Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 03.12.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


325.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


326.   Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune til efterretning
 2. tager orientering om den videre proces vedr. arbejdet med handleplaner til efterretning
 3. tager orientering om rekrutteringssituationen nu og fremadrettet til efterretning
 4. drøfter, hvorvidt en yderligere drøftelse af den politiske rolle i forhold til rekruttering og fastholdelse ønskes.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af direktionens og Hoved MED-udvalgets godkendelse af ny rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune sendes strategien i denne sag til orientering i Økonomiudvalget.

På mødet vil forvaltningen gennemgå strategien og orientere om det videre arbejde.

Ad 1:
Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i foråret 2018 et kommissorium for arbejdet med udarbejdelse af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune (se bilag). Kommissoriet tager udgangspunkt i Byrådets budgeterklæring for budget 2018-21 (E: Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår): "...Forligspartierne ønsker endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne."

Baggrunden har været et ønske om at bringe Køge Kommune på forkant, idet samfundsmæssige og demografiske udviklingsfaktorer medfører, at rekruttering og fastholdelse bliver væsentlige indsatsområder de kommende år. Køge Kommunes allervigtigste ressource er først og sidst medarbejderne. For at kunne løse vores opgaver på det niveau, der er fastlagt, er det nødvendigt at kunne stille med de rigtige kompetencer på det rigtige sted. Det har desuden været et ønske fra Hoved MED-udvalget, at der efter Lønanalysen i 2017 skulle arbejdes med rekruttering og fastholdelse i form af en rekruttering- og fastholdelsesanalyse, som kunne være afsæt for arbejdet med kompetenceudvikling, fastholdelse, rekruttering og employer branding generelt.

På baggrund af et omfattende analysearbejde og med involvering af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, ledere, chefer og Hoved MED-udvalg, er der formuleret en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune (se bilag). Strategien er opdelt i seks strategiske fokusområder:

 • Offensiv branding og professionel rekruttering.
 • Nærværende ledelse.
 • Match mellem faglighed og kerneopgave.
 • Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse.
 • Anerkendende kultur.
 • Stærke fællesskaber.

Strategien skal bringe Køge Kommune på landkortet som en proaktiv kommune, der arbejder fokuseret på at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere – nuværende såvel som kommende. Offensiv branding og professionel rekruttering er udgangspunktet for, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft – mens de øvrige fokusområder er forudsætningen for, at kommende medarbejdere ønsker at tilvælge Køge Kommune som kommende arbejdsplads. Samtidig er de forudsætningen for fastholdelse af nuværende og kommende medarbejdere.

Ad 2:
I forlængelse af strategien er der udarbejdet fælles handleplaner for indsatser, der skal understøtte arbejdet med strategien samt et inspirationskatalog med forslag til initiativer, der skal danne udgangspunkt for lokale handleplaner. Det videre arbejde sker i chef- og ledergrupper i samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Ad 3:
Rekrutterings- og fastholdelsesanalysen har vist, at rekrutterings- og fastholdelsessituationen generelt er god i Køge Kommune, men rammevilkårene i forhold til den aktuelle og forventede udvikling i Køge Kommune indebærer både muligheder og udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse. Infrastrukturen omkring Køge giver bedre mobilitet og dermed tiltrækning af medarbejdere – men også mulighed for at pendle væk fra Køge. Nogle områder er allerede udfordret i forhold til rekruttering. Analysen viser desuden, at alderssammensætningen af medarbejderstyrken og den demografiske udvikling i Køge Kommune med både flere ældre og flere børn og unge borgere i de kommende år skaber et øget rekrutteringsbehov, dog delvist afhjulpet af bl.a. ny teknologi.

Ad 4:
Det politiske niveau har både direkte og indirekte indflydelse på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. I forlængelse af Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg anbefaler forvaltningen derfor, at udvalget beslutter, om der ønskes en yderligere drøftelse af, hvordan udvalget og/eller Byrådet kan understøtte rekrutterings- og fastholdelsesstrategien, herunder hvordan det politiske niveau bedst muligt understøtter rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på Køge Kommunes arbejdspladser.

Såfremt der ønskes en yderligere drøftelse, foreslår forvaltningen, at der i foråret 2020 afholdes temamøde for enten Økonomiudvalget eller Byrådet herom.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-3: Til efterretning.

Ad 4: Økonomiudvalget besluttede, at afholde temamøde for Byrådet i forbindelse med byrådsmødet i marts.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


327.   Konsulentforbrug


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget  

 1. tager orientering om konsulentudgifter og fokusområder til efterretning
 2. sender sagen til orientering i fagudvalgene
 3. drøfter, om der fremover skal fremlægges opgørelser for Økonomiudvalget og fagudvalgene.
Baggrund og vurdering

I den offentlige sektor er der en stigende tendens til, at opgaver bliver løst af konsulenter i forskellige sammenhænge. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men det kræver, at der er 100 procent transparens i brug af konsulenter. Køge Kommune har derfor valgt at fremlægge en ny og meget omfattende oversigt, der viser kommunens brug af konsulenter samt hvilke styringsmæssige værdier, der gør sig gældende i vores brug af konsulenter.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

På baggrund heraf har direktionen valgt at gå to veje:

 1. Udarbejde en helt ny og meget omfattende oversigt, der viser kommunes forbrug af konsulenter i forskellige kategorier.
 2. Fastlægge 5 fokusområder for anvendelse af eksterne konsulenter, der har til formål at sikre en offentlig myndigheds, som Køge Kommunes, dokumentation af, at der hele tiden arbejdes med at sikre den optimale udnyttelse af konsulenters arbejde.

1. Oversigter og kategorier
Første halvdel af denne sag giver et nyt overblik over anvendelse af eksterne konsulenter på driftsområdet samt hvilke konsulentfirmaer, der er brugt. Af vedlagte bilag fremgår det samlede eksterne konsulentforbrug på driftsområderne (bilag 1) samt en opgørelse over det enkelte udvalgs eksterne konsulentforbrug (bilag 2 FF).

Konsulentforbruget er i opgørelserne defineret som ekstern opgaveløsning inden for kategorierne:

 • IT.
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
 • Økonomi og effektivering.
 • Organisationsanalyser.
 • Medie og journalist.
 • Tolk og mentor.
 • Byggeri- og anlægsrådgivning.

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne kategoriseret inden for en af ovenstående 7 kategorier. Det fremgår
ligeledes af oversigterne, om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden
ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Det skal understreges, at advokatudgifter ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med
retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men direktionen har også på dette felt et
samlet overblik over forbrug.

Ekstern rådgivning, som kommunen bruger til konkrete byggeopgaver – også kaldet
anlægsprojekter – er ikke med i denne oversigt. Dette er udarbejdet i en særlig oversigt, som forelægges kommunens ansvarlige, politiske udvalg – Teknik og Ejendomsudvalget, så de kan følge forbruget og dermed vurdere, om arbejdet sker tilfredsstillende.

2. De 5 fokusområder
Anden halvdel af sagen handler om direktionens ledelsesmæssige fokus på at sikre den bedste
optimering af brugen af konsulenter på driften. Direktionen har fastlagt følgende 5 fokusområder:

 1. Sikre Transparens ved brug af konsulenter. Det er vigtigt, at der er så meget åbenhed som
  muligt om, hvor meget og hvilke konsulenter kommunen bruger. Herunder at direktionen
  også har det fulde overblik over forbruget, så der løbende kan foretages de rette
  ledelsesmæssige vurderinger af, om arbejdet med konsulenter sker på en tilfredsstillende
  måde.
 2. Sikre gode priser ved brug af konsulenter. Ledelsen skal løbende vurdere, om afregningen
  af konsulenter er tilfredsstillende, eller det er muligt at optimere kontrakter, så kommunen
  kan få bedre konsulentpriser ved f.eks. at udlægge større konkurrence mv.
 3. Vurdere mulighed for om rådgiveransvar kan skærpes. Mange konsulenter rådgiver om mange ting for kommuner og øvrige offentlige myndigheder. Dog viser det sig, at deres rådgivning indimellem er mangelfuld. I disse situationer skal det løbende vurderes, om kommunen kontraktuelt kan skærpe eksterne konsulenters ansvar. Dette fokusområde kan ikke alene løftes af Køge Kommune, men det
  skal undersøges hvad kommunen selv kan gøre for at skærpe rådgiveransvaret.
 4. Sikre at udvælgelse af konsulenter altid sker sagligt. Det er vigtigt, at ledelsen i kommunen
  sikrer, at valg af konsulenter altid sker efter faglig og optimal udvælgelse.
 5. Vurdere løbende om opgaver løses bedst af konsulenter eller internt. Direktionen skal med
  den nye oversigt over forbrug af konsulenter løbende vurdere, om opgaven bedst og billigst
  løses ved brug af eksterne konsulenter eller ved intern opgaveløsning. Altså om det i højere
  grad kan betale sig at insource opgaverne, frem for at de løses af eksterne konsulenter.

Direktionen anbefaler, at sagen sendes til orientering i fagudvalgene i januar-møderækken.
Teknik- og Ejendomsudvalgets orientering vil tillige indeholde rapportering af konsulentforbrug på
anlægsområdet.

Ligeledes anbefaler direktionen, at Økonomiudvalget fremadrettet en gang årligt præsenteres for
opgørelsen over konsulentforbrug på driften og de aktuelle fokusområder.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Der laves en årlig opgørelse til fagudvalgene.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


328.   Ansøgning - Hjemmeværnsforeningens Nytårskoncert 2019/2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgning om tilskud til Nytårskoncert fra Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn på 15.000 kr.
Baggrund og vurdering

Formanden for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, Torben Hansson, søger pr. 12. oktober 2019 om støtte på 15.000 kr. til den traditionsrige Nytårskoncert i Køge, som afholdes i Multihallen på Køge Gymnasium, søndag den 5. januar 2020.

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde med 35 musikere leverer musikken. Sidste års solist var Bobo Moreno. I år er solisten Stig Rossen, kendt som en alsidig kunstner med mange hundrede optrædener i musicals, som fx Chess og Les Miserables. Han har tillige udgivet 16 albums med populære sange.

En tilsvarende koncert afholdes i Roskilde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjælland står for arrangementet.

Rammerne for koncerten 2020 er lagt og har et samlet budget på over 90.000 kr. for koncerterne i Køge og Roskilde.

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget tidligere i år har givet tilsagn om støtte til Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn.

Økonomi

Tilskuddet kan finansieres indenfor Økonomiudvalgets Tilskudskonto.    

Beslutning

Økonomiudvalget bevilligede 15.000 kr.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


329.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


330.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


331.   Offentligt udbud af parcelhusgrunde 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


332.   Offentligt udbud af erhvervsgrunde 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


333.   Offentligt udbud af storparceller 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


334.   Offentligt udbud af ejendomme 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


335.   Advokataftale (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


336.   Køge Kyst (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


337.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


338.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.12.19