 1,5%. Denne er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 nedsat til 1,0 % årligt fra 2017 og frem.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2017 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2017 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fra 2017 fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo 2016 426,5 mio. kr.

Køge Kommune har i 2017 budgetteret med 5,2 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2018-21, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


31.   Udbudsplan 2017 - 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udbudsplanen 2017 - 2018 godkendes.
Baggrund og vurdering

Direktionen fremlægger oplæg til kommunens udbudsplan for 2017-18. Udbudsplanen fremlægges da det fremgår af Køge Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi, at udbudsplanen skal fremlægges til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.  

Udbudsplanen er sammensat af SKI udbud (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), FUS udbud (Fællesudbud Sjælland) og lokale udbud fra Køge Kommunes udbudsplan 2016-17.

Udbudsplanen er en dynamisk plan, der løbende korrigeres f.eks. som følge af resultatet af markedsundersøgelser, der udføres indledningsvis, når et udbud påbegyndes eller når nye opståede behov for gennemførelse af et konkret udbud opstår.

Bygge- og anlægsudbud indgår ikke i udbudsplanen.

SKI er ejet af Staten og Kommunernes Landsforening. Formålet med SKI er, at konkurrenceudsætte standardvarer fx kontorartikler og kontormøbler og derved opnå besparelser, den efterspurgte kvalitet og bedre aftalevilkår for den offentlige sektor. FUS er et kommunalt indkøbsfællesskab bestående af 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland. Formålet med FUS er - i lighed med SKI - at opnå stordriftsfordele ved fællesudbud. Men hvor SKI skal målrette sine udbud nationalt kan FUS målrettet sine udbud til indkøbsfællesskabets kommuner. Det betyder, at FUS ofte kan samarbejde om udbud på langt flere områder end SKI, og optimere arbejdsdeling og udnytte kommunernes specialistkompetencer. Kommunens lokale udbud omfatter udbud, hvor Køge Kommune har særegne behov/ønsker, så der ikke kan laves fællesudbud.

Udbudsplanernes SKI og FUS udbud er drøftet i K17 (kommunaldirektørerne i Region Sjælland). Det er aftalt i K17, at kommunerne som udgangspunkt deltager i de SKI forpligtende aftaler og FUS aftaler, med mindre der er lokale forhold i kommunerne, som taler i mod.

Kultur- og Økonomiforvaltningen gennemfører udbuddene på udbudsplanen i samarbejde med de relevante forvaltninger, så det sikres, at aftalerne afspejler fagområdernes behov. Udbudsplanen har fokus på de administrative effektiviseringer. I de tilfælde, hvor et udbud vurderes at have politisk opmærksomhed og/eller kræver ændring i serviceniveau fremlægges sagen for de relevante politiske udvalg. Økonomiudvalget aftalte endvidere i forbindelse med opstart af budgetprocessen for 2017-20 at yderligere udbudsegnede områder kan drøftes politisk i de enkelte udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af sparekataloget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med godkendelse af udbudsplanen.
Beslutning

Anbefales.

Opdateret bilag tilknyttes referatet.

Bilag

Til toppen


32.   Kommissorium for lønanalyse


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at kommissorium for lønanalyse godkendes.
Baggrund og vurdering

Forligsparterne til budgetaftalen 2017-2020 sætter fokus på attraktive arbejdspladser og ønsker i den forbindelse en afdækning af gennemsnitslønnen i kommunen. Af budgeterklæringen fremgår, at:

”Forligsparterne er enige om, at løn er et af elementerne i at have attraktive arbejdspladser og dermed kunne fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Forligsparterne ønsker derfor at få afdækket udviklingen i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper, herunder også det samlede lønforbrug i Køge Kommune.”

På denne baggrund er der udarbejdet et kommissorium for lønanalysen.

Analysens formål er, at

 1. afdække udviklingen i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper, herunder om gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper er på niveau med relevante sammenligningskommuner,  
 2. afdække udviklingen i det samlede gennemsnitlige lønniveau for kommunen, herunder om den samlede gennemsnitsløn for kommunen er på niveau med relevante sammenligningskommuner,
 3. undersøge, hvad der kan forklare eventuelle forskelle i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper samt eventuelle forskelle i det samlede gennemsnitlige lønniveau for kommunen i forhold til de relevante sammenligningskommuner,
 4. undersøge, i hvilket omfang lønniveauet på de største personalegrupper har betydning for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

Analysens resultater formidles i en analyserapport, som fremlægges til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned.

Kommissoriet har været fremlagt til information og drøftelse i Hoved-MED-udvalget den 23. januar 2017.

Beslutning

Godkendt.

Udviklingen i lokalløn inddrages i analysen.

Sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

Til toppen


33.   Udkast til Byplan Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 

 1. udkast til Byplan Borup drøftes,
 2. udkast til Bydelsplan Borup sendes til høring i følgegruppen,
 3. der tages stilling til, om alle fagudvalg skal høres inden endelig vedtagelse.
Baggrund og vurdering

Arbejdet med Byplan Borup nærmer sig sin afslutning. I overensstemmelse med tids- og procesplanen har der været afholdt et stort borgermøde samt to efterfølgende møder i følgegruppen, og et midtvejsmøde for Økonomiudvalgets repræsentanter. Byplan Borup er udarbejdet i tæt samarbejde med den følgegruppe, som blev nedsat på et stort borgermøde i Multihallen i Borup, og som dermed tegner en bred repræsentation af de lokale interesser i byen. Repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen har været involveret i udarbejdelsen af udkastet til Byplan Borup. 

Forvaltningen vurderer, at Byplan Borup har en form og et indhold, der ikke vil binde fagudvalgene. Derfor er der lagt op til, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt byplanen skal behandles i fagudvalg. Forvaltningen anbefaler, at udkastet til Byplan Borup sendes til høring i følgegruppen. Efter behandlingen af udkast til Byplan Borup samles sagen igen til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april 2017.

Indhold
Allerede ved borgermødet blev tonen slået an i forhold til temaerne i byplanen, som efterfølgende er bearbejdet og udfoldet igennem følgegruppens arbejde. Byplan Borup indeholder en række konkrete ønsker til fremtidens udvikling, der kan forfølges på kort, mellem og lang sigt. Flere emner har direkte sammenhæng med kommuneplanrevisionen og en kommende revision af Trafik- og Miljøplanen, og flere emner skal viderebearbejdes i disse planer. Derudover indeholder Byplan Borup et konkret ønske om, at der i løbet af de kommende år laves en samlet plan for bymidten, bestående dels af en handleplan for en levende bymidte i en koordineret indsats mellem borgere, foreninger, kommune og private ejere af lokaler, dels en plan for renovering og forskønnelse af bymidten. 

De overordnede kapitler i Byplan Borup omhandler

 • Livet i Borup - Stationsbyen i landskabet - Fra stationsby til aktiv familie- og pendlerby - Idræt og Kultur som drivkraft
 • Den fysiske udvikling af Byplan Borup - Overordnede planprincipper - Forbindelser i byen
 • Byen i det grønne - det grønne i byen
 • Samlet plan for bymidten

Alle ønskerne til fremtiden fremgår løbende i en opsamling efter hvert kapitel, og fremgår ligeledes samlet af bydelsplanens sidste kapitel Tidshorisont. Se bilag "Udkast til Byplan Borup". 

Nedenfor er oplistet ønsker til fremtiden af overordnet, planmæssig karakter:

Overordnede planprincipper

 • Ændring af plangrundlag så rammeområde 6B20 udtages i Kommuneplan 2017 og erstattes af nyt udlæg til boligformål syd for Bakkegårds Allé. Alternativt kunne arealet veksles til nyt udlæg vest for banen eller placeres andet sted i Køge Kommune.
 • Undersøge potentiale for lokalisering af nye erhvervsarealer i tilknytning til det overordnede vejnet ved Dalbyvej/Bækgårdsvej samt byomdannelse af eksisterende bynære erhvervsområder til bolig.

 Forbindelser i byen

 • Fortsat opretholdelse af halvtimesdrift på tog til Roskilde og København samt forbedre forholdene for pendlere 
 • Direkte busforbindelse til Køge By
 • Forlængelse af Vestre Ringvej til Ryesskovvej
 • Trafiksanering af Hovedgaden, herunder trafikomlægning i bymidten
 • Underføring af Malervej

 Samlet plan for Bymidten

 • Samlet projekt for forskønnelse af bymidten med visuel sammenhæng (belægning, begrønning mv.)
 • Fremadrettet placering af kulturtilbud i centerområdet  
 • Give mulighed for at tomme butikker kan udnyttes til kulturelle formål
 • Give mulighed for at visse tomme butikker i bymidten kan omdannes til boliger
 • Bevaring af bygningsmassen med stationsbypræg i Hovedgaden og Østergadekvarteret
Økonomi
Byplanens forslag til planer og projekter vil indgå i den samlede prioritering på linje med ønsker fra andre byområder. I budget 2017 er der afsat i alt 1 mio. kr. til bydelsplanerne i Herfølge og Borup.
Kommunikation
Følgegruppens arbejde er løbende lagt på hjemmesiden www.koege.dk/bydelsplan
Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Fagudvalgene orienteres inden endelige vedtagelse.

Bilag

Til toppen


34.   Byudvikling Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byudvikling af Køge Nord.

Ejendoms- og Driftsudvalget 18-01-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Budget 2017 er der under EDU 50 afsat 6,84 mio. kr. Jordforsyning byggemodning - Boligformål afsat 6,84  mio. kr. Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr.

Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord. Masterplanen indeholder 3 områder til erhvervsformål.  Arealet beliggende syd for Egedesvej er i lokalplan 1046 udlagt til erhvervsområde med erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte virksomheder.

Da Skandinavisk Transportcenter (STC) har udsolgt af erhvervsjord i både afdeling 1 og 2, er der behov for etablering af nye salgbare arealer. Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5 mio. kr. til opstart af arkæologiske forundersøgelser i den del af STC 3 i Køge Nord, som Køge Kommune ejer, samt til opstart af byggemodning i form af projektering og udbud, samt afklaring af projektmodel for udviklingen af erhvervsområdet mellem Nordstjernen og den nye højhastighedsbane.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til opstart af forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord. I investeringsoversigten for 2017 er der under EDU 50 afsat 6,84  mio. kr. Jordforsyning byggemodning - Boligformål afsat 6,84 mio. kr. Uagtet, at rådighedsbeløbet er optaget under Boligformål, er beløbet tænkt at dække de generelle udgifter til udvikling af Køge Nord, herunder arkæologiske forundersøgelser og projektudvikling mv.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projektudvikling af Køge Nord. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget i 2017 under byggemodning -  boligformål (EDU 50).

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


35.   Drøftelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at henvendelsen fra Niels Rolskov (Ø) drøftes.
Baggrund og vurdering

Niels Rolskov (Ø) har den 30. januar 2017 fremsendt følgende:

"Enhedslisten ønsker en drøftelse af de attituder som borgerne møder fra deres forsikringsselskaber i forbindelse med de skader der er opstået som følge af byggerierne på Søndre Havn.

Vi forestiller os, at Økonomiudvalget inviterer repræsentanter for de forsikringsselskaber der har kunder i området til et møde med udvalget, hvor vi tydeligt gør det klart at skader af den type forventes dækket af normale bygningsforsikringer."

Beslutning

Det blev aftalt, at der rettes en henvendelse til Folketinget om at skærpe forsikringsloven. Henvendelsen sendes til orientering til forsikringsselskaberne. Henvendelsen godkendes af Økonomiudvalget inden afsendelse.


Til toppen


36.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Intet.


Til toppen


37.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


38.   Budgetproces 2018 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


39.   Ombygninger på Rådhuset (Lukket punkt)Til toppen


40.   Nye åbnings- og telefontider (Lukket punkt)Til toppen


41.   Rygepolitik for Rådhuset (Lukket punkt)Til toppen


42.   Videresalg af ubebygget grund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)Til toppen


43.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


44.   Boligbyggeprogram 2017 (Lukket punkt)Til toppen


45.   HMN GasNet P/S (Lukket punkt)Til toppen


46.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


47.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.03.17