Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 28.08.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


254.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


255.   Økonomiudvalgets møde med Hoved MED-udvalget vedr. budget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Hoved MED-udvalgets medarbejderside i forhold til budget 2019-2022.
Baggrund og vurdering

I henhold til Budgetvejledningen 2019-2022 afholder Økonomiudvalget møde med Hoved MED-udvalget om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

Hoved MED-udvalgets medlemmer deltager fra kl. 8.15 - 9.15.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


256.   Økonomiudvalgets møde med Rådhusudvalget vedr. budget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med Rådhusudvalgets medarbejderside i forhold til budget 2019-2022.
Baggrund og vurdering

I henhold til Budgetvejledningen 2019-2022 afholder Økonomiudvalget møde med Rådhusudvalget om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.

Rådhusudvalgets medlemmer deltager fra kl. 9.15 - 10.15.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


257.   1. behandling af budget 2019-2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforsalg 2019-22 førstebehandles.
Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2019-22 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 28. august. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 4. september 2018. 

2. behandling af Budget 2019-22 sker i Økonomiudvalget den 2. oktober 2018 og i Byrådet den 9. oktober 2018. 

Materiale til 1. behandlingen findes i Prepare under udvalget ”Budgetmateriale 1. januar 2019”. Materialet er ligeledes vedlagt.  

Budgetmaterialet til budget 2019-22 består af notatet ”Beskrivelse af budgetforslag” samt bilag 1-14. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. og bilag 9 er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (www.koege.dk/budget2019).

Budgetforslaget indebærer en styringsmæssig ubalance på 82 mio. kr. i årligt underskud i gennemsnit efter korrektion for anbefalede politiske korrektioner. Når det ikke er lykkedes at skabe et budget i balance skyldes det i høj grad, at Køge Kommune har haft nogle ekstraordinære udfordringer i forbindelse med 2. og 3. Økonomiske Redegørelse, som skal håndteres i den kommende budgetlægning. Derudover er befolkningsprognosen nedjusteret med 1.000 borgere i forhold til sidste års budgetforudsætninger. Der ventes dog stadig flere borgere i den nærmeste fremtid, hvilket presser kapaciteten på bl.a. daginstitutioner og skoler og skaber øget udgiftspres.

Økonomiaftalen indeholder et finansieringstilskud i 2019 på i alt 3,5 mia. kr. til kommunerne, hvoraf Køge Kommunes andel udgør 15,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Da der hvert år er stor usikkerhed om finansieringstilskuddets videreførelse, budgetterer Køge Kommune ikke med tilskuddet, før økonomiaftalen er indgået. Køge Kommune får - som i 2018 - kun andel i de 1,5 mia. kr., som fordeles til samtlige kommuner efter indbyggertal. De sidste 2 mia. kr. fordeles til kommuner med højt strukturelt underskud eller lavt beskatningsgrundlag, og Køge Kommune lever i 2019 altså ikke op til disse kriterier.

Budgetforslaget udtrykker en ubalance i økonomien, som der i de politiske forhandlinger skal søges en løsning på. I løbet af 2017 blev der i den økonomiske opfølgning konstateret pres på udgifterne på en række serviceområder. Det blev delvist løst ved at nedsætte anlægsrammen fra 175 til 145 mio. kr. Denne reduktion giver nu udfordringer med en meget snæver anlægsramme. Samtidig er presset på serviceudgifterne fortsat i 2018, et pres, der delvist er håndteret i 2018, men hvor de langsigtede udfordringer skal håndteres i årets budgetlægning. Presset på serviceudgifterne kan samtidig blive en udfordring i forhold til overholdelse af Regeringens serviceloft. I økonomiaftalen for 2019 mellem KL og Regeringen hæves anlægstilskuddet til 17,8 mia. kr. for kommunerne samlet set. Dette giver Køge Kommune ca. 14 mio. kr. mere end ventet.

Endvidere er der som del af sidste års budgetforlig afsat 20 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen, men de skønnede udgifter viser sig nu at være i omegnen af 86 mio. kr. Desuden var det forudsætningen omkring Køge Idrætspark at der skulle deponeres 10 mio. kr. for et lejemål til klubfaciliteter, men da der ikke kom bud ind på byggeret 2 i første omgang, er der nu behov for en anlægsbevilling på 29 mio. kr. Hertil kommer ”almindelige” budgettilpasninger på baggrund af demografi, mindre vækst i befolkningstallet end forventet sidste år, almindelige behov for budgetudvidelser m.v.

I budgetforhandlingerne er der behov for at overveje, hvordan der skabes balance. Budgetforslaget er ledsaget af et administrativt udarbejdet sparekatalog med et økonomisk omfang svarende til ubalancen i budgetforslaget tillagt 30 mio. kr. Herudover ledsages forslaget af en række notater med såkaldte håndtag besluttet af Byrådet. Sparekataloget og håndtagene kan sammen med evt. andre tiltag anvendes til dels at skabe balance i budgettet, dels at skabe et råderum til politiske omprioriteringer, dels til evt. at øge anlægsniveauet. Sparekataloget beløber sig til 101,2 mio. kr. i 2019 stigende til 118,3 mio. kr. pr. år fra 2022, svarende til 113,7 mio. kr. i gennemsnit.

Budgetforslaget og sparekataloget sendes begge i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 9. oktober 2018. Til Byrådets 1. behandling i september 2018 forelægges nærværende budgetforslag 2019-22.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Sagen videresendes til Byrådets 1. behandling.

Bilag

Til toppen


258.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


259.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


260.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


261.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.07.19