Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 13.11.2018 kl. 09:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


334.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


335.   Tværgående besparelser


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen om udmøntning af tværgående besparelser i Budget 2019-22 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I Budget 2019-22 er der indarbejdet tværgående besparelser "effektivisering gennem digital understøttelse af arbejdsgange samt anvendelse af velfærdsteknologi" på  4 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. fra 2020 (TVÆR 4). Desuden er indarbejdet tværgående besparelser "Centralisering og arbejdsgange i administrationen" på 2 mio. kr. i 2019 stigende til 3 mio. kr. fra og med 2020 (TVÆR 6). Endvidere blev der i Budget 2015-18 indarbejdet en rammebesparelse på administration på 7 mio. kr., hvoraf der resterer udmøntning af 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. fra og med 2019. 

Det samlede besparelseskrav udgør derfor 2,8 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. fra 2020 og frem.

Besparelserne realiseres gennem udbud og arbejdsgangsomlægning (digitalisering) på økonomi- og personaleadministrative opgaver og ved indkøbsbesparelser.

Køge Kommune har sammen med 6 andre kommuner gennemført fælles udbud af det økonomi- og personaleadministrative system ligesom der i forbindelse med reimplementeringen af systemet er arbejdet med at omlægge arbejdsgangene.  

Via nye moduler i systemet og gennem samarbejde med de 6 andre kommuner har det været muligt at implementere en bedste praksis på en række arbejdsgange med øget digital understøttelse. Det er bl.a. ansættelsesprocessen, fakturabetaling og brugeradministration, der er blevet optimeret.

Optimering indenfor økonomi- og personaleadministration er nævnt i Moderniserings- og Effektiviserings-programmet (MEP) i Økonomiaftalen.

Gennem projektet er der opnået en varig årlig gevinst på 6 mio. kr. eller ca. 28 mio. kr. i alt i perioden 2018-22.

Udover de økonomiske gevinster på området, så har samarbejdet med de andre kommuner givet medarbejderne på både personale- og økonomiområdet et meget stort netværk til de andre kommuner. Det er et netværk, der aktivt bliver brugt til erfaringsudveksling og inspiration til gavn for den daglige opgaveløsning. Endvidere har projektet givet et kompetenceløft til de mange, der har fungeret som projektledere, arbejdsgruppeformænd, undervisere eller lign. undervejs i forløbet. Se vedlaget artikel fra Dagbladet.

Efter udmøntning af ovennævnte besparelse udestår et sparekrav på 3,4 i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. i 2021 og frem. Den resterende udmøntning fra 2020 vil ske gennem arbejdet med indkøb og udbud og der vil blive arbejdet med udmøntningen gennem 2019.

Økonomi
Gennem udbud og arbejdsgangsomlægning er der realiseret en varig besparelse på 6 mio. kr. pr. år og 28 mio. kr. i perioden 2018-22. Herudover arbejdes der i 2019 med besparelser gennem indkøb og udbud på 3,4 mio. kr i 2020 stigende til 3,7 mio. kr. fra 2021. Herefter er den samlede besparelse på de 2 tværgående projekter fra budget 2019 (TVÆR 4, TVÆR 6) og administrativ besparelse fra budget 2018 udmøntet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


336.   Igangsættelse af analyser i forbindelse med puljebesparelse på Økonomiudvalget


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. beslutter hvilke analyser, der skal igangsættes på Økonomiudvalgets område
 2. fastlægger en proces for arbejdet med de enkelte analyser.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for budget 2019-22. Forligspartierne har i budgetaftalen besluttet, at arbejdet med udmøntningen af puljebesparelsen bestående af 60 mio. kr. fra 2020 og frem startes op i november. Besparelsespuljen skal udmøntes ved hjælp af en række analyser, der skal gennemføres de kommende måneder. Intentionen er at undgå endnu et traditionelt sparekatalog, men i stedet basere besparelserne på gennemarbejdede analyser.

Af budgeterklæringen fremgår, at udvalgene i november måned skal fastlægge analysetemaerne.

Udvalgene skal således på mødet beslutte hvilke analyser, der igangsættes på de enkelte fagudvalgs områder med henblik på at finde besparelserne.

Fordelingen af besparelser fra 2020 ser ud som nedenfor:

Fordeling af 60 mio. kr. puljen 2019 2020 2021 2022
Økonomiudvalget 0 -9.484 -9.437 -9.291
Ældre- og Sundhedsudvalget 0 -11.907 -12.142 -12.385
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 -7.349 -7.328 -7.245
Børneudvalget 0 -9.854 -10.057 -10.248
Skoleudvalget 0 -13.369 -13.094 -12.998
Kultur- og Idrætsudvalget 0 -2.157 -2.126 -2.102
Klima- og Planudvalget 0 -109 -104 -103
Teknik- og Ejendomsudvalget 0 -5.771 -5.712 -5.628
I alt 0 -60.000 -60.000 -60.000

Direktionen anbefaler, at følgende analyser igangsættes:

1. Sund aldring – ældreområdet (ÆSU)

2. Fremtidens plejeboligkapacitet (ÆSU)

3. Det nære sundhedsvæsen (ÆSU)

4. Visitering til specialtilbud (BU)

5. § 17, stk. 4 udvalg på specialområdet (§17, stk.4 – er igangsat)

6. Optimering af skoledistrikter og klassedannelse (SKU)

7. Administration (ØU)

8. Strategi for ejendomsportefølje (TEU – er igangsat)

 •     Herunder særligt fokus på samtænkning af kommunale bygninger samt fælles lokaleanvendelse – skole/SFO/dagtilbud

9. Kollektiv trafik (TEU)

10. Udbud af asfalt-vedligehold (TEU)

Direktionen bemærker, at ovenstående analyser ikke vurderes at have et potentiale på 60 mio. kr. hvor det anbefales, at udvalgene drøfter og igangsætter yderligere analyser.

Den videre proces
I henhold til budgeterklæringen orienteres Økonomiudvalget senest i december om besluttede analyser og proces på det enkelte udvalgsområde.

Det anbefales, at udvalgene drøfter den ønskede videre proces.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


337.   Køb af privatretlige fordringer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen instiller til Økonomiudvalget, at orientering, om kommunens accept af tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse til 802.525,73 kr., tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i et oprydningsarbejde i det tidligere SKAT er der indgået en generel aftale mellem KL og Regeringen om vilkår for Statens køb af kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen har tilbydt at afkøbe en vis mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning. Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne til deres reelle værdi – eller det, der betegnes som kursværdien, hvor alle typer gæld værdiansættes via en kursværdimodel.

Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, som er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, hvor Gældsstyrelsen vurderer, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativ lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne dog ingen fordringer over 7.500 kr.

Øvrige fordringer som ikke omhandler tilbuddet og som pt. ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen udgør 34.314.833 kr.

Gældsstyrelsen har tilbudt at købe Køge Kommunes fordringer der er identificeret i vedlagte bilag til 802.525,73 kr. Fordringerne har en nominel værdi inkl. inddrivelsesrenter på 3.443.143,02 kr.

Fordringerne er krav, som normalt kan afskrives via egenkapitalen uden politisk godkendelse, da afskrivningerne sker via besked fra Gældsstyrelsen.

Når kommunen har valgt at tage imod tilbuddet omkring afkøb skyldes det, at

 1. der er tvivl om retskraften pga. forældelsesfrist
 2. der er tale om mange gebyrer og renter, som er svære at inddrive
 3. der er tale om fordringer , som vi erfaringsmæssigt ikke har fået mange penge hjem på tidligere
 4. det er oplyst, at "gamle EFI fordringer" ikke vil blive konverteret over i det nye system, hvorfor vores forventning er, at Gældsstyrelsen ikke vil have stort fokus på de "gamle EFI fordringer".

Køge Kommune oplever pt. at der sker et stort oprydningsarbejde i Gældsstyrelsen, hvor f.eks. boliglån renter afskrives. Køge Kommune har i oktober 2018 modtaget ekstraordinære afskrivninger på fordringer til en værdi på 8.021.708 kr. Langt de fleste afskrivninger er afskrevet automatisk, men ca. 9.000 afskrivninger skal behandles manuelt i kommunen.

Økonomi

Afskrivningerne forventes ikke at få driftsmæssig betydning, da afskrivningerne vil ske over balancen.  

Indtægten på de 802.525,73 kr. vil ske via konto 7/8.

Endelig udmelding omkring kontering af afskrivninger og indtægt afventer Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


338.   Indsats mod skatteunddragelse


Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune beslutter hvorvidt Køge Kommune tilslutter sig "Charter for Skattelyfri Kommune".
Baggrund og vurdering

Aktualiseret af skandalesager såsom Panama-papers og svindel med udbytteskat er det relevant at åbne debatten om mulighederne for at påvirke udviklingen som kommune. Det handler bl.a. om borgernes retsfølelse og tillid og i sidste ende om opbakningen til velfærdssamfundet.

Kommunerne har opsparet likviditet i omegnen af 35 mia. kr., og investerer en del af dem i bl.a. virksomheder. Desuden står kommunerne for ca. halvdelen af det offentlige forbrug. Derfor har kommunerne potentiale til at kunne påvirke gennem en aktiv indkøbspolitik og en aktiv investeringspolitik.

Mulighederne for at påvirke via kommunens investeringer vil blive drøftet i forbindelse med revisionen af den finansielle politik planlagt til december i Økonomiudvalget, hvor kommunens finansielle rådgiver, Jyske Bank vil deltage i drøftelserne.

Indkøbsområdet er stærkt reguleret af EU-udbudsreglerne, og de giver ikke umiddelbart mulighed for at en kommune kan tillægge det vægt om de virksomheder vi handler sammen med opfører sig etisk forsvarligt, herunder betaler den skat de bør. En mulighed er derfor at påvirke gennem dialog med vores samhandelsparter, og ved at sende et klart signal om kommunens holdning.

Et sådant signal kan vi bl.a. sende ved at tiltræde vedlagte "Charter for Skattelyfri Kommune" som udviklingsorganisationen Oxfam Ibis har udarbejdet. Her kan man erklære at ville arbejde aktivt for at blive skattelyfri. Konkret hedder det i erklæringen, at "som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd".

Chartret er allerede tiltrådt af bl.a. Albertslund, Roskilde, Næstved og Københavns kommuner.

Drøftelsen af yderligere muligheder på indkøbsområdet kan naturligt ske i forbindelse med revisionen af indkøbspolitikken planlagt til januar i Økonomiudvalget.

Borgmesteren og kommunaldirektøren har drøftet sagen og anbefaler at tiltræde Charter for Skattelyfri Kommune.

Økonomi
Ingen særskilt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


339.   Salg af almen boligorganisations ejendom


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Køge Almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken, kan afhænde ejendommene beliggende Parkvej 120, 122, 124 og 126 til Køge Kommune, 
 2. afdeling Ellemarken anvender nettoprovenuet til at opføre et nyt beboerhus,
 3. betinge punkt 1 af, at almenboliglovens bestemmelser om afhændelse af ejendom overholdes - herunder krav om vurderingsmyndighedens vurdering af salgspris og efterfølgende indberetning til Udbetaling Danmark med henblik på delvis indfrielse af restgæld,
 4. betinge punkt 2 af, at der efterfølgende kan opnås de nødvendige myndighedstilladelser til at opføre et nyt beboerhus, 
 5. betinge punkt 2 af, at der ikke optages lån til opførelse af nyt beboerhus, men at opførelsen sker inden for rammerne af nettoprovenuet fra salget af omhandlede ejendomme,
 6. betinge punkt 1 og punkt 2 af, at Ellemarkens afdelingsmøde godkender salget. 
Baggrund og vurdering

DAB ansøger den 28. september 2018, på vegne af Køge Almennyttige Boligselskab, om tilladelse til, at afdeling Ellemarken må sælge ejendommene beliggende Parkvej 120, 122, 124 og 126 til Køge Kommune.

Boligorganisationen søger Byrådet om tilladelse til at måtte sælge ejendommene fordi der i almenboligloven § 27, stk. 1 er en bestemmelse om, at salg af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af Byrådet.  

Da salget sker til en kommune er det endvidere et vilkår, at ejendommene vurderes af vurderingsmyndigheden og at salgsprisen ikke er lavere end den værdi, som vurderingsmyndigheden fastsætter.

DAB oplyser, at der ikke er opført almene boliger på ejendommene, som udgør én samlet bebyggelse, der består af nogle tomme institutionsbygninger og afdelingens beboerlokale.

Da salget således også indbefatter afdelingens beboerlokale vil det være nødvendigt at opføre et nyt beboerhus et andet sted på afdelingens tilbageværende ejendom. DAB oplyser, at der vil være tale om opførelse af tilbygning til det eksisterende fælleshus. Der vil ikke skulle optages lån i forbindelse med opførelse af tilbygningen da nettoprovenuet fra salget forventes anvendt til formålet.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med et eventuelt salg skal ske indberetning til Udbetaling Danmark, som vil foretage en beregning af i hvilket omfang og på hvilke vilkår, der skal ske indfrielse af de støttede lån og eventuelt af grundkapitallånet. DAB har lavet en beregning der viser, at ca. 380.000 kr. af restgælden vil skulle indfries inden det egentlige nettoprovenu kan overføres til dispositionsfonden og anvendes til opførelse af nyt beboerhus.  

Organisationsbestyrelsen har den 5. september 2018 godkendt udkast til salgsaftale, og den vil efterfølgende blive behandlet på et afdelingsmøde i Ellemarken - forventelig den 8. november 2018. 

Det skal bemærkes, at Køge Byråd den 23. oktober 2018, som køber, har godkendt købsaftale med en købesum på 13.800.000 kr.  

Købsaftalen er betinget af blandt andet Byrådets godkendelse af salget efter almenboliglovens bestemmelser - herunder at vurderingsmyndigheden godkender den aftalte købesum.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


340.   Kontrakt om informationsformidling i Radio Køge - 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til

 1. fornyelse af kontrakt om informationsformidling i Radio Køge 2019
 2. uddelegering af beslutningskompetencen til forvaltningen fra år 2020.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i en årrække betalt for informationsformidling i Radio Køge. Betalingen sker via en kontrakt, som indgås mellem Radio Køge og Køge Kommune. Kontrakten løber fra 1. januar - 31. december 2019.

Formidlingen af informationen omfatter:

 • Nyt fra Byrådets møder
 • Tid og sted for Byrådets møder
 • Information og bekendtgørelser, om kommunen annoncerer i informationsannoncer og pressemeddelelser.

Formidlingen omfatter i gennemsnit op til 7 ugentlige informationsformidlinger af op til 5 minutters varighed. Radio Køge leverer almindeligvis tre spots på hvert tekststykke fra Køge Kommunes informationsannoncer og pressemeddelelser. Radio Køge formidler endvidere informationerne på stationens hjemmeside enten i tekstform eller via link, ligesom radioen blandt andet er en del af beredskabet, og derfor kan bringe hurtige informationer ved akut opståede problemer m.v.

Kontraktprisen er 280.000 kr. ekskl. moms.

Det foreslås, at beslutningskompetencen uddelegeres til forvaltningen, og at sagen kun forelægges for Økonomiudvalget, hvis der søges om forhøjelse af kontraktsummen.

Økonomi
Der er dækning for beløbet på kommunikationsområdets konto.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


341.   Julemærkefonden - ansøgning om tilskud


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager stilling til om ansøgningen til Julemærkefonden kan imødekommes med minimum 5.000 kr.
 2. uddelegere beslutninger til forvaltningen fra år 2019.
Baggrund og vurdering

Julemærkehjemmene er børneinstitutioner, der finansieres gennem Julemærkefondens salg af julemærker, afholdelse af julemærkemarcher og private bidrag. Hjemmene tager sig, i korte forløb af få måneders varighed, af børn med problemer som overvægt eller mobning.

Julemærkefonden søger i mail af 24. oktober 2018 om støtte til driften af julemærkehjemmene ved frankering af kommunens breve med julemærket 2018.

Julemærket frankeres på kommunens breve ved benyttelse af en julemærkekliche, som Post Nord tilbyder at anvende. Julemærkefonden betaler klicheen, med det forudsætter, at kommunen yder støtte på minimum 5.000 kr.

I 2017 bevilligede Økonomiudvalget 5.000 kr. til formålet, hvilket var det beløb, der minimum skulle betales, for at kunne benytte julemærkeklicheen.

Økonomi
Tilskuddet kan finansieres indenfor Økonomiudvalgets Tilskudskonto.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


342.   Østsjællandske Jernbaneklub - ansøgning om tilskud


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgningen om et tilskud på 25.000 kr.
Baggrund og vurdering

Østsjællanske Jernbaneklub søger om et tilskud på 25.000 kr. til kørsler i december måned. Tilskuddet skal bruges til dækning af klubbens udgifter til brændstof og baneafgifter.

Jernbaneklubben vil i dagene 8. - 9. og 15. - 16. december 2018 køre veterantog - 2 af dagene fra Københavns Hovedbanegård og 2 af dagene fra Næstved, til Egøje, hvor de har fået åbnet granplantagen ved siden af stationen, så passagerne kan købe juletræer og tage dem med hjem i toget.

Jernbaneklubben oplyser, at kørslerne vil være rigtig godt og hyggeligt for børnefamilier, men at det ikke er noget, som klubben har gjort før, og deres erfaring er, at det plejer at tage 2 - 3 år for at få succes med det.

Der arbejdes endvidere på at køre fra Næstved over Køge til Klampeborg (Bakken) den 1. og 2. december, så Køges borgere kan komme ud og køre med veterantog.

Til støtte for ansøgningen oplyser jernbaneklubben, at de i 2014 blev nødt til at flytte på grund af Køge Kysts projekter. Klubben har på deres nye grund anlagt ca. 800 meter spor inkl. sporskifter, bygget en hal på ca. 1.080 m2 og fået lagt el ind. Alt dette har kunne lade sig gøre ved hjælp af en kæmpe indsats af klubbens medlemmer og en donation fra Trafikministeriets pulje til fremme af veterantogskørsler, men klubbens pengekasse er nu tom.

Økonomi
Der er dækning for ydelse af tilskuddet på kontoen for Turisme.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


343.   Kommuneplan 2017


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget orienteres om de indkomne indsigelser til Forslag til Kommuneplan 2017.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har modtaget ca. 270 indsigelser og bemærkninger i høringsperioden som varede fra 21. maj 2018 til 21. september 2018.

En del af indsigelserne er sendt på vegne af flere personer, så den samlede mængde indsigelser er væsentligt højere målt på antallet af personer.

Af de modtagne høringssvar er der særligt mange indsigelser mod de tre nye vindmølleområder. Der er modtaget 207 indsigelser mod nye vindmøller ved Vilkestrup, 261 indsigelser mod møller ved Juellund, og ni indsigelser mod møller på molerne.

Ca. 65 indsigelser omhandler også andre forhold end vindmøller og fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem myndigheder, foreninger, virksomheder og private personer, dog med en vis overvægt på private personer.

Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse mod kommunens udlæg af nye byområder, mod at kommuneplanforslaget ikke indeholder retningslinjer for omfartsveje ved Herfølge og Ll. Skensved samt mod udvidelse Campus.

Årsagen til indsigelsen er, at kommunens planlægning på disse områder ikke er i overensstemmelse med den statslige planlægning, som fastsat i Fingerplan 2017, eller at der mangler redegørelse for planlægningen eller for visse beskyttelsesinteresser som fx grundvandsikring omkring Campus.

Erhvervsstyrelsens indsigelse er et veto mod vedtagelse af kommuneplanen og indsigelsen opretholdes indtil der er opnået enighed ved forhandling. Disse forhandlinger pågår.

Af det vedhæftede, overordnede referat af de indkomne høringssvar fremgår det, hvem der iøvrigt indsendte høringssvar og hvad de overordnet indeholder.

En oversigt, som indeholder en mere detaljeret oversigt over høringssvarene, samt alle de indsendte høringssvar vil blive forelagt Økonomiudvalget den 12. december 2018. 

Tidsplan for endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017
Forvaltningen anbefaler, at der på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2018 bliver truffet beslutning om de emner, der er gjort indsigelser mod i høringsperioden - dog undtaget indsigelsen fra Staten, da forhandlingerne ikke forventes afsluttet på dette tidspunkt. Alle indsigelser vil blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning.

Enkelte forslag til ændringer af Kommuneplanen kan kræve en supplerende høring af 14 dags varighed. Dette gælder fx udlæg til rekreativt område omkring Borgring.

Forvaltningen anbefaler at der i begyndelse af 2019 træffes endelig beslutning om samtlige indsigelser og dermed også beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


344.   Nye affaldsgebyrer for énfamilieboliger fra 1. maj 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. bilag 2, gældende fra 1. maj 2019 for énfamilieboliger, vedtages.

Klima- og Planudvalget 01-11-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

De nye affaldsordninger for énfamilieboliger, som implementeres pr. 1. maj 2019, indebærer bl.a. indkøb af nye beholdere, nye biler til at indsamle affaldet og de genanvendelige materialer, nye priser på indsamling (jf. de gennemførte udbud) samt en ekstra informationsindsats. Der er derfor behov for at genberegne alle de affaldsgebyrer, som opkræves fra énfamilieboliger, så de kommer til at svare til de fremtidige omkostninger.

Affaldsgebyrer for énfamilieboliger foreslås uændrede fra 2018-størrelserne i perioden 1. januar - 30. april 2019, jf. bilag 2.

Det bemærkes, at de enkelte affaldsordningers budget og regnskab set over en kortere årrække skal balancere, og at der ikke må ske sammenblanding af omkostninger/indtægter mellem de enkelte affaldsordninger (f.eks. mellem ordning for dagrenovation og ordning for indsamling af tørre genanvendelige materialer).

Det bemærkes samtidig, at der igennem de seneste ca. 10 år, hvor affaldsgebyrerne for énfamilieboliger har været fastholdt på omtrent samme niveau, er akkumuleret et underskud i et par af affaldsordningerne og overskud i et par andre. Det er således en god anledning til at få tilpasset alle affaldsgebyrer, så de er mest muligt omkostningsægte, og gebyrberegningen er mest mulig gennemsigtig. Bilag 1 viser udviklingen i affaldsgebyrer for typisk énfamiliebolig i perioden fra 2008 til 2018.

De foreslåede ændringer i ikke-volumenafhængige gebyrer fra 1. maj 2019 skyldes, at der under alle omstændigheder er behov for at tilpasse gebyrindtægterne til de nuværende - og forventede fremtidige - omkostninger til indsamling af affaldet.

Da Teknik- og Miljøforvaltningen fra brugerundersøgelser ved, at sommerhusbeboere er flittige besøgende på genbrugspladserne med affald fra sommerhuset, foreslås det, at sommerhusejere fra 1. maj 2019 opkræves 1/2 takst af genbrugspladsgebyret: 768,75 kr. årligt (inkl. moms).

Nye gebyrer fra 1. maj 2019 - ny affaldsordninger for énfamilieboliger
De i bilag 2 viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på indkøb af beholdere, tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels forvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner, samt forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

Sommerhuse pålignes - som hidtil - gebyr for afhentning 26 gange om året af restaffald. Da sækkeløsningen imidlertid udfases pr. 1. maj 2019, vil der skulle betales gebyr for 26 årlige tømninger af 190 L. beholder til restaffald (usorteret dagrenovation) fra 1. maj.

De nye gebyrstørrelser vil samlet set årligt betyde en stigning på 440,00 kr. pr. år (inkl. moms) pr. husstand fra nuværende niveau for en typisk énfamiliebolig - det vil sige en bolig, der går fra at have en 190 l. beholder til dagrenovation og en 240 l. beholder til papir/glas til at have en 240 l. til mad-/restaffald og en 370 l. til papir, plast, glas og metal.

Det vurderes, at ca. 55 % af husstandene i énfamilieboligerne vil opleve denne "typiske" gebyrstigning. Resten af husstandene i énfamilieboliger vil opleve stigninger, der er enten større eller mindre end dette beløb. De største stigninger vil typisk forekomme hos husstande, som p.t. har de gamle 140 l. beholdere til dagrenovation (til samme pris som 110 l. sæk), og som vil få behov for et standardsæt af beholdere fremover (240 l. til mad-/restaffald og 370 l. til de 4 tørre fraktioner).

Som det fremgår af bilag 1 vil gebyrniveauet pr. 1. maj 2019 tilnærmelsesvis ligne niveauet i 2009 og 2010.

Gebyropkrævning i praksis
I praksis vil gebyropkrævningen fra énfamilieboliger ske således, at der på faktura for 1. rate af 2019 opkræves de ét sæt af gebyrstørrelser for perioden 1. januar til 30. april 2019 og et andet sæt af gebyrstørrelser (efter implementering af nye affaldsordninger) for de sidste 2 måneder af 1. halvår. Fra 2. rate opkræves så ny gebyrer for hele halvåret.

Økonomi
Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.
Kommunikation

De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.

Der vil herudover naturligvis løbende ske orientering både bredt og mere målrettet (via e-boks) af de berørte borgere i énfamilieboliger om hele udrulningen af de ny affaldsordninger.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


345.   Nye affaldsgebyrer for flerfamilieboliger


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. bilag a, gældende fra henholdsvis 1. januar 2019 og 1. maj 2019 for flerfamilieboliger, vedtages.

Klima- og Planudvalget 01-11-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Selv om de nye affaldsordninger for flerfamilieboliger først implementeres pr. 1. maj 2020, er de nye priser på afhentning af dagrenovation trådt i kraft allerede pr. 1. oktober 2018. Der er derfor behov for også at genberegne gebyrer for afhentning af (usorteret) dagrenovation fra boliger med flerfamilieløsninger, således at der opkræves nye gebyrstørrelser fra flerfamilieboliger gældende fra 1. januar 2019.

Volumenafhængige gebyrer pr. 1. januar 2019 for flerfamilieboliger
De volumenafhængige affaldsgebyrer (usorteret dagrenovation, samt indsamling af storskrald i containere) for flerfamilieboliger fastsættes som vist i bilag a, gældende fra 1. januar 2019. Alle beløb er inkl. moms.

De i bilag a viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels de nuværende (genanskaffelses)priser på minicontainere og større containere, forvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner, samt forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

Da der findes utallige måder at kombinere antal og størrelse af containere med antal boligenheder, er det ikke muligt at sige noget mere præcist om, hvad de nye volumenafhængige gebyrstørrelser samlet set vil betyde for en typisk bolig i en bebyggelse med fælles affaldsløsning. Der vil således både være gebyrer, der stiger og enkelte som falder, og stigningerne vil være ret uensartede i forhold til de nuværende gebyrstørrelser. 

Tilpasning af de ikke-volumenafhængige affaldsgebyrer for flerfamilieboliger pr. 1. maj 2019
De foreslåede ændringer i ikke-volumenafhængige gebyrer skyldes, at der under alle omstændigheder er behov for at tilpasse gebyrindtægterne til de nuværende - og forventede fremtidige - omkostninger til indsamling af affaldet. Dette gælder navnlig for gebyrer for indsamling af storskrald og haveaffald, hvor de nuværende og forventede fremtidige indsamlingsomkostninger ikke dækkes af det nuværende gebyr.

Bemærk: Afhentningsfrekvensen for storskrald vil ligesom for énfamilieboliger ændre sig pr. 1. maj 2019, fra 9 til 6 gange årligt (jf. beslutning på Byrådsmøde 23. maj 2017, sag nummer 98, bilag 1). 

De steder, hvor der er etableret storskraldsgårde eller -skure, får i dag typisk afhentet storskrald hver måned. Der vil også i fremtiden være mulighed for, at disse bebyggelser kan få afhentet storskrald 12 gange årligt, men da der er tale om dobbelt så mange afhentninger som "standardløsningen", foreslås disse steder også at skulle betale dobbelt storskraldsgebyr.

Økonomi
Affaldsområdet er gebyrfinansieret og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.
Kommunikation

De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


346.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


347.   Eventuelt


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


348.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


349.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


350.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


351.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


352.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


353.   Salg af storparcel (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


354.   Salg af erhvervsarealer (Lukket punkt)Til toppen


355.   Ansøgning om fristforlængelse for køb af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


356.   Optionsaftale (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


357.   Status om Fingerplan (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


358.   Særlig Taskforce (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


359.   Temaanalyse (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


360.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


361.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.07.19