Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.03.2022 kl. 15:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


80.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


81.   Overførsel regnskab 2021 til 2022 - anlæg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførselsadgangen på ikke igangsatte projekter godkendes, svarende til en samlet overførsel på 18,1 mio. kr., beløb markeret med orange i bilag 1
 2. overførsler vedrørende anlæg fra 2021 til 2022 på samlet 139,4 mio. kr., jf. bilag 1, godkendes
 3. der gives anlægsbevilling på -44,9 mio. kr. vedrørende udskydelse af anlæg jf. bilag 1
 4. drøfte håndtering af eventuel overskridelse af vedtaget anlægsniveauet i 2022.
Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Der er automatiske overførsler for netto 121,4 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 18,1 mio. kr., som ligeledes anbefales overført i alt 139,5 mio. kr. Det samlede overførselsniveauet er 26 mio. kr. mindre end sidste regnskabsår hvilket primært skyldes Byrådets beslutning den 15. februar 2022 om at udskyde anlæg for i alt 75,7 mio. kr. hvor 44,9 mio. kr. vedrører projekter fra 2021.   

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Ny daginstitution Ravnborg (42,2 mio. kr.),  Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (22,7 mio.kr.), Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (12,7 mio. kr.), Omfartsvej Borup etape 4 (12,7 mio. kr.), Modernisering Håndværk og design (12,4 mio. kr.), Køge Idrætspark (11,2 mio. kr.) og indkøb af nye brandbiler (8,4 mio. kr.), på i alt 122,3 mio. kr. 

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2021 tilgår der kassen netto 57,1 mio. kr., hvor 44,9 mio. kr. vedrører udskydelse af anlæg. De resterende 12,2 mio. kr. vedrører erstatningssagen hvor der er indgået et forlig med et et mindreforbrug på 7 mio. kr. og Trafikstøjsprojektet for Ringvejsstrækningen på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget på 12,2 mio. kr. indgik i finansiering af prioriteringer af anlæg vedrørende 2022 på byrådsmødet den 15. februar 2022 og kan derfor ikke benyttes til andre formål. 

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)
Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det vedtagne anlægsniveau på 6 mio. kr. Der er ikke regnskabssanktion for regnskab 2021, og det tilsvarende forventes for 2022.

Der søges overført 194,7 mio. kr. til 2022 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 25,6 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske Redegørelse på de anlæg som Byrådet ikke har besluttet at udskyde, som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne Køge Idrætspark og Ny forbindelsesvej i Køge Nord på i alt 20,3 mio. kr.

Det vedtagne budget er i 2022 på 217,4 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 194,7 mio. kr. Det korrigerede budget i 2022 er herefter på 412,1 mio. kr. 

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2022, vil et mindre overførselsniveau fra 2022 til 2023 end årets overførsel på 194,7 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion. Større overførselsniveau vil betyde overholdelse af anlægsniveauet.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg
Serviceanlæg havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på netto 326,3 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på netto 179,7 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter på 137,4 mio. kr. og indtægter på -14,8 mio. kr. samlet netto 122,6 mio. kr. svarende til 38 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Ny daginstitution Ravnsborg (42,2 mio. kr.),  Omfartsvej Borup etape 4 (12,7 mio. kr.), Modernisering Håndværk og design (12,4 mio. kr.), Køge Idrætspark (11,2 mio. kr.), indkøb af nye brandbiler (8,4 mio. kr.), omfartsvejen Borup Etape 5 (6,5 mio. kr.), Omfartsvej Ølby ( 5,8 mio. kr.) og Renovering af Brandstation (5,3 mio. kr.)

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 57,1 mio. kr., som anbefales at tilgå kassen, hvor 44,9 mio. kr. vedrører byrådets beslutning om udskydelse af anlæg. 

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på 47,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.. Teknik og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 8,2 mio. kr., svarende til 17 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (4,7 mio. kr.) og vedligehold af haller (0.8 mio. kr.) og hal 4 (2,7 mio. kr.) 

Ældreboliger og sociale institutioner
Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på netto 25,1 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 12,4 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre udgifter for 15,3 mio. kr.  indtægter for -2,9 mio. kr., svarende til 50 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (-0,01 mio. kr.), Ældreboliger i Køge Nord etape 1 (-0,3 mio. kr.) og Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (12,8 mio. kr.).

Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på udgifter 95,6 mio. kr. og indtægter på -137,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter for 50,5 mio. kr. og indtægter for -48,2 mio. kr. 

Den ønskede overførsel på udgifter dækker strategisk opkøb (5,6 mio. kr.), byggemodning (44,9 mio. kr.). Den ønskede overførsel på indtægter (-48,2 mio. kr.) skyldes forbehold, som endnu ikke er indfriet af kommunen. De overførte indtægter forventes indfriet i 2022.

Der er et samlet mindreforbrug på afsluttede projekter på 0,02 mio., som anbefales at tilgå kassen.

Energispareprojekter
Energispareprojekter havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at få overført hele beløbet svarende til 31 % af budgettet.

Internt jordsalg
Internt jordsalg havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på -7,1 mio. kr., og beløbet søges overført. Mindreforbruget vedrører arealerne til Ny institution på Ravnsborg, hvor der udestår endelig arealopgørelse.  

Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2021 et korrigeret anlægsbudget på netto -6,1 mio. kr., og det restkorrigerede budget på -1,7 mio. kr. overføres som tidligere regnskabsår ikke. Det samme gælder for jorddepotets lån. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning.

Økonomi

Jf. beskrivelse ovenfor.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Drøftet.

Bilag

Til toppen


82.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2021 og 2022/2023 for drift - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at overførselssagen for Økonomiudvalget vedrørende regnskab 2021 drøftes, og at

 1. teknisk besparelsespulje til Covid-19 i 2021 på -15,460 mio. kr. nulstilles, svarende til at budget og  regnskabsresultat 2021 i overførselssagen opjusteres med 15,460 mio. kr., og den automatiske overførsel af -15,460 mio. annulleres
 2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske overførsler for 2,083 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1
 3. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgte overførsler inden for reglerne for 10,725 mio. kr. på service overføres, fordelt med 9,725 mio. kr. til 2022 og 1,0 mio. kr. til 2023, jf. tabel 1
 4. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at ansøgte overførsler uden for reglerne for 5,528 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1
 5. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der yderligere overføres 0,110 mio. kr. til tilskud i 2022 til Post Nord Danmark Rundt, jf. tabel 1
 6. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at kommunens samlede restoverskud på service - dvs. efter alle øvrige overførsler - på 0,907 mio. kr. overføres til pulje under Økonomiudvalget på service til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering af indkomstoverførsler samt Covid-19 og flygtninge-udgifter i 2022, jf. tabel 1
 7. ansøgt overførsel på 4,7 mio. kr. vedr. Redningsberedskab (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2022, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling
 8. der på området finansiering overføres mindreindtægter på netto 1,250 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Om overførsler generelt

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Ved at give udvalg/forvaltninger/enheder mulighed for at overføre over- eller underskud til næste budgetår øges deres selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder. Dermed kan de fx spare op til anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer og lignende eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen er ikke formelt bindende, men har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en henholdsvis positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel i henhold til rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Særlige overordnede forhold i årets overførselssag

Tilpasning af årets resultat inden opgørelse af overførsler
Der er i det årsresultat, overførselssagen præsenteres på baggrund af, lavet enkelte tilpasninger i forhold til det årsresultat, som præsenteres i kommunens regnskab 2021. For Økonomiudvalget er følgende tilpasset:

 • Nulstilling af besparelsesblok under Økonomiudvalget på -15,460 mio. kr. fra budgetlægningen af 2021 (indstillingspunkt 1): Der er tale om en bevidst regnskabsafvigelse, som var finansieret i budgetforliget for 2021. I budgetforliget var der i 2021 afsat 15,460 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter til rengøring og jobcenter. Som del af den faseopdelte budgetlægning blev kommunerne opfordret til ikke at budgetlægge Covid-19 udgifter på service, hvorfor der i 2. behandlingen blev lagt en fiktiv modpost ind på Økonomiudvalget. Beløbet søges nu nulstillet. Umiddelbart har det kasseeffekt i overførselssagen, men beløbet er allerede finansieret i budgetforliget. 
 • Overskud på 24,2 mio. kr. under Økonomiudvalget Andet Feriefond nulstilles. Feriefonden er budgetlagt på "Andet", men udgifterne skal i henhold til konteringsreglerne afholdes på finansiering. Beløbet er derfor budgetneutralt for kommunen som helhed og skal ikke indgå i overførselssagen.

Der refereres i det følgende til den tilpassede version af årsresultatet. I bilag 2 er vist både den ikke-tilpassede og den tilpassede version af kommunens samlede årsresultat. Den detaljerede opstilling for Økonomiudvalget i bilag 2 viser udvalgets ikke-tilpassede resultat.

Særligt vedr. Covid-19 udgifter afholdt i 2021
Udgifterne til Covid-19 i 2021 er opgjort til 29 mio. kr. Hovedparten af disse blev finansieret i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse i 2021, men ved årets afslutning mangler 4,1 af de 29 mio. kr. at blive finansieret - fordelt med 479.000 kr. på Skoleudvalget, 546.000 kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 3.098.000 kr. på Økonomiudvalget.

Denne restudfordring vedr. Covid-19 i 2021 søges i overførselssagerne løst ved tre ansøgte overførsler på Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget på samlet 4,1 mio. kr. De indgår på lige fod med øvrige ansøgte overførsler uden for reglerne (orange) og er altså indeholdt i tallene for de pågældende udvalg og for kommunen samlet set. I praksis vil det sige, at de tre områder, det vedrører – såfremt overførslerne godkendes – får bevillinger i 2022 til dækning af de i 2021 afholdte Covid-udgifter, som de ikke fik budget til i 2021.

Andre overførsler (gule)

 • Overførsel til midtvejs-/efterregulering, flygtninge samt Covid-19 udgifter i 2022

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at alle nettooverskud på både service, indkomstoverførsler og andet søges overført til 2022 og afsat på pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til Covid-19 udgifter i 2022. Der indstilles i alt 47,6 mio. kr. overført til denne pulje.

Det er således alle de beløb, som ellers ville være tilgået kassen, som indstilles overført til den central pulje. Dog tilgår overskuddene på Andet under Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ikke puljen, da det er penge som i princippet ikke er kommunens, men reguleres via mellemværende på balance (vedrører ældreboliger og forsyningsvirksomhed).

Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det må forventes, at der i økonomiaftalen til sommer vil blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

 • Overførsel til afholdelse af cykelløb i 2022

Der søges om, at overskud på turismekonto på kommunaldirektørens område under Økonomiudvalget - Administrativ organisation på 0,110 mio. kr. overføres til 2022 til Post Nord Danmark Rundt, hvor Køge skal være målby den 16. august 2022.

Årets overførsler på Økonomiudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Økonomiudvalget.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1 ovenfor. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

De nævnte "andre overførsler", der indstilles finansieret af det samlede overskud - dvs. cykelløb og puljen til midtvejs-/efterregulering og Covid-udgifter i 2022 - er markeret med gul i tabel 1 og i bilag 2.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Økonomiudvalgets områder.

Overførsler på service
Af et samlet tilpasset mindreforbrug på driftsområdet service på 23,7 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2021 til 2022/2023 for 12,808 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 2,083 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 10,725 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

I de 10,725 mio. kr., som ansøges overført inden for reglerne, er indeholdt overførsel på 4,7 mio. kr. under Redningsberedskab, som vedrører indkøb af diverse brandslukningsudstyr. Det indstilles, at de 4,7 mio. kr. flyttes til anlæg i 2022, da udgiften reelt har karakter af en anlægsinvestering.

Af de 10,725 mio. kr., som ansøges overført inden for reglerne, søges de 9,725 mio. kr. overført til 2022 og 1,0 mio. kr. til 2023.

Derudover indstilles, at tre ansøgninger om overførsler på samlet 5,528 mio. kr. drøftes (markeret med orange i tabel 1 ovenfor og i bilag 2). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • Ansøgning om 3,098 mio. kr. til finansiering af Covid-19 udgifter afholdt i 2021. Beløbet er en del af de 4,1 mio. kr. ud af de samlede Covid-19 udgifter på 29 mio. kr. i 2021, som udestår at blive finansieret.
 • På området Politisk organisation søges overført i alt 0,430 mio. kr. til en række tiltag, som vurderes ikke at kunne afholdes for 2022-budgettet: Introduktion til nyt Byråd 100.000 kr., Kattegatkursus 130.000 kr., IT-udstyr til politikere 150.000 kr. samt forventede merudgifter til beboerklagenævn på 50.000 kr.
 • Af overskuddet på Barselspulje, tjenestemandspensioner og forsikringsområdet (Økonomiudvalget, Administrativ organisation) på 3,4 mio. kr. søges overført 2,0 mio. kr. til informationssikkerhed i 2022. 

Der indstilles endvidere overført nedenstående to poster (markeret med gul i tabel 1 ovenfor og i bilag 2), som kan finansieres inden for kommunens samlede tilpassede overskud på service:

 • Overførsel af 0,110 mio. kr. til Post Nord Danmark Rundt i 2022.
 • Overførsel af 0,907mio. kr. til central pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af Covid-19 udgifter i 2022 samt midtvejs-/efterregulering af indtægtsside. De 0,907 mio. kr. er det beløb, som er til overs på service efter alle øvrige overførsler for kommunen samlet set, og det er således dette beløb, der er justeret, så "til kassen" går i nul.

Overførsler på andet
Et bogført samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på 24,326 mio. kr. er tilpasset til et mindreforbrug på 0,102, idet mindreforbrug vedr. Feriefonden ikke er reelt, men skyldes at udgifter er bogført på finansiering. De resterende 0,102 mio. kr. overføres ikke til central pulje, da de ikke er kommunens penge, men vedrører tjenestemandspensioner på forsyningsområdet, som reguleres via mellemværende på kommunens balance.

Overførsler på finansiering
Direktionen indstiller overførsler af mindreindtægter for netto 1,250 mio. kr. på området finansiering fra 2021 til 2022. Se nærmere i bilag 2.

 • Grundkapitalindskud på 16,0 mio. kr. vedr. Køge Kyst og Køge Nord, som var budgetteret i 2021, men nu forventes afholdt i 2022.
 • Byggekreditter/lånoptag på -13,037 mio. kr. vedr. nyt Føllehavegård, som ikke er færdigt, hvorfor lånoptag endnu ikke er sket.
 • Lånoptag (langfristet gæld vedr. ældreboliger) for Bjerggade og Køge Nord, som først forventes i 2022.
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Ad 4: Ansøgte overførsler overføres.

Ad 5-8: Godkendt.

Bilag

Til toppen


83.   Overførselssag fra 2021 til 2022/2023 på drift og finansiering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. teknisk besparelsespulje til Covid-19 i 2021 på -15,460 mio. kr. nulstilles, svarende til at budget og  regnskabsresultat 2021 i overførselssagen opjusteres med 15,460 mio. kr., og den automatiske overførsel af -15,460 mio. annulleres
 2. automatiske overførsler for 16,477 mio. kr. på service og for 0,332 mio. kr. på indkomstoverførsler overføres til 2022, jf. tabel 1
 3. ansøgte overførsler inden for reglerne for 21,853 mio. kr. på service overføres, fordelt med 20,853 mio. kr. til 2022 og 1,0 mio. kr. til 2023, jf. tabel 1
 4. der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgte overførsler uden for reglerne for 7,857 mio. kr. på service overføres til 2022, jf. tabel 1
 5. at der yderligere overføres 0,397 mio. kr. til afholdelse af til Post Nord Danmark Rundt i 2022, jf. tabel 1
 6. det samlede overskud - efter alle øvrige overførsler og fratrukket enkelte poster - på service, indkomstoverførsler og andet på 47,557 mio. kr., jf. tabel 1, overføres til pulje under Økonomiudvalget på service til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering af indkomstoverførsler samt Covid-19 og flygtninge-udgifter i 2022
 7. overførselspulje på 20 mio. kr. i 2022 tilføres kassen
 8. ansøgt overførsel på 4,7 mio. kr. vedr. Redningsberedskab (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2022, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling
 9. at der på området finansiering overføres mindreindtægter på netto 1,250 mio. kr.
 10. der i Skoleudvalgets budget på service til KITU-midler (IT-projekter på skoler) flyttes 4,0 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Protokolleringer fra fagudvalg
Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra fagudvalg, der har behandlet deres overførselssag

 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: De indstillede overførsler anbefales.
 • Børneudvalget: De indstillede overførsler anbefales.
 • Skoleudvalget: De indstillede overførsler anbefales, og de ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført.
 • Teknik- og Ejendomsudvalget: De indstillede overførsler anbefales, og de ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført.
 • Kultur- og Idrætsudvalget: De indstillede overførsler anbefales.
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: De indstillede overførsler anbefales, og de ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført.
 • Socialudvalget: De indstillede overførsler anbefales.
 • Klima- og Planudvalget: De indstillede overførsler anbefales, og de ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført.

Overførselssagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme dagsorden som nærværende sag.

Baggrund og vurdering

Om overførsler generelt

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Ved at give udvalg/forvaltninger/enheder mulighed for at overføre over- eller underskud til næste budgetår øges deres selvbestemmelse og prioriteringsmuligheder. Dermed kan de fx spare op til anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer og lignende eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som skal indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen er ikke formelt bindende, men har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en henholdsvis positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Særlige overordnede forhold i årets overførselssag

Tilpasning af årets resultat inden opgørelse af overførsler
Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2021 et mindreforbrug på 111,3 mio. kr. I 2020 var mindreforbruget på 107,5 mio. kr.

Til brug for overførselssagen er årets mindreforbrug tilpasset til 98,4 mio. kr., forklaret i det følgende.

Der er i det årsresultat, overførselssagen præsenteres på baggrund af, lavet enkelte tilpasninger i forhold til det årsresultat, som præsenteres i kommunens regnskab 2021. Disse er af teknisk karakter:

 • Nulstilling af besparelsesblok under Økonomiudvalget på -15,460 mio. kr. fra budgetlægningen af 2021 (indstillingspunkt 1): Der er tale om en bevidst regnskabsafvigelse, som var finansieret i budgetforliget for 2021. I budgetforliget var der i 2021 afsat 15,460 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter til rengøring og Jobcenter. Som del af den faseopdelte budgetlægning blev kommunerne opfordret til ikke at budgetlægge Covid-19 udgifter på service, hvorfor der i 2. behandlingen blev lagt en fiktiv modpost ind på Økonomiudvalget. Beløbet søges nu nulstillet. Umiddelbart har det kasseeffekt i overførselssagen, men beløbet er allerede finansieret i budgetforliget.
 • Overskud på 24,2 mio. kr. under Økonomiudvalget Andet Feriefond nulstilles. Feriefonden er budgetlagt på "Andet", men udgifterne skal i henhold til konteringsreglerne afholdes på finansiering. Beløbet er derfor budgetneutralt for kommunen som helhed og skal ikke indgå i overførselssagen.
 • Overskud på 4,1 mio. kr. under Ældre- og Sundhedsudvalget Andet Aktivitetsbestemt medfinansiering nulstilles. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering er budgetlagt på "Andet", men udgifterne skal i henhold til konteringsreglerne afholdes på finansiering. Beløbet er derfor budgetneutralt for kommunen som helhed og skal ikke indgå i overførselssagen.
 • Budget og overskud på forsikrede ledige, hhv. 108,5 og 4,0 mio. kr., flyttes fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Andet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Indkomstoverførsler. Ifølge KL er forsikrede ledige fra og med 2021 defineret som overførselsudgifter, men budget og forbrug ligger på "Andet".
 • Under Børneudvalget flyttes 1,162 mio. kr. fra årsresultat på central refusionsordning (Andet) til årsresultat på Service, svarende til at overskuddet på den centrale refusionsordning finansierer det underskud på Familiecenter Køge, som søges dækket ved overførsel. Dette gøres jf. særregel i overførselsreglerne om, at der kan udlignes mellem central refusion og det relaterede serviceområde, hvis et over-/underskud på den ene post har en sammenhæng med et resultat af modsat fortegn på den anden.

Der refereres i det følgende til den tilpassede version af årsresultatet. I bilag 2 er vist både den ikke-tilpassede og den tilpassede version af kommunens samlede årsresultat. De detaljerede opstillinger for fagudvalgene i bilag 2 viser udvalgenes ikke-tilpassede resultater.

Særligt vedr. Covid-19 udgifter afholdt i 2021
Udgifterne til Covid-19 i 2021 er opgjort til 29 mio. kr. Til sammenligning var Covid-19 udgifterne i 2020 på 48,7 mio. kr. Hovedparten af udgifterne i 2021 blev finansieret i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse i 2021, men ved årets afslutning mangler 4,1 af de 29 mio. kr. at blive finansieret - fordelt med 479.000 kr. på Skoleudvalget, 546.000 kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 3.098.000 kr. på Økonomiudvalget.

Denne restudfordring vedr. Covid-19 i 2021 søges i overførselssagerne løst ved tre ansøgte overførsler på Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget på samlet 4,1 mio. kr. De indgår på lige fod med øvrige ansøgte overførsler uden for reglerne (orange) og er altså indeholdt i tallene for de pågældende udvalg og for kommunen samlet set. I praksis vil det sige, at de tre områder, det vedrører – såfremt overførslerne godkendes – får bevillinger i 2022 til dækning af de i 2021 afholdte Covid-udgifter, som de ikke fik budget til i 2021.

Andre overførsler (gule)

 • Overførsel til midtvejs-/efterregulering, flygtninge og Covid-19 udgifter i 2022

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at alle nettooverskud på både service, indkomstoverførsler og andet søges overført til 2022 og afsat på pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til Covid-19 udgifter i 2022. Der indstilles i alt 47,6 mio. kr. overført til denne pulje.

Det er således alle de beløb, som ellers ville være tilgået kassen, som indstilles overført til den central pulje. Dog overføres overskuddene på Andet under Økonomiudvalget, Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ikke til puljen, da det er penge som i princippet ikke er kommunens, men reguleres via mellemværende på balance (vedrører ældreboliger og forsyningsvirksomhed).

Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det må forventes, at der i økonomiaftalen til sommer vil blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

 • Overførsel til afholdelse af cykelløb i 2022

Der søges om, at overskud på turismekonto på kommunaldirektørens område under Økonomiudvalget - Administrativ organisation på 0,110 mio. kr. overføres til tilskud til 2022 til Post Nord Danmark Rundt, hvor Køge skal være målby den 16. august 2022. Derudover søges under Teknik- og Ejendomsudvalget overført 0,287 mio. kr. til afholdelsen af cykelløbet. Det blev besluttet på Økonomiudvalgsmøde den 14. december 2021 (pkt. 313, lukket dagsorden), at sidstnævnte midler skulle forsøges fundet i overførselssagen.

Årets overførsler

Det tilpassede årsresultat på service viser et mindreforbrug på 47,491 mio. kr. Heraf søges 16,477 mio. kr. overført automatisk, 21,853 mio. kr. ansøges overført inden for reglerne og 7,857 mio. kr. ansøges overført uden for reglerne. Dette giver et restoverskud på 1,305 mio. kr., som kan finansiere cykelløb, og de sidste 0,907 er indstillet overført til puljen beskrevet i foregående afsnit. 

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1 ovenfor. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

De nævnte "andre overførsler", der indstilles finansieret af det samlede overskud - dvs. cykelløb og puljen til midtvejs-/efterregulering og COVID-udgifter i 2022 - er markeret med gul i tabel 1 og i bilag 2.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på alle udvalgs områder.

Overførsler på service
Af et samlet korrigeret mindreforbrug på driftsområdet service på 47,491 mio. kr. indstiller direktionen overførsler for 38,330 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 16,477 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 21,853 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor). Alle midler søges overført til 2022, på nær 1 mio. kr. af de ansøgte, som søges overført til 2023.

I de 21,853 mio. kr., som ansøges overført inden for reglerne, er indeholdt overførsel på 4,7 mio. kr. under Redningsberedskab (Økonomiudvalget), som vedrører indkøb af diverse brandslukningsudstyr. Det indstilles, at de 4,7 mio. kr. flyttes til anlæg i 2022, da udgiften reelt har karakter af en anlægsinvestering.

Derudover indstilles, at ansøgninger om overførsler på samlet 7,857 mio. kr. drøftes (markeret med orange i tabel 1 ovenfor og i bilag 2). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • Ansøgninger for samlet 4,123 mio. kr. til finansiering af Covid-19 udgifter afholdt i 2021. Beløbet fordeler sig med 3,098 mio. kr. på Økonomiudvalget, 0,546 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og 0,479 mio. kr. på Skoleudvalget.
 • På området Politisk organisation (Økonomiudvalget) søges overført i alt 0,430 mio. kr. til en række tiltag, som vurderes ikke at kunne afholdes for 2022-budgettet: Introduktion til nyt byråd 100.000 kr., Kattegatkursus 130.000 kr., IT-udstyr til politikere 150.000 kr. samt forventede merudgifter til beboerklagenævn på 50.000 kr.
 • Af overskuddet på Barselspulje, tjenestemandspensioner og forsikringsområdet (Økonomiudvalget, Administrativ organisation) på 3,4 mio. kr. søges overført 2,0 mio. kr. til informationssikkerhed i 2022. 
 • 0,169 mio. kr. til etablering af minivådområder (Klima- og Planudvalget). Beløbet er oprindeligt tildelt fra Miljøministeriet, hvor der skal findes egnede arealer til landmændene i fforbindelse med deres ansøgninger om at lave minikvælstoftsvådområder via opkøb/bytte af jordområder. Processen har indtil nu været langsom og omstændig.
 • 0,881 mio. kr. til Landsbypuljen (Klima- og Planudvalget). Puljen vedr. et politisk budgetforslag om at give tilskud til landsbyaktiviteter. Da projekterne udelukkende styres af frivillige kræfter og engagement, har coronatiden bremset projekterne. Der afventes projekter som endnu ikke er afsluttet.
 • Der søges overført 0,254 mio. kr. til implementering af affaldssorteringsordninger i kommunes ejendomme (Teknik- og Ejendomsudvalget).

Yderligere ansøges om andre overførsler for samlet 1,305 mio. kr., svarende til restoverskuddet på service:

 • Afholdelse af cykelløb på samlet 0,397 mio. kr., heraf 0,110 mio. kr. under Økonomiudvalget og 0,287 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget.
 • Overførsel af 0,907 mio. kr. til central pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til Covid-19 udgifter i 2022.

Det indstilles, at overførselspuljen på 20 mio. kr. under driftsområdet service nulstilles og tilgår kassen. Der er tale om en teknisk budgetpost indeholdt i det vedtagne budget med det formål at sikre, at budgettet kan absorbere udsving i overførselsniveauet fra år til år, uden at det medfører udfordringer for kommunens overholdelse af servicerammen. Nulstillingen af de 20 mio. kr. øger således ikke råderummet, da det hele tiden har været formålet at modregne puljen i overførslerne til 2022.

Det indstilles i øvrigt, at der på Skoleudvalgets budget til KITU, som vedrører IT-projekter på skolerne, allerede nu flyttes 4,0 mio. kr. fra 2022 til 2023, da det ikke vurderes at alle budgetterede projekter kan gennemføres i 2022. Overførslen indgår ikke i talopstillinger til denne overførselssag, da denne kun handler om overførsler fra 2021.

Overførsler på indkomstoverførsler
Af et samlet tilpasset mindreforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 41,068 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2021 til 2022 for 41,068 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 0,332 mio. kr., og de ansøgte overførsler til pulje til midtvejs-/efterregulering og Covid-19 udgør 40,737 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Overførsler på andet
Af et samlet tilpasset mindreforbrug på 9,872 mio. kr. på driftsområdet andet indstiller direktionen overførsler fra 2021 til 2022 for 5,913 mio. kr. til pulje til midtvejs-/efterregulering og Covid-19 i 2022 (se tabel 1 ovenfor).

Overførsler på finansiering
Direktionen indstiller overførsler af mindreindtægter for netto 1,250 mio. kr. på området finansiering fra 2021 til 2022. Se nærmere i bilag 2.

 • Grundkapitalindskud på 16,0 mio. kr. vedr. Køge Kyst og Køge Nord, som var budgetteret i 2021, men nu forventes afholdt i 2022.
 • Byggekreditter/lånoptag på -13,037 mio. kr. vedr. nyt Føllehavegård, som ikke er færdigt, hvorfor lånoptag endnu ikke er sket.
 • Lånoptag (langfristet gæld vedr. ældreboliger) for Bjerggade og Køge Nord, som først forventes i 2022.
Økonomi

Overholdelse af måltal for overførte serviceudgifter i 2022

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2022, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Måltallet er overførsler for maksimalt 40 mio. kr.

Overførslerne i årets overførselssag overskrider måltallet med 22,1 mio. kr.:

Overførslerne fra 2020 til 2022 på 16,4 mio. kr. var ekstraordinært høje, da overførselsniveauet fra regnskab 2020 var meget højt. Dette er en væsentlig årsag til, at overførslerne til 2022 nu overskrider måltallet. I en periode (2020 og 2021), hvor den kommunale aktivitet/økonomi har været påvirket af Covid-19, kan der argumenteres for, at principperne for, hvor højt overførselsniveauet må være, kan fraviges. Mange aktiviteter og projekter er blevet aflyst eller udskudt, og deres gennemførelse kan være afhængig af, at de får budgetterne overført.

Udfordringen med, at høje overførsler til 2022 kan føre til overskridelse af servicerammen i 2022, kan også løses, hvis overførslerne fra 2022, dvs. til 2023/2024, bliver tilsvarende høje. Det er på nuværende tidspunkt dog for tidligt at komme med bud på forventede overførsler i regnskab 2022.

Beslutning

Ad 1-3 og 5-10: Anbefales.

Ad 4: Økonomiudvalget anbefaler, at der overføres 7,857 mio. kr.

Bilag

Til toppen


84.   Budgetvejledning 2023-26


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Budgetvejledning 2023-26 inkl. bilag godkendes.

Baggrund og vurdering

Budgetvejledning 2023-26 fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning.

Der er udarbejdet vedlagte "Budgetvejledning 2023-26" i bilag 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Som bilag 2 er vedlagt notat om Mærkning af anlæg , bilag 3 indeholder Hensigtserklæringerne og bilag 4 indeholder Fremskrivningsnotatet.

Budgetvejledningen fastlægger hvorledes budgetteringen på såvel anlæg som drift gennemføres, herunder rammer og proces for arbejdet med spare- og effektiviseringskatalog og anlægsplan.  

Den overordnede proces
Frem mod august udarbejder forvaltningen budgetforslag 2023-26 incl. spare- og effektiviseringsforslag og udkast til anlægsplan.

På fagudvalgsmøderne i august godkendes spare- og effektiviseringsforslagene med henblik på at indgå i 1. behandlingsmaterialet.

Den 24. august 2022 afholdes der budgetseminar og samme dag offentliggøres  1. behandlingsmaterialet.

Fagudvalgene mødes med MED i september måned 2022.

De politiske forhandlinger pågår i september, hvor der er fastsat sættemøde den 1. og 12. september forud for forhandlingsseminar den 15. - 16. september 2022.    

Budgettet 2. behandles i byrådet den 11. oktober 2022.

Fremskrivning, mærkning af anlæg og hensigtserklæringer
Rammerne for hvorledes administrationen fremskriver budgettet fra 2022 til budgetforslag 2023-26 fremgår af fremskrivningsnotatet. Fremskrivningsnotat er vedhæftet som bilag 4. I forhold til sidste års fremskrivningsnotat er der sket en genberegning af demografitakster på Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget ligesom der er sket en opdatering af principperne for budgettering af indkomstoverførsler.

Budget 2022-26 indeholder 19 hensigtserklæringer. For at sikre det fornødne fokus på budgetlægningen for 2023-26 foreslås det, at der fremadrettet udelukkende arbejdes med hensigtserklæringer der har et forebyggende sigte.  Såfremt der senere skal arbejdes med de hensigtserklæringer der stoppes, skal de medtages som hensigtserklæringer i budgetlægningen for 2023-26. Overblik over hvilke hensigtserklæringer der fortsat arbejdes med fremgår af bilag 3. 

Der arbejdes som i tidligere år med mærkning af anlæg. Rammerne herfor fremgår af bilag 2. 

Økonomi
Ingen særskilt.
Beslutning

Ken Kristensen (V) og Thomas Kampmann (C) stillede følgende ændringsforslag: 

"Konservative og Venstre ønsker at hæve spare målet fra 90 mio. kr. til 105 mio. kr., for derigennem at lette de kommende besparelser på anlæg og/eller imødegå forslag om personskatteforhøjelse. C og V påpeger i øvrigt vigtigheden af at finde varige driftsbesparelser herunder i administrationen - hvilket ikke er tilfældet med udskydelse eller besparelser på engangsinvesteringer i anlæg."

Forslaget blev sat til afstemning. 

6 (Marie Stærke (A), Erik Swiatek (A), Mette Jorsø (B), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F) stemte imod. 3 (Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V) og Thomas Kampman (C) stemte for. Forslaget er herefter faldet.

Budgetvejledningen blev herefter anbefalet af et enigt Økonomiudvalg.

Bilag

Til toppen


85.   Ansøgning om sponsorat - Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til ansøgningen om et sponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms
Baggrund og vurdering

Braunstein Series, som har overtaget aktiviteterne i Køge Sportevent fra 2022, skal i samarbejde med de lokale foreninger videreføre traditionen omkring Tøse-Runden, Sjælland Rundt og Sjælland på Tværs, og der søges om et markedsføringssponsorat på 75.000 kr. ekskl. moms til anvendelse med 25.000 kr. til markedsføring og 50.000 kr. i tilskud til aflønning af foreningerne.

Cykelløbene vil blive afviklet den 25. juni 2022 med start og afslutning ved Pakhuset Braunstein.

Braunstein Series oplyser, at der tages højde på evt. Covid-19 foranstaltninger. Derfor køres cykelløbene således:

 • Sjælland Rundt på  Cykel begynder kl. 06.30  med en begrænsning på 350 deltagere, som sendes afsted i hold af 75 personer.
 • Tøse-Runden begynder kl. 07.30 med en begrænsning på 2.000 deltagere, som sendes afsted i hold af 75 personer.
 • Sjælland på Tværs begynder kl. 09.30 med en begrænsning på 550 deltagere, som sendes afsted i hold af 75 personer.

Braunstein Series oplyser til støtte for deres ansøgning, at der har meget stor betydning for Køge by, turisme og erhvervsliv, at cykelløbene gennemføres i 2022, fordi Tour de France køres en lille uge senere mindre end 25 km fra Køge Torv, og at cykelløbene vil kunne tiltrække rigtig mange af de udenlandske cykelmotionister, der kommer for at se Tour de France starten i København og første etape dagen efter i Roskilde. Og at sideeffekten af dette er omstætning for hoteller, camping, vandrehjem, Bed and Breakfast, restauranter og seværdigheder.

Økonomi
Økonomiudvalget bevilgede i 2021 50.000 kr. ekskl. moms af turisme- og markedsføringskontoen til Køge Sportevent. Der vil kun være dækning på kontoen i 2022 for ydelse af et sponsorat på 50.000 kr.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at give et sponsorat på 50.000 kr. ekskl. moms.


Til toppen


86.   Køge Idrætspark - Interessentgruppe


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at udvalget

 1. godkender kommissorium for interessentgruppe vedr. udvikling af byggeretter omkring Køge Idrætspark II 
 2. udpeger 3 medlemmer til den politiske planlægningsgruppe, herunder udpeger formanden. 
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2022, at ”forvaltningen bedes fremlægge kommissorium for en følgegruppe vedr. salg af byggeretter”. 
Forslag til kommissorium er vedlagt.

Af kommissoriet fremgår, at interessentgruppen vedr. udvikling af byggeretter omkring Køge Idrætsparks formål er at skabe dialog med henblik på at videregive lokale ønsker og ideer omkring udviklingen af arealerne, der forventes solgt. Interessentgruppen skal endvidere sikre information til interessenter om udviklingen af de 4 grunde.

Interessentgruppen har ingen selvstændig beslutningskompetence, men kan videregive ideer og ønsker til udviklingen af arealerne. Ideerne og ønskerne vil indgå i forvaltningens arbejde med lokalplaner for området og i forvaltningens salgsarbejde herunder forvaltningens arbejde med markedsdialog, udbud m.v. 

Økonomi
Der er ingen direkte, økonomiske konsekvenser. 
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Jeppe Lindberg (Formand), Erik Swiatek, Flemming Christensen og et medlem fra Venstre.

Bilag

Til toppen


87.   Godkendelse af Integrationsråd 2022-2025


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende sammensætningen af Integrationsrådet for perioden 2022-2025.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-01-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden, som blev godkendt af Byrådet den 28. november 2017, sammensættes Integrationsrådet af direkte valgte repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper i Køge Kommune samt udpegede repræsentanter fra lokalsamfundet.

Integrationsrådet består af maksimalt 15 medlemmer. 10 repræsentanter udpeges, ifølge rådets forretningsorden, af Byrådet efter indstilling fra Integrationsrådet, mens de fem repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper vælges ved direkte valg. Det direkte valg blev afholdt som offentligt valgmøde den 23. november 2021. Integrationsrådet drøftede den 25. november 2021 endelig sammensætning af rådet, og indstiller følgende til endelig godkendelse:

Boligområderne

Etniske minoritetsgrupper

Lokalsamfund

 

Hastrupparken (Dennis Hedegaard)

Madina Shafiqi (Afghanistan)

Helhedsplanen (Jan Mansur Hussein)

Ellemarken (Winnie Kruse)

Mehmet Bulut (Tyrkiet)

Campus Køge (Janni Baggersgaard)

Karlemoseparken (Per Bach Lauritsen)

Hasan Bahadir (Tyrkiet)

Udsatterådet (Marlene Gjøstrand)

Søparken (ingen repræsentant endnu)

Rukiye Demir (Tyrkiet)

Rød Kors (Annette Priskorn)

 

Yakup Pelit (Tyrkiet)

Skolebestyrelserne (Søren Johansen)

 

 

For Byrådet er udpeget byrådsmedlem Ertugrul Vural (A).

Repræsentanterne for Campus Køge, Udsatterådet og skoleområdet er ikke udpeget endeligt, men de eksisterende medlemmer ønsker at fortsætte. Ligeledes har Søparken ikke indstillet en repræsentant, men der reserveres en plads til en kommende repræsentant.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.


Til toppen


88.   P-hus Sdr. Havn - bemyndigelse til underskrift


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til, at 

 1. underskrive aftaler med Kommuneleasing om finansiering af opførelsen af parkeringshuset
 2. indgå lejeaftale for byggegrunden hvorpå huset skal opføres.
Baggrund og vurdering

Det er i forbindelse med Byrådets godkendelse den 5. oktober 2021 af budget for 2022-2026 besluttet, at der skal opføres et parkeringshus med skaterfaciliteter på Sdr. Havn i Køge. Det er ligeledes besluttet, at opførelsen finansieres af Kommuneleasing efter indgåelse af en leasingaftale.

Den samlede udgift til opførelsen af parkeringshuset med cirka 460 parkeringspladser samt skaterfaciliteter er beregnet til 141,5 mio. kr. (2021-niveau).

Bygningens umiddelbare levetid er minimum 50 år, men den maksimale længde for en leasingaftale af denne art er 25 år, og derfor indsættes en såkaldt scrapværdi (restværdi) i aftalen. Denne restværdi kan kommunen enten betale kontant ved udgangen af den 25-årige periode og dermed overtage ejendommen, eller kommunen kan refinansiere med en ny 25-årig leasingaftale uden scrapværdi.

Nærværende dagsorden bemyndiger direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen til at indgå finansieringsaftalen med Kommuneleasing. 

Kommuneleasing har som forudsætning for indgåelse af en leasingaftale, at de har råderet over det areal hvorpå bygningen opføres. Der skal derfor udarbejdes en lejeaftale mellem Køge Kommune og Kommuneleasing, hvorved råderetten over grunden i den aftalte leasingperiode overdrages til Kommuneleasing.

Nærværende dagsorden bemyndiger derfor samtidig direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen til at indgå lejeaftalen med Kommuneleasing.

Økonomi
Bemyndigelsen af direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, men underskrift af aftalerne med Kommuneleasing vil forpligte kommunen til opfyldelse af aftalen, og herunder betaling af ydelser i henhold til leasingaftalen.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.


Til toppen


89.   Forslag til Lokalplan 1099 - Boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1099 for boliger i Køge Nord, delområde F1 og F2 samt forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 10-03-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i april 2021 Lokalplan 1089 - Boliger i Køge Nord med det formål at give mulighed for flere boliger i overensstemmelse med den reviderede masterplan for Køge Nord.

Masterplanen inddeler boligområdet i syv delområder (A-F) og disponerer boliger i klynger for at skabe gode vilkår for fællesskab mellem beboerne og udendørs opholdsarealer, som er skærmet mod støj fra Køge Bugt Motorvejen. Lokalplan 1089 er byggeretsgivende for de første 15 klynger svarende til masterplanens delområde E og to klynger i delområde F. Lokalplan 1099 skal være byggeretsgivende for tre klynger inden for masterplanens delområde F. Køge Kommune har solgt to klynger til almene boliger. Den sidste klynge ønsker kommunen at udbyde til salg som individuelle parceller. Klima- og Planudvalget igangsatte i oktober 2021 udarbejdelse af Lokalplan 1099, som skal omfatte de tre klynger.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 2 hektar og omfatter anden etape af boligudbygningen i Køge Nord. Lokalplanens sydlige afgrænsning udgøres af første etape af boliger. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af beskyttelseslinjen omkring en fredet rundhøj. Mod øst grænser lokalplanområdet op til fredskov. Mod nord grænser lokalplanområdet op til kommende etaper af boligudbygningen.

Lokalplanen giver mulighed for 10 fritliggende huse eller dobbelthuse i den vestlige del af lokalplanområdet. Der planlægges for en udstykning med små grundstørrelser således, at området opnår en høj tæthed tilsvarende tætheden for tæt-lav boligbebyggelse. Formålet er dels en mere bæredygtig udnyttelse af arealerne, dels en struktur, som rummer samme gode forhold for nære fællesskaber som de øvrige boligklynger i Masterplan for Køge Nord. Parcellerne placeres langs en blind vej, som ender i en vendeplads, der munder ud i et fredet engareal. Det er hensigten, at vejen og vendepladsen skal fungere som et fælles rum tilsvarende de indre haverum i masterplanens klyngestruktur. Ved indkørslen til området udlægges areal til fælles parkering. I den sydlige del af området udlægges areal til fælles regnvandshåndtering.

Lokalplanen giver ligeledes mulighed for ca. 40 almene boliger i den østlige del af lokalplanområdet. Salg af arealerne til almene boliger er sket på baggrund af et skitseprojekt, der fastholder masterplanens klyngestruktur ved placering af boligerne i to cirkler omkring indre haverum. Bebyggelsen fremstår med vertikalt forskudte tage og dybe tagudhæng. Tilsammen resulterer cirkel-formen og det markante tag i et stærkt arkitektonisk udtryk, som fastholdes i lokalplanen med udlæg af cirkulære byggefelter og krav til tagformen. Der er adgang til de enkelte boliger via private terrasser ud mod haverummet, hvilket giver en gradvis overgang fra privat til fælles og anledning til uformelle møder mellem beboerne.

Kommuneplan
Lokalplanen giver mulighed for fritliggende huse, hvilket ikke er i overensstemmelse med den specifikke anvendelse i kommuneplanen, tæt-lav boliger. Lokalplanen giver desuden mulighed for bebyggelse med markante tage, som enkelte steder rejser sig op i 9 meters højde, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, som muliggør planlægning af boliger i op til 8,5 meters højde. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021.

Det er en forudsætning for endelig vedtagelse af denne lokalplan, at kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt.

Miljøvurdering
Lokalplan 1099 og kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en miljøscreening efter lovens § 10 med det formål at afklare, hvorvidt planerne forudsætter en miljøvurdering efter lovens § 8.

På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da parametre som støj, klimasikring, håndtering af overfladevand og grundvandsbeskyttelse allerede indgår i planen.

Digital lokalplan
Forslag til lokalplan 1099 kan ses på Køge Kommunes lokalplanportal - www.lokalplaner.koege.dk under fanen "Under udarbejdelse".

Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 27. april 2022, kl. 19.00.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


90.   Forslag til Lokalplan 1105 - Hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1105 - Hotel og sundhedshuse i Bellingeparken og Kommuneplantillæg nr. 4 sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 10-03-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på udvalgsmødet den 12. august 2021 at igangsætte lokalplanlægningen for hotellejligheder og sundhedshuse i Bellingeparken.

Hotellejligheder er mindre lejligheder (typisk 35 – 50 kvm.), der anvendes til gæsteprofessorer, læger, sygeplejersker, forskere m.fl., der har behov for midlertidig beboelse i perioder fra typisk 1 til 24 måneder. Der er ikke tale om lejligheder til almindelig udlejning, hvorfor lejerne ikke må have folkeregisteradresse på stedet. Der er heller ikke tale om almindelig hoteldrift med korttidsudlejning, reception etc. En mindre del ønskes evt. indrettet til patienthotel.

I Kommuneplan 2021 er området udlagt til erhvervsformål med bebyggelsesprocent på 50 % og en maksimal bygningshøjde på 12,5 meter. Der er sideløbende med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 4, hvormed der gives mulighed for bebyggelsesprocenter op til 90 % og en maksimal bygningshøjde på 24 meter. Den eksisterende kommuneplanramme bestemmer en parkeringsnorm på maks. 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal. Parkeringsnormen bibeholdes. 

Området ønskes bebygget med i alt seks erhvervsbygninger, hvoraf tre bygninger allerede er opført. Hele området planlægges, etableres og bebygges i stil med lokalplanområdets eksisterende bebyggelse og anvendelse og udvikles som én samlet sundhedspark med faciliteter og anvendelser til institutioner, kontor og patienthotel, der har tilknytning og relation til Universitetshospitalet.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten på fire ud af i alt seks matrikler kan øges fra 65 % til 90 % og varieret maks. højde. To matrikler må fortsat udnyttes med en bebyggelsesprocent på 65 %. Med højere bebyggelsesprocent og varieret maksimale bygningshøjder bliver det muligt at optrappe byggeriet med bygningshøjde op til 12 meter på Lykkebækvej i syd til 24 meter på Lykkebækvej 8 mod nord. Det vil delvist hjælpe til at skærme for støj fra motorvejen og samtidig kunne skabe en pladsdannelse i områdets midte. Lokalplanen giver desuden mulighed for at bygningsforskønne Lykkebækvej 14.

Med lokalplanen sikres et udlæg til parkeringspladser svarende til tæt på en plads pr. 50 m2. Samtidig udlægges areal til veje og stier, der sikrer tryg færdsel indenfor og gennem lokalplanområdet. Der sikres med lokalplanen, at der skabes stiforbindelser med eksisterende stinet samt mulighed for regnvandsløsninger på kommunens grønne arealer langs Ellebækken nord for lokalplanområdet. Sidstnævnte efter konkret aftale med Køge Kommune.

Områdets træer sikres med lokalplanen, der derfor også har et formål om at bevare de grønne rum, træer og beplantning.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at en miljøvurdering af planen ikke er påkrævet, da lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på seks uger er passende, da påsken ligger i perioden. Forvaltningen anbefaler, at der afholdes borgermøde onsdag den 27. april 2022, kl. 17.00 - 18.00. 
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


91.   Forslag til Lokalplan 1112 - Padelhal ved Ravnsborghallen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1112 for padelhal ved Ravnsborghallen sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 10-03-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede på udvalgsmøde den 3. februar 2022 at igangsætte lokalplanlægning for en ny padelhal ved Ravnsborghallen. 

Lokalplanens område er sammenfaldende med lokalplan 1095 for daginstitution ved Ravnsborg, vedtaget af Byrådet i 2021. Lokalplan 1095 dækker et område på ca. 10 hektar med idrætsfaciliteter, ny daginstitution, grønne arealer og beplantning.

Lokalplan 1112 tilføjer et nyt byggefelt til området på ca. 2.250 m², som placeres parallelt med Ravnsborghallen og i tilknytning til byggefelterne fastlagt i lokalplan 1095. Byggefeltets placering er bestemt af fire eksisterende padelbaner, som med planforslagets vedtagelse bliver mulige at overdække, så de fremstår som en padelhal. 

Padelhallens ydre fremtræden skal opføres indenfor de eksisterende bestemmelser i Lokalplan 1095, hvor arkitekturen skal forholde sig til de eksisterende bygningers arkitektur, og den maksimalt tilladte højde er 10 meter. 

Lokalplanen fastholder ligeledes, at der ikke må ske en ændret anvendelse af de eksisterende boldbaner, dog med den præcisering, at der kan anlægges en sti mellem boldbanerne og områdets nord- og østlige grænse. Hermed sikrer lokalplanen, at der fremover ikke er planmæssige hindringer for at anlægge en stiforbindelse, som kan forbinde det nye byområde i Hastrup Øst med Køge bymidte. 

Lokalplanen har givet anledning til endnu en vurdering af trafik- og parkeringsforhold ved Ravnsborghallen. Overdækning af padelbaner vil medføre behov for enkelte ekstra parkeringer, men disse foranlediger ikke behov for yderligere parkeringspladser i hverdagen. Ved arrangementer på området fastlægger lokalplan 1095 tiltag, som skal imødekomme parkeringsproblematikken i området, hvorfor nærværende lokalplan ikke fastlægger yderligere tiltag. 

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. Screeningen er overordnet en gentagelse af den screening, som blev foretaget af området i 2020 uden væsentlige tilføjelser. På baggrund af screeningen vurderes derfor, som i 2020, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på fire uger er passende, da høringen vil ske henover påsken. Lokalplanen har en meget begrænset indvirken på området, hvorfor forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


92.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1079 - Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1079 Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station vedtages med de foreslåede ændringer, som vist i høringsnotatet. 

Klima- og Planudvalget 10-03-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog på møde den 30. november 2021 at sende forslag til Lokalplan 1079 Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station i offentlig høring i fire uger. Der er indkommet fire høringssvar i perioden. 

Lokalplanforslaget muliggør etableringen af et parkeringsanlæg med 250 parkeringspladser ved Køge Nord Station på den østlige side og etableres som parkér- og rejsanlæg. Parkeringsanlægget etableres som en forlængelse af de eksisterende parkeringspladser, så parkeringsanlægget i alt rummer 900 parkeringspladser. 

Lokalplanforslaget muliggør desuden, at jordvolden mod motorvejen kan forlænges op til Egedesvej. Ovenpå voldens højderyg kan der etableres en støjskærm, således at den samlede højde bliver på i alt 12 meter. Jordvold med supplerende støjskærm etableres med henblik på at reducere støjen fra motorvejen i boligområderne øst for motorvejen og S-togsbanen. 

Banedanmark bemærker, at der i følge planforslagets kortbilag 2 etableres en arbejdsvej langs volden ud mod motorvejen, hvorfor Banedanmark antager, at kommunen umiddelbart har løst udfordringen med adgang til regnvandsbassin og pumpestation med videre. Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at der udelukkende er tale om et arealudlæg til formålet, og at det er kommunens opfattelse, at etableringen af adgangsvejen er et anliggende for Banedanmark. 

En borger foreslår, at Køge Kommune i forbindelse med beplantningen ved anlæggene understøtter biodiversitet og undlader at plante græs og i stedet planter andre hjemmehørende planter med henvisning til kommunens naturstrategi. Forvaltningen bemærker, at lokalplanforslaget allerede rummer mulighed for disse planter. Forvaltningen indstiller, at muligheden for denne beplantning præciseres i planen, og at det indgår i forbindelse med arbejdet med den endelige udformning af anlæggene.

Vejdirektoratet foreslår, at det bør fremgå af lokalplanens bestemmelser, at anlæg, som etableres indenfor tinglyste vejbyggelinjer kræver dispensation forud for etablering. Desuden at vejbyggelinjerne fremgår af lokalplanens kortbilag. Forvaltningen indstiller at følge Vejdirektoratets anbefalinger. 

To borgere ønsker, at det fremgår af lokalplanen, at Køge Kommune skal sikre støjafskærmning, så den vejledende grænseværdi for trafikstøj kan overholdes i de bagvedliggende boligområder. Desuden ønsker de en fast termin for etableringen af disse anlæg indarbejdet i lokalplanen. Forvaltningen bemærker, at der ikke er hjemmel i planloven til at indarbejde de nævnte forhold. Forvaltningen indstiller, at dialogen med borgerne i området fortsættes, og at der fortsat arbejdes videre med løsninger, der kan nedbringe trafikstøjen i området.
Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 

I forbindelse med en eventuel udvidelse af parkeringsanlægget med 250 pladser er der indgået en aftale mellem DSB og Køge Kommune og 50 % finansiering fra hver part. 

Der er i Køge Kommunes budget 2022 - 2026 ikke afsat midler til etablering af en udvidelse. 

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


93.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


94.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


95.   Tilbagekøb af parcelhusgrund samt vilkår for genudbud (Lukket punkt)Til toppen


96.   Købstilbud (Lukket punkt)Til toppen


97.   Køb af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


98.   Energistation (Lukket punkt)Til toppen


99.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


100.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


101.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.03.22