Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.09.2018 kl. 09:15 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

266.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


267.   Budgettvist, Lejerbo Køge Bugt - Almen boligafdeling 285-0 Ringen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. drøfte og beslutte om afdelingens underskud skal afvikles over 3, 5 eller 10 år
 2. godkende budget for 2018/2019 for afdeling 285-0 Ringen med tilhørende huslejestigninger. 
Baggrund og vurdering

Afdeling 285-0 Ringen er en almen boligafdeling der består af 126 familieboliger og 8 ungdomsboliger der er taget i brug 1. marts 1986. Afdelingen Ringen administreres af Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt og er beliggende på adressen Ringen 10-82, 5-189, en sidevej til Gammel Lyngvej.

Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt har den 24. april 2018 indbragt en budgettvist for afdeling 285-0 Ringen til afgørelse i kommunen. Budget for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 er ikke godkendt på afdelingsmødet den 19. februar 2018 men i stedet sendt til urafstemning, hvor det heller ikke blev godkendt. Første urafstemning måtte gå om grundet klage fra en beboer. Anden urafstemning blev afholdt i april 2018 med stemmerne: For 25, imod 126, ugyldige 3, i alt 154. Stemmeprocent 57 %. Af de afgivne stemmer er 81 % imod budgetforslaget.

Budgetforslaget er godkendt på boligorganisations ordinære bestyrelsesmøde den 28. februar 2018.

Ved tvisteligheder mellem en boligorganisation og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i bekendtgøreles af lov om almene boliger mv.

Tvistlighederne handler om en gennemsnitslig huslejestigning for familieboligerne på 15,63 % og for ungdomsboligerne på 15,87 %.

For de mindste familieboliger på 60,17 m² betyder det en ændring af huslejen fra 4.820 kr. til 5.573 kr. pr. måned. For den største familiebolig på 101,04 m² ændres huslejen fra 7.628 kr. til 8.820 kr. For ungdomsboligerne på 28,12 m² er den nuværende husleje 2.147 kr. og den nye husleje vil blive 2.488 kr.

Budgetforslaget for 2018/2019 lægger op til en gennemsnitlige husleje på årligt 1.080 kr./m². Forvaltningen har sammenlignet sidste års lejeniveauet med 10 sammenlignelige almene boligafdelinger i hele landet samt lokalt i Køge Kommune. For sammenlignelige almene boliger lå landsgennemsnittet for 2017 på 837 kr./m². Kun en af afdelingerne er beliggende i Storkøbenhavn og deres husleje lå i 2017 på 956 kr./m². Almene boliger i Køge Kommune havde i 2017 en gennemsnitslig årlig husleje på 916 kr./m² altså meget tæt på den husleje afdeling 285-0 Ringen havde sidste år som lå på 914 kr./m². Afdelingerne under Lejerbo Køge Bugt havde i 2017 en gennemsnitlig husleje på 966 kr./m².

Afdeling 285-0 Ringen har, i forbindeles med en godkendt renovering fra 2014 (udskiftning af døre og vinduer), optaget et lån som er fuldt indarbejdet i budgettet for 2018/2019. En del af huslejestigningen skyldes derfor et allerede godkendt låneoptag. Lejerbo har beregnet lånets påvirkningen af huslejen til at være 4,77 % for familieboligerne og 4,86 % for ungdomsboligerne. Den resterende huslejestigning er derfor på 10,86 % for familieboligerne og 11,01 % for ungdomsboligerne.

En af årsagerne til huslejestigningen skal blandt andet findes i boligorganisationens budgetstrategi, hvor der er ønske om at øge henlæggelserne til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Afdeling Ringen har, i følge boligorganisationen, afsat for lidt igennem flere år og har de sidste par år i stedet afholdt udgifterne som uforudsete vedligeholdelsesopgaver via driftsregnskabet. Det har resulteret i et betydeligt driftsunderskud. Der er således et opsamlet underskud pr. 30. september 2017 på 2.297.924 kr.

Ud over et merforbrug på ejendomsskatter, vand og drift af ejendomskontor på ca. 401.000 kr. skyldes underskuddet i regnskab 2016/2017, i følge boligorganisationen, også merudgifter på almindelig vedligeholdelse på ca. 505.000 kr.

Forvaltningen har drøftet driftsunderskuddet med boligorganisationen og i den forbindelse anbefalet, at der sker en bedre planlægning af vedligeholdelsesudgifterne. Forvaltningen er opmærksom på, at ved at øge henlæggelserne, kan en huslejestigning ikke undgås.

En anden årsag til huslejestigningen er, at det opsamlede underskud er indarbejdet i afdelingens budgetter og afvikles over 3 år. Lovgivningen giver mulighed for, at underfinansieringer afvikles over højst 10 år, hvis det skønnes påkrævet for afdelingens videreførelse.

En huslejestigning skal varslet overfor beboerne, 3 måneder før den træder i kraft. Budgetperioden starter den 1. oktober 2018. Lejerbo kan tidligst varsle en huslejestigning med virkning fra den 1. januar 2018. For at undgå for lav huslejeindtægt i budgetperioden, vil den manglende huslejeindtægt fra de første tre måneder blive lagt til huslejen fordelt på resten af budgetåret. 

Som bilag til sagsfremstillingen er vedhæftet et skema med huslejeberegning 2018-2019. Med baggrund i Lejerbos budgetforslag har forvaltningen beregnet den husleje som beboerne vil blive opkrævet fra den 1. januar 2018. I skemaet ses konsekvensen for huslejen, hvis en afvikling af opsamlet underskud ændres til 5 år eller 10 år. Tal i parentes er huslejestigning reguleret for allerede godkendt låneoptag på baggrund af renovering fra 2014.

Ved en afvikling over 5 år vil huslejen gennemsnitlig stige med 12,87 % for familieboliger og 13,06 % for ungdomsboliger. Afvikles underskuddet derimod over 10 år, vil den gennemsnitslige huslejestigning være 10,80 % for familieboligerne og 10,96 % for ungdomsboliger. 

Økonomi
Beslutningen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Køge Kommune og der er ikke stillet kommunal garanti i afdelingen.
Kommunikation
Lejerbo Køge Bugt samt afdelingsbestyrelsen for afdeling 285-0 Ringen, skal orienteres om Byrådets beslutning
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at underskuddet afvikles over 5 år.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


268.   Orientering om indførelse af mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomi- og indenrigsministeriet har den 8. august 2018 fremsendt orienteringsbrev om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om kommunale og regionale valg. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2018. (Se bilag - Orienteringsbrev) 

Lovændringerne udmønter den politiske aftale om bindende kommunale folkeafstemninger, der den 5. februar 2018 blev indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Med lovændringerne får Byrådet mulighed for, at træffe beslutning om at holde en bindende kommunal folkeafstemning. Beslutningen træffes i Byrådet ved simpelt flertal.

Vælgerne skal ved folkeafstemningen godkende eller forkaste Byrådets beslutning i sagen.

Forslag om afholdelse af folkeafstemning skal stilles senest på det møde, hvor den beslutning, der skal afholdes folkeafstemning om, vedtages. Forudgående udvalgsbehandling af forslaget er ikke påkrævet.

Beslutning om at udskrive folkeafstemning, formuleringen af spørgsmålet på stemmesedlen og dagen for folkeafstemningen skal fastlægges i samme møde, som den beslutning, der udskrives folkeafstemning om.

Der kan tidligst afholdes folkeafstemning 2 måneder efter, at Byrådet har truffet beslutning herom, og folkeafstemningen skal senest være afholdt inden 6 måneder herefter. Folkeafstemningen skal være afholdt indenfor Byrådets funktionsperiode.

En beslutning om at gennemføre en folkeafstemning, kan ikke efterfølgende trækkes tilbage, medmindre beslutningen er omfattet af en af undtagelsesgrundende.

Byrådet kan udskrive folkeafstemninger om endelige beslutninger Byrådet har truffet i sager, som Byrådet har kompetence til at afgøre. Der er dog visse undtagelser, som er beskrevet i orienteringsbrevet.

Folkeafstemningen er bindende i den forstand, at resultatet fører til vedtagelse eller forkastelse af Byrådets beslutning i sagen. Byrådet kan i resten af byrådsperioden ikke træffe en beslutning i strid med resultatet, uden at afholde en ny folkeafstemning om den nye beslutning.

Bindende kommunale folkeafstemninger afholdes i hovedtræk efter samme regler og metoder, som ved afholdelse af kommunale og regionale valg i øvrigt.     

Ministeriet nævner i orienteringsbrevet eksempler på hvilken beslutninger der kan afholdes folkeafstemninger om, heriblandt placering af et nyt plejehjem eller andre kommunale institutioner, skolelukning, at overlade det til andre aktører end kommunen at udføre opgaver på beskæftigelsesområdet og indsendelse af en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om opdeling eller sammenlægning af kommuner.  

Økonomi
Kommunen skal selv finansiere folkeafstemningen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


269.   Kommunaløkonomisk Forum 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter deltagelse i
Kommunaløkonomisk Forum 2019.
Baggrund og vurdering
Kommunernes Landsforening afholder årligt en konference med fokus på de aktelle
kommunaløkonomiske temaer.

I 2019 afholdes konferencen den 10.-11. januar i Aalborg.

Der foreligger endnu ikke program fra KL, men temaerne på konferencen vedrører økonomi,
styring, dokumentation og kvalitetsudvikling og er præget af økonomiaftalen, aktuelle reformer
og initiativer samt kommunalpolitiske udfordringer.

Fra Køge Kommune har det været praksis, at Økonomiudvalget deltager i konferencen, herudover
har det også været praksis at kommunaldirektøren, direktøren for Kultur- og
Økonomiforvaltningen og økonomichefen deltager.

Da det traditionelt er svært at få hotelværelser har Staben for Byråd og Direktion på forhånd
reserveret hotelværelser på et nærliggende hotel.
Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


270.   Udkast til mødekalender for 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til mødekalender 2019 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg godkendes.

Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for det kommende års møder i Byråd, Økonomiudvalg
og de stående udvalg.

Byrådets møder foreslås afviklet den 4. tirsdag i hver måned kl. 17.00 – 20.00, dog med
følgende undtagelser:

 • April-mødet afholdes den 5. tirsdag, grundet påsken
 • Juli holdes mødefri
 • December måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet julen.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 3. september
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 8. oktober

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet den 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 8.15 - 11.15, dog
med følgende undtagelser:

 • Februar-møderne holdes sidste tirsdag i januar og 1. tirsdag i februar grundet vinterferie i uge 7 og 8,
 • April-møderne holdes 2. og 4. tirsdag grundet påsken
 • Juni måneds 2. møde, den 18. juni, foreslås afholdt kl. 13.30 -16.30 pga. andet møde i borgmesterens kalender
 • Juli holdes mødefri
 • September måneds første møde, den 10. september foreslås afholdt kl. 13.30 -16.30 pga. andet møde i borgmesterens kalender
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
 • December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 27. august
 • 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 1. oktober
 • Det første møde hver måned starter med et temamøde fra kl. 8.15-9.15, som efterfølges af ordinært møde kl. 9.15-11.15.   

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder foreslås afviklet den 2. mandag i måneden kl. 16.30
– 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Juni-mødet holdes 3. mandag grundet pinsen
 • Juli holdes mødefri
 • Oktober-mødet holdes 3. mandag grundet efterårsferie

Børneudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 17.30, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. onsdag på grund af nytåret
 • Maj-mødet holdes 2. onsdag på grund af 1. maj
 • Juni-mødet holdes 2. onsdag på grund af Grundlovsdag
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Skoleudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. onsdag på grund af nytåret
 • Maj-mødet holdes 2. onsdag på grund af 1. maj
 • Juni-mødet holdes 2. onsdag på grund af Grundlovsdag
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Ældre - og Sundhedsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 -
18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. tirsdag, grundet nytår
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. tirsdag, grundet sommerferien
 • September-mødet holdes 2. tirsdag, grundet Byrådets 1. behandling af budgettet

Klima- og Planudvalgets møder foreslås afviklet 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.30 med følgende
undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. torsdag kl. 13.00 grundet nytår og anden mødeaktivitet
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. torsdag kl. 13.00 grundet sommerferie og anden mødeaktivitet
 • Oktober-mødet holdes 2. torsdag kl. 13.00 grundet anden mødeaktivitet

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden kl. 15.30 - 18.00 med følgende undtagelser:

 • Juli holdes mødefri.
 • August-mødet holdes 2. mandag grundet sommerferien.

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder afvikles den 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - 19.00 med
følgende undtagelser:

 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. torsdag grundet sommerferie 

Mødedatoer er behandlet i fagudvalg.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune
Beslutning

Anbefales, idet Økonomiudvalgets møder i 2019 anbefales afholdt kl. 8.30 - 11.30.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


271.   Ændring af vedtægter for Borup Varmeværk a.m.b.a.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at vedtægtsændringer for Borup Varmeværk godkendes.
Baggrund og vurdering

Borup Varmeværk ønsker at ændre vedtægterne, så varmeår og regnskabsår følges ad.

Vedtægterne er udarbejdet, da varmeværket hørte under Skovbo Kommune og derfor ønskes formuleringer herom også tilrettet.

Vedtægtsændringer blev mandag den 11. juni 20186 drøftet på generalforsamling og efterfølgende endeligt godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 2. juli 2018.

Se vedhæftede bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


272.   Tilslutningsvej i STC - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der til etablering af tilslutningsvej fra CP Kelco ApS til STC, Nordhøj søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af vejen.

Teknik- og Ejendomsudvalget 23-08-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Byrådets møde den 19. december 2017, sag nr. 277, blev det besluttet at ekspropriere ca. 800 m2 jord til anlæg af ca. 70 meter ny vejforbindelse fra STC, Nordhøj til CP Kelco ApS.

Ekspropriationen er foretaget på baggrund af henvendelse fra CP Kelco ApS., som har ønsket forbedret adgangforhold til virksomheden. Samtidig trafiksikres Ll. Skensved, da mange lastbiltransporter til CP Kelco ApS gennem byen forsvinder efter ibrugtagning af ny adgangsvej

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anlægge og finansiere vejen af byggemodningsudgifter, der er afsat til færdiggørelse af STC.

CP Kelco ApS har foranlediget anlagt en grusvej som byggepladsvej nøjagtig i det omhandlede ekspropriationsareal.

Der er vurderede udgifter til etablering af vejen for 1,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at lodsejeren har klaget over ekspropriationen til Vejdirektoratet og til Planklagenævnet. De verserende klagesager er endnu ikke afgjort, hvorfor der kan påløbe yderligere omkostninger, alternativt, at vejen ikke tillades anlagt. Det er uvist, hvornår der kan forventes afgørelser.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da projektet er planlagt projekteret som en del af den afsatte pulje til byggemodning.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


273.   Eventuel salg af vejareal.


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. vejareal på ca. 365 m2 beliggende mellem Gl. Lyngvej 18 og Gl. Lyngvej 22 nedlægges efter vejlovens bestemmelser,
 2. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde vejen som offentligt vejareal.

    Økonomiudvalget, at

 1. det nedlagte vejareal tilbydes til højestbydende af de tre tilgrænsende ejendomme over mindsteprisen for ejendommenes grundværdi på 400 kr./m2,
 2. alle omkostninger ved vejarealets matrikulære berigtigelse mv. afholdes af køber,
 3. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling til den forventede indtægt på -146.000 kr.
Teknik- og Ejendomsudvalget 23-08-2018

Første afsnit:
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Godkendt.

Andet afsnit:
Ad. 1: Anbefales.
Ad. 2: Anbefales.
Ad. 3: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ejerne af Gl. Lyngvej 18 har i mail af 25. juni 2018 rettet henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om muligt køb af ca. 365 m2 vejareal.

Samme ejere har i 2010 købt 192 m2 af samme vejareal og ønsker nu at købe det resterende.

Vejarealet har ikke færdselsmæssig betydning for trafik eller nogen ejendom, og vejarealet kan derfor nedlægges som offentligt vejareal, jf. vejlovens bestemmelser. Vejarealet består af træer og buskads.

Efter vejens nedlæggelse råder kommunalbestyrelsen frit over det nedlagte areal. Idet der er tre naboer til vejarealet, foreslår forvaltningen, af hensynet til god skik, at arealet tilbydes de tre tilgrænsende grundejere for højeste pris over grundværdien på 400 kr./m2.

Udover købsprisen skal køber afholde alle omkostninger til den matrikulære berigtigelse samt tinglysning mv. 

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealet kan nedlægges og tilbydes tilgrænsende ejendomme ved, at forvaltningen først retter henvendelse til de tilgrænsende ejendomme om evt. køb og efterfølgende indleder en vejnedlæggelsessag, såfremt én ejer accepterer købsprisen.

Såfremt vejarealet besluttes nedlagt, foreslår forvaltningen, at den endelige beslutning delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som offentlig vej.

Økonomi

ETK vil udtage vedligeholdelse af arealet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en indtægt på -146.000 kr. til salg af vejareal. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket positivt, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Kommunikation
De tre tilstødende grundejere tilskrives om købsmulighed og vejnedlæggelse. Beslutning om vejnedlæggelse offentliggøres desuden på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Adf 1-3 (andet afsnit): Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


274.   Ny vejforbindelse til Stevns


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Vejdirektoratets Rapport nr. 591 - 2018 drøftes.

Baggrund og vurdering

Køge og Stevns Kommuner har i mange år ønsket en bedre vejforbindelse mellem motorvejsnettet og Stevns som vil give en aflastning af vejnettet i Køge.

På baggrund af trafikaftalen den 26. august 2016 har Vejdirektoratet udarbejdet en forundersøgelse på overordnet niveau, resultaterne er sammenfattet i "Rapport 591 - 2018 Ny vejforbindelse til Stevns". Rapporten blev offentliggjort den 30. august 2018 og følger denne sag som bilag 1.

I rapporten beskrives og illustreres seks forskellige linjeføringsalternativer. Fire af de seks linjeføringsalternativer er, på baggrund af trafikale, miljømæssige, by- og erhvervsmæssige samt økonomiske konsekvenser, frasorteret inden den egentlige forundersøgelse. Der foreligger således to alternative linjeføringsforslag:

 • En nordlig vejforbindelse (både 80 og 100 km/t) er mellem Strandvejen til nyt tilslutningsanlæg ved Syd-motorvejen via Herfølge og syd om Egøje.
 • En sydlig vejforbindelse (80 km/t) mellem Bjælkerupvej og Vordingborgvej via Hårlev.

Vejdirektoratet har derudover regnet på de trafikale og samfundsøkonomiske konsekvenser af en omfartsvej sydvest om Strøby Egede. Alternativerne er detaljeret beskrevet i rapportens kapitel 3.

Vejdirektoratet konkluderer, at det nordlige alternativ (både som 80 og 100 km/t-vej) ikke vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Det sydlige alternativ vil give en positiv nettonutidsværdi, og vil derfor være samfundsøkonomisk rentabelt, omfartsvejen ved Strøby Egede vil ligeledes være samfundsøkonomisk rentabel. Vejdirektoratet peger slutteligt på, at en kombination af en nordlig linjeføring og en omfartsvej ved Strøby Egede også vil være samfundsøkonomisk rentabel. 

Beslutning

Drøftet, sagen forventes genoptaget til beslutning på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. september og Byrådsmøde samme dag.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


275.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


276.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


277.   Salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


278.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


279.   Udbud af parcelhusgrunde og storparceller i Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


280.   Køge Idrætspark - Beslutning om finasiering af ekstra omkostninger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Byrådet, at der træffes beslutning om hvorledes der skabes balance mellem det der ønskes opført og det tilhørende budget på Køge Idrætspark.
Baggrund og vurdering

Der blev den 28. august 2018 afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget om Køge Idrætspark hvor forvaltningen orienterede om en forventet ubalance mellem det afsatte budget og prisen på de anlæg der er besluttet opført som en del af moderniseringen af Køge Idrætspark, hvorfor arbejdet med hal 3 er sat i bero indtil der foreligger en løsning herpå.

Der er afsat et samlet udgiftsbudget på 143,9 mio. kr. til moderniseringen af Køge idrætspark bestående af delprojekterne modernisering af stadion, opførelse af hal 3, infrastruktur, nedrivning og genhusning,
ledningsomlægning og byggemodning samt forenings/omklædningslokaler på byggeret 2.

Dansk Halbyggeri varsler juli 2018, at de endelige geotekniske undersøgelser under hal 3 fraviger signifikant fra de foreløbige geotekniske undersøgelser, der lå til grund for udbud og kontrahering.

Økonomisk varsles ekstrapilotering samt selvbærende dæk til en merudgift på ca. 3,7 mio. kr.

Hertil kommer, at der på nuværende tidspunkt er en færdiggørelsesgrad på 6 % i det samlede projekt og der resterer et minimalt budget til uforudseelige omkostninger på 2,8 mio. kr.  Dette svarer til ca. 2,5 % af projektbevillingen (ekskl. Byggeret 2), hvilket erfaringsmæssigt ikke er tilstrækkeligt ved en færdiggørelsesgrad på 6 %. Erfaringsmæssigt er der på dette tidspunkt i anlægsprojektet behov for 8-10 % til uforudseete udgifter, svarende til mellem 6 og 8,5 mio. kr. ud over de resterende ledige midler. Der henvises i øvrigt til præsentationen fra fællesmødet.

På fællesmødet blev besluttet, at der på Økonomiudvalgets møde den 11. september ønskes en belysning af 4 præsenterede handlemuligheder ift. at skabe balance.
De fire handlemuligheder er:
A. Udelad mobiltribune og Adgangskontrol  i hal 3 
B. Benyt øvrige sparemuligheder i hal
C. Reducer i Byggeret 2-størrelse.
D. Sælg sokkelgrund under hallerne

Ad A og B:
Forvaltningen har over flere møder med Dansk Halbyggeri drøftet muligheder for kompenserende besparelser i projektet, hvilket har resulteret i følgende oversigt:

Mobiltribune og adgangskontrol (handlemulighed A):
1. Mobil tribune (2.100.000 kr.)
2. Adgangskontrol (350.000 kr.)

Øvrige sparemuligheder (handlemulighed B):
3. Køkkeninventar (150.000 kr.)
4. Køkken hårde hvidevare (200.000 kr.)
5. Tv-skærme (8.000 kr.)
6. Scoringstavle (50.000 kr.)
7. Omklædningsskabe (40.000 kr.)
8. Anden gulvbelægning i hal (75.000 kr.)
9. Parroc facade, fremfor eternit plade (endnu ikke kapitaliseret)
10. Minimere glasfacade (75.000 kr.)
11. Person lift (130.000 kr.)
12. Vinduer til øvrige haller - brandglas reduceres (75.000 kr.)
13. Karusseldør (25.000 kr.)
14. Foldevæg i mødelokaler (25.000 kr.)
15. Indskudt dæk - 1. sal / Foreningslokaler (1.100.000 kr.)
Køgehallerne (Bygherre på Hal 3) kan ikke bakke op om spareforslagene.

Ad C:
Byrådet har besluttet, at afsætte knap 29 mio. kr. i omklædnings- og foreningslokaler til byggeret 2. Udbuddet er endnu ikke igangsat, og det er derfor en handlemulighed at opføre en mindre bygning og overføre de resterende midler til den resterende del af Køge Idrætspark Projektet.

Ad D:
De to eksisterende Køgehaller og den nye hal 3 ligger på en grund ejet af Køge Kommune. I andre af kommunens idrætsanlæg ejes grunden af den selvejende hal.

Grunden under de 3 haller udgør 8.033 m2 og det er en handlemulighed at udbyde grunden i offentligt udbud og anvende salgsindtægten til at dække ovenstående økonomiske udfordringer.

Et udbud vurderer at tage minimum 3 måneder,

Processen
Efter drøftelse i Økonomiudvalget videresendes sagen til Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget og efterfølgende Byrådet.

Arbejdet med pæleramning på hal 3 er indstillet til der foreligger en økonomisk løsning. Tidsmæssigt forsinkes projektet med pæleramning fra opstart i juli til opstart umiddelbart efter beslutning om projekttilpasning.

Økonomi

Der er ikke sammenhæng mellem bevilling og de anlæg der forventes opført hvorfor der skal tages stilling til dette.

I den samlede fremskrivning af projektregnskabet er det forudsat, at:

 • KLAR Forsyning afholder sin del af ledningsomlægninger
 • Regnvand realiseres til maksimalt en 5-års hændelse svarende til bevilling (ingen fremtidig skybrudssikring)
 • Infrastruktur kan indeholde de mange midlertidige tiltag og fasevis løsninger
 • Det kommunale P-areal etableres i grus og uden beplantning, belysning og arealer for cyklister/forgængere (jf. bevilling – se tilkøbsmuligheder, som ikke er bevilget)
 • Der opnås nedsivningstilladelser (Miljø)
 • Forplads ved Byggeret 2 (Bygn_01 og Bygn_02) og Hal III fastholdes i grus
 • Det ikke kommer yderligere krav som følge af forsinket igangsættelse af byggeriet.
Beslutning

Sagen overføres til åben dagsorden.

Forvaltningen orienterede om vurdering fra kommunens advokat om at grunden under de 3 køgehaller kan sælges uden forudgående udbud.

Sagen blev herefter drøftet.

Økonomiudvalget godkendte at løsning D, salg af grund igangsættes med henblik på at udkast til aftale om salg forelægges hurtigst muligt og gerne på Byrådets møde i september. I forbindelse med politisk behandling af udkast til aftale om salg, drøftes tillige hvorvidt der er behov for at bringe andre handlemuligheder i anvendes.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


281.   Fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


282.   Fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


283.   Fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


284.   Fornyelse af alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


285.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


286.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.09.18