Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.08.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)


299.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt, herunder at Helle Poulsen (V), jf. styrelsesvedtægtens § 3, deltager som suppleant for Palle Svendsen (V), der har meldt afbud p.g.a. ferie.

Til toppen


300.   Tilslutning til SKI - aftale 16.08 (Flyrejser)


Indstilling

Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommune tilslutter sig Statens og Kommunernes Indkøbs Service’s (SKI) aftale vedrørende flyrejser.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har bedt udbudsenheden i Fælles- og Kulturforvaltningen undersøge Køge Kommunes mulighed for at tiltræde SKI-aftalen 16.08 - Flyrejser.

SKI-aftalen 16.08 omfatter 178 destinationer med i alt 268 ruter og bør herved dække Køge Kommunes normale behov. Det bemærkes, at Køge Kommune årligt har omkostninger til flyrejser for mindre end 250.000 kr.

 

SKI har indgået samarbejde med følgende 14 flyselskaber på aftalen:

 • Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 • Norwegian Air Shuttle
 • LOT Polish Airlines
 • Finnair Plc
 • Lufthansa
 • Austrian Airlines
 • Air Canada
 • Swiss International Air Lines
 • Brussels Airlines, Branch of Brussels Airlines N.V./S.A.
 • United Airlines, Branch of United Airlines Inc., USA
 • British Airways Plc
 • Iberia Líneas Aéreas
 • Air France
 • KLM

Samfundsansvar

Leverandørerne til SKI-aftalen er forpligtet af følgende fundamentale konventioner vedrørende samfundsansvar:

 
 • FN’s Global Compact (FN’s principper for samfundsansvarlige virksomheder)
 • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (regeringerne i OECD’s anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd)
 • ILO-konvention nr. 94 (Den internationale arbejdsorganisation)
  

ILO-konventionen forpligter leverandører, som udfører deres virksomhed i Danmark, til at give deres arbejdstagere arbejds- og lønforhold svarende til dansk overenskomstniveau.


Tilslutning til aftalen

SKI-aftalen 16.08 er en frivillig rammeaftale.

 

Aftalen forudsætter, at kommunen har adgang til et elektronisk bookingsystem, når der skal bestilles billetter. Sådanne elektroniske bookingsystemer benyttes af rejsebureauer i deres daglige arbejde. SKI opfordrer derfor til, at kunden (Køge Kommune) indgår aftale med et rejsebureau, som kan varetage billetbestillingen. Dette vil i praksis betyde, at Køge Kommunes medarbejdere ikke længere selvstændigt kan gennemføre billetbestilling uden om et rejsebureau. Det vil således ikke længere være muligt at benytte gratis bestillingstjenester på internettet.

 

Udbudsenheden har undersøgt muligheden for at benytte et lokalt rejsebureau, og der er leverandører i Køge Kommune, som kan forestå betjeningen af kommunen.

Økonomi

Kommunens brug af SKI aftalen forudsætter at billetbestillingen foretages gennem et rejsebureau. Det er usikkert om merudgiften til rejsebureauet kan opvejes af SKIs rabataftaler på flyaftalen.

 

Udgiften til rejsebureauerne afhænger af hvilket et bureau der vælges. Tilgår Kommunen SKI-aftalen vil udbudsenheden indgå en samarbejdsaftale med en for Køge Kommune attraktiv leverandør.

 

Det forventede gebyr for rejsebureauerne ved billetbestilling ligger på ca. 450 kr. for én billet indenfor EU og 600 kr. udenfor EU. Der er faldende gebyr per billet ved bestilling af flere billetter samtidig.

Kommunikation

Beslutter Økonomiudvalget at tilgå aftalen vil udbudsenheden orienterer bredt ud i organisationen om indgåelse og brug af aftalen.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


301.   Køge almennyttige Boligselskab afd. Ellemarken - Låneomlægning


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at udvalget
 1. drøfter hvorvidt den ansøgte låneomlægning for afdeling Ellemarken godkendes,
 2. såfremt låneomlægningen godkendes, følger at vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til det nye lån.
Baggrund og vurdering
Nykredit søger på vegne af Køge almennyttige Boligselskab afdeling Ellemarken, beliggende på Gymnasievej i Køge, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav og den årlige ydelse vil falde.

I forbindelse med Ellemarkens omlægning af et kontantlån med hovedstol 19.661.000 kr. til et kontantlån med afdrag med hovedstol 19.110.000 kr., søger de Køge Kommune om at få overført kommunegarantien på 100 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Lånetype/ afdragsformHovedstol i kr.Obligations-restgæld i kr.1. års ydelse i kr.Rente i %Restløbe-tid i år
Lån, der skal indfries19.661.00019.066.4501.164.0573,3524,25
Nyt lån19.110.00020.460.3851.073.4421,5024
Ændringer
 (- = besparelse)
-551.0001.393.935-90.615-1,85-0,25

Køge Kommune skal derfor garantere for 20.460.385 kr. for det nye lån, da obligationsrestgælden bliver 1.393.935 kr. større.

Renter og afdrag for kontantlånet 19.110.000 kr. igangsættes så snart lånet er omlagt.

Fordele ved omlægningen:
 • Årligbesparelse på 90.615 kr.
 • Lavere rente til 1,85 %.
 • Restløbetiden falder til 24 år.

Låneomlægningen er godkendt i forbindelse med budgettet.

Økonomi
Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån, hvilket betyder, at Køge Kommune garanterer for 20.460.385 kr. for det nye lån, da obligationsrestgælden bliver 1.393.935 kr. større end ved det eksisterende lån.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for almennyttige boligselskabers lån. I de tilfælde, hvor der søges om kommunegaranti, er det kreditforeningen der forlanger det, for at godkende lånet.
Køge Kommunens praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån. Som det fremgår ovenfor, er der i forhold til den ansøgte låneomlægning ikke tale om afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Køge almennyttige Boligselskab afdeling Ellemarken, hvilket betyder, at der er risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs. Pr. 31. december 2014 var garantierne i alt på 94.865.294 kr. Seneste regnskab for afdelingen har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen.
Kommunikation
Køge almennyttige Boligselskab skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


302.   Sikring af IT-driften i forbindelse med byggeriet omkring rådhuset


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget og Økonomiudvalget, at  nedenstående orientering om sikring af IT-driften pga. byggerierne omkring Rådhuset tages til efterretning.

Baggrund og vurdering
Køge Kommunes datacenter, der indeholder servere, netværksudstyr mv., er placeret i kælderen under Rådhuset. Det omfattende anlægsarbejde omkring Rådhuset, hvor der skal sættes spunsvægge og pælefunderes, indebærer en betydelig risiko for, at driften af IT-systemerne i datacentret bryder ned. Det skyldes, at rystelserne fra de entreprenørmaskiner, som benyttes til arbejdet, kan beskadige bl.a. de roterende diske, som sidder i IT-udstyret. 

Et nedbrud kan betyde datatab og utilgængelige IT-systemer i flere dage og dermed et betydeligt produktionstab i organisationen og dårlig service til borgerne.

Anlægsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med eksterne rådgivere fra ingeniørfirmaet Cowi undersøgt, hvor store påvirkninger udstyret i kommunens datacenter bliver udsat for i forbindelse med det forestående anlægsarbejde. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Anlægsafdelingen, at datacenteret flyttes væk fra kælderen. Flytning er valgt som det bedste alternativ blandt en række andre muligheder, herunder jordskælvssikring, andre byggemetoder mv.

Byggeriet i nærområdet omkring Rådhuset er planlagt påbegyndt i august 2015. Sidste etape af flytningen fra datacentret er planlagt gennemført i weekenden op til den 17. august, hvorefter de dele af anlægsarbejdet, der giver store vibrationer kan påbegyndes.

Der er en række risici forbundet med flytningen af datacentret og med driften fra en ekstern lokation. Den risiko med størst sandsynlighed og konsekvens er en afbrydelse af dataforbindelsen. Denne risiko imødegås ved at etablere en ekstra dataforbindelse med en alternativ fremføringsvej. Det skal bemærkes, at leverandøren først kan være klar med den alternative dataforbindelse ca. 1 måned efter flytning af datacentret.
Det er meningen, at driften ydelsesmæssigt efter flytningen skal være lige så god som før flytningen. Flytningen er en omfattende og kompleks operation. Det bevirker, at der er risiko for afbrydelser i perioden efter flytningen. Hvis dette påvirker medlemmerne af Byrådet, vil der blive adviseret via SMS.
Alle systemer vil være utilgængelige fra fredag den 14. august, kl. 14.00 til mandag morgen den 17. august. Edagsorden og Køge Kommunes hjemmeside vil dog ikke være berørt af nedlukningen. 

Byggerierne omkring Rådhuset slutter i 2018. Vibrationerne forventes at være størst i starten af perioden, da der her bygges nærmest ved datacentret. Vi forventer derfor, at IT-udstyret efter et år kan flyttes tilbage til kommunens eget datacenter. Det er hensigten at måle vibrationerne i datacentret, for at verificere tidspunktet for hjemtagning af udstyret og for at kontrollere om entreprenøren overholder grænseværdierne for vibrationer.
Økonomi
Omkostninger ved at flytte og drive datacentret 1 år hos en ekstern leverandør skønnes at blive 4.264.000 kr. Omkostningerne vil blive søgt afholdt af anlægsbevilling til Rådhuset og af driftsbevilling til administrationen (konto 6). Der skønnes at være en besparelse på strøm til datacentret ved udflytning af IT-udstyret på ca. 200.000 kr. 


TK Development og kommunens Planafdeling er tilskrevet om grundlaget for Direktionens beslutning om at sikre kommunens datacenter ved en midlertidig udflytning, herudover er TK Development gjort opmærksom på et muligt krav på omkostningsdækning for kommunens merudgifter.

Kommunikation
Der kommunikeres til IT-brugerne om konsekvenserne.
Beslutning
Godkendt.
Økonomiudvalget tilkendegiver, at det sikres at øvrige mulige berørte lodsejere i området bliver orienteret.
 

Til toppen


303.   Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget


Indstilling
Formanden for Forebyggelses- og Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Forebyggelses- og Tryghedsudvalget nedlægges,
 2. arbejdet med projektet under Tryghedspuljen overgives til SSP-styregruppen under Skoleudvalget,
 3. budgetansvaret for Tryghedspuljen fortsat delegeres til Børne- og Ungeforvaltningens direktør og fremover disponeres i samarbejde med Skoleudvalget.
Forebyggelses- og Tryghedsudvalget 23-06-2015
Ad. 1, 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund og vurdering
Forebyggelses- og Tryghedsudvalget blev nedsat primo 2014 og fik blandt andet til formål at styrke kommunens indsatser omkring bekæmpelse af rocker/bander- og ungegrupperinger, der skaber uro og utryghed i Køge Kommune.

Udvalgets plan for arbejdet var som følger, jf. kommissoriet:

 • En kortlægning af status på omfanget og karakteren af rocker/bander og ungegrupperinger i Køge Kommune.
 • Overblik over ny viden om indsatser overfor rocker/bander- og ungegrupperinger.
 • Kortlægning af indsatsen overfor grupperingerne i Køge Kommune, herunder væsentlige aktørers rolle/kompetence.
 • Vurdering af indsatsen og eventuel fremsættelse af forslag til ændring af indsatsen.

De seneste meldinger fra Politiet viser, at omfanget af unges tilknytning til bandemiljøerne udvikler sig i positiv retning. Samtidig er indsatsen overfor bander- og ungegrupperinger i Køge Kommune af en sådan kvalitet og af et sådant omfang, at den vurderes at være passende i forhold til håndtering af den aktuelle udfordring. Med igangsætningen af projektet under Tryghedspuljen, er det således vurderingen, at der ikke aktuelt er behov for yderligere at forstærke indsatsen på området, hvorfor udvalgets opgave kan betragtes som afsluttet.

Beslutning
ad 1 og 2: Anbefales.
ad 3: Afventer stillingtagen til Byrådets behandling.

Til toppen


304.   Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til EDU13 og 13A - 30 aflastningsboliger samt EDU21 - Genoptræningscenter, gives en anlægsbevilling på i alt 729.000 kr., fordelt med 479.000 kr. på EDU13A samt 250.000 på EDU21 til etablering af velfærdsteknologiske foranstaltninger i forbindelse med genoptræningscenter.

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2. juni 2015 anbefalet sagen.

Ejendoms- og Driftsudvalget har på møde den 9. juni 2015 anbefalet sagen.
Baggrund og vurdering
I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen er følgende emner vurderet og kan anbefales at blive etableret i det nye genoptræningscenter:

1. Bevægelsesfølsomme sensorer
2. Svingbare håndvaske
3. Toiletter (vaske-/tørre-bidet)
4 "Op og stå senge"
5. Regulering af lysstyrke og automatisk tænd af orienteringslys
6. Badestole
7. Skærme til brug ved træning
8. "Selvindstilling af træningsredskaber"
9. Medicinskab - elektronisk
10. CarePlan
11. Regulerbar bøjlestang
12 Rumdækkende loftslifte
13. Kognitiv træning/sanserum
14. Skinnesystem i baderum
15. Televagt personsikringssystem 

Anlægsomkostninger

 1.Sensorer 

200.000 kr. 

 2.Håndvaske

 350.000 kr.

 3.Toiletter

 400.000 kr.

 4.Senge

 150.000 kr.

 5.Regulering af lys

 150.000 kr.

 6.Badestole

90.000 kr. 

 7.Træningsskærme

500.000 kr. 

 8.Selvindstilling træningsredskaber

0 kr. 

 9.Medicinskabe

 60.000 kr.

 10.Care-plan

500.000 kr. 

 11.Bøjlestang

150.000 kr. 

 12.Loftlifte badeværelser

650.000 kr. 

 13.Kognitiv træning

350.000 kr. 

 14.Skinnesystem baderum

180.000 kr. 

 15.

Televagt personsikring .

��600.000 kr.

 I alt 

4.320.000 kr. 

 88%belåning af pkt. 1-3, 5, 7, 9-15 

 3.590.400 kr.

  Kommunens egenbetaling herefter

 729.600 kr.

  Afsat iht. AIP 2016-2025 (EDU13A og EDU21)

 729.000 kr.


Vurdering af afledt drift
Der vil være driftsudgifter, som de mange nye tiltag fører med sig i form af licenser, systemudgifter, abonnementer, lovpligtige tilsyn mv. De tal kendes ikke nøjagtig, men kigger man i det materiale der er indgået, vurderes det til ca. 400.000 kr. om året. Da det er teknologi som vi ikke har erfaring med, er det vanskeligt at sige, hvad det kan føre med sig af besparelser og effektiviseringer. Men et udgangspunkt må være, at teknologien som minimum skal finansiere de drifts- og følgeudgifter der genereres. Genoptræningscentret og aflastningsboligerne vil være det første sted, hvor teknologien i givet fald rigtig implementeres, så stedet kunne til erfaringsopsamling og mere konkret måle og vurdere på, hvilke lettelser de enkelte teknologier giver, og hvilke der bør satses på fremover. Der er også teknologier, som ikke giver besparelser, men som alene bidrager til komfort, livskvalitet og tryghed.
Økonomi
Udgifterne til de anførte forslag er indarbejdet i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


305.   63 plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling


Indstilling
Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der i Køge Nord opføres et plejecenter med 63 boliger,
 2. opførelsen sker i 2 etaper, således at 1. etape indeholder 32 boliger med tilhørende servicearealer, 
 3. der gives en anlægsbevilling for 32 boliger på 63,2 mio. kr. for boligarealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr., 
 4. der gives en anlægsbevilling på 12,15 mio. kr. for servicearealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr., 
 5. der gives en anlægsbevilling på en indtægt på -1,28 mio. kr., idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra -2,52 mio. kr.

Ejendoms- og Driftsudvalget 09-06-2015
Anbefales.

Etape 2 og 3 forudsættes udbudt i fagentreprise.

Baggrund og vurdering
Med hensyn til behovet for etablering af plejeboliger henvises til sag 233 på Økonomiudvalgets møde den 12. maj 2015. Der henvises endvidere til notat af 11. maj 2015 med kortbilag og tidsplan.
Økonomi
Såfremt indstillingen godkendes, vil de oprindelige anlægsbevillinger blive tilpasset, således at de svarer til 32 boliger for 1. etape. Tilpasningen betyder, at den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. til 63,2 mio. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. til 12,15 mio. kr., og anlægsbevillingen til indtægter vedr. tilskud reduceres fra -2,52 mio. kr. til -1,28 mio. kr. 

Beløbene indgår i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 3 anlægsbevillinger, således de tilpasses 32 boliger i 1. etape. Der søges en anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til boligdelen, 12,15 mio. kr. til servicearealer samt indtægter på -1,28 mio. kr. vedr. tilskud. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet samt anlægs- og investeringsplanen for 2016-2025.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


306.   Østsjællands Beredskab - godkendelse af selskabsdannelse


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance for Østsjællands Beredskab godkendes.
Baggrund og vurdering
Østsjællands Beredskab skal etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød kommuner i fællesskab. Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse.

Det er i Interimsbestyrelsen aftalt, at de respektive 8 byråd skal  drøfte og godkende vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance på deres førstkommende møde efter sommerferien i august eller september 2015. Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver ligeledes Statsforvaltningens godkendelse.

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter. Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.  

Udkast til vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance anbefales i sin helhed af en enig Interimsbestyrelse.

Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2015 og det foreliggende budgetforslag for 2016-2018, idet Køge Kommune har forudsat at Køge Kommunens serviceniveau efter sammenlægningen vil være uændret i forhold til nugældende niveauer, på såvel på operationelle brandberedskabet som ved de supplerende serviceopgaver der i dag udføres af Brand og Redning i Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


307.   Uddeling af Druses legat 2015


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at  

 1. der uddeles 3 legater à 10.000 kr.,
 2. uddelingen følger samme procedure, som har været fulgt siden 1997.
Baggrund og vurdering
Ifølge bestemmelserne i det gavebrev Louise og Eckhardt Druse udstedte den 27. august 1962 i forbindelse med overdragelse af ejendommen Vestergade 1 - 3 til kommunen, skal der uddeles legatportioner af det overskud, der eventuelt er fra driften af ejendommen.

Ved uddeling af legatet i 1997 vedtog Økonomiudvalget, at legatet skulle uddeles på baggrund af et egentlig ansøgningsskema, idet hver legatportion skulle være på 10.000 kr. Økonomiudvalget vedtog samtidig, at eleverne skulle opfylde følgende krav:

 • Elever på Køge Gymnasium, boende i Køge Kommune.
 • Eleverne skal komme fra vanskelige økonomiske kår og have gjort sig fortjent til en understøttelse i deres første studietid.
 • Eleverne skal gå i 3. gymnasieklasse eller 2. HF.
Legatportionernes størrelse oplyses ved dimissionsfesten, som i år er afholdt den 26. juni 2015. Samtidig orienteres eleverne om ansøgningsfristen i august måned, samt at legaterne vil blive overrakt i Byrådssalen i september/oktober måned.

I de foregående  5 år har der været uddelt følgende legatportioner:

 • 2010: 3 legatportioner á 10.000 kr.
 • 2011: 3 legatportioner á 10.000 kr.
 • 2012: 2 legatportioner á 10.000 kr.
 • 2013: 4 legatportioner á 10.000 kr.
 • 2014: 3 legatportioner á 10.000 kr.
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte budget og regnskabsoversigt vedrørende ejendommen Vestergade 1 - 3. I årene 2000/2001 blev gennemført en renovering af ejendommen til 2.150.876 kr. I 2015 har ejendommen et  budgetteret driftsresultat på 23,00 kr. I lighed med tidligere år foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der tages hensyn til tilbagebetaling af investeringerne over en 15-årig periode. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor en udlodning i år på i alt 30.000 kr.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


308.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Kommunaldirektøren orienterede om status for rådhusudbygning.

Til toppen


309.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


310.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)Til toppen


311.   Salg af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


312.   Orientering om resultat af bankudbuddet (Lukket punkt)Til toppen


313.   Ny organisering (Lukket punkt)Til toppen


314.   Fornyelse af alkoholbevilling - Old Irish Pub (Lukket punkt)Til toppen


315.   Ansøgning om alkoholbevilling - The Gap (Lukket punkt)Til toppen


316.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


317.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.10.15