Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 19.11.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


307.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt inkl. tillægsdagsorden godkendt.

Torben Haack (F) deltog i stedet for Thomas Kielgast (F).


Til toppen


308.   Styrket borgerdialog


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om implementering af Styrket Borgerdialog til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hele Køge Kommune sætter nu fokus på dialogen mellem borgere og kommune. Med inspiration fra drøftelser i det tidligere § 17, stk. 4-udvalg for specialområdet, som har anbefalet en indsats med dialogbaseret klagehåndtering, rulles tilgangen nu ud i hele Køge Kommune, under navnet ”Styrket borgerdialog”.

Formålet med at arbejde med Styrket Borgerdialog er, at borgeren skal opleve et så smidigt sagsforløb som muligt, og at man som borger, der henvender sig til Køge Kommune, føler sig tryg, anerkendt og inddraget i løsningen af den sag, man henvender sig om. Udgangspunktet er, at Køge Kommune gennem dialog med borgeren, i højere kan grad bringe borgerens resurser i spil og undgå unødvendige tilbageløb i borgerens sag. Køge Kommune kan generelt forbedre viden om borgernes ønsker, oplevelser og behov, og med det afsæt forbedre sagsbehandlingen.

Omdrejningspunktet for Styrket Borgerdialog er at gå i dialog med den borger, der henvender sig, i stedet for "blot" at sende et skriftligt svar. Er der tale om en klagesag, kan fx gennemføres en såkaldt klagerejse, hvor sagsforløbet op til klagen, gennemgås med henblik på eventuel tilpasning af sagsgange, metoder og så videre.

I løbet af 2020 vil konceptet således blive rullet ud på Køge Rådhus, og med afsæt i erfaringer herfra, vil der blive lagt en plan for udrulning på decentralt niveau. På rådhuset vil specialområdet for børn og voksne være det allerførste område, hvor konceptet implementeres.

Styrket Borgerdialog er således et af indsatsområderne i "Strategi for det specialiserede børne- og voksenområde", som er godkendt af Byrådet (marts 2019). Strategien sætter retning for specialområdet, men ikke nødvendigvis for alle kommunale, borgerrettede aktivitetsområder.

Dette er baggrunden for, at direktionen har besluttet at arbejde med Styrket Borgerdialog i hele Køge Kommune med inspiration fra arbejdet i Roskilde Kommune. (Det bemærkes, at der i specialområdestrategien er anvendt begrebet "Klagedreven Innovation". I det fremadrettede arbejde vil begrebet "Styrket Borgerdialog" imidlertid blive anvendt, idet det vurderes at være bedre dækkende).

Den videre arbejde
Rent praktisk bliver Styrket Borgerdialog implementeres gradvist, først på Rådhuset, siden i resten af organisationen.

Styrket borgerdialog kræver, at ansatte i Køge Kommune er

 • nysgerrige på borgerens oplevelser i mødet med kommunen
 • har modet til at samarbejde med borgeren på nye måder
 • skal være villige til (og i stand til) hurtigt at foretage ændringer eller justeringer i sagsbehandlingen og arbejdsgange, der hvor det giver mening.

Som nævnt handler Styrket Borgerdialog først og fremmest om at rykke adfærd og kultur. Der vil blive iværksat implementerings-/uddannelsesforløb af ledere og medarbejdere, som lægger vægt på, at medarbejderen kan føle sig tryg i denne måde at arbejde på.

Der vil blive afholdt fælles kickoff-møder med introduktion til baggrund, værktøjer mv. Indsatsen vil imidlertid først og fremmest ligge i de enkelte teams. Her tilrettelægges opstartsforløb typisk med

 • et planlægningsmøde med leder, nøglemedarbejdere og konsulenten
 • workshop med introduktion og træning i de forskellige metoder for alle berørte medarbejdere
 • afprøvning af Styrket borgerdialog 3-6 uger
 • en opfølgningsworkshop med status på indsatsen, mulighed for yderligere træning, tilpasning mv.
 • mulighed for løbende sparring.

Først og fremmest vil der blive anvendt interne konsulenter, der skal understøtte implementeringen i de enkelte teams. Kompetencerne er til stede, og det er meget vigtigt, at de erfaringer og den læring, der indhøstes i takt med udrulningen, kan opsamles og bringes i spil til nytte for hele organisationen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


309.   Kommunalpolitisk Topmøde 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om hvorvidt der udover de otte delegerede, skal deltage syv Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2020.
Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt et topmøde med rammer for samtale og politisk debat mellem kommunerne.

I 2020 holdes konferencen den 19. - 20. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Køge Kommune har, i henhold til KLs vedtægter, otte delegerede (stemmeberettigede).

Byrådet har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget følgende byrådsmedlemmer som delegerede:

 • Marie Stærke (A) med personlig suppleant Lene Møller Nielsen (A)
 • Erik Swiatek (A) med personlig suppleant Pernille Sylvest (A)
 • Jeppe H. Lindberg (I) med personlig suppleant Erling Larsen (A)
 • Mads Andersen (C) med personlig suppleant Thomas Kampmann (C)
 • Anders Ladegaard Bork (O) med personlig suppleant Selim Balikci (A)
 • Søren Brask (V) med personlig suppleant Ali Ünsal (V)
 • Torben Haack (F) med personlig suppleant Thomas Kielgast (F)
 • Helle Poulsen (V) med personlig suppleant Paul Christensen (V).

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode syv medlemmer). Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning

Foreslået deltagerkreds godkendt, med afgang onsdag eftermiddag med tog.


Til toppen


310.   Køge Nord - opfølgning på idefase


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. orienteringen om status på idefasen for Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord tages til efterretning
 2. ændring til følgegruppens sammensætning ved enten model A eller model B godkendes.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede i møde 20. august 2019 at igangsætte en idéfase for kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord, jf. planlovens § 23c. I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt borgermøde, med mulighed for at komme med ideer og forslag mv. til planlægningsarbejdet, jf. Bilag 1 - referat fra borgermødet. Derudover blev borgerne inviteret til at komme med forslag til den fremtidige inddragelse. Efter idefasen er der afholdt en fornyet forudgående høring på 14 dage.

I det efterfølgende gennemgås dels indkomne bemærkninger i forbindelse med høringsperioden, herunder også fornyet høring, samt forslag og ønsker til inddragelse.

Kommuneplantillæg nr. 7 - Idéfasen
Der er indkommet i alt 10 høringssvar i høringsperioderne, hvoraf de 5 vil indgå i det videre planarbejde:  

 • Forslag om en fortsat aktiv og styrket rolle for eksisterende idrætsfaciliteter Køge Nord Sport Center (tidl. Rishøjhallen og Ll. Skensved Hallen), som kan binde eksisterende og fremtidige byområder sammen.
 • Ønske om kriminalpræventive tiltag i udformningen af byrum.
 • Henstilling til at støj fra jernbaner tænkes ind i planlægningen.
 • Indsigelse mod en udvidelse af STC på arealer nord for Egedesvej og ønske om, at erhvervsarealerne i Køge Nord udlægges til mindre virksomheder med flere arbejdspladser og færre gener for naboer og omkringboende.
 • Klage over illustrationer i høringsmaterialet, der ikke gør rede for kommuneplantillæg nr. 1.

Sidstnævnte er håndteret i forbindelse med fornyet forudgående høring.

De øvrige høringssvar samt supplerende input via Køgenord mailboksen vil indgå i det videre salgs- og udviklingsarbejde for Køge Nord. Disse omhandler blandt andet konkrete forslag til renovering og brug af kvarterhuset, jobskabelse for socialt udsatte indenfor byggeri, renovering (herunder også genbrugs-bygge projekter) og drift. Derudover en opfordring til at afholde en folkelig idé-konkurrence om udformningen af den nye bydel. Endelig er der ønsker om billige boliger til både seniorer, børnefamilier og unge, samt ønske om en målrettet tiltrækning af investorer og fremtidige beboere med grønne og bæredygtige holdninger og tolerance for biodiversitet, flora og fauna.

Tidsplan for plangrundlag - jf. bilag 2

 • November 2019: Opfølgning idéfase samt udbud af delområde E og G
 • December 2019: Igangsætning af lokalplan for delområde E og G
 • Marts 2020: Forslag til Kommuneplantillæg og miljørapport sendes i offentlig høring
 • August 2020: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg og udsendelse af forslag til lokalplan i offentlig høring 

Følgegruppen for Køge Nord
Byrådet godkendte i februar 2016 helhedsplanen for Køge Nord. Forud herfor blev der afholdt et dialog møde med repræsentanter fra en lang række foreninger i lokalområdet og fra Byrådet. For at opretholde den gode kontakt til lokalområdet nedsatte Økonomiudvalget en følgegruppe. I forbindelse med revision af Masterplanen som Byrådet godkendte i august 2019, blev der i forbindelse med borgermøde den 12. september åbnet mulighed en bredere sammensætning af følgegruppen.

På den baggrund ser forvaltningen to mulige modeller for følgegruppens fremtidige sammensætning.

Model A - udvidelse af eksisterende følgegruppe
Den eksisterende følgegruppe suppleres af repræsentanter fra nytilkomne foreninger siden følgegruppens nedsættelse, herunder også nye grundejerforeninger. Ved denne model kan repræsentanter fra foreninger løbende melde sig.
Konkret har formand for grundejerforeningen Bredager Mark i Ølsemagle landsby, samt formand for Cirkelhuset, Afdeling 914, Lejerbo Køge Bugt ytret ønske om at indgå i følgegruppen.

Model B - bredere sammensat følgegruppe
Den eksisterende følgegruppe gøres bredere ved at supplere foreningernes deltagelse (Model A) med særligt interesserede borgere, som ønsker særskilt dialog omkring byudviklingsprojektet. På baggrund af borgermødet har en lille håndfuld borgere ytret ønske om at blive orienteret og/eller inddraget. 
Ved denne model foreslås en passende annoncering om muligheden for at melde sig ind i følgegruppen, og at den ny følgegruppe træder i kraft i det nye år.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Følgegruppen informeres omkring status på Køge Nord projektet, herunder planprocesser samt, hvordan og i hvilket omfang de som borgere og interessenter i Køge Nord projektet kan få indflydelse på projektet. Gruppen forventes samlet to gange årligt. Alt efter model for følgegruppen suppleres borgerinddragelse i form af byvandring mv. løbende, eventuelt i samarbejde med følgegruppen. Dette tilrettelægges på baggrund af valgt model.

Næste møde i følgegruppen bliver i januar 2020. 

I forbindelse med opstart af lokalplaner vil der ved de enkelte lokalplaner tages særskilt stilling til den konkret inddragelse.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Model B godkendt.

Bilag

Til toppen


311.   Forslag til Lokalplan 1082 - Bjerggade syd


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1082 med Tillæg nr. 9 til Kommuneplanen godkendes og sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 07-11-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af Folkarkitekters forslag til ny bebyggelse som erstatning for den eksisterende villa, der blev skadet i forbindelse med byggeri af rehabiliteringscenteret. 

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for nyt byggeri i 3 etager med op til 8 boliger i størrelsen 80-90 m², samt med indretning af erhverv som butik, café, liberalt erhverv eller serviceerhverv  i stueetagen. 

Lokalplanforslaget lægger op til, at byggeriet i sin størrelse og udseende tilpasses den øvrige bebyggelse i Bjerggade, hvilket vil sige i 3 etager med sadeltag og røde facader. Fra stueplan til 2. sal kan facaden udføres i præget beton indfarvet i teglrøde toner eller som rødt murværk. Tagetagen på 3. sal kan udføres i andet materiale som fx pladetag. 

Byggeriet placeres i den sydlige del af grunden mens den nordlige del udlægges til parkering og renovation.

I følge parkeringsnormen for bymidten skal der for etagebebyggelse etableres 0,75 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 75 m² for kontor- og serviceerhverv og 1 p-plads pr. 40 m² brt. etageareal for butikker. Det vil sige, at der skal etableres henholdsvis 6 parkeringspladser til boligerne og yderligere 3-5 parkeringspladser til erhverv.

I projektforslaget er indtegnet 4 parkeringspladser på terræn og 2 parkeringspladser under terræn, hvilket opfylder parkeringsnormens krav til boliger, men der mangler plads til etablering af parkeringspladser til erhverv.

Projektet forudsætter derfor, at der kan tilkøbes 3-5 parkeringspladser. Der pågår dialog med Køge Kyst om mulighed for at tilkøbe de manglende pladser i det nærliggende parkeringshus. Her henvises til "Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag", som giver mulighed for, at private udviklere kan etablere parkeringspladser på nærliggende private arealer, hvis der indgås forpligtende aftalegrundlag herom.

Der arbejdes med et samlet vejprojekt for hele Bjerggade, hvilket skal indgå i den endelige projektering af den konkrete ejendom.  

For at give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 200 %, i modsætning til den nuværende på 130 %, er der udarbejdet Tillæg nr. 9 til Kommuneplanen, der udlægger ejendommen som et nyt rammeområde, hvor bebyggelsesprocenten er øget til 200 %.

Sagen har tidligere været forelagt udvalget, som har sagt god for en bebyggelsesprocent på 200 % for byggeri på dette sted. 

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at lokalplanen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Der foreslås afholdt borgermøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-20.

Planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger hen over juleferien.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


312.   Anlægsbevilling til nedrivning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling til 1.509.000 kr. til fjernelse af terrænnære bygningsdele på KEMETYL grunden.

Baggrund og vurdering

Der har i flere år været afsat penge til at nedrive bygningsværker på Søndre Havn i forbindelse med udvidelsen af Køge Kyst-projektet. I Budget 2019 er der på anlæg nr. ØU-501 Nedrivning på Sdr. havn afsat 1.509.000 kr. De penge skal dække den sidste del af nedrivningsarbejdet på Kemetylgrunden. Alle bygninger og tanke på grunden blev nedrevet og fjernet i efteråret 2017. Dog ikke belægninger og betongulve.

På Sdr. Molevej 14, hvor Kemetyl lå, er der meget forurenet. Derfor har miljømyndigheden krævet, at der kun må nedrives bygningsdele over terræn. Derfor skal belægninger og betongulve bevares indtil en oprensning igangsættes.

Det skyldes, at miljømyndighederne vurderer, at en nedsivning fra regnvand vil sprede forureningen yderligere udenfor matriklen. Lige nu fluktuerer forureningen kun med grundvandet.

Køge Kyst har varslet en forureningsoprensning i første halvår af 2020. Køge Kommune skal fjerne belægninger og gulve umiddelbart inden.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 1.509.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der afsat rådighedsbeløb i budget 2019 til nedrivning på Sdr. Havn (ØU 501).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


313.   Genopretning 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-11-2019
Anbefales.

 

Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 under TEU 101 "Vedligehold af kommunens ejendomme 2020".

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i den prioriteringsliste, som er godkendt på møde den 9. oktober 2019 i Teknik- og Ejendomsudvalget (vedhæftet).

Det bemærkes, at prioriteringslisten for 2020 indeholder projekter for i alt 40,8 mio. kr. Heraf forudsættes 20,8 mio. kr. finansieret af nærværende anlægsbevilling, og de resterende 20 mio. kr. er afsat på driftsrammen. 

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Prioriteringslisten for 2020 er sendt i høring i fagudvalgene i november 2019. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget med henblik på beslutning om, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansieringen sker via det afsatte rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. i 2020 (TEU 101). 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


314.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


315.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


316.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


317.   Salg af arealer (Lukket punkt)Til toppen


318.   Udbud af storparceller (Lukket punkt)Til toppen


319.   Udbud af boligarealer i Køge Nord (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


320.   Etablering af virksomhed (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


321.   Status på ejendomme (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


322.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


323.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.11.19