Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.03.2022 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


69.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


70.   Budgeterklæring erhvervsområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 02-02-2022
Udvalget godkender forslag til ny budgeterklæring på erhvervsområdet.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at erhvervsareal på 247.000 m2 i Køge Nord udbydes.

Udvalget anbefaler, at der afholdes fællesmøde med Økonomiudvalget i starten af april.

Baggrund og vurdering
På baggrund af indledende drøftelse på Byrådets seminar omkring prioritering af arbejdsopgaver, skal budgeterklæringen om erhvervsområdet genbesøges og vurderes hvad skal pauses samt hvad der skal sættes i gang hurtigst muligt.
Forvaltningen vil derfor på Økonomiudvalgsmødet den 8. marts 2022 samt på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 2. februar 2022 gennemgå forslag til videre proces.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Der afholdes fællesmøde mellem Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget den 19. april 2022.


Til toppen


71.   Repræsentanter til Følgegruppen for Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget udpeger repræsentanter til Følgegruppen for Køge Nord.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord og i august 2019 revision af masterplan for Køge Nord Skovby. Forud for vedtagelse af Masterplan 2016 blev der afholdt et dialog møde med repræsentanter fra en lang række foreninger i lokalområdet og fra Byrådet. For at opretholde den gode kontakt til lokalområdet nedsatte Økonomiudvalget efterfølgende en følgegruppe med ét medlem, valgt blandt foreningernes bestyrelsesmedlemmer.

Økonomiudvalget udpegede i forbindelse med nedsættelsen af Følgegruppen tre repræsentanter, som efter Byrådets konstituering i 2018 blev ændret til 5 repræsentanter. Endvidere tilbydes formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget at deltage. Øvrige partier kan i øvrigt melde ind med 1 deltager. 

I forbindelse med forudgående høring af kommuneplantillæg i september 2019, som skulle muliggøre realiseringen af masterplanrevisionen, blev følgegruppen åbnet for alle.

Følgegruppen mødes halvårligt til en status på den fysiske udvikling af Køge Nord. I de seneste to år, har mødefrekvensen dog være en enkelt gang årligt, hvilket dels skyldes Covid_19, fordi ønsket har været et fysisk møde, men også pga. høj mødefrekvens i forbindelse med forudgående offentlighed og høringsperioden for lokalplaner i Køge Nord.

Ved de seneste møder i Følgegruppen for Køge Nord har status på udbygningen været suppleret med konkrete emner fra eksterne oplægsholdere, herunder DSB om køreplaner for Køge Nord Station, KØS om kunstfestival i Køge Nord og senest Tryghedsgruppen for Køge Nord. 
Økonomi
Følgegruppen har ingen betydning for kommunens økonomi
Kommunikation

Seneste afholdte møde i Følgegruppen var i juni 2021. Som supplement til møderne har forvaltningen introduceret et nyhedsbrev, som blev udsendt i december 2021. Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i april 2022.

Næste møde i Følgegruppen foreslås at afholdes ultimo maj/primo juni som en vandring, når/i forbindelse med den nye vej "Nordlyset" er indviet. 

Beslutning

Følgende blev udpeget:

  • Mette w. Bode (V)
  • Mette Jorsø (B)
  • Niels Rolskov (Ø)
  • Marie Stærke (A)
  • Erik Swiatek (A)
  • Ken Kristensen (V)
  • Et byrådsmedlem udpeget af C. (C har efter Økonomiudvalgets møde meddelt at Jørgen Petersen indtræder).

 


Til toppen


72.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge vand i 2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2022 på op til 4,7 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 18 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 
Baggrund og vurdering

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalget i februar med et lånebehov på 7,5 mio. til Køge Afløb A/S. Det korrekte lånebehov er 18 mio. kr., hvorfor sagen er på Økonomiudvalget igen.

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2022. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 4,7 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 18 mio. kr.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos Kommunekredit, der pt. vurderes at tilbyde markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2022 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2022 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 0,4 pct. årligt af restgælden gældende fra 2022.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i Kommunekredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2021 548,5 mio. kr.

Køge Kommune har i 2022 budgetteret med 2,4 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2023-26, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


73.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


74.   Eventuelt


Beslutning

Intet.


Til toppen


75.   Udbud af storparcel (Lukket punkt)Til toppen


76.   Input til arbejdet med spare- og effektiviseringsforslag (Lukket punkt)Til toppen


77.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


78.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


79.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.03.22